ODLUKU o naknadi za komunalno opremanje ... - Vlada Crne Gore

Na osnovu člana 239 stav 4 Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata ... Nakon upisa objekta u katastar nepokretnosti, nadležni organ može u postupku ... predračun radova komunalnog opremanja, s tim da jedinične cijene ne mogu biti ...

ODLUKU o naknadi za komunalno opremanje ... - Vlada Crne Gore - Srodni dokumenti

ODLUKU o naknadi za komunalno opremanje ... - Vlada Crne Gore

Na osnovu člana 239 stav 4 Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata ... Nakon upisa objekta u katastar nepokretnosti, nadležni organ može u postupku ... predračun radova komunalnog opremanja, s tim da jedinične cijene ne mogu biti ...

program razvoja lovstva crne gore za period 2014 - Vlada Crne Gore

Lisica - Brojno stanje lisice na dan 01.04.2014. godine iznosilo je 9.239 jedinki. S obzirom da ... Vatrena stihija brzo se širi i ugrožava staništa divljači. Divljač ...

Skupština Crne Gore, Vlada Crne Gore i Vrhovni sud Crne Gore

30 јун 2017 ... Da je članom 13 stav 2 Ustava Crne Gore propisano da su ćirilično i latinično pismo ravnopravni, a članom 6 stav 3 da je svako obavezan da ...

Gornji Ibar'' Rožaje u svojini Crne Gore - Vlada Crne Gore

Osnov sticanja. 932. 18 -. UL.MARSALA TITA Zemljište uz privrednu zgradu. VIŠE OSNOVA. UL.MARŠALA TITA Poslovne zgrade u vanprivredi. VIŠE OSNOVA.

program razvoja lovstva crne gore za period ... - Vlada Crne Gore

za IV kvartal 2014. godine, planirano donošenje novog Programa razvoja lovstva Crne ... Za dlakave predatore, divlje svinje i preživare uglavnom registrujemo tragove ili ... Pomodnici idu sa obadvije brojačeve strane na oko pedeset metara ...

Izvještaj o stanju u Vojsci Crne Gore za 2018 ... - Vlada Crne Gore

1 феб 2019 ... Najznačajnija vježba Vojske u Crnoj Gori je bila „Odlučan odgovor ... rada i funkcionalnosti „Help Desk“ (servisa IK opreme) Vojske, kojim je ...

Strategija razvoja saobraćaja Crne Gore 2019 ... - Vlada Crne Gore

U potpunosti je elektrifikovana i obuhvata najviši ţeljezniĉki vijadukt u Evropi ... Sprovesti sve zakonske procedure za aktivnosti za koje se traže dozvole, ... u slučaju nesreća, ili izliva zagađujućih materija; utvrditi sigurnosna pravila za radnike.

strategija upravljanja vodama crne gore - Vlada Crne Gore

Ukupna emisija zagađenja od stanovništva, turizma i industrije u Primorskom, ... Zverinjak, od budvanskih bujica Kučac, od barskih bujica Željeznicu i Rikavac, koje se ... Str.5 na mjestu gdje se spominje Zakon o vodama dodati da su zadnje ...

USTAVNI SUD CRNE GORE PODGORICA Vlada Crne Gore ...

ponovo odlučivati o njihovom eventualnom postavljenju za tumača. ... nejednakosti građana pred zakonom jer stalni sudski tumači treba da polažu ispit za postavljenje ... sudskog tumača stekla prije njegovog stupanja na snagu, zbog čega je ...

akcioni plan za ishranu i bezbjednost hrane crne ... - Vlada Crne Gore

voće (jabuke, grožđe, agrumi), masline i vinova loza. Stočna ... niskih cijena i slabe naplate, što je onemogućavalo puni povraćaj troškova. ... kompakt-diskove ili video-kasete školskim danima (vidi grafik 9) kao i 3,6 sati dnevno tokom vikenda.

arhitektonski atlas crne gore architectural atlas of ... - Vlada Crne Gore

Arhitektura zgrada je dosta jednostavna, tradicionalna ... vijenac formiran od kamenih ploča. ... je takav da se krovni vijenac naslanja direktno na nadprozornik.

Vlada Crne Gore

kada se odnosi na Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske označava ... Ujedinjeno Kraljevstvo Velika Britanija i Sjeverna Irska nadležno. 5.

Sektor 36 - Vlada Crne Gore

urbanističko-tehničke uslove za izgradnju objekata i uređenje prostora (vrsta ... 3.800-4.000 stanovnika i 2588 stanova, od toga 60% stanova za turističke namjene. ... **br zaposlenih je prema standardu 30-50m2 posl prost/zaposl ... malom instalisanom snagom ( LED ), koncepta inteligentnih zgrada (upravljanje potrošnjom.

predlog - Vlada Crne Gore

3 i 4 ovog člana ne smiju davati na korišćenje znak pristupačnosti drugim ... Poslije člana 37 dodaje se novi član, koji glasi: „Ĉlan 37a Mladi vozač ne smije ...

Intervju - Vlada Crne Gore

POBJEDA: Zakon o slobodi vjeroispovijesti ili uvjerenja i pravnom položaju vjerskih ... da se te eprahije registruju kao neka novina, nego jednostavno da bi imali ...

atlas - Vlada Crne Gore

27 дец 2018 ... Atlas crnogorskih plaža (katastar plaža), kako bi se precizno ... ostale sportske aktivnosti (tobogani, vaterpolo, pedaline, skijanje na vodi,.

strategija - Vlada Crne Gore

5 јун 2018 ... značajno povjerenje javnosti uživaju i sektori obrazovanja ... Video zapisi, fotografije, infografici, citati u slikama, sa mogućnošću interakcije.

dokument - Vlada Crne Gore

članom 19 stav 1 istog zakona ima pravo da protiv ovog rješena u roku od 8 dana izjavi žalbu nadležnom sudu, s tim što se taj rok računa u skladi sa stavom 3 ...

Ugovor - Vlada Crne Gore

Ugovor o izvođenju radova će biti realizovan u skladu sa FIDIC Pink book (MDB ... Avansna uplata se ne vrši prije nego što Sporazum o Komisiji za rješavanje ...

Untitled - Vlada Crne Gore

... godine od dana zasnivanja radnog odnosa, odnosno raspoređivanja na radno ... Vrijeme trajanja javne rasprave: od 27.03.2019. godine do 17.04.2019. godine. ... VICTA. Mladuilonac. Potpis ministra, odnosno rukovodioca organizacione ...

Sektor 5 - Vlada Crne Gore

Na urbanističkoj parceli slobodne površine oko objekata pejzažno urediti u duhu mediteranske vrtne arhitekture. Prostor treba oplemeniti autohtonim rastinjem, ...

izvještaj - Vlada Crne Gore

Zavod za statistiku je donio i niz internih propisa kojima se zaokruţuje jedna velika cjelina u ... domaćih turista koje do sad nisu bile uraĎene, kao i drugi brojni ekonomski pokazatelji poput: veličine i ... modul 2.03.03.novač i finansije. 3 srednja.

zaključci - Vlada Crne Gore

30 јан 2014 ... sljedeća motorna vozila: - motorno vozilo FAP 1314 SIAV p/r, registarski broj M-1228, godina proizvodnje 1982, broj motora 128593, broj šasije ...

Vlada Crne Gore, na sjedni

6 дец 2018 ... U 2019. godini bruto konzum planiran je na 3551.5 GWh i pokriva se na sljedeći način: - proizvodnjom iz ... briketi u iznosu od 350 tona, drvni peleti u iznosu od 54,408 tona. U energetskim ... Drveni ugalj. 0,029302 (MJ/kg) ...

informacija - Vlada Crne Gore

21 сеп 2018 ... odloženo do riješavanja imovinsko-pravnih odnosa na cijeloj dionici puta. Direkcija javnih radova je u prethodnom periodu donijela odluku o ...

Komanski most - Vlada Crne Gore

Anđela Jovanović, predstavnik zaposlenih i. - Nebojša Obradović, predstavnik korisnika. Broj: Podgorica, ____ 2017. godine. VLADA CRNE GORE.

vlada crne gore - Herceg Novi

22 апр 2019 ... ... o potrebi procjene izrade elaborata za projekte za koje se može zahtjevati izrada elaborata ... koje se može zahtijevati izrada elaborata. 1.

šljunka i pijeska - Vlada Crne Gore

18 мај 2019 ... (ŠLJUNKA I PIJESKA) IZ KORITA RIJEKA LIM I GRNČAR ... Na Slici 4 je prikazan raspored podslivova rijeke Lim u Crnoj gori, a u tabeli 8 ukupan ... usvajanje, Uprava za vode organizuje i sprovodi javnu raspravu u roku od ...

PROGRAM ZA UNAPREĐENJE ... - Vlada Crne Gore

Program za unapređenje konkurentnosti privrede, koji će se sastojati od 10 programskih linija. ... Izrada/unaprjeđenje informacionih/ softverskih rješenja za.

Na osnovu Ċlana 17 - Vlada Crne Gore

28 дец 2015 ... krajnjeg potrošača ili hrane upakovane za direktnu prodaju; ... Odredba stava 4 ovog člana ne primjenjuje se na staklene boce, ... vina, likere, pjenušava vina, aromatizovana vina i druge proizvode dobijene od voća, osim.

Ruža vjetrova, sa - Vlada Crne Gore

uvećanja cijena zemljišta i nekretnina, kao i rasta cijena proizvoda i usluga. ... Pinus halepensis. Platanus sp.. Cedrus sp. Albizzia julibrissin. Juniperus sp.

ECO Lodge:Layout 1.qxd - Vlada Crne Gore

radio sa kolibama na zemljištu zajednice. U BOT sporazumu ... džungli. Lapa Rios je idealno mjesto za odmor za ljude koji vole prirodu i otvoreni su da ... caju dominantnih vjetrova i njihovih frekvencija, opsegu spoljnjih tem- peratura, količini ...

uprava carina - Vlada Crne Gore

UPRAVA CARINA. PRIMJENA CARINSKE TARIFE ... 2) Carinska tarifa. Pojam. Carinska ... napomene;. 3) osnovna pravila za primjenjivanje Carinske tarife.

informacija zaključke - Vlada Crne Gore

ovlasti ovlaštenih službenih osoba Vojne policije“ prema kojem je Vojna policija OS RH ovlaštena postupati. Ministarstvo obrane Republike Hrvatske će o ...

Crna Gora - Vlada Crne Gore

12 феб 2015 ... miliona € za finansiranje projekta „Energetska efikasnost u Crnoj Gori-dodatno ... žice za povezivanje, plastične kanalice, ... perforiranih podmetača za kablove sa poklopcem ... B.48 Dostavljanje i instalacija samoljepljive.

lučki radnici - Vlada Crne Gore

PREDLOG. ZAKONA. O POTVRĐIVANJU KONVENCIJE MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE RADA O. ZAŠTITI I ZDRAVLJU NA RADU (LUČKI RADNICI) BROJ ...

informacija o zaključivanju sporazuma o ... - Vlada Crne Gore

preko agencija za ukrcaj pomoraca zahtijevaju neizostavno posjedovanje ovakvih bilatetalnih sporazuma kako bi naši pomorci mogli da nađu zaposlenje.

XI izvještaj o sprovođenju Strategije za ... - Vlada Crne Gore

Sastanak sa predstavnicima d.o.o. „Mirnovec Montenegro“ povodom prodaje pirotehničkih sredstava za period od 20.12.2016. godine do. 15.01.2017. godine ...

PREDLOG ZAKON O PRIPRAVNICIMA U ... - Vlada Crne Gore

Član 3. Pripravnik u sudu, odnosno Državnom tužilaštvu ima pravo i obavezu da se stručno osposobljava u skladu sa ovim zakonom. Pravosudni ispit. Član 4.

VLADA CRNE GORE MINISTARSTVO PRAVDE IZVJEŠTAJ O ...

17 мар 2016 ... postupci u praksi biti brži i efikasniji, a istovremeno i znatno jevtiniji; dosljedna zaštita. Ustavom i međunarodnim aktima garantovanih ljudskih ...

Ostrvo Sv. Nikola - Budva - Vlada Crne Gore

PROSTORNI PLAN PODRUČJA POSEBNE NAMJENE. ZA MORSKO DOBRO. Generalni koncept i razrada na nivou detaljnog plana. Ostrvo Sv. Nikola - Budva.

Zakon o elektronskim komunikacijama - Vlada Crne Gore

11 авг 2008 ... 1) elektronske komunikacione mreže, radio-stanice, opremu i ... adresa, bez prenosa vlasništva nad brojevima i/ili serijom brojeva i/ili adresa; ... 2) naziv privrednog društva, sjedište, šifru i broj registracije za pravna lica; ... (2) Pretplatnicima se mora omogućiti: besplatna informacija o obimu i svrhi podataka ...

nacrt zakon o ţeljeznici - Vlada Crne Gore

Upravljanje infrastrukturom, u smislu ovog zakona je: organizovanje i ... Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o željeznici ("Službeni.

Vlada Crne Gore - Uprava za javne nabavke

... carina ▫ Uprava za igre na sreću ▫ Uprava za nekretnine ▫ Komisija za kontrolu državne podrške i pomoći ▫ Savjet za ... JU OŠ „Niko Maraš“ - Bijelo Polje,.

VLADA CRNE GORE SAVJET ZA PRIVATIZACIJU I KAPITALNE ...

22 дец 2016 ... Uredbom o prodaji akcija i imovine putem javne aukcije sprovede ... teraplast,. Podovi: obrada podova je razlicita. Kori56eni su slijedeci ...

PRIJEDLOG ZAKON O POSREDOVANJU PRI ... - Vlada Crne Gore

Posredovanje pri zapošljavanju u inostranstvu ostvaruje se na osnovu prijave potrebe za zapošljavanjem kod ... informišu lica o mogućnostima i uslovima za zapošljavanje nakon povratka sa rada ... radu na određeno vrijeme, odnosno prestanka radnog odnosa zbog prestanka potrebe ... njih čvrsto veže za biro rada.

PREDLOG ZAKON O TURIZMU I ... - Vlada Crne Gore

17 дец 2017 ... planinarskog doma, bara, picerije, konobe, objekata brze hrane, poslastičarnice, pečenjare, pekare i catering objekta, podliježu kategorizaciji.

Informacija o kvalitativnim i kvantitativnim ... - Vlada Crne Gore

njihova organizacija i koordinacija, raspored inspektora po opštinama, ... li tokom prodaje, čuvanja, prerade, proizvodnje i distribucije hrane sprovode sve ... JU „Pomorski muzej Crne Gore“ ostvario je takodje i velike broj turističkih posjeta: ... za sugrađane i turiste (svaka subota u junu; Hiking tura Gorica-Malo brdo-Duklja.

PREDLOG ZAKON O OBEZBJEĐIVANJU ... - Vlada Crne Gore

parametara, praćenje zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku upotrebu ... ispitivanje sadržaja radionuklida u vodi za piće koja je priznata od strane organa ... ugostiteljskom objektu, zdravstvenoj ili obrazovnoj ustanovi, ustanovi socijalne i.

3 PREDLOG ZAKON O TRŽIŠTU ... - Vlada Crne Gore

Standardi za stavljanje na tržište poljoprivrednih proizvoda. Član 3 ... Vino i maslinovo ulje, mogu se stavljati na tržište, ako ispunjavaju standarde propisane.

Dragan Prelević, advokat iz - Vlada Crne Gore

AD „Radoje Dakić"), zbog neizvršavanja pravosnažne i izvršne presude Osnovnog suda u. Podgorici, P.br.1561/05 od 14. aprila 2006. godine, usljed čega ...

Building types:Layout 1.qxd - Vlada Crne Gore

bience from the very beginning, as well as to avoid mixture of stiles and space devastation ... namještaj po obodu, slobodan prostor u sredini. - dvostruka visina ...

id dup-a industrijska zona kap-a podgorica - Vlada Crne Gore

„kolaci soli“, livnicka šljaka i istrošene vatrostalne opeke. Ovi elementi ... u dijelu gdje zeleni pojas nije planiran sadnja se moze obaviti i u rupama duz trotoara.

(„Službeni list CG“, br. 5/16 i 51/17), Vlada Crne Gore, na sjedni

U 2020. godini bruto konzum planiran je na 3.615,3 GWh i pokriva se na sljedeći način: - proizvodnjom iz ... 11,365.66 tona, drvni briketi u iznosu od 140 tone, drvni peleti u iznosu od 47.924,33 tona. U energetskim ... Drveni ugalj. 0,029302 ...

Prijedlog ZAKON O STRUČNOM ... - Vlada Crne Gore

Korisnik stručnog osposobljavanja. Član 3. Stručno osposobljavanje u skladu sa ovim zakonom može ostvariti lice sa stečenim visokim obrazovanjem koje ...

PREDLOG ZAKON O OGRANIČAVANJU ... - Vlada Crne Gore

duvanskih proizvoda na tržište-činjenje dostupnim korisnicima, bez obzira na mjesto proizvodnje, besplatno ili ... koji sadrži duhan, sa ili bez aditiva i filtera, i koji ...

„Službeni list CG“, broj 78/18 - Vlada Crne Gore

Za direktora Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju, imenuje se LUKA MITROVIĆ, magistar geografije, dosadašnji v.d. direktora ovog zavoda. 2. Dispozitiv ...

PRIJEDLOG ZAKON O REPREZENTATIVNOSTI ... - Vlada Crne Gore

Poslodavac, u smislu ovog zakona, je domaće ili strano pravno lice, odnosno dio ... Reprezentativnost sindikata kod poslodavca utvrđuje direktor na prijedlog ... Predlog Unije Slobodnih sindikata Crne Gore i Saveza sindikata Crne Gore:.

Informacija o potpisivanju Sporazuma između ... - Vlada Crne Gore

8 нов. 2018 ... aviokompanija, druga ugovorna strane je slobodna da zaključi da se pojavila ozbiljna zabrinutost od tipa iz stava (4) ovog člana i da izvuče ...

VLADA CRNE GORE MINISTARSTVO PRAVDE PLAN PRAĆENJA ...

1 окт 2015 ... će konkretni krivični postupci u praksi biti brži i efikasniji, a istovremeno i znatno jevtiniji; dosljedna zaštita Ustavom i međunarodnim aktima ...