uredba o visini naknade za korišćenje podataka premera i katastra i ...

držalac nepokretnosti, investitor objekata ili vodova, odnosno lice u čiju korist se vrši upis. ... 2) podnosilac zahteva za upise u katastar po osnovu rešenja o nasleđivanju;. 3) podnosilac zahteva za upis opravdanja predbeležbe u katastru ...

uredba o visini naknade za korišćenje podataka premera i katastra i ... - Srodni dokumenti

uredba o visini naknade za korišćenje podataka premera i katastra i ...

držalac nepokretnosti, investitor objekata ili vodova, odnosno lice u čiju korist se vrši upis. ... 2) podnosilac zahteva za upise u katastar po osnovu rešenja o nasleđivanju;. 3) podnosilac zahteva za upis opravdanja predbeležbe u katastru ...

Uredba o visini naknade za korišćenje nemetaličnih sirovina za ...

1 јан 2017 ... travertin, bigar - siga, mermerni oniks, krečnjak;. 4) gline i sirovine za opekarsku i keramičku industriju: keramička glina, opekarska glina, les, ...

novi koncept održavanja državnog premera i katastra nepokretnosti

katastra nepokretnosti kao osnovne evidencije o nepokretnostima i pravima na njima, na nepremjerenim ... Preklop UAV snimka sa katastarskim planom (Foto Livona d.o.o.). Slika 3.11.1. ... Na taj se način omogućava da dio laserskog zraka.

objedinjavanje podataka katastra zemljišta i podataka zemljišne ...

16 lip 2017 ... Modelna ploha HTMV-a za Slavonski Brod, Vukovar, Zagreb i Daruvar. ... Ključne riječi: katastar zemljišta, zemljišne knjige, gruntovnica, ...

izvadak iz odluke o visini naknade za usluge raiffeisenbank ... - RBA

Pristupnina za ugovaranje tDIREKT servisa uz već postojeći iDIREKT servis bez naknade. F4.1.2. Mjeseĉna naknada za tDIREKT servis*. (Za blokirane raĉune ...

Pravilnik o nacinu obavljanja bazdarenja visini naknade zaï

svjedodžbe o izvršenom baždarenju, visina naknade za baždarenje čamaca u ... Baždarenje čamaca obavljaju kapetanije unutrašnje i pomorske plovidbe ...

Prijedlog odluke o visini naknade te rasporedu sredstava ...

JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA TROŠKOVE OGRJEVA. KORISNICIMA ZAJAMČENE MINIMALNE NAKNADE KOJI SE GRIJU. NA DRVA U 2019.

Pravilnik o visini nagrade i naknade notara kao ... - Prnjavorac

25 ožu 2015 ... raspravu, za provođenje ostavinske rasprave, te donošenje i otpremanje ... pokretanja ostavinskog postupka, dužan je obračunati i posebnu ...

Pravilnik o visini naknade za vršenje doznake stabala, premjer i ...

Naknada za doznaku stabala, premjer i žigosanje drvnih sortimenata i izradu izvođačkog projekta (u daljem tekstu: naknada) za šume u privatnoj svojini, plaća ...

Odluka o visini naknade sluzbenih putovanja 2019 - Sveučilište ...

studija kada zaposlenicima pripada propisana naknada za prijevoza na posao u visini 1,00 kune po prijeđenom kilometru. Udaljenost se utvrđuje prema ...

Pravilnik o visini nagrade i naknade troškova notara kao povjerenika ...

Ako notar rješenjem odluči da se ne provodi ostavinska rasprava, jer umrli nije ... povjerenom mu poslu prije pokretanja ostavinskog postupka, dužan je ...

Predlog za ustupanje na korišćenje, bez naknade ... - Vlada Crne Gore

imovine stara o namjenskom korišćenju državne imovine, Uprava je predložila da ... UGOVOR O USTUPANJU NA KORIŠĆENJE BEZ NAKNADE PROSTORA.

Korištenje podataka premjera i katastra - Općina Centar

(KOPIJA KATASTARSKOGPLANA, PRIJEPIS ILI IZVOD IZ POSJEDOVNOG LISTA I. UVJERENJE O POSLJEDNJEM STANJU U KATASTRU). Traženi dokument.

Modeliranje arhivskih prostorno-vremenskih podataka katastra u ...

31 sij 2013 ... Promjene podataka bez promjene identiteta katastarske čestice . ... koje obuhvaćaju veliki broj katastarskih čestica pa govore o ... katastarsku česticu može se jednostavno saznati od kojih katastarskih čestica je ona nastala te.

Uredba o visini troškova za tehnički pregled vozila - Ministarstvo ...

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Pravilnik o visini troškova ... JADRANKA Andrije GLIŠIĆ, iz Igala, rođena 24.08.1961. godine u Herceg ... godine nakon brisanja: Osnivači: JELENA ŠĆEPANOVIĆ - PODGORICA, KRA-.

Ažuriranje baze podataka zemljišne knjige podacima iz katastra i ...

Nakon završene dodjele ZK uložaka u novoj K.O. u skladu sa tačkama 1. i 2. novootvorenim ZK ulošcima se dodjeljuje broj DN-a i to tako da svaki ZK uložak ...

iskustva s korištenjem baze podataka katastra nekretnina - suggsbih

22 lis 2015 ... Geoportal Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne ... http://www.katastar.ba/geoportal/preglednik/?center=6520756.21714184, ...

Premera preauthorization requirements - Health Care Authority

Common carotid intima-media thickness (IMT) study for evaluation of atherosclerotic burden ... Deluxe item, patient aware (list in addition to code for basic item).

Upisivanje podataka u e- Dnevnik Smjernice za unos podataka na ...

Napomene u dnevniku rada vidljive su svim članovima razrednog vijeća i najbolji su ... Podaci o ostvarivanju plana razrednog odjela PREDMETNA NASTAVA.

za izvoz podataka iz ms accessa u serverske baze podataka the ms ...

izvoz definicija tabela i pogleda i podataka iz programa Microsoft Access u serverske baze podataka, kao što su MySQL, Oracle ili. SQL Server. Dodatak ima ...

Gradivo stabilnog katastra

sno gruntovnica, i geodetske upra- ve, institucija nadležnih za ... HR-DAOS-1700, Zavod za katastar i geodetske poslove Beli Manastir. HR-DAOS-1832, Ured za ...

200 godina katastra u Hrvatskoj

Ključne riječi: katastar, ključni upisnici, katastarske izmjere, zemljišna knjiga. 1. Uvod. Različita tumačenja postanka i značenja riječi katastar uglavnom ukazuju ...

Metapodaci katastra na DEMLAS platformi

21 ruj 2018 ... Ključne riječi: arhivirani podaci katastra, katastarska općina, DEMLAS, metapodaci ... U vrijeme provedbe izmjere, odnosno u Habsburškoj Monarhiji Hrvatska je ... premješteno iz Zadra u Split (Slukan Altić 1997). ... dostupnih poveznica su Portal metapodataka (radno), Slučajevi upotrebe podataka.

Je li LADM spreman za implementaciju katastra infrastrukture?

13 tra 2018 ... •Pravilnik o metodama i načinu rada pri premjeru podzemnih instalacija i objekata. 1973. •Zakon o katastru vodova. 1977. •Pravilnik o izradi i ...

ODRŽAVANJE PREMJERA I KATASTRA ZEMLJIŠTA - KRITIČKI ...

KRITIČKI OSVRT NA POSTOJEĆU PRAKSU. Durmišević Ferid. 1. 1. Općina Gradačac ... Klasičan primjer takve neusklañenosti je činjenica da se zemljišna ...

projekt sređivanja zemljišnih knjiga i katastra – usklađenje ...

Isto tako utvrđivane su i vrste isprava i postupak pribavljanja isprava koje trebaju fizičke i ... povratu imovine valjana tabularna isprava za upis u zemljišne knjige ...

projekt sređivanja zemljišnih knjiga i katastra u rh – reforma ...

Vukovar. 1677. 775. 14.804. 15.579. 758. 15.424. 16.182. 1.074. 49.332. Zadar. 13721. 332. 14.206. 14.538. 166. 12.709. 12.875. 15.384. 33.262. Zagreb.

analiza katastra dubrovnika 19. st. s tran- skripcijom upisnika ...

1 hvat= 1,896m; 1 četvorni hvat=3,6 m2; 1 jutro= 1600 četvornih hvati=5.755 m2. 3 Crtežima veličine 25x20 palaca (65x52 cm) u mjerilu 1 palac=40 hvati, ...

Zajednički informacijski sustav zemljišnih knjiga i katastra (ZIS)

Zajednički informacijski sustav zemljišnih knjiga i katastra (ZIS). Najznačajnija i najzahtjevnija aktivnost koju su Ministarstvo pravosuđa i Državna geodetska ...

podrška evidenciji i upravljanju preobrazbe katastra ... - demlas

2. digitalni listovi katastarskog plana u rasterskom obliku i. 3. digitalni ... Također usluge i proizvode moguće je pregledavati i na Web stranicama DGU. (URL 7). ... Indikacijske skice, kao druga kopija arhivskih originala, imaju identifikacijske.

prijelazno rješenje za usklaðivanje katastra zemljišta zasnovanog ...

katastar zemljišta zasnovan na novoj izmjeri i zemljišna knjiga je najzastupljenija polazna situacija u sustavu katastra i zemljišnih knjiga u BiH (preko 50%.

Mirela Slukan-Altić POVIJEST MLETAČKOG KATASTRA ...

čitave Dalmacije. Pri tome je važno napomenuti da mletački katastar za područje ... Zadar, Nin, Vranu, Novigrad, Pag, Rab, Osor (Lošinj) i Cres (AII/oljak, /949).

TRANSFORMACIJE PODATAKA Standardizacija podataka (z ...

Standardizirani rezultat ili z-vrijednost je odstupanje rezultata entiteta od aritmetičke sredine izraženo u dijelovima standardne devijacije. TRANSFORMACIJE ...

Stanje katastra i zemljišnih knjiga u RH - Katastarska izmjera općine ...

Projekt nazvan “Uređena zemlja“ pokrenut je 2003. godine, predviđeno trajanje projekta bilo je 5 godina, a s obzirom na važnost reforme i odlične rezultate bio ...

Protokol radnih procesa Katastra speleoloških ... - Natura 2000

isti objekti u literaturi navode pod pravopisno ispravnim i neispravnim imenom (npr: špilja. Modrič, prema istoimenoj uvali, a ne Modrić). 10. U sinonimiju se ...

načela katastra nepokretnosti1 - Zbornik radova Pravnog fakulteta u ...

6 U sistemu zemljišnih knjiga, zemljišne knjige su zasnovane na katastru zemljišta ... ti uvid u registar ili odgovarajući izvod o sadržini registra, a da pri tome.

Reformske mjere za unapređenje sustava katastra i zemljišne knjige

14 svi 2016 ... Uređena zemlja provedeni značajni projekti i uvedena nova rješenja koja su pridonijela njegovoj učinkovitosti sustav još uvijek nije na željenoj ...

Završno izvješće Projekta sređivanja zemljišnih knjiga i katastra

Zajednički informacijski sustav zemljišnih knjiga i katastra ... Ministarstvo pravosua (MP) i Državna geodetska uprava (DGU) zajednički su upravljali Projektom i.

tarifa naknada za vršenje usluga iz oblasti premjera i katastra sadržaj

Jedinica mjere. Cijena [KM] ... Obilježavanje građevinskih parcela i objekata za individualnu gradnju ... Za promjene upisa korisnika ili posjednika: Jedinica.

Zaštita osobnih podataka Politika zaštite osobnih podataka u Tifon ...

Tifon d.o.o. (dalje: Tifon) ozbiljno shvaća zaštitu vaših osobnih podataka i ... u svrhu obavljanja poslova iz njihove nadležnosti (primjerice Porezna uprava,. MUP).

NORME - RAD NA VISINI

NORME - RAD NA VISINI. HRN EN 361:2008. Osobna zaštitna oprema protiv pada s visine - Pojasevi za cijelo tijelo. Normom se utvrđuje da je pojas prošao ...

Oprema za rad na visini

konstrukcijama. Rad na skelama ili sličnoj konstrukciji u industrijskom održavanju. Područje upotrebe. [162]. KOLEKCIJA ZA ZAŠTITU PRI RADU NA VISINI ...

Uputstvo za korišćenje B-SOL 300

Hidraulika 1-B - Solarna priprema tople vode sa prenosnim sistemom. 21. 5.4.4. Hidraulika 1-AB ... Razlika temperatura uključivanja povećanje povratnog voda. 60. 9.5.10 Razlika ... plava = N, žuta/zelena = uzemljenje. • Na izlazima R1 i R2 ...

Uputstvo za korišćenje sr

1 hidraulični priključak hidrauličnog dovoda kočnice. ... Olabaviti ručnu kočnicu i/ili odstraniti klinove zaustavljače. 4. samo ... strane mora zategnuti kako sledi:.

Uputstvo za korišćenje B-SOL 100

Za ograničavanje izlazne temperature na ... kolektora do potrošača. To je po pravilu solarni bojler. U solarnom bojleru se nalazi ... ili čišćenju na krovu smeju da.

Uputstva za korišćenje

EC5111SG. E5110WH. E5121WH. EC5121WG. EC511G gorenje www.gorenje.com. BA. ME ... temperaturu stakla na vratima rerne (samo određeni modeli). ... Za priključenje na električnu instalaciju štednjak je ... U tu su svrhu svi ambalažni.

УДК 004.424.5:017.11(497.12)COBISS.SI KORIŠĆENJE ... - e-LIS

Rad je izložen na Stručnom skupu Korišćenje elektronskih izvora informacija, održanom u okviru Osme skupštine Zajednice biblioteka univerziteta u Srbiji, 26.

Uputstvo za korišćenje

Povezivanje hidrauličke pogonske kočnice . ... Obratiti pažnju na pojavljivanje ostataka mehaničke, hidraulične, pneumatske i električne/elektronske energije na ...

oprema za rad na visini - Vertiko

OPREMA ZA RAD NA VISINI www.vertiko.hr priredio: Stjepko Vrsalović, dipl.ing.građ. POJASEVI I OPASAČI. • EN 361 (OOZP - pojasevi za cijelo tijelo).

Monarplan Uputstvo za korišćenje

flkeksibilan krovni sitem koji je lakši, sigurniji i brži za postavljanje. Spremni da ... Icopal parna brana. Potpuno ... lepak, pazeći da se membrana pravilno postavi.

PRIRUČNIK ZA KORIŠĆENJE I POVEZIVANJE

3 апр 2017 ... Električna pumpa ili motor i panel moraju biti povezani sa efikasnim ... cosφ motora; motors klixon trip; max klixon tripsvoda u uljnoj komori; max ...

Uputstvo za instaliranje i korišćenje (PDF 1.6 MB)

Dimenzije i priključna armatura bojlera (pufera) visokog pritiska 200 – 500L. Acu Tank AP ... Prilikom spajanja izmenjivača toplote za grejanje vode i toplotne ...

Uputstvo za korišćenje - Philips

LED indikator baterije na kućištu za punjenje. Dok punimo slušalice, plava LED lampica će se zasvetliti. •. 4 plave LED lampice ostaju uključene za nivo baterije ...

Modul 2 - Korišćenje računara.pdf

USB stick, CD i DVD-ROM, mrežni disk. ... vrsti medija (Flopy Disk, USB Stick ili Hard Disk) sa koga se ne može automatski ... (c) Izmenljivi mediji su najjeftiniji.

Rad na visini na siguran naĊin - Vatrogasci

zamijeniti onim da rad na visini treba izvoditi na siguran način. • Siguran način podrazumijeva primjenu odgovarajućih sustava osobne zaštitne opreme i tehnika ...

1 - Potvrda o zaposlenju i visini primanja

______. Datum. ______. POTVRDA O ZAPOSLENJU I VISINI PRIMANJA. Popunjava poslodavac. Potvrñujem da je. , JMBG iz. (adresa), sa ličnom kartom broj.

Slava Bogu na visini - Laudato hr

Slava Bogu na visini (Gloria). Apostoli mira. Stihovi: liturgijski. Glazba: Toni Eterovic. GLORI - A. GLO-RI- A. Em. Em na. 88 Sla-va Bo-gu na vi-si- ni. C D.

Odluka o visini troškova - higijenski

15 ožu 2019 ... Cijena u kunama (s uključenim PDV-om). 275,00. 550,00. 330,00. 165,00. Osnovni program stjecanja potrebnog znanja o zdravstvenoj.

Odluka o visini blagajničkog maksimuma

27 stu 2018 ... Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom. (“Narodne novine“, broj 133/12 i 115/16) i članka 48. Statuta općine Podcrkavlje («Službeni.