Službene novine Federacije BiH, broj 45/99

kojim postoji stanarsko pravo), upis u katastar zemljišta i uknjižba nekretnina i ... Rješenje o isplanjenju objekta (Obrazac - R1); Rješenje o pravu korišćenja ...

Službene novine Federacije BiH, broj 45/99 - Srodni dokumenti

Službene novine Federacije BiH, broj 66/13

(1) Strana osoba ne može biti vlasnik nekretnine na području, koje je radi zaštite interesa i ... (2) Nadležno tijelo će povjeriti na čuvanje pouzdanom čuvaru stvari koje ne može samo čuvati. ... prestane tražbina, zahtijevati vraćanje zaloga, kada u zamjenu da neki drugi zalog koji po vrijednosti ... Brisanje starih hipoteka.

Službene novine Federacije BiH, broj 26/16

1 tra 2016 ... 2016. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 102/15), na prijedlog federalnog ministra poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Vlada ...

(„Službene novine Federacije BiH“, broj 09/10)

Zavod za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federalni zavod) je zdravstvena ustanova, čiji je osnivač Federacija i koja ...

Službene novine Federacije BiH, broj 45/99

kojim postoji stanarsko pravo), upis u katastar zemljišta i uknjižba nekretnina i ... Rješenje o isplanjenju objekta (Obrazac - R1); Rješenje o pravu korišćenja ...

Službene novine Federacije BiH, broj 16/18

3 svi 2018 ... Hercegovine i vlade kantona kao poslodavac s jedne strane i Sindikat državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj ...

Službene novine Federacije BiH, broj 48/15 i 60/15 ... - PUFBiH

priređivanje posebnih igara na sreću, pravila i raspoređivanja prihoda od igara na ... 4) tv tombola – Bingo i dodatne igre koje se priređuju uz osnovnu igru i koriste ... Član 90. Priređivač je dužan pribaviti odobrenje Ministarstva za otvaranje ...

Službene novine Federacije BiH», broj 64/04 - Federalno ...

Za vrijeme službenog obavljanja posla, ribočuvar nosi opremu (odijelo, čizme, torbicu ... korisnika ribolovne vode radi upućivanja poziva za pomoć, ukoliko lično ...

Službene novine Federacije BiH, broj 61/18 - Udruženje ...

8 kol 2018 ... (1) Dodatak na plaću po osnovu uslova rada radniku se obračunava i ... a) ako je obezbijeđen smještaj i ishrana terenski dodatak iznosi 20% ...

Službene novine Federacije BiH, broj 57/01 Na osnovu člana 24 ...

Na osnovu člana 24. stav 1. Zakona o slobodi pristupa informacijama u Federaciji. Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije", broj 32/01), federalni ...

Službene novine Federacije BiH, broj 15/98 Na osnovu ... - PUFBiH

mašina i opreme; 71.4 - iznajmljivanje predmeta za ličnu upotrebu za ... metalnih konstrukcija; 28.6 - proizvodnja sječiva, alata, brava i okova; 28.7 - proizvodnja ...

Službene novine Federacije BiH, broj 84/17 BOSNA I ... - NADOS

2. vrstu reosiguravajućeg pokrića (proporcionalno: kvotno reosiguranje ili reosiguranje viška sume odnosno neproporcionalno: reosiguranje viška štete ili stop ...

ZAKON O RADU (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 26/16 i 89 ...

zaključenog ugovora o radu zasniva se radni odnos. (2) Nakon zaključivanja ugovora o radu poslodavac je dužan prijaviti radnika na penzijsko i invalidsko ...

„Službene novine Federacije BiH“, br. 48/15 i 60/15

Tombola se priređuje na osnovu odobrenja Središnjeg ureda Porezne uprave. Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Središnji ured Porezne uprave) ...

(„Službene novine Federacije BiH“, br

Proglašava se Zakon o sistemu poboljšanja kvaliteta, sigurnosti i o akreditaciji u zdravstvu ... uobiĉajenom kvalitetu zdravstvene zaštite, a koji vodi kvalitetnijoj ...

(„Službene novine Federacije BiH, br

RUBELLA CONGENTALIS. 14. A 26. CRVENI VJETAR. ERYSIPELAS. 15. A 36. DIFTERIJA. DIPHTHERIA. 16. A 03. DIZENTERIJA. DYSENTERIA. BACILLARIS.

1 PROGRAM („Službene novine Federacije BiH“, br. 59/10)

(1) Ovim programom propisuje se sadržaj obuke u oblasti zaštite od požara, ... pitanja koja priremaju izvođači obuke, u skladu sa ovim programom. ... (31) Zaposlenik je položio test i ocjenjuje se ocjenom "zadovoljava", ako tačno odgovori na.

„Službene novine Federacije BiH“, br. 1/94, 8 - Vlada TK

O POSTUPKU FINANSIJSKE KONSOLIDACIJE PRIVREDNIH DRUŠTAVA U. FEDERACIJI ... Izrazi upotrebljeni u ovoj Uredbi imaju sljedeće značenje: a.

Službene novine Federacije BiH“, br. 4_06

Zvjerinjak je povr{ina zemlji{ta do 100 ha ogra|ena ogradom koju divlja~ ne mo`e napustiti; ... kori{tenje odre|enih pasmina radno ispitanih lova~kih pasa; ... Za vrijeme zabrane lova ili lovostaja odre|ena vrsta divlja~i se ne smije loviti, ...

(“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine” br

Proglašava se Zakon o izmjeni Zakona o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine koji je donio. Parlament Federacije BiH na sjednici ...

Službene novine Federacije Bi - Federalno ministarstvo ...

I ODSTRJEL I KORIŠTENJE DIVLJAČI. 1. KRUPNA DIVLJAČ: 1) Jelen (Cervus elaphus L.) Lov: Jelen od 01. 9. – 31. ... Za ranjenog a nepronađenog srnjaka .

Zakon o liječništvu („Službene novine Federacije BiH“, br. 56/13)

Page 1. Page 2. Page 3. Page 4. Page 5. Page 6. Page 7. Page 8.

Službene novine Federacije B - Federalno ministarstvo ...

Obrazac ONŠ iz ovog Naputka sastavni je dio polugodišnjeg i godišnjeg financijskog izvješća koji obveznici uplate naknada iz poglavlja III., odjeljci B. i H. ovog ...

Zakon o apotekarskoj djelatnosti („Službene novine Federacije BiH ...

Obavqawe apotekarske djelatnosti zabraweno je u samostalnim trgova~kim radwama. ... 4. snabdijevawe dje~jom hranom i dje~ijom opremom, kao i dijetetskim ... proizvodwu lijekova saglasno dr`avnom Zakonu, a za svaki galenski lijek ...

Zakon o sestrinstvu i primaljstvu („Službene novine Federacije BiH ...

Page 1. Page 2. Page 3. Page 4. Page 5. Page 6. Page 7.

Na osnovu člana 118. Zakona o radu („Službene novine Federacije ...

prije prestanka ugovora o radu, omogućiti korištenje godišnjeg odmora prije ... godišnji odmor niti mu se isplatiti naknada zbog neiskorištenog godišnjeg odmora izuzev ... (4) Tajnost pojedinačnih isplata Poslodavac obezbjeđuje uručivanjem ...

Službene novine Federacije Bosne i Hercego - Općina Velika Kladuša

58 POLJOVRT SARAJLIJA. 566,14 2000-2006. UKUPNO. 16.035,82. POTRAŽIVANJA ZA ZAJEDNIČKO ODRŽAVANJE STAMBENIH ZGRADA. R .br. Kupac.

Zakona o igrama na sreću ("Službene novine Federacije B - PUFBiH

h) serijski broj listića, i) broj i oznaku konfirmacijskog koda listića (tzv. "GUID"). ... (2) Kopije uplatnih listića, dobitnih i ... izvršena provjera ispunjenosti uslova iz.

''Službene novine FBiH'', broj: 22/13 PRAVILNIK

Pravilnika o higijeni hrane ("Službeni glasnik BiH", broj 4/13) - (u daljem tekstu: Pravilnik o higijeni hrane);. - Pravilnika o higijeni hrane životinjskog porijekla ...

„Službene novine F BiH“, broj: 70/06 - OPĆINA POSUŠJE

31 sij 2011 ... Septička jama mora biti izvedena sa dvije ili ... Septička jama i sabirna jama mora se nalaziti ... Zakon o građevinskom zemljištu («Službene.

Broj 19 – Strana 1 SLUŽBENE NOVINE ZENIČKO ... - ZDK

31 pro 2009 ... samoodbranu, lov ili sport. (2) Oružjem u smislu ovog zakona smatraju se i dijelovi za vatreno i vazdušno oružje, a to su cijevi za puške i.

Službene novine Kantona Sarajevo, broj 35/17

USTANOVAMA, OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA KAO JAVNIM ... javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: pravilnik) te utvrđuju ... c) vrijeme provedeno na evidenciji za zapošljavanje maksimalno 24 boda, ...

Službene novine Kantona Sarajevo, broj 23/17

Službene novine Kantona Sarajevo, broj 23/17. Na osnovu člana 12. tačka b), člana 18. tačka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona.

“SLUŽBENE NOVINE KANTONA SARAJEVO”, BROJ 24/03 ...

“SLUŽBENE NOVINE KANTONA SARAJEVO”, BROJ 24/03 - PREČIŠĆENI TEKST. Zakonodavno-pravna komisija. Na osnovu člana 20. Zakona o izmjenama i ...

„Službene novine Grada Umaga“ broj 09/09 i 03/13

21 ožu 2018 ... Selma Smajić - za gospodarstvo. - Boris Crnogorac - za sport. - Maurizio Tremul - za kulturu. Članak 2. Javna priznanja Grada Umaga uručit će ...

"Službene novine Federacije BiH", br - Federalno ministarstvo ...

PRAVILNIK. O NAČINU ODABIRANJA, DOZNACI I SJEČI STABALA ILI POVRŠINA ZA SJEČU. Član 1. Ovim pravilnikom reguliše se odabiranje, doznaka i sječa ...

Službene novine Tuzlanskog kantona broj 4 - Vlada TK

30 ožu 2016 ... utvrđivanje da je brak zaključen, plaća se taksa u iznosu ... (3) Za ovjeru rukopisa, plaća se taksa za prvi polutabak. 10 KM, a za ... i Osmanović Samir. 5. ... dosadašnjeg predsjednika Mulabećirović Almira imenuje novoizab-.

Službene novine Tuzlanskog kantona broj 1 - Vlada TK

27 sij 2010 ... o utvrđivanju cijena lijekova sa Liste lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstavka Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona.

“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 11/08 ... - Propisi KS

“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 11/08-Prečišćeni tekst. Na osnovu člana 2. Uredbe o dopuni Uredbe o obrazovanju i vođenju knjiga položenih ...

„Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/1 - Fakultet ...

7 lip 2019 ... Prijemni ispit vršit će se testom ili drugom pisanom formom u ... a) da su položili prijemni ispit ukoliko je isti predviđen, ... Kriminalistika. 3. 8.

Službene novine Tuzlanskog kantona broj 3 - Vlada TK

20% napla}enog poreza na promet usluga iz tarifnog broja 1. Tarife, osim ... subjektom DOO “BIMAT” Tuzla zbog neznatne imovine sa kojim pravni subjekt.

Službene novine Tuzlanskog kantona broj 5 - Vlada TK

29 tra 2015 ... Tuzlanskog kantona među građanima i institucijama od značaja za zaštitu okoliša. Poglavlje 7 daje listu okolišnih prioriteta u 5 oblasti: priroda,.

Službene novine Tuzlanskog kantona broj 17 - Vlada TK

22 pro 2011 ... 11.397,00. 0,00. 11.397,00. 10 0003 Kantonalni odbor SDP. 38.163,00. 0,00. 38.163,00. 10 0006 Narodna stranka radom za boljitak. 9.325,00.

Službene novine Tuzlanskog kantona broj 10 - Vlada TK

O izvedenim vi{ednevnim ekskurzijama i logorovanjima mora da postoji sljede}a dokumentacija: - zapisnici o radu predlaga~a ekskurzije - logorovanja,.

Službene novine Tuzlanskog kantona broj 16 - Vlada TK

2 ožu 2019 ... između Kine i Bosne i Hercegovine, Prvi Kina - CEEC. Bibliotekarski forum“ ... Selma Osmanović imenuje se za predsjednika. Školskog odbora ...

(“Službene novine ZDK“, broj 07/16), Statuta Grada Zenica

5 мар 2019 ... ... registrovani za obavljanje igara na sreću, kasina. - frizerski saloni i saloni za uljepšavanje (izuzev nabavke profesionalne frizerske stolice).

Službene novine broj 1 - 2016 - WEB - Općina Pitomača

obrt «Zvončica», vl. Željka Krapec -. Novaković, Sanja Nonković, Pitomača,. Vinogradska 10,. - KTC d.d. Križevci, Nikole Tesle. 18, Robni centar Pitomača, ...

SLUŽBENE NOVINE FBIH, broj 62/02 Na osnovu člana 54. st. 3. i 6 ...

Zakona o šumama.Čuvari šuma obavezno posjeduju Zakon o šumama i ostale zakone i podzakonske propise iz oblasti šumarstva, lovstva, sjemenarstva i ...

Službene novine Tuzlanskog kantona broj 14 - Vlada TK

bez konkursa, na drugo radno mjesto u istom ili drugom organu uprave, za koje ... (malokalibarka, vojni~ka pu{ka, vazdu{na pu{ka i sl.). Zabranjeno je ... industriju papira i kartona, 29.7129.710 proizvodnja elektrinih aparata za doma}instvo ...

Službene novine Tuzlanskog kantona broj 13 - Vlada TK

prilikom primopredaje dužnosti, promjena cijena proizvoda i roba, statutarnih promjena i u drugim slučajevima. Po izvršenom usklađivanju poslovnih knjiga i ...

Službene novine Tuzlanskog kantona broj 15 - Vlada TK

1 sij 2019 ... pripravničkog staža i stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog ... (2) Prekid stažiranja u neprekidnom trajanju od 30 i više dana ne ...

Službene novine broj 1 - 2016 - Općina Pitomača

na neodređeno vrijeme. 02 prestanak radnog odnosa ... RADNO VRIJEME, ODMORI,. DOPUSTI. 113-01 ... KTC d.d. Križevci, Nikole Tesle 18,. Robni centar ...

''Službene novine FBiH'' broj: 35/09, 42/11 O OBRTU I SRODNIM ...

(2) Vezani obrti su obrti za čije se obavljanje traži odgovarajuća stručna sprema. ... (4) Vezani obrt može se obavljati u stambenim prostorijama pod uvjetima i za ...

Službene novine Tuzlanskog kantona broj 6 - Vlada TK

30 tra 2011 ... građevine, vrši se inspekcijska kontrola građenja, tehnički pregled izvedenih radova, te ... za najjeftiniji prevoz, ako je mjesto stanovanja državnog službenika ... (3) Članovi Komisije moraju posjedovati vozačku dozvolu ... pratnja zdravstvenog radnika, stručni vođa puta osigurava liječnički pregled ili po ...

Službene novine Tuzlanskog kantona broj 8 - Vlada TK

stepenu doktora nauka, indeks, ispisnica, uvjerewe o diplomirawu, uvjerewe o ... Kluba poslanika SDP BiH u Skup{tini Tuzlanskog kantona, na sjednici odr`anoj ...

"Službene novine Federacije BiH", br. 88/07, 04/10, 07/13 ZAKON O ...

ZAKON. O POLJOPRIVREDI. I OPĆE ODREDBE. Član 1. Ovim Zakonom u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija) uređuju se: ciljevi i ...

„Službene novine“ Grada Pule broj 7/09, 16/09, 12/11, 1 ... - Grad Pula

24 svi 2018 ... Indi Rujak iz Pule, ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE-PULA. 4. Dino Tognon iz Pule, TEHNIČKA ŠKOLA PULA. 5. Monika Popović iz Poreča ...

Broj 21/2006. Službene novine Grada Požege ... - Grad Požega

Gradsko vijeće prima na znanje Izvješće Mandatne komisije u svezi dane ostavke Ljerke Andrić iz ... Grada Požega, s danom, 22. prosinca 2006. godine. II.

Pravilnik o održavanju javnih cesta („Službene novine FBiH“, broj ...

24 srp 2015 ... Na bankinama i razdjelnom pojasu cesta na kojima su postavljeni smjerokazni stupići, kilometarske oznake i odbojne ograde, trava i korov ne ...

"Službene novine Federacije BiH", br. 48/15 i 60/15

16 tra 2016 ... a) Nagradna igra je igra koju radi promocije svojih proizvoda i usluga ... b) Pravo priređivanja nagradne igre je pravo kojim se na osnovu ...

BROJ: 12/2018 "SLUŽBENE NOVINE OPĆINE VRSAR - ORSERA" 0

31 sij 2019 ... Montraker kao isporučitelj uslužne komunalne djelatnosti, dužan je donijeti opće uvjete isporuke za uslužne komunalne djelatnosti parkiranja ...