Geometrija - Arnes

kocka ✓ piramida ✓ valj✓ krogla✓ kvader✓ stožec✓. Skripta za ... 15.2.1..KVADER. Kvader je oglato geometrijsko telo, ki ga omejuje šest mejnih ploskev.

Geometrija - Arnes - Srodni dokumenti

Geometrija - Arnes

kocka ✓ piramida ✓ valj✓ krogla✓ kvader✓ stožec✓. Skripta za ... 15.2.1..KVADER. Kvader je oglato geometrijsko telo, ki ga omejuje šest mejnih ploskev.

11. GEOMETRIJA • elementarna geometrija likova u ravnini drediti ...

Mjera jednog kuta trokuta iznosi 138°, a mjere preostalih dvaju kutova ... Kolika je površina pravokutnika? ... Površina jednakostraničnog trokuta je 32.3 cm. 2.

GEOMETRIJA

Nacrtaj neki pravac p i istakni neku njegovu točku T. Zatim istakni točku B koja ... Njihovo sjecište označi slovom C. 6. ... Slovom t obilježi sjecište pravaca a i b. 2.

Diferencijalna geometrija

N. Blažić, N. Bokan, Uvod u diferencijalnu geometriju,VESTA , Matematički fakultet,. Beograd 1996. A. Pressley, Elementary Differential Geometry, Springer, ...

6 Analiticka geometrija

6 Analiticka geometrija. 6.1 Vektori. Svaki vektor odrežen je svojim pravcem, smerom i intenzitetom. Naime, ako je data neka prava p i na njoj dve tacke A i B, ...

Analiticka geometrija

Analiticka geometrija. Neka su dati vektori a = a1i a2j a3k = (a1,a2,a3), b = b1i b2j b3k = (b1,b2,b3) i c = c1i c2j c3k = (c1,c2,c3). Skalarni proizvod ...

nacrtna geometrija a - TTF

1. NACRTNA GEOMETRIJA A. I. Zlatni rez. II. Mongeova metoda. III. Perspektiva dr. sc. Mirna Rodić Lipanović – TTF – Nacrtna geometrija A ...

NACRTNA GEOMETRIJA

AKO JE OSNOVICA KVADRATIČNE PRIZME U RAVNINI n1, KAKO ĆE SE PROJICIRATI OSNOVICA U. NACRTU? 14. AKO JE OSNOVICA KVADRATIČNE ...

1. Nacrtna geometrija

Nacrtna geometrija. Naučno područje: Grafičko pretstavljanje, konstruisanje i oblikovanje prostora u arhitekturi i inženjerstvu. Zadaci: Osposobljavanje kadrova ...

Taxicab geometrija

22 lip 2014 ... Taxicab geometrija je neeuklidska geometrija u širem smislu tog pojma (tj. nije euk- lidska), ali koja se zapravo i ne razlikuje puno od euklidske ...

ELEMENTARNA GEOMETRIJA

16 velj 2017 ... Dan je pravilni peterokut ABCDE. Neka su P, Q, R, S i T redom sjecišta pravaca. AC i BD; BD i CE; CE i DA; DA i EB; te EB i AC. Dokažite da je ...

NACRTNA GEOMETRIJA A

1. NACRTNA GEOMETRIJA A. I. Zlatni rez. II. Mongeova metoda. III. Perspektiva dr. sc. Mirna Rodić Lipanović – TTF – Nacrtna geometrija A ...

Opisna geometrija

Slika 6: Ortogonalna projekcija. • Π1 tlorisna ravnina → tloris,. • Π2 narisna ravnina → naris,. • Π3 tretja projekcijska ravnina (neobvezna) → stranski ris. Ravnini ...

ANALITIˇCKA GEOMETRIJA

3 velj 2008 ... U drugom poglavlju odredujemo razne oblike jednadzbe pravca u ravnini, te jednadzbe pravca i ravnine ... Zadaci. 1. Koliko razlicitih. (a) orijentiranih duzina, (b) vektora odreduju ... Trazimo skalare α, β za koje je ta jednadzba ispunjena. ... tocaka pravca i kruznice svodi se na odredivanje rješenja sustava.

GEOLOGIJA — GEOMETRIJA

euklidska geometrija. Ta spoznaja imala je veliki utjecaj na budući razvitak ne samo geometrije nego i cijele matematike, pa i fizike. Pokazalo se da pojam.

ELEMENTARNA GEOMETRIJA 27. 09. 2005.

27 ruj 2005 ... 3. 2. U jednakokracnom trapezu duljine i srednjice i visine iznose 14 cm. Izracunajte polumjer trapezu opisane kruznice, ako se duljine ...

Racunarska geometrija - Poincare

16 апр 2008 ... Teorema o sendvicu (diskretna varijanta): ako je dato crvenih i plavih tacaka u ravni, postoji prava koja razdvaja i skup crvenih i skup ...

Diferencijalna geometrija - 2016/17 -

3.5.4 Gaussova i srednja zakrivljenost . ... Vektor normale i tan- gencijalna ravnina, Krivulja na plohi, Prva fundamentalna forma, Druga fundamentalna forma,.

diferencijalna geometrija - pmfst

4 lip 2008 ... Uvod u diferencijalnu geometriju. U njoj se izlaze elementarna klasicna teorija krivulja i ploha u trodimenzionalnom realnom euklidskom ...

ii. analitička geometrija prostora - TTF

sijeku se mimoilazni. Ako se 2 pravca sijeku, onda postoji ravnina u kojoj leže oba pravca. P . . . A x B y C z D = 0. 10. Sjecište dvaju pravaca. 1) Neka je: 1.

Nacrtna geometrija Perspektiva

Claude Lorrain: Odmor na putu za. Egipat, 1647. - Atmosferska perspektiva ... 13. Anamorfna perspektiva, ulična i druge perspektive · 14. Izrada projekata · 15.

Geometrija v osnovni šoli

Page 5. Page 6. Page 7. Page 8. Page 9. Page 10. Page 11. Page 12. Page 13. Page 14. Page 15. Page 16. Page 17. Page 18. Page 19. Page 20. Page 21 ...

Nacrtna geometrija - Element

udžbenika na školskoj klupi neće smetati već će nam pomoći u ostvarenju ciljeva i konkretnih zadataka. Planom i programom predmeta nacrtna geometrija ...

Analitička geometrija Zadaci

Analitička geometrija. Zadaci. 13. siječnja 2014. ... 3.4 Parabola . ... 2Bxy y. 2. = 1 elipsa/hiperbola/unija dvaju pravaca/kružnica? 4.2 Napišite jednadžbu ...

DIFERENCIJALNA GEOMETRIJA — DIFERENCIJALNE ...

Dobivena jednadžba (12) homogena je diferencijalna jednadžba i rješava se na način koji smo gore pokazali, b) Ako je a xb 2 a 2b x = 0 , iz čega slijedi da je.

DETERGENTI — DIFERENCIJALNA GEOMETRIJA 251

biveni pravac je tangenta na krivulju u dotičnoj tački. Ka žemo stoga da je tangenta granični slučaj sekante. Jed nadžba tangente u tački (xoS y Q) neke krivulje ...

ANALITIˇCKA GEOMETRIJA – formule

Jednadzba pravca (u ravnini) i ravnine (u prostoru): opci oblik. Ax By C = 0. Ax By Cz D = 0 vektor normale n = (A, B) n = (A,B,C) udaljenost tocke od.

Analiticka geometrija prostora

U analitickog geometriji u ravnini se pomocu koordinata (uredenih parova realnih brojeva) proucavaju tocke ravnine i njihovi jednodimenzionalni skupovi: pravci ...

ob 200 - Arnes

Matevž Kračman – ljudski pevec in varuh našega narodnega izročila. UREJENI ... napeljala vodo iz Krke s pomočjo hidrofor- ja – dobili smo angleška stranišča.

PDF (1,33 MB) - Arnes

ekscitacija, drugega pa ionizacija. Atomsko stanje z vrzeljo v notranji lupini je nestabilno. V nižjeenergijsko stanje lahko preide na več načinov (slika 1).

Geometrija pomaze algebri - Element

Konstruirajmo jedinicnu kruznicu cije je središte ishodište pravokut- nog koordinatnog sustava i u nju upišimo pravilan deveterokut A1A2...A9 , tako da pravac ...

JBMO pripreme - Kombinatorna geometrija

(d) skup duzina kojeg formiraju putevi lopti ne sadrzi zatvoren poligon. 2. Dano je konacno mnogo tocaka u ravnini tako da površina svakog trokuta kojem su ...

Neeuklidska geometrija - Odjel za matematiku

... koja nas vodi do jednadzbe kuta paralelnosti. Njen znacaj je u tome što pokazuje da je euklidska geometrija zapravo poseban slucaj hiperbolicke geometerije ...

Analitička geometrija - Geodetski fakultet

3 točke; pravcem i točkom izvan pravca; 2 ukrštena pravca; 2 paralelna pravca. ... Ako se dvije ravnine π i π sijeku, kut ϕ među njima jednak je kutu između ...

Vektori. Analitička geometrija prostora.

Projekcija vektora na vektor. Neka su dani vektori J6 - [ ). 0,] .- J$ iJ7 - [ ). 0-]. Neka je toˇcka -, ortogonalna projekcija toˇcke - na pravac odre ˉden toˇckama $ i ,.

Diferencijalna geometrija - 2016/17 - Unist

3.5.4 Gaussova i srednja zakrivljenost . ... Vektor normale i tan- gencijalna ravnina, Krivulja na plohi, Prva fundamentalna forma, Druga fundamentalna forma,.

DESINATURA TKANINA DESKRIPTIVNA GEOMETRIJA

presjeci valjka ili prizme sukladni i slično položeni likovi. Okomita projekcija na ... parnih kotlova, treba obično konstruirati i plašt valjka zajedno s prodornom ...

SAKRIVENA GEOMETRIJA CRKVENIH OTACA

koje se u crkvenoj povijesti spominje kao Nicejsko-carigradsko Vjerovanje. Postoje teorije da je Vjeroispovjedni obrazac postojao prije sabora, odnosno da nije.

Kompleksni brojevi i elementarna geometrija

Moduo kompleksnog broja z oznacavamo sa |z| i to je nenegativan realan broj ... koren svakog kompleksnog broja, štaviše vazi da jednacina zn = a pri cemu je.

ANALITIČKA GEOMETRIJA PROSTORA – Zadaci (1. dio)

ANALITIČKA GEOMETRIJA PROSTORA – Zadaci (1. dio). 1. Prokomentirajte i skicirajte sljedeće ravnine: a). 0. 10. 3. 2. 5. = −. . − z y x b). 0. 2. 3. =−. zy x c). 6.

analitička geometrija prostora - Uniri

ANALITIČKA GEOMETRIJA PROSTORA. Točka. Ravnina. Pravac. Točka u prostoru. Page 2. Ravnina u prostoru. Page 3. Page 4. Page 5. Page 6. Page 7 ...

Euklidska geometrija II (2. dio) - Univerzitet u Zenici

Datu duz a podjeliti u omjeru 2:3. 10. Datu duz b podjeliti u omjeru 1:3. ... a) Kroz tačku C pravouglog trougla △ABC konstruisati pravu koja će trougao podijeliti.

ANALITIČKA GEOMETRIJA PROSTORA – Zadaci (1. dio) - TTF

ANALITIČKA GEOMETRIJA PROSTORA – Zadaci (1. dio). 1. Prokomentirajte i skicirajte sljedeće ravnine: a). 0. 10. 3. 2. 5. = −. . − z y x b). 0. 2. 3. =−. zy x c). 6.

Konstruktivna geometrija u nastavi matematike

logičkog zaključivanja, gradio sustav sve složenijih dedukcija. Ta, 2300 go- dina stara elementarna geometrija Euklida, tzv. Euklidska geometrija, je. 74 ...

Diferencijalna geometrija površi - arXiv

19 stu 2017 ... Potsjetnik na sferne koordinate. Sferni koordinatni sistem ima za ideju orijentaciju na sfernoj površini. Sferu možemo podijeliti "paralelnim" ...

Prvi razred : Formule :Geometrija

Osnovne formule: Za svaki trougao. Za Pravougli trougao ... U četvorougao se može upisati kružnica ako i samo ako je . a c b d. = . Oko četvorougla se može ...

Konstruktivna geometrija.pdf - Univerzitet u Tuzli

27 tra 2017 ... koristeći osnovna pravila i metode rješavaju zadatke iz oblasti konstruktivne geometrije,. - predočavaju likove i tijela (oblike) u ortogonalnoj i ...

revija 6. b - Arnes

19 jun 2018 ... KAZALO. 12 OSREDNJA TEMA. Dobil/a sem nadnaravne sposobnosti. 18 POTOVANJA IN. DOŽIVETJA. Neznane dežele. Guliver in Liliputanci.

Vrste sil - Arnes

sila igle na blago;. Ploskovne sile: sila roke na žogo, sila žoge na roko, sila podplata na tla, sila kolesa na podlago. Sile, ki delujejo na daljavo: gravitacijska sila.

Trenje - Arnes

Sila trenja Ft je premo sorazmerna z normalno komponento sile Fn, s katero pritiska ... Koeficient trenja je odvisen od snovi, iz katerih sta mejni ploskvi teles, ...

speciacija - Arnes

Filetska evolucija (= premena vrste = sukcesivna evolucija = anageneza; kontinuiran razvoj ene vrste v drugo); problem "mej" med vrstami, število vrst se ne ...

gibanje - Arnes

Kadar se lega telesa, glede na izbrano okolico ne spreminja telo miruje. Relativnost gibanja. Pri opisu gibanja moramo natančno opredeliti opazovano okolico.

Untitled - Arnes

in kinetike reakcij prenosa elektronov označujemo s pojmom dinamična elektrokemija/2/. Področje obsega veliko število tehnik, s katerimi spremljamo dogajanja.

kaosa - Arnes

Teorije “kaosa” in kompleksnosti. (Sodobna ... Kako sodobne teorije kaosa, kompleksnosti in ... Dinamična sistemska teorija ponazarja stanje celotnega sistema ...

Tlak - Arnes

Pregledna ponovitev osnovnošolske fizike. Vesna Harej, Nives Zavodnik. OŠ Dravlje. TLAK. Tlak je količnik med silo, ki deluje pravokotno na ploskev in ...

Dolžina - Arnes

Merske enote: osnovna enota: meter (m), druge enote: km, dm, cm, mm,. Pretvorniki: 1 m = 10 dm = 100 cm = 1000 mm ... 1 cola = 25,4 mm. 1 čevelj = 30,48 cm.

5. razred - Arnes

4 jun 2019 ... 2019. KAJ POTREBUJEM ZA 5. RAZRED? ... RADOVEDNIH PET 5, berilo za slovenščino. – književnost v 5. razredu osnovne šole. Rokus Klett.

Diapozitiv 1 - Arnes

Tri domene življenja: (A) archaea, (B–J) bacteria, and (K) eukaryote. Species are labeled with different colors based on their inferred HGT rates: red, >4%; yellow ...

amerika - Arnes

Severna Amerika ali Angloamerika (naseljevali so jo anglosaški narodi): Kanada (Ottava) in ZDA (Washington). Ime Angloamerika ne ustreza več, ker veliko ...

afrika - Arnes

AFRIKA. Lega: vse štiri polute, večji del je v vročem tropskem pasu (tropska celina), ... Severna Afrika – večinoma puščavske države, le ob obali Sredozemskega ...