ugroženost morskih kornjača u jadranskom ... - Repozitorij PMF-a

Sedmopruga usminjača (Dermochelys coriacea V.) Od tri vrste morskih kornjača koje nalazimo u Jadranu ova je najveća. Osim što može narasti i do dva metra ...

ugroženost morskih kornjača u jadranskom ... - Repozitorij PMF-a - Srodni dokumenti

ugroženost morskih kornjača u jadranskom ... - Repozitorij PMF-a

Sedmopruga usminjača (Dermochelys coriacea V.) Od tri vrste morskih kornjača koje nalazimo u Jadranu ova je najveća. Osim što može narasti i do dva metra ...

Mreža za zaštitu morskih sisara i morskih kornjača u ... - NETCET

22 јул 2013 ... Osam vrsta morskih sisara smatra se redovno prisutnim u ... puževe i druge bentičke oraganizme kao što su školjke ili ribe koje žive na dnu ...

Ugroženost morskih pasa Jadrana ... - Repozitorij PMF-a

5.8. Ostali čimbenici. 9. 6. PREGLED KROZ VRSTE. 10. 6.1. Psina zmijozuba. 10. 6.2. Kučak. 13. 6.3. Kučina. 15. 6.4. Pas tupan. 17. 6.5. Veliki bijeli morski pas.

UGROŽENOST PTICA MOČVARICA ... - Repozitorij PMF-a

(Tachybaptus ruficollis), čapljica voljak (Ixobrychus minutus), divlja patka (Anas platyrhynchos), njorka (Aythya nyorca), liska (Fulica atra), mlakuša (Gallinula ...

ugroženost i zaštita vodozemaca u republici ... - Repozitorij PMF-a

Dalmatinski žuti mukač endemska je vrsta Dalmacije i Hercegovine (Buj 2016). 3. UGROŽENOST VODOZEMACA. 3.1. ČIMBENICI UGROŽENOSTI. Zbog svojih ...

Ugroženost i zaštita pilastih premosnika ... - Repozitorij PMF-a

Pilasti premosnik zapravo je netočan naziv za individue ovih gušterolikih gmazova, a to samo zato jer se zapravo radi o dvije vrste, morfološki gotovo iste, ali.

morski sisavci u jadranskom moru - Repozitorij PMF-a

MORSKI SISAVCI U JADRANSKOM MORU - RASPROSTRANJENOST I ... današnjih morskih sisavaca su sisavci koji su živjeli na kopnu, a glavni razlozi za ...

invazivne vrste mekušaca u jadranskom moru ... - Repozitorij PMF-a

Puževi su, s obzirom na broj vrsta, najveća skupina mekušaca. Na tijelu se ... Neke vrste rakova hrane se ovom vrstom, međutim, to nije poticaj za ... zamjena ili kao alternativa za uzgoj autohtonih vrsta, posebno europske kamenice (Ostrea.

morske kornjače u jadranskom moru sea turtles ... - Repozitorij PMF-a

glavata želva (Caretta caretta), zelena želva (Chelonia mydas) te sedmopruga usminjača. (Dermochelys coriacea). Sve vrste morskih kornjača možemo svrstati ...

Crveni popis morskih alga i morskih cvjetnica Hrvatske - HAOP

Phaeophyta (smeđe alge) i Chlorophyta (zelene alge) imaju eukariotske stanice i pripadaju carstvu Protoctista. Morske cvjetnice (Magnoliophyta) također su.

epizoičke zajednice morskih kralješnjaka ... - Repozitorij PMF-a

Rakovi vitičari. Poznato je više vrsta rakova vitičara (Cirripedia) koji su prisutni kao epibionti na kitovima, dupinima, morskim kornjačama, a pronađeni su i na ...

bioraznolikost morskih sisavaca u jadranskome ... - Repozitorij PMF-a

podreda perajara (Pinnipedia), ĉija je jedina vrsta sredozemna medvjedica (Monachus monachus), te iz reda kitova (Cetaceae). Od kitova su zabiljeţene vrste ...

Morfološke osobitosti građe koštanog i pokrovnog sustava kornjača

Fiziovet. Preko studentske razmjene Erasmus u akademskoj godini 2015./2016. boravio sam od ožujka do svibnja 2016. u klinici Clare Veterinary Group u ...

UGROŽENOST I ZAŠTITA LEKOVITIH BILJAKA

Aquifoliaceae. Biljka: zelenika je zimzeleni žbun ili drvo, visine do 10 m. Listovi prosti, naizmenično postavljeni, kožasti, nazubljeni, zupci se završavaju trnovima ...

UGROŽENOST FAUNE ORTHOPTERA (PRAVOKRILCI ...

(pravokrilci- zrikavci i skakavci). Analiza sastava i brojnosti nađenih vrsta, u dosadašnjim istraživanjima, poslužila je kao bioindikatorski metod za val- orizaciju ...

UGROŽENOST I ZAŠTITA KOPNENIH STANIŠTA U HRVATSKOJ

A. Površinske kopnene vode i močvarna staništa. B. Neobrasle i slabo obrasle kopnene površine. C. Travnjaci, cretovi i visoke zeleni. D. Šikare. E. Šume.

UGROŽENOST PTICA MOČVARICA HRVATSKE VULNERABILITY ...

crna žuna (Dryocopus martius), golubovi, sove, grabljivice, mnoge pjevice: sjenice ... U knjizi "Nacionalna ekološka mreža-važna područja za ptice u Hrvatskoj" ...

Kulturne interakcije na egejsko-jadranskom prostoru ... - ANUBIH

n. e.,1 ali kontakti Grčke s područjem obala istoč- ... Karta Kadmovog kretanja i različite ubikacije Enhelejaca. Gra kon 1. ... Helada – Stara Grčka. Medeja ...

Monitoring pelagičkh naselja u Jadranskom moru (Pelmon-VPA)

Srdela i inćun su kao i druge vrste pelagične ribe: skuša, lokarda, palamida, tuna i iglica, migratorne vrste. Tijekom života srdela i brgljun postupno migriraju.

(Linne, 1758) u Jadranskom moru - Studia Marina Journal

nog Jadrana. Da je riba rijetka navodi nas i Rječnik narodnih zo- oloških naziva, M. Hirtza (1956) u kojemu se ne spominje naziv. > Vladika arbanaška«, ali koju ...

matematički fakultet biološki odsjek fitoplankton u jadranskom moru ...

kokolitoforida, a kriptofita, zlatno-smeĎe alge, svjetleći bičaši i cijanobakterije ... 264 vrste svjetlećih bičaša, 101 vrsta haptofita, po 2 vrste zlatno-smeĎih alga i ...

određivanje cjelina podzemnih voda na jadranskom ... - Hrvatske vode

PROJEKT: Određivanje cjelina podzemnih voda na ... jama., ponora Sestrinice i Crveni vir), a veza je utvrđena s izvorima. Studena, Krušica, Butina i Stinjevac.

kultura stanovanja na jadranskom prostoru domus, casa ... - Crosbi

U radu se rekonstruiraju kuće obitelji Lučić u srednjovjekovnom Trogiru. Vlasništvo ... kanonik Ivan Michenna kupio kuću od Luke iz roda Lucić blizu crkve sv.

aida murtić ugrožene životinjske vrste u jadranskom moru

11 ruj 2015 ... Školjkaši: plemenita periska (Pinna nobilis) prstac (Litophaga litophaga). Sve morske kornjače: sedmopruga usminjača (Dermochelys coriacea).

kultura stanovanja na jadranskom prostoru domus, casa, habitatio...

U ovom radu pratit ću kuće pripadnika roda Lucio u srednjovjekovnom Trogiru. Broj nekretnina (u ovom slučaju kuća) jedne obitelji, odnosno roda, njihov ...

Cuda iz morskih dubina

29 srp 2014 ... kojem nalazimo neobična živa bića i brojna druga čuda. ... se nalaze strukture koje izgledaju kao dimnjaci i koje iz podzemlja morskog dna.

Cuda morskih dubina

na značaj morskih dubina, važnost zaštite i očuvanja. Ovaj tim navodi da su morske dubine važan resurs različitih vrsta riba, ali i da pomažu u uklanjanju ...

EKTOPARAZITOZE UZGAJANIH MORSKIH RIBA

1 ruj 2003 ... Istra'ivanja ektoparazitoza uzgajanih morskih riba u razli~itim sredinama uzgoja provedena su tijekom godine 2003. na ~etirima razli~itim ...

Biomineralne strukture aragonita morskih beskralješnjaka ...

Primjerice, oblikovanjem sedefnih ljuštura izrađeni su vijci i pločice koje se mogu koristiti za popravke koštanih oštedenja, a ved postoji i komercijalni pripravak ...

Dopplerov efekt i mjerenje morskih struja

DOPPLEROV EFEKT I MJERENJE MORSKIH STRUJA. Igor Tomažić,. Zavod za istraživanje mora, Institut "Ruđer Bošković", Zagreb. 1. Povijest i metode ...

NAýIN RAZVRSTAVANJA MORSKIH LUKA I POVRâINA U ...

6 tra 2005 ... njima upravlja ili bi trebao upravljati, kakva je veza izme u naziva pojedinih vrsta luka za koje su izdane koncesije po starim propisima i ...

Sakupljanje morskih školjki u prahistorijskoj Dalmaciji

(»školjkaš kvrgavi kopitnjak«). Ova velika školjka sakuplja- la se u neolitičko doba u Crnom, Egejskom i Jadranskom moru ne toliko radi hrane, koliko radi njene ...

SAVREMENI TRENDOVI U RAZVOJU MORSKIH LUKA ...

poz luka država. 000. TEU. 1. Shanghai. Kina. 537,0. 1. Singapore. Singapur. 24.792. 2. Singapore. Singapur. 448,5. 2. Hong Kong. Kina. 23.539. 3. Rotterdam.

Zbirka morskih beskraljesaka - Osnovna škola Stobreč

ZBIRKA MORSKIH BESKRALJEŽNJAKA. ▫ Puževi (6). BODLJIKAVI VOLAK. (Bolinus brandaris) (Linné, 1758.) KVRGAVI VOLAK. (Phyllonotus trunculus)(Linné ...

značaj istraživanja biomineralne strukture morskih beskralješnjaka ...

Bodljikaši jesu zanimljiva skupina morskih organizama jer u svoja tvrda tkiva ugrađuju magnezijski kalcit, s ra- zličitim postotkom magnezija čak i unutar tkiva ...

Bruceloza u morskih sisavaca (I. dio) - Intranet - Veterinarski fakultet

pripadaju dupini i kitovi, 36 vrsta koje pripadaju u podred Pinnipedia (perajari), porodicu Otariidae (ušani), Odobenidae. (morževi), Phocidae (tuljani). Osim toga.

od morskih pli]aka do planine - Nacionalni park Sjeverni Velebit

MLAI TRIJAS – STARIJA JURA. (MLAI NORIK ... Tuma~ polo`aja: 1=mla|i karbon , 2=srednji perm-stariji trijas, 3=srednji trijas, 4=mla|i trijas , 5=starija jura.

Pokrovnost-makrofitskih-algi-i-morskih-cvjetnica-u-infralitoralu

kojima se pojavljuju biljke slanuše, halofiti (petrovac, mrižica, primorski trputac) (Bendelja i sur., 2010.). To je područje u kojem vladaju izuzetno ekstremni ...

pravičnost i međunarodno pravo u razgraničenjima morskih prostora

Ključne riječi: pravda, pravičnost, pravo; pravična načela; pravič- nost infra legem, praeter legem, contra legem; sudačko odlučivanje ex aequo et bono; sudac u ...

Ribogojstvo morskih vrst v kopenskih obratih Ekstenzivno ...

Primeri – Atlantski losos, brancin, orada, grba itd. Intenzivno ribogojstvo v sladki vodi. V intenzivnih sistemih ribe gojijo v bazenih, dokler ne dosežejo ...

fosilni in današnji svet morskih ježkov - ResearchGate

morski ježki, a so zacementirani v trdo kamnino. Šele sredi triasa ponekod po Ka- ravankah in škofjeloškem hribovju najdemo redke bodice morskih jež- kov.

klasifikacija morskih područja u unutarnjim morskim vodama i ...

crta koje je udaljena 5M od crte koja označava Klasu D, zatim ravna crta do točke s koordinatama: 44˚ 41,7' N, 13˚ 54,8' E. 2. Kvarner. Pličina Albanež – rt Crna ...

1 NAREDBU O ZAŠTITI RIBA I DRUGIH MORSKIH ORGANIZAMA

najmanja veličina gospodarski važnih vrsta riba i drugih morskih organizama ispod koje se ne smiju ... lovostaj za pojedine vrste morskih riba i drugih morskih ...

PRILOG POZNAVANJU MORSKIH PUŽEVA - Institut Ruđer Bošković

Melarhaphe neritoides (Linnaeus, 1758) = Littorina. (Melaraphe) ... Puž Simnia spelta (Linnaeus, 1758) na koralju morsko stabalce. Eunicella cavolini. (snimila: ...

Naredba o zaštiti riba i drugih morskih organizama - Ministarstvo ...

lovostaj za pojedine vrste morskih riba i drugih morskih organizama, odnosno vrijeme kad se ne smiju loviti, sakupljati niti ... Kavala (Sciaena umbra). 30 cm.

PREDJELA I JUHE TRILOGIJA MORSKIH PLODOVA Kozice, sipa ...

CARPACCIO OD HOBOTNICE I ŠKAMPI. Romesco salsa ... DAGNJE NA BUZARU. Bijelo vino, češnjak, mediteransko začinsko bilje, umak od rajčice. SVJEŽE ...

Monitoring naselja riba i drugih morskih organizama 2010.

sipe (Sepia officinalis) i ostale pridnene vrste riba, rakova i glavonožaca. Listarice koje se u ... Lithognathus mormyrus (ovčica). 1. 0,01. 0,291. 0,02. UKUPNO.

Kartiranje morskih staništa i vrsta Akvatorija uz Konavoske stijene

Kartiranje morskih staništa i vrsta. Akvatorija uz Konavoske stijene. (HR - područje ekološke mreže: HR3000170) i dijela podmorja od rta Arza do rta Platamuni ...

Monitoring naselja riba i drugih morskih organizama 2008.

razdoblju dozvoljenom za lov velikih rakova, spomenut već kod hlapa, pa su oba ... od 150 do 284 grama (srednjak = 225,0 ± 51,55) i 7 jedinki arbuna, Pagellus.

Pravilnik o zaštiti riba i drugih morskih organizama-1 - SSRMIZ

lovostaj za pojedine vrste morskih riba i drugih morskih organizama, odnosno vrijeme kad se ne smiju loviti, zadržavati na plovilu, prekrcavati, iskrcavati, ...

vsebnost maščobnih kislin v svežih in konzerviranih morskih ribah ...

ribe/sveže ribe/konzervirane ribe/tuna/sardina/maščobne kisline/ n-3 nenasičene ... Konzerve tune so bile z naslednjimi nalivi: lastnim sokom, ... Kot je razvidno iz preglednice 4, je meso rib zelo variabilno v količini maščob. To je tudi merilo za ...

CRVENA KNJIGA MORSKIH RIBA HRVATSKE Ivan Jardas ... - HAOP

Postotak zabilje`enih vrsta i podvrsta riba po pojedinim geografskim dijelovima Jadranskog mora ... Ulov i proizvodnja ribe i drugih morskih organizama u.

analiza i ocjena stupnja razvoja razvijenosti morskih putničkih luka u ...

26 ruj 2019 ... putničke luke u RH jesu Rijeka, Zadar, Šibenik, Split i Dubrovnik te imaju veliku ... udaljenost između određenih mjesta, razdoblje za koje se odnosi vozni red i njegov rok i sl. ... Jadrolinija je društvo za linijski prijevoz putnika i tereta morem ... se najfrekventnija linija u ljetnim mjesecima, Split – Supetar.

tablice morskih mijena 2019. tide tables - Hrvatski hidrografski institut

Morske mijene na istočnoj obali Jadrana mješovitog su tipa s ... NAPOMENA: Mjesečeve mijene izražene su po srednjeeuropskom vremenu (SEV. = UTC 1 h).

roc krivulja - Repozitorij PMF-a

Drugi korak je popuniti celije tablice koristeci senzitivnost i specificnost testa. Ta- blica 1.2 pokazuje da stvarno pozitivna stopa (senzitivnost) odgovara celiji T. .

tautomerija - Repozitorij PMF-a

20 ruj 2019 ... Prototropija i valentna tautomerija su, vjerojatno, među najistraživanijim. ... Također, keto-enolna tautomerija može biti katalizirana uz pomoć ...

seminarski rad - Repozitorij PMF-a

Razmnožava se sjemenom, reznicama i cijepljenjem. Stablo počinje rađati u ... lješnjaka (Vidaković 1982, www.zdravlje.hzjz.hr). Ginkgo je prilagodljiv je i ...

FERITIN - Repozitorij PMF-a

što je hemokromatoza ili hemosideroza. Neke bolesti u kojima može biti povišena razina feritina su Stillova bolest u odraslih ljudi (engl. Adult-onset Still's ...

arheje - Repozitorij PMF-a

Sve do nedavno, arheje nisu bile prepoznate kao zasebna domena živog svijeta. Do dvadesetog stoljeća, sva živa bića bila su podijeljena ili na biljke ili na ...

krka - Repozitorij PMF-a

Nacionalni park ''Krka'' (NP Krka) među najmlađim je nacionalnim parkovima u. Hrvatskoj. Osnovan je 1985., a obuhvaća gornji i srednji dio toka rijeke Krke te ...