Leksička raslojenost, vježba

Dopunite tablicu odgovarajućim sadržajem vezanim uz područnu raslojenost leksika. naziv određenje primjer leksem svojstven vrlo malom području bumbača ...

Leksička raslojenost, vježba - Srodni dokumenti

Leksička raslojenost, vježba

Dopunite tablicu odgovarajućim sadržajem vezanim uz područnu raslojenost leksika. naziv određenje primjer leksem svojstven vrlo malom području bumbača ...

1 Vježba 22. METODE DOBIVANJA SOLI VJEŽBA 22.1. Reakcije ...

VUK!!). 2. U tako pripremljenu otopinu u četiri epruvete dodaj redom komadić bakra, cinka, aluminija i željeza. ... bakrov(II) oksid, destilirana voda. OPREZ: Rad s ...

Leksička analiza početnica

hrvatskog jezika za prvi razred, Cvikić (2002) je zaključila da su se čitanke najviše ... dijelovi rečenica sa sličicama, tzv. slikopriče. Upute za rješavanje zadataka ...

leksička razina publicističkog stila - Srce

11 stu 2014 ... rom na to, dakle na stupanj uklopljenosti u hrvatski jezik, i njihova podjela na tuđe (strane) riječi, tuđice, prilagođenice i usvojenice. U radu se ...

Diplomski rad Leksička i sintaktička analiza početnica - Edukacijsko ...

13 srp 2016 ... nezavisno složene rečenice ubrajale su se sastavne, rastavne, suprotne, izuzetne (isključne), zaključne i rečenični niz. Zavisno složene ...

leksička analiza mitopoetskog imenovanja u revizoru nv gogolja

imena kao jezičnoga znaka osobnim imenima likova u Revizoru Nikolaja Vasilje- ... Drugima daje posprdna ili jednostavno smiješna imena-složenice kao.

leksička obilježja jezika u novinskim tekstovima i naslovima

3 stu 2014 ... Metonimija znači uporabu riječi u prenesenom značenju pri čemu se ... Navedeni su primjeri preneseno značenje, a ujedno su i veze s ...

leksička kreativnost u nadimcima svetskih tenisera2 - Годишњак ...

Nadimci spadaju u grupu vlastitih imena, pod kojim se podrazumevaju lična ... U ovom radu nadimci vrhunskih tenisera kao predstavnika različitih kultura iz.

Leksićka i gramatićka reciproćnost u srpskom jeziku Primenjena ...

obrasci u kojima se glagoli mogu javiti, pri čemu se uzimaju u obzir rekcija glagola (pre svega prelaznost ili neprelaznost), a kod leksički recipročnih glagola i ...

leksička norma u hrvatskoj maritimološkoj leksikografiji 20 ... - Core

17 ožu 2012 ... maritimološkoj leksikografiji. S jedne strane, hrvatska leksička norma u. 19. st. u velikoj mjeri određena je kriterijima hrvatskih vukovaca, koji su.

leksička norma u hrvatskoj maritimološkoj leksikografiji 20 ... - Srce

17 ožu 2012 ... maritimološkoj leksikografiji. S jedne strane, hrvatska leksička norma u. 19. st. u velikoj mjeri određena je kriterijima hrvatskih vukovaca, koji su.

Rožićevi Barbarizmi i suvremena leksička norma - FFOS-repozitorij

Preddiplomski studij hrvatskog jezika i književnosti. Mateja Lončar. Rožićevi Barbarizmi i suvremena leksička norma. Završni rad. Mentorica: Doc. dr. sc.

Vježba

Jedinice za pohranu podataka na računalu (jedinice vanjske memorije) (pogledati pomoću. This PC). Svojstva tvrdog diska C: naredbom Properties. Ulazne i ...

Vjezba 10

10.1.2 Jouleova toplina. Prolaskom elektricne struje trošilom elektricna se energija pretvara u neki drugi oblik, najcešce u toplinsku ili svjetlosnu energiju.

Vjezba 2

magnetsko polje. Smjer silnica magnetskog polja odreduje ... Jakost polja, koje daje cijeli vodic, u središtu kruznog vodica dobit cemo integriran- jem izraza (3.2).

Vjezba 3

10.1 Balmerova serija i odredivanje Rydbergove kon- stante. Bohrova teorija atoma. Ideja elektrona koji kruze na odredenim udaljenostima od pozitivne jezgre ...

Vjezba 9

Specificna ili latentna toplina isparavanja L je kolicina topline koju treba dovesti jednom kilogramu tekucine (na temperaturi vrelišta) da bi se ona pretvorila.

VJEŽBA 15:

Na kartici Umetanje u grupi Stranice kliknite Prazna stranica. Brisanje stranice. U dokumentu programa Word brisanjem prijeloma stranice možete izbrisati ...

IMS-vjezba 1 - Fsb

Vježba. Inteligentni montažni sustavi. FSB. Sveučilište u Zagrebu. 1. Sadržaj ... onemogućena (eng. enable - disable) upravljačka konzola – ON/OFF sklopka ...

Vjezba 8

Kako biste potvrdili Stefan Boltzmannov zakon, izmjerite zracenje zarne niti zarulje koja vrlo dobro predstavlja ”sivo tijelo”. Za stalnu udaljenost izmedu zarulje.

Vjezba 1

Ako je omski otpor zavojnice zanemarivo mali, onda ce pad napona na zavojnici u svakom trenutku uravnoteziti elektromotornu silu samoindukcije,. U = ε.

GLAGOLI - VJEŽBA

Podcrtaj glagole: •. Leo se oblači u kauboja. Na glavu stavlja velik šešir, oko vrata vezuje maramu i obuva kaubojske čizme. On misli kako će sada jahati.

vježba 1 - EFOS

1. Informatika. VJEŽBA 1. MS Access. Što treba napraviti u vježbi? • Studenti vježbu trebaju napraviti na satu (uz pomoć asistenta ili demonstratora). Prije izrade.

Vježba Grafikoni

Excel omogućuje izrade raznih vrsta grafikona koji su razvrstani u skupine: ... Prilikom prikaza podataka najčešće se koriste stupčasti i tortni grafikoni, no mi ...

Vježba 5. Krioskopija

Ledište je temperatura očvršćivanja. Tlak para čvrste i tekuće faze pri temperaturi ledišta moraju biti isti. Pošto otopine imaju niži tlak para od čistih otapala slijedi ...

3. LABORATORIJSKA VJEŽBA

dinamički modul elastičnosti. 3.1.1 MJERENJE INDEKSA ODSKOKA SKLEROMETRA-BETON. Sklerometrom se mjeri veličina odskoka utega, koji ovisi o ...

Vježba 17 Koloidi

Tyndallov efekt, odnosno pojava raspršivanja svjetlosti prilikom prolaska kroz koloidne sisteme. Na koloidnim česticama jače se raspršuje svjetlost manje valne ...

Vježba 10 Otopine

Jedinica množinska koncentracija tvari B. cB. cB = V. nB mol m-3, mol dm-3 masena koncentracija tvari B. γB. γB = V. mB kg m-3, g dm-3 molalitet otopljene.

vježba 2 - EFOS

U stupcu D u ćeliju D2 upišite formulu za izračun poreza (množenjem cijene u C2 i stope PDV-. a u ćeliji C8). Adresa ćelije C8 treba biti upisana apsolutno (s ...

1. LABORATORIJSKA VJEŽBA

Gustoća i volumenska gustoća određivat će se na krupnom (4-32 mm) i sitnom (0-4 mm) agregatu. ... tako da se višak vode pažljivo odlije iz posude za vaganje.

5. LABORATORIJSKA VJEŽBA

Zavod za materijale i konstrukcije. GRADIVA. 5.1.1 ISPITIVANJE TLAČNE ČVRSTOĆE DRVA. Studenti će sukladno normi HRN EN 408:2011 ispitati tlačnu ...

vježba 15 - stranice

U dokumentu programa Word brisanjem prijeloma stranice možete izbrisati praznu stranicu, uključujući i praznu stranicu koja se pojavljuje na kraju dokumenta.

Vježba 1 - Mioc

krak kuta. Izmjeritee mjere kutova PQR i prenesenog kuta. Mijenjajte položaj točaka R,. P. Što opažate? • Možete li prenijeti dužinu korištenjem neke izometrije?

Vjezba 6.pdf Preuzmi

Negativna povratna sprega. Na Slici 1 je dat primjer pojačavača sa povratnom spregom. Treba odrediti čemu je jednako pojačanje u slučaju negativne povratne ...

4. LABORATORIJSKA VJEŽBA

Zavod za materijale i konstrukcije. GRADIVA. 4. LABORATORIJSKA VJEŽBA. Opečni elementi. Ime i prezime: Broj indeksa: Grupa: ...

Vježba 6. Ebulioskopija

Množinski udio neke tvari u smjesi omjer je količine te tvari prema količini svih tvari u smjesi. Povišenje vrelišta otopine. Pod vrelištem neke tvari podrazumijeva ...

Vježba 1 Stup - PMF

Što je potrebno za izradu stupa? • bilježnica i olovka. • metar. • geološki kompas. • komparator veličine zrna. • milimetarski papir ili šablona. • osoba s iskustvom ...

Vježba 14. Sumpor

Sumpor. VJEŽBA 14.1. Dobivanje alotropa sumpora. Pribor i kemikalije: 2 epruvete, čep, stakleni lijevak, filtar-papir, satno staklo, stakleni štapić, stativ,.

VJEŽBA 23. SAPUNI I DETERGENTI

VJEŽBA 23. SAPUNI I DETERGENTI. Vježba 23.1: Saponifikacija ulja. PRIBOR I KEMIKALIJE: porculanska zdjelica, stakleni štapić, epruvete, menzura od 10 ml, ...

Vježba 15. Potenciometrijska titracija

Potenciometrijska titracija je elektrokemijska metoda određivanja analita kojom se završna točka titracije određuje mjerenjem razlike potencijala (napona) ...

Vježba 2 – Excel - EFOS

MS Excel – relativno i apsolutno adresiranje, grafikoni, oblikovanje, sortiranje i filtriranje. 1. S web stranice kolegija Informatika skinite na računalo datoteku ...

VJEŽBA 1: OBRADA TEKSTA

Microsoft Word 2007 (u daljem tekstu Word) moćan je program za obradu teksta. ... Iako je osnovna namjena Worda unos, uređivanje i ispis teksta, Word.

Vježba 3 Laboratorijski pribor

Od staklenog pribora treba još spomenuti odmjerno posuđe koje je prikazano na slici 2.4. Odmjerna tikvica. Graduirana pipeta Trbušasta pipeta Bireta. Slika 3.4 ...

VJEŽBA IZ FEMINISTIČKE STILISTIKE

etabliranom kritikom. Odabrani tekst (Slavko Mihalić: »Približavanje oluje«) zanimljiv ... teorija, dominantno čitanje, »čitanje s otporom«, Slavko Mihalić. I. DIO. 1.

Vježbe iz geomorfologije VJEŽBA 2 - PMF

Page 1. Vježbe iz geomorfologije. VJEŽBA 2. Ime i prezime. Smjer. Datum. Potpis.

Vježba izrade grafikona

Unesite podatke te potom izradite stupčasti grafikon (odaberite 3D grafikon). Grafikon nazovite. Broj sati te uključite oznake podataka na svaki stupac.

Vježba 14. Konduktometrijska titracija

To su titracije kod kojih se točka ekvivalencije određuje na osnovu mjerenja specifične električne vodljivosti reakcijske smjese. Kao produkt reakcije treba nastati ...

Vježba 8: Optička klupa Vježba 11: Optička klupa

je leća tanka i nalazi se u zraku, udaljenosti obaju žarišta od centra leće su jednake. Ta ... Zadatak 1. Odredite žarišnu daljinu i jakost konvergentne leće.

Vjezba 22. Sumporov dioksid

stakleno zvono tako da sumporov dioksid ne izlazi u prostoriju. 3. Nakon što uočiš sve ... SUMPOROV(IV) OKSID JE ZAGUŠLJIV I OTROVAN. PLIN! OŠTEĆUJE ...

Vjezba 03 04 - SpO2 KrvniTlak 1 MB - Fer

Pulsna oksimetrija (pulse oximetry) je neinvazivna metoda mjerenja oksigenacije ili postotka hemoglobina koji je zasićen kisikom (saturation of peripheral ...

Glagolska vremena - vježba

GLAGOLSKA VREMENA - VJEŽBA. Ispunite tablicu traženim glagolskim vremenima (dovoljno je 1. lice jednine). Pazite: aorist imaju svršeni, imperfekt nesvršeni.

Vježba 3. Analiza vode

Pribor i kemikalije: dvije čaše (250 ml), uzorak vode i destilirana voda. Postupak: Uzmi dvije čaše. Jednu napuni uzorkom vode, a drugu destiliranom vodom.

vježba 8 - oblikovanje odlomka

Početno oblikovanje, ono koje ima odlomak pokretanjem MS Word-a 2007, je: ─ Alignment (poravnanje): Left,. ─ Spacing/After (razmak iza odlomka); 10 pt,.

Vježba 8. Entalpija neutralizacije

specifični toplinski kapacitet c = C m i molarni toplinski kapacitet cm = C n . Toplinski kapacitet kalorimetra može se jednostavno odrediti tako da se u kalorimetar ...

Vježba 18 Topljivost soli

Topljivost soli. Vježba 18.1. Krivulja topljivosti kalijevog nitrata. Zadatak: Na temelju eksperimentalnih podataka konstruirati krivulju topljivosti za kalijev nitrat.

Vjezba 12. Halogeni elementi

Halogeni elementi. POKUS 12.1. Dobivanje i svojstva klora. Zadatak: Ispitati mogućnost dobivanja elementarnog klora reakcijom otopine klorovodične kiseline i.

Vježba 2. pH vodenih otopina

soli kiselina jakost kiseline baza jakost baze. NaCl natrijev klorid. 7. HCl jaka. NaOH jaka. NH4Cl amonijev klorid. Na2CO3 natrijev karbonat. KNO3 kalijev nitrat.

Epika, epska poezija (vježba)

Dopunite tablicu. zazivanje pomoći muza ili bogova pri pisanju retardacija predmet književne obrade heksametar. 3. Zaokružite obilježja epike. a) subjektivnost.

Vježba 6. Leće i optički sustavi

Leće i optički sustavi. Teorijski uvod. Jednadžba leće: žarišna daljina tanke leće f, udaljenost predmeta od leće a te udaljenost slike od leće b povezane su ...

Vjezba 19. Dobivanje i svojstva vodika

PRIBOR I KEMIKALIJE: Kippov aparat za vodik (ili aparatura za dobivanje vodika), limena kantica od gaziranog napitka, stalak, hvataljka. OPASNOSTI! Smjese ...