Splošne lastnosti kondenzatorjev

Relativno velika relativna dielektričnost zagotavlja veliko kapacitivnost na enoto volumna. Obstojajo tudi posebne visokonapetostne izvedbe do 25 kV za ...

Splošne lastnosti kondenzatorjev - Srodni dokumenti

Splošne lastnosti kondenzatorjev

Relativno velika relativna dielektričnost zagotavlja veliko kapacitivnost na enoto volumna. Obstojajo tudi posebne visokonapetostne izvedbe do 25 kV za ...

splošne - Nuk

24 nov 2004 ... Anto Kovačević (Filmoteka, Osijek),. Silvester Kmetić (Eko-Monitor, Osijek),. Dragutin Katalenac (GISKO): Pilot projekt «Digitalna knjižnica ...

splošne pogoji nagradne igre - Vitapur

7 okt 2019 ... nagradne igre »VITAPUR SMS nagradna igra«. Namen nagradne igre je izvajanje trženjskega komuniciranja organizatorja in promocija ...

Blizina zabave Splošne informacije - Europark

www.facebook.com/Europark.Maribor. Splošne informacije. SLAVLJENEC IN NJEGOVI PRIJATELJI. PREJMEJO: • vabila na praznovanje (ob rezervaciji),.

Slovenske splošne knjižnice - Kulturni bazar

Srečevanja z znanjem in domišljijo. Slovenske splošne knjižnice. Encounters with knowledge and imagination. Slovenian public libraries ...

splošne informacije o kreditni pogodbi za nepremičnino - Sberbank

čemer lahko na kreditni pogodbi nastopi več so-kreditojemalcev ali porokov. ... mere, stroškov odobritve in zavarovanja kredita; njen izračun pa je kot informacija ...

PRAVILNIK NAGRADNE IGRE »PALOMA NAGRAJUJE« SPLOŠNE ...

26 jun 2017 ... 2017. Nagradna igra je objavljena na spletnih straneh www.paloma.si in www.spar.si , v oglasnih letakih in v trgovinah SPAR ter INTERSPAR.

Vaje iz splošne in anorganske kemije - Fakulteta za kemijo in ...

topnosti, prekristalizacija. Nalogi: 1. Računske naloge: 1.Izračunajte, koliko gramov KNO3 se izloči, če ........ g nasičene raztopine KNO3 pri 100°C ohladimo na ...

Vaje iz splošne kemije - Biotehniška fakulteta - Univerza v Ljubljani

Kolikšna sta molarna koncentracija in masni delež natrijevega klorida v raztopini, če je sprememba gostote raztopine natrijevega klorida na enoto spremembe ...

Priloga A: Splošne določbe o nevarnih snoveh in ... - Uradni list

naslednji pogoji: (a) tovorki morajo imeti - če njihove oznake in nalepke nevarnosti niso v skladu z ADR – oznake in nalepke nevarnosti po IMDG Code ali ICAO ...

Lastnosti tal

tekstura tal;. ➢ struktura tal;. ➢ poroznost (delež praznih prostorov med talnimi delci), peščena tla imajo veliko poroznost – težko zadržujejo vodo, hitro pride do ...

mehanske lastnosti - ZAG

TIPIČNE MEHANSKE LASTNOSTI. Žilavost , krhkost in duktilnost materiala σ. = natezna napetost ε = relativni raztezek. Nizka žilavost: keramika. Visoka žilavost: ...

PRIDOBIVANJE LASTNOSTI CO2

PRIDOBIVANJE LASTNOSTI CO2. 1. DELO. V kippov aparat vložimo nekaj kristalčkov apnenca (CaCO3), zapremo stišček in a spustimo v klorovodikovo kislino.

Mehanske Lastnosti

LE=- OMEJA PROPORCIONALNOSTI Op najvecja napetost, do katere velja Hookov zakon o=EE. MEJA ELASTICNOSTI OJ (0001) najvecja napetost, ki še ne.

Lastnosti plazmaleme

Plazmalema je celična membrana med protoplazmo in celično steno rastlinske celice, pogledal pa sem tudi v slovar v katerem pravi definicija za plazmalemo ...

lastnosti lesa - CPI

Avtor: Bojan KOVAČIČ. - spoznal boš osnovne lepotne in fizikalne lastnosti lesa, ki vplivajo na uporabo in obdelavo lesa. Kaj boš spoznal in znal na koncu ...

Lepotne fizikalne lastnosti lesa - CPI

NEHOMOGENOST POROZNOST HIGROSKOPNOST. Zgradba lesa se odraža v lastnostih lesa. Katere so najpomembnejše lastnosti lesa (tehnične ...

Poglavje 15 Magnetne lastnosti snovi

V snovi, ki jo postavimo v zunanje magnento polje, nastane magnetni moment, kar opišemo z magnetizacijo M, to je gostoto magnetnega momenta. V snoveh, ki ...

Sodobni materiali Uporabne lastnosti

Relativni raztezek (ε) je sorazmeren natezni napetosti (σ). Sorazmernostni koeficient E imenujemo Youngov modul ali modul elastičnosti σ=Eε. Hookov zakon.

Osnovne tehnološke lastnosti kovaškega valjanja

K je se da to valjanje uporabiti in kakšne so njegove bistvene prednosti, pa bo obravnaval ta ... Kovaško valjanje se je v kovaški industriji uve ljavilo že zelo ...

VPLIV AGROTEHNIČNIH UKREPOV NA LASTNOSTI VRTNEGA ...

AI Vrtni mak (Papaver somniferum L.) je ena najstarejših gojenih rastlin. V Sloveniji ima že dolgo tradicijo pridelave za uporabo semen, v drugi polovici 20.

dl_priprava in lastnosti etina - e-kemija v 8. razredu - OŠ ...

-kalijev manganat(VII) KMnO4(aq). -kalcijev karbid CaC2(s). -destilirana voda. -raztopina fenolftaleina. VARNOST PRI DELU: NAVODILO: slika 1: reakcijska.

Mehanske in fizikalno-kemične lastnosti lesa - CPI

Avtor: Bojan KOVAČIČ. OSNOVE LESARSTVA. MEHANSKE IN FIZIKALNO KEMIČNE. LASTNOSTI LESA ekologija znanje znanje v kvalitetnem izdelku ...

Mehanske lastnosti jekla - Univerza v Ljubljani

Plastičnost in žilavost gradiva sta pri mehkem jeklu v dobri korelaciji. Žilavost gradiva je najbolj zaželena lastnost pri konstrukcijah, ki so podvržene mehanskim ...

1. ep (lastnosti, vrste, razvoj) 2. primerjava tragedije in komedije 1

Novela je književna zvrst, in sicer krajša ali srednje dolga pripoved v prozi. Zgrajena ... prva znanstvena slovnica v nemščini: Glagolita Clozianus (govoril Brižinskih spomenikih s ... prvi literarni zgodovinar, ki je razdelil književnost po obdobjih ... situacijska (Moliere: Tartuffe, Linhart: Ta veseli dan, Shakespeare: Komedija.

fermentacijske lastnosti vinskih kvasovk in mlečnokislinskih bakterij

malolaktična fermentacija) je takoj za alkoholno fermentacijo drugi najbolj znan mikrobiološki proces v vinu. V osnovi gre za pretvorbo jabolčne kisline v milejšo ...

Mehanske lastnosti kovin - žilavost - Janez Jamšek

Mehanske lastnosti kovin - žilavost. Gregor Pungaršek. Seminarska naloga pri predmetu Didaktika tehnike s seminarjem I. Mentor: dr. Janez Jamšek, doc.

Ocenjevanje lastnosti kuhinj v procesu nakupnega odločanja

funkcionalnost in kakovost kuhinje, pa se je tehtnica prevesila v njun prid, saj so anketiranci ... kuhinje podjetij Alples, Marles, Svea, Gorenje, Panles, Pobles itd.

sestava, lastnosti, uporaba in reciklaža kerrocka ... - Les/Wood

ogljiku nadomešča acetilna skupina (CH3COO-). Tako dobimo osnovno enoto monomera: [–CH3–. C(CH3)(COOCH3)–]n. Surovina za sintezo PMMA je 2-.

spremembe fizikalnih lastnosti hrastovega lesa iz ... - Les/Wood

higroskopnost in izboljšano dimenzijsko stabilnost, zlasfi v tangencialni smeri, ter manjšo prečno krčitveno anizotropijo. Gostota hrastovega lesa se s staranjem ...

primerjava fenotipskih lastnosti mezenhimskih matičnih celic in ...

Fragment brez centromera (odsotnost kinetohora) in kromosom, ki ni pripet na delitveno vreteno, v anafazi celične delitve ne moreta usmerjeno potovati na pol ...

metode študija strukture in lastnosti zdravilnih učinkovin

Ker SE rešujemo aproksimativno, potrebujemo različne matematične funkcije, ki bodo dovolj natančno opisale valovno funkcijo molekule. Največkrat zapišemo ...

POMOLOŠKE LASTNOSTI IZBRANIH SORT JAGOD (Fragaria x ...

ŠD Vs. DK UDK 634.753:631.559(043.2). KG sadjarstvo/jagoda/Fragaria x ananassa/pridelek/pomološke lastnosti. KK AGRIS F01. AV OTONIČAR, Klara.

Sredstvo LUNA MAX združuje lastnosti aktivnih snovi fluopiram in ...

Aktivna snov fluopiram je translaminarni fungicid, ki pripada skupini ... NAVODILO ZA UPORABO: Sredstvo LUNA MAX se uporablja preventivno na trti za.

Krompir: izvor in nekatere morfološke lastnosti preskušanih sort ...

Krompir: izvor in nekatere morfološke lastnosti preskušanih sort ... Liseta. NL5. 7,5. 6. 1. DO. Arielle. NL 4. 9. 7. 2. OV. Liva. DK 7. 6,5. 4. 2. OO. Arinda. NL 4. 7,5.

Mlakar M. Lastnosti talno in hidroponsko vzgojene solate - PeFprints

Kitajske vrtove riža je opisal Marko. Polo. Primitivno ... Ekspandirana glina – glinopor nastane z mešanjem goriva in gline, ki jo oblikujejo v kroglice in izpostavijo ...

določanje lastnosti osebnosti mačk s pomočjo testov obnašanja

Mačka skozi zgodovinska obdobja. 4. 2.2.3. Pasme mačk. 5. 2.2.3.1 Maine Coon. 6. 2.2.3.2 Ragdoll. 7. 2.3. LASTNOSTI OSEBNOSTI. 7. 2.3.1. Osebnost živali. 7.

Neznano ime lastnosti dokumenta. Napak - Krka, dd, Novo mesto

Neznano ime lastnosti dokumenta. Page 1 of 5. NAVODILO ZA UPORABO. FYPRYST 67 mg kožne kapljice, raztopina za pse. FYPRYST 134 mg kožne kapljice, ...

BESEDNE VRSTE Delimo jih glede na pomenske lastnosti in vlogo ...

4. prislov. 5. predlog. 6. veznik. 7. členek. 8. medmet. Obliko jim spreminjamo s spreganjem sklanjanjem stopnjevanjem končnice! Pregibne besedne vrste:.

Tabele termodinamskih lastnosti vode in vodne pare - Univerza v ...

kapljevita voda,. • plinasta (pregreta) para in. • vlažna para (zmes vrele vode in nasičene pare). Stanje je v splošnem določeno že z znanimi vrednostmi dveh ...

optične lastnosti listov in vsebnost fitolitov v listih ječmena in pire

rastne sezone kot tudi razlika med listi ječmena in pire v posameznem obdobju. ... smo tudi, kakšne koncentracije fitolitov vsebuje posamezna trava in kakšne so ...

bele pasme na klavne lastnosti zaklanih goved v sloveniji - Digitalna ...

limuzin pasmo (7,5 %), sledita ji belgijsko belo-plavo govedo (2 %) in šarole pasma (>1. %) (Žabjek in sod., 2010). Križanje mlečnih pasem z mesnimi v Sloveniji ...

optične lastnosti vodnih in zračnih listov vodne mete in velike zlatice

predlagano temo diplomske naloge z naslovom Optične lastnosti vodnih in zračnih listov vodne mete (Mentha aquatica) in velike zlatice (Ranunculus lingua).

Bosanski planinski konj skriva v sebi lastnosti divjih konj

verjetno pa se je domači konj razvil iz divjega konja, ki je živel na področju Evrazije. Osteološki dokazi ostankov številnih evrazijskih divjih konj, glede na razlike ...

IME SNOVI FORMULA VRSTA SNOVI LASTNOSTI IN UPORABA ...

apnenec. Bela trdna snov. /. Bakrov sulfat. (MODRA. GALICA). CuSO4 * 5H2O. Modri kristali, sredstvo proti boleznim, uporablja se v vinogradništvu in sadjarstvo.