univerza v ljubljani biotehniška fakulteta oddelek za lesarstvo ...

najbolj tekoče oz. ima najnižjo viskoznost. Ugotovili smo tudi, da se pri povečevanju frekvence električnega polja zmanjšuje dielektričnost v lepilu.

univerza v ljubljani biotehniška fakulteta oddelek za lesarstvo ... - Srodni dokumenti

univerza v ljubljani biotehniška fakulteta oddelek za lesarstvo ...

najbolj tekoče oz. ima najnižjo viskoznost. Ugotovili smo tudi, da se pri povečevanju frekvence električnega polja zmanjšuje dielektričnost v lepilu.

UNIVERZA V LJUBLJANI BIOTEHNIŠKA FAKULTETA ODDELEK ...

Vloga mlečnokislinskih bakterij v starter kulturah za kisla testa. 15 ... poizkusom na ta način, da sta kruh segrevala (osvežitev starega kruha s segrevanjem). S.

univerza v ljubljani biotehniška fakulteta oddelek za živilstvo ...

9 maj 2011 ... SLO Masleni keksi z mlečno čokolado (63%) • Sestavine: sladkor, pšenična moka, kakavovo ... Grancereale CROCCANTE – MULINO BIANCO.

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek - Digitalna ...

Kalčič I. Omočitev in adhezija pri lepljenju hitro rastočih lesnih vrst. ... Za dobro zlepljenost pa sta pomembna dva pojava, in sicer adhezija in kohezija. θ θ θ θ ...

univerza v ljubljani pedagoška fakulteta oddelek za ... - PeFprints

Ključne besede: inkluzija, otroci s posebnimi potrebami, vidiki učiteljev ... 2.1 Definicija inkluzije . ... 3.2 Novosti, ki jih prinaša inkluzija za učitelje .

bioplinu - Biotehniška fakulteta - Univerza v Ljubljani

Anaerobna digestija (AD) je proces, skupen mnogim naravnim okoljem. Uporabljamo ga za proizvodnjo plina v hermetično zaprtih rezervoarjih, imenovanih ...

UNIVERZA V LJUBLJANI BIOTEHNIŠKA FAKULTETA ŠTUDIJ ...

Ferk K. Dinamika razvoja zarodkov po oploditvi s spermiji iz testisa in ejakulata v programu zunajtelesne oploditve. Mag. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, ...

Fiziologija - Biotehniška fakulteta - Univerza v Ljubljani

Organizmi, ki uporabljajo kisik kot končni prejemnik elektronov v dihalni verigi, so aerobni mikroorganizmi. Organizmi, ki ne uporabljajo kisika kot končnega ...

vinarstvo - Biotehniška fakulteta - Univerza v Ljubljani

Na splošno velja, da se za vsako stopinjo oBrix. (10 g/L sladkorja) poveča temperatura za 1,3 ºC. 1 MIKROBIOLOGIJA VINA IN ALKOHOLNA FERMENTACIJA. 5 ...

univerza v ljubljani pedagoška fakulteta biotehniška ... - PeFprints

20 okt 2011 ... Ljubljanica, kraško porečje Ljubljanice, analiza vode, hitri testi, nitratni ion, fosfatni ion, amonijev ion, sulfatni ion, pH, trdota vode, pesticidi.

tehnika v kmetijstvu - Biotehniška fakulteta - Univerza v Ljubljani

verižni poligon sklenjena lika. Sklenjen mnogokotnik sil nam pove, da je rezultanta nič, sklenjen verižni poligon pa pomeni, da je tudi moment enak nič.

Aditivi v živilih - Biotehniška fakulteta - Univerza v Ljubljani

15 jun 2017 ... Učinkovine, ki bi delovala kot univerzalni konzervans, ni. Mikroorganizmi, ki povzročajo kvar živil (kvarljivci) in patogeni mikroorganizmi, imajo ...

Poročilo 2018 - Biotehniška fakulteta - Univerza v Ljubljani

31 maj 2019 ... Poleg že utečenih informacij na naši Facebook ... ŠTRUS, Jasna, TUŠEK-ŽNIDARIČ, Magda, REPNIK, Urška, BLEJEC, Andrej, SUMMERS,.

kemija z biokemijo - Biotehniška fakulteta - Univerza v Ljubljani

KEMIJA Z BIOKEMIJO: učbenik za študente visokošolskega strokovnega študija kmetijstva ... Kemijske in biokemijske vsebine so ključne za uspešno nadgradnjo znanja pri mnogih ... 1.1.1 Določanje lastnosti snovi . ... 7. Glede na to, kako močno atomi posameznih elementov privlačijo elektrone v kemijski vezi z drugimi.

razvoj naselij 1 - Biotehniška fakulteta - Univerza v Ljubljani

Slika 91: Hadrijanova vila, Tivoli, največja suburbana vila (125–35 pr. n. št.) 1. grško gledališče, 2. Nymphaeum – Venerino svetišče, 3. palestra, 7. triklinij, ...

uvod v botaniko - Biotehniška fakulteta - Univerza v Ljubljani

Endoplazmatski retikulum se nahaja v vseh celicah razen pri cianobakterijah ... beljakovin od ribosomov na endoplazmatski retikulum in do drugih delov v celici.

Vaje iz splošne kemije - Biotehniška fakulteta - Univerza v Ljubljani

Kolikšna sta molarna koncentracija in masni delež natrijevega klorida v raztopini, če je sprememba gostote raztopine natrijevega klorida na enoto spremembe ...

Vaje iz organske kemije - Biotehniška fakulteta - Univerza v Ljubljani

vaj so v tem smislu posebno nazorne reakcije za vajo: 'Kvantitativna določitev etanola', kjer je reakcija oksidacije oksidacija etanola v ocetno kislino in reakcija ...

univerza v ljubljani - Oddelek za slovenistiko

Ključne besede: Ivan Cankar, pouk književnosti v osnovni šoli ... razredov OŠ Brežice, OŠ Center Novo Mesto ter OŠ Sostro in njihovim učiteljicam, ki so.

Države v razvoju - Oddelek za geografijo - Univerza v Ljubljani

žave Francija, za azijske države Japonska ipd.) oziroma z dostopom do morja in s tem do poceni ladijskih prevozov. Ni torej naključje, da imajo najuspešnejša ...

Udornice v Sloveniji - Oddelek za geografijo - Univerza v Ljubljani

delu Rakovega Škocjana ležita udornici Škocjanska jama, po dnu katere teče potok Rak od velikega naravnega mosta do Tkalce jame, in Veliki Globoščak, ...

eksperimentalna biokemija - Biotehniška fakulteta - Univerza v ...

2.1.2 Beer –Lambertov zakon. 19. 2.1.3 Spektrofotometer. 21. 2.1.4 Spektrofotometrične metode za določanje koncentracije proteinov. 21. 2.1.4.1 Posredne ...

praktikum iz mikrobne ekologije - Biotehniška fakulteta - Univerza v ...

S substratom inducirana respiracija (SIR). V aerobnih razmerah so večinski produkti mikrobne respiracijske presnove organskega ogljika,. CO2, H2O in ...

tehnologije mesa in mesnin i - Biotehniška fakulteta - Univerza v ...

bele gorčice vsebuje poleg 30 % gorčičnega olja še glikozid sinalbin, ki pod ... Nadev za krvavice polnimo v goveja ali prašičja čreva in so zato lahko zelo ...

sedanjost preteklost prihodnost - Biotehniška fakulteta - Univerza v ...

PRETEKLOST. ANALIZE ROBA MURSKE SOBOTE. KONCEPT NOVE UREDITVE. DINAMIČNA PRODUKTIVN. A KRAJINA. ŠIRJEN. JE U. RBA. NE. INFRAS. T.

Uvod v psihologijo prehrane - Biotehniška fakulteta - Univerza v ...

prvostopenjskega univerzitetnega študija Živilstvo in prehrana pri izbirnem predmetu Psihologija prehrane. CIP - Kataložni zapis o publikaciji. Narodna in ...

laboratorijske vaje iz kemije - Biotehniška fakulteta - Univerza v ...

7.3 Povratna titracija. 35. 7.4 Naloge. 35. 8. Dodatno gradivo k vaji Sinteza aspirina in derivati karboksilnih kislin. 36. 8.1 Eksperimentalna naloga. 36.

organizacija ocenjevanja vina - Biotehniška fakulteta - Univerza v ...

ocenjevanja morajo poslati organizatorju od vsakega prijavljenega vzorca vsaj 3 steklenice vina v embalaži od. 0.75 do 1.0 litra, za predikatna specialna in ...

mikrobiološka preiskava živil - Biotehniška fakulteta - Univerza v ...

petrijevke dodamo po 15 ml gojišča PC (angl. plate count agar), ki smo ga ... Test CAMP: Na krvni agar v dveh ravnih vzporednih črtah cepimo bakterije ...

Novi izzivi v poljedelstvu 2006 - Biotehniška fakulteta - Univerza v ...

4 maj 2006 ... Bioenergija – novi vir za rast evropskega kmetijstva. ... Vpliv hitrosti vožnje na kakovost koruzne rezanice /. The effect of ... Biodiesel fuel, http://www.ext.nodak.edu/extpubs/ageng/machine/ae1240.pdf. Korus ... STs III konzum.

enološka praksa v pridelavi vina - Biotehniška fakulteta - Univerza v ...

15 sep 2009 ... Aditivi vina. Seznam nekaterih dovoljenih sredstev v pridelavi vina. ▫. Dokisanje: vinska kislina. ▫. Bistrenje: Ca-alginat, K-alginat, K- kazeinat ...

UNIVERZA V LJUBLJANI - Fakulteta za šport

Ključne besede: košarka, športna masaža, masažni prijem, pravila masaže, ... elastična komponenta mehkih tkiv skrči in preoblikuje v neelastično vezivno tkivo.

UNIVERZA V LJUBLJANI FILOZOFSKA FAKULTETA ... - FDV

pamfletiziral, ambicionira, principalne, defenziva, insinuacije, budžetni, ultramontan, humanitarnega, denuncirati. Z nemškimi izrazi občasno prevaja nekatere ...

fakulteta za strojništvo - Univerza v Ljubljani

izr. prof. dr. Ivan BAJSIĆ, univ. dipl. inž. stroj ... Turnšek, Petrišič Tehniška matematika. 3 2. - 3 2 - 90 60 ... Petrišič, Perman Numerične metode in programiranje.

Dne 1 - Fakulteta za šport - Univerza v Ljubljani

Na povelje za zbor se srednjik postavi tri korake pred vaditelja, obrnjen proti njemu. Drugi telovadci se postavijo po velikosti na desno in levo stran srednjika.

1 UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE ... - FDV

ARDITI, Metin (2000) Zagonetka Makijaveli. Beograd: Paideia. BALANDIER, Georges (1967/1997) Politička antropologija. Beograd: Biblioteka XX. vek. BAYLIS ...

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE ... - RIS.org

njega v asortiman uvrstili tudi čokoladna jajčka Barbie, Cars, Gormiti PVC, Vlakec ... ponavadi vsebujejo igračke, ki se v različnih obdobjih razlikujejo in so ...

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN ...

TIS. Telefonski imenik Slovenije. Slovenska zbirka podatkov telefonskih številk in njim pripadajočih lastnikov. BIZI. Kratica za slovenski poslovni imenik, ki.

Diploma22035980Secka.. - Fakulteta za šport - Univerza v Ljubljani

Iz tega obdobja so zelo znani še Vaclav Niţinski (balet Posvečenje pomladi), Galina Ulanova, Maja Pliseckaja, Natalija Makarova, Mihail. Barišnikov, Kenneth ...

zborniK - Filozofska fakulteta - Univerza v Ljubljani

Precej daljšo zgodovino na oddelku ima skandinavistika: že v petdesetih letih 20. stoletja je gostovanje danskega slavista spodbudilo prof. dr. Janeza Orešnika ...

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE ... - FDV

27 jan 2012 ... Mojca Benko. Trajnostni razvoj kot okvir za ... konstantno slabša, pri nekaterih storitvah, kot je npr. ribolov, je škoda na globalni ravni že.

Untitled - Fakulteta za šport - Univerza v Ljubljani

mreže je v igrišče vgrajen okrogel trampolin. ... Trampolin poleg polovice igrišča, ki je že napihnjena (osebni arhiv). ... Servis in celotna akcija (osebni arhiv).

Diploma2206150Kavcic.. - Fakulteta za šport - Univerza v Ljubljani

suhoparna, zato smo v diplomskem delu predstavili različne elementarne gibalne igre, ki omogočajo razvijanje gibalnih sposobnosti ter sposobnosti z vsakega ...

Diploma22050990BevcM.. - Fakulteta za šport - Univerza v Ljubljani

Ta oblika petnice se imenuje Haglundova peta in je dobro vidna na rendgenski sliki. Bolečina je lokalizirana nekoliko proksimalno od narastišča tetive za ...

Diploma22043890Mrdja.. - Fakulteta za šport - Univerza v Ljubljani

KINEZIOTERAPIJA PRI NESPECIFIČNI. BOLEČINI V KRIŽU. Jasmina ... KLJUČNE BESEDE: Hrbtenica, bolečina v križu, terapevtska vadba, kinezioterapija.

kazalo - Fakulteta za šport - Univerza v Ljubljani

pa poznamo veliko pojavnih oblik odbojke (dvoranska odbojka se igra v dvoranah, ... Velikokrat pa so po servisu zamenjale pozicije igralke C4 in C2, da je ...

UNIVERZA V LJUBLJANI PEDAGOŠKA FAKULTETA ... - PeFprints

Zahvaljujem se asistentu Branku Dragičeviću z Inštituta za oceanografijo ... napihovalka napada ribe, ki so že ujete v ribiško mrežo ali parangal in jih pogoltne. ... predstavlja grožnjo za hrvaški morski ribolov ter za populacije brancina in orade.

Loksodroma - Pedagoška fakulteta - Univerza v Ljubljani

V matematiki je loksodroma krivulja, ki leži na sferi in seka pod istim kotom vse njene poldnevnike, potem ko smo na njej vpeljali sferni koordinatni sis- tem.

UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO Raba ...

je sestavljena iz delovne (aktivne) moči P in jalove (reaktivne) moči Q. Jalova energija nastaja z indukcijo v vodnikih/tuljavah. Jalova energija povzroča ...

Elektronika 2 - Pedagoška fakulteta - Univerza v Ljubljani

Faktor dobrote Q opisuje kvaliteto sita - njegova recipročna vrednost je dušenje α. Za nizko in visoko sito želimo, da je odvod absolutne vrednosti frekvenčne ...

elektrotehnika - Fakulteta za elektrotehniko - Univerza v Ljubljani

23 jul 2018 ... Smeri študijskega programa: Avtomatika in informatika. Biomedicinska tehnika. Elektroenergetika. Elektronika. Mehatronika. Robotika.

Psihologija - Filozofska fakulteta - Univerza v Ljubljani

psihologije (klinična psihologija, pedagoška psihologija ter psihologija dela in ... na kognicijo in osebnost (evolucijska psihologija, etologija, biosociologija, ...

i UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA DIPLOMSKO ...

Slika 9: Profil poslovnih priložnosti in nevarnosti za Intersport Slovenija. ... prodajalne Intersport v Sloveniji, na Hrvaškem, v Srbiji ter Bosni in Hercegovini.

1.3. izbira psa - Fakulteta za šport - Univerza v Ljubljani

Mogoče imamo občutek, da je naše nebesedne komunikacije malo, vendar ... vzpostavijo preko dela in komunikacije. Ker psom ni ... Ljubljana: Dedal. Čotar, S.

Univerza v Ljubljani Filozofska fakulteta - Amebis

Mojci Kompara za pomoč pri prevajanju izvlečka v angleščino;. • Branku Gradišniku ... izpust (elipso) veznika, v tem primeru »ko« pred »svoje matere …«, stavek torej ... Naločil sem nekaj polen v peč, kjer se je kuhalo kaj vem kaj. (Žup.) § 115.

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA ŠPORT DIPLOMSKO ...

Ključne besede​: atletika, troskok, tehnika, biomehanika, kinematika. KINEMATIČNA. ANALIZA. TEHNIKE. VRHUNSKIH. SKAKALK. TROSKOKA. Maja Bratkič.

Glasoffil 14 - Filozofska fakulteta - Univerza v Ljubljani

erotične poezije in njegovo dopisovanje s prijatelji, kjer odkrito govori o erotičnih stvareh. Kristina Zajc in nataša Detič. Boris Pahor (Foto: nejc Ivančič). Pogovor ...

Muzikologija - Filozofska fakulteta - Univerza v Ljubljani

Filozofska fakulteta. Oddelek za muzikologijo. Predstavitveni zbornik prvostopenjskega študijskega programa. Muzikologija. Vpis od 2015/16 dalje. Ljubljana ...

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta - PeFprints

Mednarodno veljavni opozorilni znaki (piktogrami) so razdeljeni v več skupin: (1) ... Kemija kot ena temeljnih naravoslovnih in eksperimentalnih ved preučuje ...

Doktorat22100228Podm.. - Fakulteta za šport - Univerza v Ljubljani

Natančnost meta na koš je zelo zapletena gibalna akcija, ki je odvisna od učinkovitosti ... spreminja okrogel obroč v elipso. ... TV ... telesna višina merjenca.