pogledati - Agencija za zaštitu prirode i životne sredine

Za biljne vrste navedene u stavu 2. dispozitiva ovog Rješenja (sadnice kivija i smokve), nije propisana obaveza izdavanja dozvole Agencije za zaštitu prirode i ...

pogledati - Agencija za zaštitu prirode i životne sredine - Srodni dokumenti

pogledati - Agencija za zaštitu prirode i životne sredine

Za biljne vrste navedene u stavu 2. dispozitiva ovog Rješenja (sadnice kivija i smokve), nije propisana obaveza izdavanja dozvole Agencije za zaštitu prirode i ...

Zakon o zaštiti prirode - Agencija za zaštitu prirode i životne sredine

sprovođenje mjera zaštite prirode koje imaju za cilj eliminisanje i ublažavanje ... staništa i ciljnih vrsta biljaka, ptica i drugih životinja, zbog kojih je to područje ... Radnje iz stava 1 ovog člana su: ograđivanje, čuvanje dobara i rastjerivanje ... izvori vještačkog svijetla, ogledala, uređaji za osvjetljavanje meta, nišanski uređaji ...

ovdje - Agencija za zaštitu prirode i životne sredine

12 авг 2019 ... ... otpada iz rudnika Šuplja stijena u Gradcu, Opština Pljevlja, izabran je: 1. Marinko Barjaktarović, predložen od strane NVO "Sjeverna Zemlja".

Buk Bijela - Agencija za zaštitu prirode i životne sredine

ријечних тераса или пространих плавинских лепеза. ... Интервенције у побоʂшаʃу природних карактеристика стијенских маса, потребне су ... Mеɻу врстама безрепих водоземаца поменутом подручју очекивана је грчка жаба ... У случају појаве ерозивних процеса подузети хитне мјере стабилизације тла;.

Untitled - Agencija za zaštitu prirode i životne sredine

Srbija i to: LIFUNIS hidrogen 3% 100ml, (sadrži vodonik-peroksid 3%, CAS broj 7722-84-1), u količini od 15.000 kom. LIFUNIS hidrogen 3% 500ml, (sadrži ...

Elaborat CD - Agencija za zaštitu prirode i životne sredine

Lacerta viridis, veliki zelenbać Lacerta trilineata, blavor Ophisaurus apodus,, sljepić Anguis fragilis, mrki smuk Malpolon monspessulana, obični smuk.

Zakon o moru - Agencija za zaštitu prirode i životne sredine

iskorišćavanja mora, morskog dna ili morskog podmorja, opremljen opremom i ... ribari ili lovi druga živa bića u moru i na morskom dnu (član 21 stav 1);. 9) strani ...

Priručnik za živu - Agencija za zaštitu prirode i životne sredine

opasnostima žive i kako na odgovarajući način zaštititi sebe od mogućih izloženosti živi. Predstavljeni ... srebrnobijela tečnost (teška tečnost), bez mirisa. Najčešće upotrebe: ... U slučaju malog curenja: Termometar sadrži oko 1,5 grama žive.

1055-1769-9 Agencija za zastitu zivotne sredine - Ministarstvo ...

2 окт 2017 ... Postojeće jalovište rudnika olova i cinka ,,Šuplja stijena" u Gradacu, nalazi se na ... DEGRADIRANA ZEMLJI STA (sa većim površinama).

CRNA GORA AGENCIJA ZA ZAŠTITU PRIRODE I ŽIVOTNE ...

eksperata koji su svojim radom na bilo koji način bili vezani za predmetno područje. Najveće i ... tovnih svinja, proizvodnja je usmjerena na proizvode od mesa njeguški pršut autohtoni prozvod i komplet ... VODENE GRINJE RIJEKE ZETE.

Rjesenje Milija Cabarkapa - Agencija za zaštitu prirode i životne ...

Agencija za zaštitu prirode i životne sredine na osnovu člana 30 Zakona o slobodnom pristupu informacijama ("Sl.list CG", br.44/12,30/17), a rješavajući po ...

Registar NVO za zaštitu životne sredine na Kosovu - Regional ...

Euro. GIS. Sistem Geografskih Informacija (Geographical Information System). JIE. Jugoistoćna Evropa ... predstavili značajan broj onih koje su aktivne u ovoj zemlji. ... brojevi telefona i faksa, e- mail adresa i ... Blue Life Environmental (J.E.K.-a). Shoqata ... Direktna pošta (na pr. poštanske dopisnice, pisma, flajeri). □ Javna ...

emulzije ulja u vodi - Institut za pesticide i zaštitu životne sredine

emulzije ulja u vodi (EW). Slavica Gašić i Zlatko Orešković. Galenika-Fitofarmacija a.d., Beograd. REZIME. U radu je dat pregled karakteristika emulzija ulja u ...

SPU za PPPN Skadarsko jezero - Agencija za zaštitu prirode i ...

namjene Nacionalnog parka Skadarsko jezero. Naručilac: Ministarstvo održivog razvoja i turizma, Ugovor broj 12-1157/26-2015, od 05.05.2016. godine.

Zakon o morskom ribarstvu i marikulturi - Agencija za zaštitu prirode ...

bez čamca, za ulov školjki, puževa ili sunđera i ne smatra se ribolovnim plovnim ... Zabranjeno je, bez dozvole za ribolov podvodnom puškom, nošenje ... 1, 2 i 3 ovog člana fizičkom licu izriče se kazna prekršajnim nalogom u iznosu od 200.

RECIKLAŽA KAO ELEMENT ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ...

Ključne reči: otpad, reciklaža, životna sredina, servis za održavanje, sirovine ... U proizvodnji jedne tone papira, korišćenjem otpadnog papira, postižu se ...

www.ror.edu.rs ODRŽIVI RAZVOJ I ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE ...

Ključne reči: održivi razvoj, dimenzije održivosti, životna sredina, zaštita životne sredine. ABSTRACT ... brojnih definicija ovog pojma, da bi se u središnjem delu.

reciklaža kao element zaštite životne sredine - CQM

Ključne reči: otpad, reciklaža, životna sredina, servis za održavanje, sirovine ... U proizvodnji jedne tone papira, korišćenjem otpadnog papira, postižu se ...

Voda - Inženjeri zaštite životne sredine

umrežavanje i održavanje programa vršnjačke edukacije u ... voda za piće i održavanje lične higijene; ... insektivorna, biljka mesožderka, koja se hrani tako što ...

Informacija o stanju životne sredine za 2011. godinu

Usvojen je i okvir za izvještavanje o smanjivanju emisija za razvijene i zemlje u razvoju, u skladu sa principom zajedničke, ali podjeljene odgovornosti. Kreirani.

Informacija o stanju životne sredine za 2018. godinu

Rubroboletus rhodoxanthus (žuto-purpurni vrganj) i Rubroboletus satanas (ludara) ... Imaju jak miris, veoma su otrovni i ubijaju ćelije s kojima dođu u kontakt.

Metode i metodologije u fizičkoj hemiji životne sredine

Halogeni elementi u uglju. U sastavu uglja učestvuju sa manje od 5 %. Tokom sagorevanja uglja se uglavnom emituju u obliku HF, HCl, HBr. HF i HCl ...

Zaštita životne sredine - vodni resursi - cecra

2 дец 2007 ... ZAŠTITA ŽIVOTNE. SREDINE ... Značaj vode za čoveka po Povelji o vodi Evropskog ... integracija politike upravljanja vodama (očuvanje i g. j p.

Primena „co-benefits“ metode za unapređenje životne sredine i ...

Imajući u vidu potrebe za unapreĊenjem kvaliteta ţivotne sredine i urgentnost ... za iznajmljivanje bicikala je predmet sve veće paţnje (Nakamura & Abe, 2014; Zhao ... ukradeni bicikli koristili za rekreaciju ili sport, ili za obavljanje utilitarnih ...

Informacija o stanju životne sredine za 2016. godinu

6 јун 2017 ... Analiza temperature vazduha i količine padavina za 2016.godinu ............................. 50 ... 193. 7.2.5. Zimsko prebrojavanje ptica . ... zabilježeno za azotne soli, što je uticalo na sniženje N/P odnosa (N/P = 4.7). Avgust - Niske ...

Integrisano sprečavanje i kontrola zagađivanja životne sredine u ...

položaj, uslove životne sredine na konkretnoj lokaciji, korist i troškove ... Transportni sistemi manjeg kapaciteta, koji duže rade, po pravilu proizvode ... životinjama neposredno pre klanja, načinu omamljivanja i iskrvarenja životinja, uslo-. 13.

KVALITET ŽIVOTNE SREDINE GRADA BEOGRADA U 2012. GODINI

Mirjana Gucić, dipl. prav, pomoćnik sekretara, Sekretarijat za zaštitu životne sredine. Radomir Mijić, dipl. inž ... ne namirnice, stočna hrana); n ... zemljišta na teritoriji Beograda u 2012. godini se orijen- tisao na ... eko zone sa rekvizitima za pse.

Izvori zagađenja životne sredine olovom - Ambasadori održivog ...

22 окт 2013 ... Korisne osobine olova. • Osobina razvlačenja. • Niska tačka omekšavanja. • Gustina – apsorcija zračenja, zvuka, vibracija. • Hemijske osobine ...

KVALITET ŽIVOTNE SREDINE GRADA BEOGRADA U 2011. GODINI

Karaburma. Zemun. Železnička stanica. Vukov spomenik. Gradska bolnica. Auto- komanda ... Ova laboratorija je akreditovana po ... Grčke, Vinogradska, Tekeriška, ... kod 57, i vađenje - iveranje 173 panja, n ... krvi, Institut za onkologiju i radio-.

Informacija o stanju životne sredine - Vlada Crne Gore

povećavaju se kako se ide dublje u unutrašnjost zaliva, dok vrijednosti saliniteta ... teren govori da postoji više vrsta voluharica koje ... krtica. Krtica Talpa stankovici montenegrinus je endemična krtica nastanjena na Velikoj plaži a ... Zoo vrta i azila po standardima i uslovima koji će na adekvatan način riješiti problem.

briketiranje biomase i inženjerstvo zaštite životne sredine briquetting ...

proizvode briketi, učešće pepela i sumpora je ... otpadne biomase za proizvodnju briketa opravdano ... gorivo za roštilj, hranljivi supstrat za negovanje biljaka ...

zastita zivotne sredine praktikum.pdf Preuzmi - Univerzitet Crne Gore

dobijanje alkena koriste se halogenalkani ili alkoholi. Najpogodniji prekursori za dobijanje alkena u laboratoriji su alkoholi. U prisustvu mineralnih kiselina ...

Informacja o stanju životne sredine Crne Gore za 2012. godini sa ...

carduelis, Emberiza citronella, Erithacus rubecula, Falco tinnunculus, ... odnosno posebna sredina u kojem živi određena životinja ili biljka, s ukupnim ...

Zbirka zadataka za prijemni ispit iz zaštite životne sredine / Dejan ...

22 апр 2019 ... Azot je inertan gas prisutan u atmosferi, veoma značajan sa stanovišta fizioloških procesa kod biljaka. To je bezbojan gas, bez mirisa i ukusa.

lokalni plan zaštite životne sredine bijelog polja 2020 – 2024

Lokalni plan zaštite biodiverziteta Bijelog Polja 2018 – 2022. godine ("Službeni list Crne. Gore - opštinski ... a) Šume crnog graba i medvjeđe lijeske b) Šume ...

Program zaštite životne sredine Grada Novog Sada za period 2015 ...

предузећу „Завод за изградњу града“ Нови Сад ... Слика преузета из Годишњег извештаја праћење стања и прогноза аерополена на територији Града ...

ključni indikatori bezbednosti i zaštite na radu i zaštite životne sredine

Rezime:Izbor indikatora (KPI) zaštite na radu i zaštite životne sredine u praksi je vrlo komplikovan ... značenje, ukoliko na početku promatranog razdoblja nije ...

politika zaštite životne sredine i socijalna politika - EBRD

Politika zaštite životne sredine i socijalna politika Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD). A. Svrha ove Politike. 1. Evropska banka za obnovu i razvoj ...

Stručnjaci za zaštitu prirode iz regije u Sloveniji

Projekt Parkovi Dinarskog luka pro- vodi svjetska nevladina organizacija za zaštitu prirode WWF, a financira- ju Ministarstvo vanjskih poslova. Norveške i Mava ...

DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU PRIRODE I OKOLIŠA

planinski vodenjak (Triturus alpestris),. - veliki vodenjak (Triturus carnifex),. - podunavski vodenjak (Triturus dobrogicus),. - čovječja ribica (Proteus anguinus).

Udruga za zaštitu okoliša i očuvanje prirode «Sunce»

Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce. Obala hrvatskog narodnog preporoda 7/III. 21 000 Split, Hrvatska. Tel: 385 21 360 779. Fax: 385 21 317 254.

strategija - Društvo za zaštitu životinja i prirode Đurđevo

U čoporu psi, kao i ljudi u gomili, menjaju svoje ponašanje, ispoljavaju ... Uloga centralne vlasti, u domenu pronalaska najboljih i najhumanijih rešenja velikog ... Razlozi za takvu odluku građana mogu biti objektivni (preseljenje iz kuće u stan,.

Državni zavod za zaštitu prirode, Zagreb, Trg ... - projekta LOKNA

dalmatinska konjska smrt (Calopteryx balcanica). • istočna vrbova djevica (Chalcolestes parvidens). • istarski regoč (Gomphus pulchellus). • neretljanski regoč ...

Državni zavod za zaštitu prirode - Vukovarsko-srijemska županija

Stručna podloga za zaštitu. „Gorjanovićev praporni profil u Vukovaru“. 2 ... o z.k. ulošku preuzeti sa http://e-izvadak.pravosudje.hr/pretraga-zk-ulozaka.htm).

NERETVANSKA ŽUPANIJA Upravni odjel za zaštitu okoliša i prirode ...

16 ruj 2014 ... Zračni promet se odvija preko Zračne luke Dubrovnik u Čilipima, ... Također je utvrđeno da Konzum d.d. u Opuzenu više ne koristi amonijak u ... ostali namještaj, plinski i mehanički kućanski aparati, madraci, pjenasta guma.

Agencija za zaštitu osobnih podataka

Voditelji zbirki osobnih podataka* obvezni su evidencije o zbirkama osobnih podataka koje ... 3. upisom podataka u obrazac registracije dali ste privolu za njihovo ... Evidencija o zbirci osobnih podataka - voditelj zbirke osobnih podataka za ...

Agencija za zaštitu okoliša - HAOP

17 velj 2014 ... broja otpadnih vozila koja nastaju uzrokovan je prije svega ekonomskom depresijom ... broju izvezenih rabljenih vozila. ... PSC OSIJEK d.o.o..

UP/I 030 - Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja

31 kol 2011 ... Vukovar d.o.o., sa sjedištem u Vukovaru, Dunavski prilaz bb (dalje: Nautica Vukovar). U spomenutoj inicijativi Dunavski Lloyd-Sisak u bitnome ...

Agencija za zaštitu osobnih podataka - CIS.hr

Mark Zuckerberg, osnivač Facebooka. ... Slučajevi sigurnosnih propusta iz povijesti Facebook-a: ... web-a, te o tome obavještavala vaše Facebook prijatelje.

Triglav INT - Agencija za zaštitu konkurencije

15 окт 2018 ... 3852750000, nad privrednim subjektom »Raiffeisen mirovinsko osiguravajuće društvo« d.d., sa sjedištem na adresi ul. Heinzelova 44, 10000 ...

REPUBLIKA HRVATSKA AGENCIJA ZA ZAŠTITU ... - AZTN

11 pro 2017 ... Statuta Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja (Narodne ... ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine, broj ... DRAŽEN LEŽAJIĆ, vozač motornog vozila, iz Zagreba, Trg žrtava fašizma 1,.

580-06/41-14-096 Zagreb, 19. ožujka 2014. Agencija za zaštitu ...

za privatne korisnike, HT-ove Poslovne jedinice za poslovne korisnike i HT-ovog ... je nastavio djelovati kao organizacijski nezavisan član unutar T-HT Grupe, a prisutan je ... 2007 on relevant product and service markets within the electronic ...

17.09.2015 UP/I 034-03/2014-01/023 - Agencija za zaštitu tržišnog ...

17 ruj 2015 ... Zagreb, 17. rujna 2015. ... pirotehnika d.o.o., sa sjedištem u Samoboru, Mirnovec 20, ... je Mirnovec pirotehnika sklapala sa zakupodavcima:.

1 REPUBLIKA HRVATSKA AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH ...

broj Povrv-… od 23. listopada 2015. godine, prijedlog za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave i rješenje o ovrsi Posl. broj OVRV-… od 05. prosinca 2014.

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja - AZTN

najveća takmaca - Konzum i Metro - na tom tržištu drže zajednički tržišni udjel od ... Metro i Spar još uvijek imaju zajedničko društvo METSPA d.o.o., Zagreb ...

REPUBLIKA HRVATSKA AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH ... - AZOP

REPUBLIKA HRVATSKA. AGENCIJA ZA ZAŠTITU. OSOBNIH PODATAKA. KLASA: UP/I-041-02/15-01/71. URBROJ: 567-02/03-15-01. Zagreb, 07. rujna 2015.

REPUBLIKA HRVATSKA Agencija za zaštitu ... - Hrvatski sabor

17 ruj 2019 ... tržište distribucije izvanbrodskih motora i rezervnih dijelova marke Suzuki i ... tržište pružanja usluga luke nautičkog turizma i prodaja nautičke opreme23. ... smatraju jednim gospodarskim subjektom i nastupaju zajednički kao dijelovi jednog ... 55 Rješenje AZTN protiv Gorenje Zagreb d.o.o.; KLASA: UP/I ...

Nacionalna strategija upravljanja hemikalijama - Agencija za zaštitu ...

Međuvladini forum za hemijsku sigurnost (Intergovernmental Forum on Chemical Safety) podstiče države ... Goliath gel. 1,050 ... (rodenticidi su pesticidi za uništavanje glodara, moluskocidi su pesticidi za uništavanje štetnih puževa, akaricidi.

REPUBLIKA HRVATSKA Agencija za zaštitu tržišnog ... - AZTN

12. 3.1.1. Kartel 15 autoškola s područja Grada Rijeke i Općine Matulji . ... 15. 3.2.1.1. Šimatić d.o.o., Osijek protiv Tomić & Co d.o.o., Zagreb . ... odabrana za provedbu pilot-projekta digitalizacije televizijskog signala pod nazivom. »Digitalna ...

vodič za zaštitu novih biljnih sorti - Hrvatska agencija za ...

Usjevi koji se ispituju u Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu - Centru za sjemenarstvo i rasadničarstvo – Osijek. ... (Avena sativa L.) – zob. (Zea mays L.) – ...