Retroaktivno oporezivanje dividendi i udjela u dobiti neustavno

26 srp 2014 ... gospodarstvenika. [A 2-3]. [Uspjeh HUP-a]. Poslodavci neće provoditi ovrhe na plaćama radnika. Ministarstvo ... odjava. Tiskanica Pristupni list nalazi se na web stranici. HZZO-a http://www.hzzo.hr/e-zdravstveno/kako-postati-.

Retroaktivno oporezivanje dividendi i udjela u dobiti neustavno - Srodni dokumenti

Retroaktivno oporezivanje dividendi i udjela u dobiti neustavno

26 srp 2014 ... gospodarstvenika. [A 2-3]. [Uspjeh HUP-a]. Poslodavci neće provoditi ovrhe na plaćama radnika. Ministarstvo ... odjava. Tiskanica Pristupni list nalazi se na web stranici. HZZO-a http://www.hzzo.hr/e-zdravstveno/kako-postati-.

1. OPOREZIVANJE PRIHODA (DOBITI ... - Ured za udruge

Registracija stranih udruga. 11. 1.7. Imovina udruge. 12 ... U pravilu se radi o izletima koji su besplatni, ili članovi ... Je li neprofitna organizacija obvezna voditi zasebno knjigovodstvo za gospodarsku ... program za koji će se donacija utrošiti.

Oporezivanje prometa nekretnina Oporezivanje ... - actarius.hr

5 srp 2007 ... Plaća li se porez na ustupanje ili odricanje od nasljedstva nekretnine? ... odnosno na temelju ugovora o kupoprodaji ili ugovora o darovanju, ...

politika dividendi kompanija na odabranim tržištima ... - Portfelj

odluku o obrascu kretanja dividende kroz vrijeme, ukoliko se dividenda i isplaćuje. ... u kriznim godinama, pa je tako krizne 2008. godine udio dividendi u dohotku pojedinca ... dionice se znaju prodavati po nižoj cijeni (uz popust) od tržišnih,.

zahtjev za prodaju udjela - Platinum Invest

Platinum Invest d.o.o. za osnivanje i upravljanje UCITS fondom / Fund management company. OIB 85233080106 / žiro račun HR2724840081135002489 ...

O D L U K U o prijenosu poslovnog udjela u društvu MEĐIMURSKE ...

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA, Čakovec, Ruđera Boškovića 2, OIB 09161580297, prenosi cijeli svoj poslovni udjel u društvu MEĐIMURSKE VODE d.o.o. Čakovec, ...

utvrđivanje udjela kolagena kao pokazatelja kvalitete kobasica

milanska salama, srijemska kobasica, kulen te trajne kobasice po specifikaciji. Zimska salama ... određena povišena razina natrijevog nitrita (tirolska kobasica).

zahtjev za otkup udjela - InterCapital Asset Management

InterCapital Asset Management d.o.o. se obvezuje u roku navedenom u Prospektu i Pravilima Fonda isplatiti na račun naveden u Zahtjevu za prodaju udjela ...

Zahtjev za zamjenu udjela-PRAVNE OSOBE - HPB Invest

Strojarska cesta 20, 10 000 Zagreb. Tel.: 01/488 82 02; Fax.: 01/480 45 99. E-mail: [email protected] ZAHTJEV ZA ZAMJENU UDJELA. PRAVNE OSOBE.

Zahtjev za izdavanje udjela-PRAVNE OSOBE - HPB Invest

Strojarska cesta 20, 10 000 Zagreb. Tel.: 01/488 82 02; Fax.: 01/480 45 99. E-mail: [email protected] ZAHTJEV ZA IZDAVANJE UDJELA. PRAVNE OSOBE.

Josipa Bošnjak POUZDANOST NALAZA UDJELA REAKTIVNIH ...

1.4.1.1. Reaktivni limfociti. Reaktivni limfocit je ne-maligni leukocit naĎen u perifernoj krvi. Pojavljuje se kao nespecifični odgovor na stres. Mali limfocit postaje ...

Smjernice o metodama za određivanja udjela na tržištu radi ... - Eiopa

Poslove koje društva za osiguranje i društva za reosiguranje obavljaju putem svojih podružnica (unutar i izvan EGP-a) i na temelju slobode pružanja usluga.

Promjena udjela laktoze nakon fermentacije mlijeka različitim ...

fermentirani mliječni proizvodi mlijeka najviše ima laktoze (oko 4,7 %). Prema udje- lu laktoza je najstabilniji sastojak mlijeka (Tratnik,. 1998). Mliječni proizvodi ...

Smanjenje udjela soli u domaćoj slavonskoj kobasici: utjecaj na ...

zvodima. Stoga je cilj ovog istraživa- nja bio istražiti prihvatljivosti domaće slavonske kobasice sa smanjenim udjelom soli, kao i utjecaj smanjenja udjela NaCl-a ...

Značaj udjela mlijeka i mliječnih proizvoda u strukturi prehrane ...

Juneći odrezak, pire krumpir, kisela paprika. 175,2 ... »Ciganski odrezak«, pirjana riža, cikla salata. 182,4 ... »Makedonski odrezak«, tijesto, cikla salata. 352,5.

Nacrt prijedloga odluke o prodaji poslovnih udjela u trgovačkom ...

8 ožu 2012 ... u trgovačkom društvu Vodoprivreda-Zagorje d.o.o.. PRAVNI TEMELJ: - Zakon o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08), članak 64. stavak 4.

Predugovor o obvezi prodaje udjela mora također biti sklopljen kao ...

Prema stajalištu Trgovačkog suda Zagreb br. P-7707/02, temeljeno na članku 412. st 3. ZTD. za prijenos poslovnog udjela potreban je ugovor sklopljen u obliku ...

RAČUN DOBITI I GUBITKA POD-RDG

RAČUN DOBITI I GUBITKA za razdoblje 01.01.2015. do 31.12.2015. Obrazac. POD-RDG. 1. II. POSLOVNI RASHODI (115 116 120 124 125 126 129 130).

Račun dobiti i gubitka

RACUN DOBITI I GUBITKA za razdoblje 01.01.2015. do 31.12.2015. Obrazac. POD-RDG. 111111111!!!!!!!!!!!11111111111111. 111: Obveznik: 194836474830: ...

Odluka o raspodeli dobiti

ТИ: ОДЛУКУ о расподели добити по финансијском извештају за 2017. годину. По усвојеном финансијском извештају за 2017. годину Потисје-Бечеј доо ...

račun dobiti i gubitka 2017.

RAČUN DOBITI I GUBITKA za razdoblje 01.01.2017. do 31.12.2017. Obrazac. POD RDG. Obveznik: 44145405098; INFORMATIVNI CENTAR ZAPREŠIĆ d.o.o..

račun dobiti i gubitka pod-rdg - HANFA

GUBITAK PRIPISAN IMATELJIMA KAPITALA MATICE. XIV.* DOBIT ... RAČUN DOBITI I GUBITKA za razdoblje 01.01.2009. do 31.12.2009. Obrazac. POD-RDG.

Račun dobiti i gubitka - EFOS

Račun dobiti i gubitka. Financijski izvještaj koji pokazuje uspješnost poslovanja poduzeća kroz određeno vremensko razdoblje. Sadrži prikaz svih prihoda i ...

Račun dobiti i gubitka - Jadrolinija

RAČUN DOBITI I GUBITKA za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna. Obveznik: JADROLINIJA. JADROLINIJA. I Z N O S (u 000 kn). 2010. 2011. Indeks. 1.

račun dobiti i gubitka - Pulapromet

2. 3. 4. 5. 125. 26.905.165. 26.228.568. 126. 127. 13.794.066. 14.298.980. 128. 3.972. 3.465. 129. 130. 13.107.127. 11.926.123. 131. 26.254.236. 25.823.925.

račun dobiti i gubitka - HANFA

Ostali troškovi. 7. Vrijednosno usklañivanje. 8. Rezerviranja. 9. Ostali poslovni rashodi. Tekuće razdoblje. RAČUN DOBITI I GUBITKA. 31.03.2009. za razdoblje.

odluka o raspodjeli dobiti - Janaf

Zakona o trgovačkim društvima, Uprava i Nadzorni odbor. JANAF-a d.d. predlažu Glavnoj skupštini donošenje. ODLUKE o raspodjeli dobiti za poslovnu 2015.

Odluka o raspodjeli dobiti - Crnogorski Telekom

Odluka raspodjeli dobiti Crnogorskog Telekoma a.d. Podgorica. Podgorica, 29. ... Na osnovu člana 35 stav 2 tačka 5, člana 62 stav 2 i člana 63 Zakona o ...

analiza dobiti energije u kongeneracijskom postrojenju

EROI, kogenracijsko postrojenje, peleti. Key words. EROI, CHP, pellets. Sažetak. U ovom diplomskom radu, napravit će se kratki pregled i analiza dobiti energije ...

Oporezinanje Kapitalne dobiti - HITA-VRIJEDNOSNICE dd

OPOREZIVANJE KAPITALNIH DOBITAKA 2017 ... Točka 6.1. šifra 1001 označava stjecatelja dohotka od kapitala ... akcija, stjecanja dionica temeljem darovanja, ili drugog pravnog posla, prodaja dionica putem ugovora/ u javnim ponudama i ...

Račun dobiti i gubitka za 2016. godinu

2. 3. 4. 5. 125. 187.816. 205.425. 126. 127. 187.706. 205.425. 128. 129. 130. 110. 131. 184.914. 197.237. 132. 133. 21.799. 39.477. 134. 21.799. 39.477. 135.

RAČUN DOBITI I GUBITKA Obrazac POD-RDG za razdoblje 01.01 ...

RAČUN DOBITI I GUBITKA. Obrazac. POD-RDG za razdoblje 01.01.2017. do 31.12.2017. O vez ik: ; Poduzet ički i ku ator BIOS d.o.o.. Naziv pozicije. AOP.

ODLUKU o raspodjeli dobiti Društva - JEŽINAC doo

27 tra 2016 ... Temeljem odredbi Zakona o trgovačkim društvima (Nar. nov., br. 111/93., 34/99., 52/00.,. 118/03., 107/07., 146/08., 137/09, 125/11, 152/11, ...

IZVJEŠTAJ O SVEOBUHVATNOJ DOBITI NA PRIMJERU PODUZEĆA

dobitkom i kao korisnik ovog Izvještaja gotovo najbolji primjer za analizu, ... izradio nacionalne standarde za male i srednje poduzetnike pod imenom Hrvatski ... "Bilješke uz financijske izvještaje sadrţe dodatne i dopunske informacije koje.

RAČUN DOBITI I GUBITKA - Porezna uprava

RAČUN DOBITI I GUBITKA. Oznaka pozicije. Naziv pozicije. I. POSLOVNI PRIHODI. 1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe. 2. Prihodi od prodaje.

Odluka o raspodjeli dobiti - Hrvatske šume doo

Uprava' Krunoslav Jakupec dipling sum. - predsjednik, Ante Sabljic. dipl.ing sum - clan. Trgovački sud u Zagrebu (MBS. 080251008) MB 3631133 OIB ...

Odluka o raspodjeli dobiti za 2013. godinu - EPBiH

Na osnovu člana 40. Zakona o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Sl. novine. Federacije BiH“ broj: 8/05, 81/08 i 22/09), člana 57. tačka 5.

usporedba oporezivanja dobiti u republici hrvatskoj i bosni i ...

26 kol 2016 ... dobit u FBiH, koji je usvojen u veljači 2016. godine, kao i promjene koje on donosi. ... će plaćati porez na dobit umjesto poreza na dohodak, te poduzetnik ... U RH porezna stopa iznosi 20% na utvrđenu poreznu osnovicu. 2.3.

Analiza računa dobiti i gubitka poljoprivrednog gospodarstva

i gubitka i metode izračuna pokazatelja uspješnosti poslovanja. Ključne riječi: poljoprivredno gospodarstvo, financijski izvještaji, račun dobiti i gubitka, ...

OD KOGA SE MOGU DOBITI ILI TRAŽITI INFORMACIJE? TREBAM ...

TREBAM INFORMACIJU,. ODAKLE POČETI? Razmislite tražite li informaciju o sebi ili ste stranka u određenim postupcima kod tijela javne vlasti te Vas zanima ...

model analize troškova i dobiti uporabe ... - POWERLAB - Fsb

Nažalost, izvoz prerađene biomase (briketi, peleti, drveni ugljen) ... ekonomija veličine proizvodnih jedinica potrebnih za veći toplinski konzum daljinskoga.

račun dobiti i gubitka pod-rdg - Poduzetnički Inkubator Belišće

Obveznik: 42974081816; PODUZETNIČKI INKUBATOR POLET d.o.o.. Naziv pozicije. RAČUN DOBITI I GUBITKA za razdoblje 01.01.2015. do 31.12.2015.

OPOREZIVANJE

Nadalje, porezna politika može snažno ... vidjeti: Europska komisija (2017.) ... pretpostavlja se da su u okviru modela stope tih olakšica jednake tržišnoj kamatnoj ...

SUVREMENI OBLIK POUČAVANJA KVIZ – TKO ŽELI DOBITI PETICU

Kviz se može organizirati, a pitanja kreirati i za usustavljivanje nastavne cjeline iz bilo ... (lektira Milivoj Matošec: Strah u Ulici lipa). 1. Smislio je ... d) Eko Eko. 8.

''Smisao putovanja autostopom nije samo dobiti ... - Karike.ba

Da li kupovinom skupog Tupperware posuđa činimo sebi medvjeđu uslugu? Odgovori na ... PET-a su boce i posuđe napravljeni, odnosno od hemijskog sastava ...

Odluka o raspodjeli dobiti za 2017. godinu - Rijeka 2020

Sukladno čl. 441. Zakona o trgovačkim društvima (Nar. nov., br. LLt/93,34199,52loo,. 118/03, Io7 /o7 , L46la8, L37 l09, L25/17, Lszl''l, LIL|LZ, 68lL3 i 110115), čl.

Odluka o utvrđivanju i raspodjeli dijela neto dobiti„Monte put“ doo ...

VLADA CRNE GORE. MINISTARSTVO SAOBRAĆAJA I POMORSTVA. Odluka o utvrđivanju i raspodjeli dijela neto dobiti„Monte put“ doo Podgorica. Podgorica ...

psihotropnih supstanci, biqaka iz kojih se mo`e dobiti opojna droga ...

psihotropne tvari, biljke, dijela biljke ili prekursora, kao. {to su: uvoz, izvoz, ... `ivotinja utvr|uje Ured za veterinarstvo Bosne i Hercegovine, odre|uju}i i uvjete za ...

HOřE LI SINJANI DOBITI NOVU ńKOLSKU ZGRADU? - Sinjske novine

Unajmio sam poslov. ni prostor pored kladionice. Supersport u Glavićkoj ulici ... vran, Gużva u 16.tercu Osijek,. Raising Dream i Postolar Tri. pper Zadra te drugi ...

kako dobiti rješenje o iznosu naknade za troškove uređenja ... - Teslić

može izdati građevinska dozvola, ukoliko se predmetna lokacija nalazi u ... Naknada za troškove uređenja gradskog građevinskog zemljišta i renta, plaća se, ...

Oporezivanje ugostiteljske djelatnosti

Prije po~etka obavljanja ugostiteljske djelatnosti ugostitelj treba pribaviti rje{enje ... neradnim danima i pridr`avati se toga radnog vremena, ... ne usluga, odnosno za odobren popust, a u vezi s uslugom smje{taja navesti u ... (Amex, Diners i dr.) ...

Oporezivanje prometa nekretnina

prijaviti stjecanje nekretnine na obrascu „Prijava prometa nekretnina“i platiti porez na promet nekretnina u roku 15 dana od primitka rje{enja o pla}anju poreza ...

Oporezivanje inozemnih mirovina

15 srp 2012 ... OPOREZIVANJE INOZEMNIH MIROVINA. 21 ta hrvatske i inozemne mirovine posve je neovisna, a HZMO i inozemni mirovinski fon- dovi jedni ...

Oporezivanje kapitalnih dobitaka

31 pro 2019 ... Prijaviti porez i prirez na dohodak (putem JOPPD obrasca). ➢ Platiti porez i prirez na ... Oznaka Izvješća – kao na stranici A. III. Vrsta izvješća ...

Oporezivanje mirovina - Porezna uprava

Republika Hrvatska mo`e oporezivati mirovine ispod i iznad 12.000 ... Po osnovi mirovina {to ih Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO) ... 2016. godini imao pravo na dio osobnog odbitka za uzdr`avanog ~lana u`e obitelji, ali.

OPOREZIVANJE NEKRETNINA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Porez na nekretnine pripada u skupinu imovinskih poreza, koji su jedni od najstarijih ... under new IMU law, http://europa.eu/rapid/press-release-IP-12-1412-en.

Oporezivanje kapitalnih dobitaka - Hrportfolio.hr

31 pro 2017 ... oporezivanje dohotka od kapitala po osnovi kapitalnih dobitaka za sve ... Erste Asset Managementa tijekom 2016. i/ili 2017. godine i prodali ih unutar ... sa stranice B pod oznakom stjecatelja primitka/osiguranika (mirovina).

Oporezivanje prometa nekretnina od 01.01.2015. - HGK

1 sij 2015 ... Obrazac. Prijave sadržavao je sve podatke potrebne za utvrđivanje poreznog obveznika te porezne osnovice poreza na promet nekretnina, ali i ...

Oporezivanje darovanja u Republici Hrvatskoj

Ugovor o darovanju je načelno neformalan ugovor, osim u slučaju darovanja nekretnina kada, sukladno članku 482. ZOO-a, mora bit sklopljen u pisanom obliku ...

Oporezivanje djelatnosti slobodnih zanimanja

dodatna poja{njenja mo`ete prona}i na Internet stranicama Porezne uprave, na web adresi www.porezna-uprava.hr, ili u ispostavi Porezne uprave prema.