SVEUČILIŠTE U SPLITU KEMIJSKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET I ...

Mezoamerikanaci. Koristili su kakao zrna za stvaranje pjenušavog čokoladnog pića sa začinima. Kad su Europljani otkrili tajnu kakao stabla, čokolada je postala ...

SVEUČILIŠTE U SPLITU KEMIJSKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET I ... - Srodni dokumenti

SVEUČILIŠTE U SPLITU KEMIJSKO TEHNOLOŠKI FAKULTET ...

16 ruj 2019 ... U ispitivanom koncentracijskom području med Vrijes. (erica) ne može se uspješno koristiti kao inhibitor korozije kositra u 3 %-tnoj otopini NaCl, ...

SVEUČILIŠTE U SPLITU KEMIJSKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET I ...

Mezoamerikanaci. Koristili su kakao zrna za stvaranje pjenušavog čokoladnog pića sa začinima. Kad su Europljani otkrili tajnu kakao stabla, čokolada je postala ...

SVEUĈILIŠTE U SPLITU KEMIJSKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET ...

Standardni elektrodni potencijal neke elektrode definira se kao standardna elektromotorna sila članka u kojoj je jedna od elektroda standardna vodikova.

SVEUČILIŠTE U SPLITU KEMIJSKO - TEHNOLOŠKI FAKULTET ...

Odobreni aditivi mogu se uvrstiti na Listu aditiva za uporabu u hrani i Listu aditiva za uporabu u aditivima ... okusa,konzervansi,bojila,sladila), hormoni rasta i dr.

SVEUČILIŠTE U SPLITU KEMIJSKO TEHNOLOŠKI FAKULTET I ...

27 lis 2016 ... vodeni ekstrakti rosopasa, vrkute i troskota pokazuju citotoksični učinak na ... Kao kapi za oči i mast upotrebljava se za vanjsku primjenu (7).

sveučilište u splitu kemijsko-tehnološki fakultet karakterizacija ...

13 srp 2018 ... brojni postupci oporabe stiropora, među kojima se, kao jedan od najučinkovitijih ... kao niti polistirena, koji se hlade vodom i sjeckaju u kuglice.

sveučilište u splitu kemijsko-tehnološki fakultet antiproliferativna ...

Rad sadrži: 47 stranica, 16 slika, 15 literaturnih referenci ... 3.1.5 Planinski vrisak ... Slika 15. Djelovanje odabranih biljaka iz porodice Lamiaceae na stanične ...

sveučilište u splitu kemijsko-tehnološki fakultet elektrokemijsko ...

struje su dobivene za amonijačni pufer pa se za sva mjerenja pri ovom pH koristio boratni pufer. ... KNO3 acetatni pufer L – cistein (10-7). KNO3 acetatni ...

sveučilište u splitu kemijsko-tehnološki fakultet priprema i ...

Polusuhi postupak (slika 4): suho sirovinsko brašno se granulira s vodom i dozira u ... Zatim, nastali filtarski kolač je ili ekstrudiran u granule ili je doziran u ...

sveučilište u splitu kemijsko-tehnološki fakultet imobilizacija ...

Ključne riječi: pekarski kvasac, imobilizacija, alginat, želatina. Rad sadrži: 35 ... U 200 mL destilirane vode sobne temperature,stavi se 4 g želatine u listićima.

sveuĉilište u splitu kemijsko-tehnološki fakultet gastrointestinalna ...

Dragoljub (Tropaeolum majus L.) je jednogodišnja zeljasta biljka koja je bogat izvor ... Izolirati eteriĉno ulje iz sjemenki biljke dragoljub (Tropaeolum majus L.).

sveučilište u splitu kemijsko -tehnološki fakultet - Repozitorij ...

2. Doc. dr. sc. Marijo Buzuk - član. 3. Izv. prof. dr.sc. Marija Bralić – mentor - član ... atmosferi su dušikov (I) oksid, N2O, dušikov (II) oksid, NO, dušikov (IV) oksid, ...

sveučilište u splitu kemijsko-tehnološki fakultet određivanje ...

30 stu 2016 ... Ključne riječi: sinteza koloidnog srebra, generator niskog istosmjernog napona, Tyndallov efekt, TDS. Rad sadrži: 40 stranica, 13 slika, 4 tablice ...

sveučilište u splitu kemijsko-tehnološki fakultet voltametrijsko ...

17 lis 2018 ... Elektrokemijske / elektroanalitičke metode. Elektrokemija je dio znanosti posvećen razumijevanju posebnih vrsta fizikalnih i kemijskih pojava i ...

sveučilište u splitu kemijsko - tehnološki fakultet mikroemulzije bez ...

asocijacijski elektroliti, micelarni ili asocijacijski koloidi, a česti sinonim su i amfipatske molekule (amfifili). Amfifili su molekule koje se sastoje od najmanje dva ...

sveučilište u splitu kemijsko-tehnološki fakultet konduktometrijsko ...

razrjeđenju, a iz nagiba pravca koncentracijska konstanta disocijacije. Ova jednadžba se može primijeniti samo za vrlo razrijeđene otopine. Debye i Hückel su ...

sveučilište u splitu kemijsko-tehnološki fakultet volumetrijska ...

2 sij 2019 ... Otapala se dijele na nepolarna, polarna protonska (disocijacijom daju ... tablici 1, polarna protonska u tablici 2, a polarna aprotonska otapala u ...

sveučilište u splitu kemijsko-tehnološki fakultet polimorfija i ...

Sažetak: Polimorfija je pojavljivanje iste tvari u više različitih kristalnih oblika koji su kemijski identični, ali im se svojstva znatno razlikuju. Polimorfija je jako ...

sveučilište u splitu kemijsko-tehnološki fakultet izolacija i ...

Cilj ovog rada bio je izolirati eterično ulje iz klinčića postupkom vodeno-parne destilacije te ... Ključne riječi: klinčić, eterično ulje, kromatografija, GC-MS, GC-FID ... Skoog D.A, West D.M, Holler F.J, Osnove analitičke kemije, Zagreb, Školska.

sveučilište u splitu kemijsko – tehnološki fakultet određivanje ...

Na istoj slici je prikazana i krivulja topljivosti boraksa u istom temperaturnom rasponu. Slika 17. Ovisnost koncentracije otopine o vremenu i temperaturi.

sveučilište u splitu kemijsko-tehnološki fakultet ravnoteža sorpcije ...

Abstract: In this diploma thesis the sporption of copper ions on modified geopolymer ... koji su vezani za hidrogenkarbonatni, kloridni, nitridni i sulfatni ion,.

sveučilište u splitu kemijsko–tehnološki fakultet sinteza i kemijska ...

Datum obrane: 11.10.2018. Rad je u tiskanom i elektroničkom (pdf format) obliku pohranjen u Knjižnici Kemijsko-tehnološkog fakulteta Split, Ruđera Boškovića ...

sveuĉilište u splitu kemijsko-tehnološki fakultet usporedba metoda ...

FTIR spektar potvrĎuje uobičajeni kemijski sastav ljuskica jaja. Mikroskopske ... iona u vodi. Kruženje teških metala u prirodi veoma ovisi o promjenama kojima ovi ... oksid (CuO), koji služi kao boja za bojanje staklenih površina. Bakrov(II) ...

sveučilište u splitu kemijsko-tehnološki fakultet utjecaj dodatka i ...

SPECIFIČNU ELEKTRIČNU PROVODNOST CEMENTNE PASTE. Nives Čačinović, 890 ... 15. 1.8.3. Specifična električna provodnost cementnih pasti .

sveučilište u splitu kemijsko-tehnološki fakultet analiza indeksa ...

23 stu 2018 ... Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu ... Faculty of chemistry and tehnology Split ... praonice rublja (Klinika za ortopediju Lovran, OB Varaždin).

sveučilište u splitu kemijsko - tehnološki fakultet kemijski sastav i ...

ULJA IZ SJEMENKI GORKE NARANČE. Ana Vučković, 1160 ... Faculty of Chemistry and Technology Split. Undergraduate study of Chemical ... Biljni materijal .

sveučilište u splitu kemijsko-tehnološki fakultet utjecaj istovremene ...

23 stu 2018 ... Ključne riječi: sonokristalizacija, boraks, miješanje, kinetika nukleacije ... simultaneous mixing and ultrasound impact on kinetics of borax ...

sveučilište u splitu kemijsko-tehnološki fakultet utjecaj temperature i ...

maslinovog ulja dobivenog iz plodova maslina sorte Oblica. Ispitivanja su ... mješovitih svojstava, plod se koristi i za dobivanje ulja i za konzerviranje. Razvija.

sveučilište u splitu kemijsko-tehnološki fakultet utjecaj proizvodnih ...

maslinovog ulja dobivenog iz plodova masline sorte levantinka. ... Ključne riječi: maslinovo ulje, levantinka, temperatura miješanja, vrijeme miješanja, vrijeme ...

sveučilište u splitu kemijsko-tehnološki fakultet hlapljivi spojevi ...

26 ruj 2019 ... Ključne riječi: med, hlapljivi spojevi, sok od maline, GC-MS, ... Cilj rada je odrediti kemijski profil hlapljivih spojeva meda od bagrema s.

sveučilište u splitu kemijsko-tehnološki fakultet zelena sinteza ...

Koloidno srebro je tekuća suspenzija mikroskopskih čestica srebra, koja je ... nuspojave su: neurološki problemi, oštećenje bubrega, želučani problemi, ...

sveučilište u splitu kemijsko-tehnološki fakultet sinteza zeolita a ...

Ključne riječi: zeolit A, hidrotermalna sinteza, CEC vrijednost, specifična ... natrijev aluminat je kristalni prah, bijele boje koji može imati razne kemijske formule:.

sveučilište u splitu kemijsko-tehnološki fakultet utjecaj promjera ...

UTJECAJ PROMJERA RADIJALNOG SBT MIJEŠALA NA STANJE. POTPUNE SUSPENZIJE ZEOLITA. ZAVRŠNI RAD. IRIS MILANOVIĆ. Matični broj: 803.

sveučilište u splitu kemijsko-tehnološki fakultet diplomski studij ...

podataka može se zaključiti da konstitucijski izomeri farnezol i nerolidol različito utječu na ispitivani signalni put u različitim staničnim linijama. Farnezol ...

sveučilište u splitu kemijsko-tehnološki fakultet preddiplomski studij ...

HLAPLJIVI SPOJEVI LISTA I CVIJETA DALMATINSKE KADULJE ... kvantitativno, i u apsolutima kadulje dominiraju terpenski spojevi kao što su epimanool, ...

sveuĉilište u splitu kemijsko-tehnološki fakultet ravnoteţa adsorpcije ...

5 ruj 2017 ... koncentraciji od 3,078 mmol dm-3 te iznosi qmax = 0,088 mmol g-1. Nakon postizanja ... površinu (aktivni ugljen, silikagel, zeolit itd.).9.

sveuĉilište u splitu kemijsko-tehnološki fakultet ocjena ekološkog ...

Kljuĉne rijeĉi: Eutrofikacija, ekološko stanje, trofički indeksi, indeks TRIX ... Pelješca. Analizirani su parametri koji ukazuju na ekološko stanje mora na.

upis na studi - Kemijsko-tehnološki fakultet - Sveučilište u Splitu

Preddiplomski studij može upisati osoba sa završenom srednjom školom u trajanju od najmanje 4 godine. Stručni studij može upisati osoba sa završenom ...

sveučilište u splitu kemijsko-tehnološki fakultet ispitivanje prirodnih ...

19 ruj 2019 ... Od tog doba do danas proizvodnja i sastav samih sapuna uvelike se promijenio. Sapuni nastaju procesom saponifikacije tj. bazičnom ...

sveučilište u splitu kemijsko-tehnološki fakultet završni rad priprava ...

Proizvodnja Portland cementa zahtjevan je tehnološki proces u kojem polazni materijal (sirovina) bitno mijenja svoj sastav i svojstva transformirajući se u.

sveučilište u splitu kemijsko-tehnološki fakultet hlapljivi organski ...

UNIVERSITY OF SPLIT ... Kemijsko-tehnološkog fakulteta, Split, Ruđera Boškovića 33 ... 10. http://www.dobartek.spar.hr/hr/vino-i-hrana/traminac,79.html. 11.

sveučilište u splitu kemijsko-tehnološki fakultet titracije temeljene na ...

indikatora (Mohrova i Volhardova metoda), biti će uspoređena sa točkom ekvivalencije koja je izračunana teorijski. Nadalje, određivanje završne točke titracije ...

sveučilište u splitu kemijsko – tehnološki fakultet utjecaj dodatka ...

Stroj za hladno prešanje ulja (10). 1.1.3. Podjela i svojstva biljnih ulja. Ulje lana. Laneno ulje se dobiva iz sjemenki biljke lan (Linum usitatissimum L.), koja.

sveučilište u splitu kemijsko-tehnološki fakultet utjecaj brzine vrtnje ...

Sažetak: U ovom radu ispitan je utjecaj brzine vrtnje dvaju aksijalnih turbinskih miješala koja su se nalazila na zajedničkoj osovini na kinetiku rasta kristala ...

sveučilište u splitu kemijsko-tehnološki fakultet primjena frattini testa ...

20 lip 2018 ... Ključne riječi: portland cement, vapno, ambalažno staklo, otpadna građevinska opeka, prirodni ... opeke s gašenim vapnom ili miješanjem s vulkanskim pepelom u gašeno vapno. ... formula je (Na,K)6Si30Al6O72 · 24 H2O.

sveučilište u splitu kemijsko tehnološki fakultet damir barbir ... - CORE

oksida, olovo (II) kromata i amonijeva bikromata na ranu hidrataciju te fizikalno- ... zeolita u uzorku), amonijeva bikromata i amonijeva ... Amonijev bikromat. M..

sveučilište u splitu kemijsko-tehnološki fakultet utjecaj troske visoke ...

Portland cement je jedan od najčešće korištenih mineralnih veziva u graditeljstvu. Budući da proizvodnja cementa zahtjeva veliku količinu energije sam proces ...

SVEUČILIŠTE U SPLITU KEMIJSKO-TEHNOLOŠKI I MEDICINSKI ...

3 lis 2016 ... indikacije za koja stanja su navedeni analgetici dokazano djelotvorni. Ključne riječi: ... Je li naveden popis studija (uključenih i isključenih)?. 6.

sveučlište u splitu kemijsko-tehnološki fakultet antioksidacijski ...

zelena alga Ulva lactuca) pripravljeni u tri različita otapala (destilirana voda, ... smeđe alge, Dictyota dichotoma i Padina pavonica te jedna zelena alga Ulva ...

SVEUČILIŠTE U SPLITU MEDICINSKI FAKULTET I KEMIJSKO ...

Ljekarne PABLO, Ljekarne Vaše zdravlje, Ljekarne Zagrebačke županije, ZU Mandis te. Ljekarna Splitsko-dalmatinske županije „Meje“. Analizirane su sve ...

Windows 7 - Kemijsko-tehnološki fakultet

Traka na lijevoj strani Windows Explorera. • Grupiranje istih ... na radnoj površini. Programski prečaci na radnoj površini. Programska traka. Izbornik. Start.

6. KA T 4. KA T 5. KA T - KTF-Split - Kemijsko-tehnološki fakultet

FESB. PREDA. V. AONICE. F403. F403-4. F404. F407. F406. F405. F401. F402. WC. WC. 6. WC. 7. 6. WC. 6. WC. WC. SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA. A401. A410.

procesi polimerizacije - Kemijsko-tehnološki fakultet

hladila. Zatim se kroz lijevak doda ftalni anhidrid, prethodno usitnjen u tarioniku. Neposredno nakon ... 4. lijevak za dokapavanje monomera. 5. pufer, (NaHCO3).

OPKI_Skripta za vježbe - Kemijsko-tehnološki fakultet

Gustoća i vrelišta benzina u širokom su rasponu, r = 0,7- 0,8 g cm–3 i vrelišta, ... gustoću su identični, a to je zbog toga što 1 cm3 vode pri 4 °C teži baš 1 g, samo ...

Znanstvena školica - Kemijsko-tehnološki fakultet

ti, ukazati na mali dio čarolije, zadiviti njome i otkriti ... znanstvenici jako zahvalni. „Znanstvena školica“ je ... lice“ pokusi se nadograđuju, mijenjaju, te je svakim ...

upis na studi - Kemijsko-tehnološki fakultet

Preddiplomski studij može upisati osoba sa završenom srednjom školom u trajanju od najmanje 4 godine. Stručni studij može upisati osoba sa završenom ...

vježbe iz opće kemije - Kemijsko-tehnološki fakultet

Büchnerov lijevak. Izrađuje se od nešto debljeg glaziranog porculana. Lijevak se koristi za vakum filtriranje. Ima ravno rupičasto dno na koje se postavlja kružno ...

Marin Ugrina Doktorski rad - Kemijsko-tehnološki fakultet

Odreñivanje koncentracije cinka i kadmija metodom ionske kromatografije. ... vrsta, valencija, ionski radijus, stupanj hidratacije, topljivost, stabilnost), fizikalno-.

Giljanovic-Analiticka kemija I-PK - Kemijsko-tehnološki fakultet

Sulfidni ion, S. 2- ... Heksacijanoferatni(III) ion [Fe(CN)6]. 3- ... Sulfidni ioni (NH4)2S, iz otopine amonijeva sulfida talože u lužnatoj otopini crni talog, CoS. Svježe ...

Operacijski sustavi i aplikacije - Kemijsko-tehnološki fakultet

učitava i pokreće operacijski sustav. BIOS (BASIC INPUT/OUTPUT SYSTEM). BIOS (eng. Basic Input /Output System), je Osnovni ulazno - izlazni sistem.