politička sociologija - Univerzitet Crne Gore

POLITIČKA. SOCIOLOGIJA. SKRIPTA. FAKULTET POLITIČKIH NAUKA U PODGORICI ... politička sociologija i politički sociolozi su , po mome sudu sa pravom ...

politička sociologija - Univerzitet Crne Gore - Srodni dokumenti

politička sociologija - Univerzitet Crne Gore

POLITIČKA. SOCIOLOGIJA. SKRIPTA. FAKULTET POLITIČKIH NAUKA U PODGORICI ... politička sociologija i politički sociolozi su , po mome sudu sa pravom ...

istorijski institut univerziteta crne gore - Univerzitet Crne Gore

Цијена по једном броју у продаји за Црну Гору је 4 €, а двоброја ... cio tantum: complete uero dimidio anno, omnia praedicta bona perueniant ad heredes pri-.

Međunarodno priznanje Crne Gore - Period ... - Univerzitet Crne Gore

Velika istočna kriza 1875-1878. • Osim sa osmanskim ... Evropske sile (Austro-Ugarska, Velika Britanija, uz podršku Francuske i Italije) ne žele da priznaju ...

tema: jezik i stil lirske narodne poezije iz crne gore - Univerzitet Crne ...

jedan dio, takođe, ljubavne pjesme Na rastanku (posljednjih sedam stihova) nalazimo (u navedenoj ... Na Maru curu gledaju (Vila i đevojka);. Lezi tamo, ne ...

univerzitet crne gore - Univerzitet UNION

Nova pravila turistčke privrede nameću uvođenje novog koncepta turističkog razvoja, ... tehnologija je postala preduslov poslovanja, (c) nove vrste posrednika ... Nesumnjivo je da je ovaj serijal uticao na globalnu prepoznatljivost Dubrovnika i.

UNIVERZITET CRNE GORE

Polinomijalni koeficijenti. III nedjelja, vježbe. Binomni koeficijenti i binomna formula. Polinomijalni koeficijenti. IV nedjelja, pred. Formula uključenja-isključenja.

DP - Univerzitet Crne Gore

djelatnosti, u uslovima krize ponuda je manja, pa se deagrarizacija usporava), i c) socijalno-psihološki faktori deagrarizacije (uzroci nezadovoljstva: uslovi života ...

UCG CRS - Univerzitet Crne Gore

Takođe, svi klipni prstenovi su predoblikovani i presvučeni (gornji klipni prsten je hrom- keramičkim profilom tkz. CC (chromium ceramic)), a donji klipni prstenovi ...

E - learning - Univerzitet Crne Gore

Elektronsko učenje (e-učenje ili engl. e-learning) danas sve češće ... "Suprotno onom što često čujemo, e-learning nije samo alat, zapravo uopšte ... Laris.fesb.hr ...

kotiranje - Univerzitet Crne Gore

Kotiranje crteža se izvodi koristeći elemente kotiranja. Kotni elementi ... M- metrički navoj. Spoljašnji navoj. Kotira se spoljašnji prečnik. Kotira se najveći prečnik.

gljive - Univerzitet Crne Gore

Građa septi je razliĉita ali se sve odlikuju centripetalnim rastom (od zida ka ... Parazitske gljive uglavnom daju veću prednost biljnim tkivima, i to iz više razloga:.

Untitled - Univerzitet Crne Gore

... za izradu doktorske disertacije kandidatkinje mr Slađane Kavarić imenuje dr Lino Veljak, redovni profesor Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. DEKAN.

Europass CV - Univerzitet Crne Gore

Good skills in team work gained through participating in numerous ... Response Of Rc Curved Bridge, iNDiS 2015 -Planiranje, Projektovanje, Građenje i Obnova.

Carina - Univerzitet Crne Gore

ugledne firme posjeduju: Microsoft, Coca-Cola, Marlboro, McDonalds, Nokia, Sony ... Iz priloga se može vidjeti da su glavni faktori cijene i konkurentnosti:.

Vojinovic PhD - Univerzitet Crne Gore

Oslanjajući se na <lasifi<acije rus<ih naučni<a J. M. So<olova, N. N. Andrejeva, ... ...trebalo je bi je vezati kon'ma za repove;162 ... Oka i ne bacam udicu u vodu.

katalog - Univerzitet Crne Gore

Mašine za sjetvu žita i širokorednih kultira, sadnju povrća , voćaka i loznih kalemova. IX nedjelja ... Ishrana podmlatka i kokoši nosilja jaja za konzum, ishrana pilića u tovu ... Proizvodnja mesa (tovne i klanične osobine, klasifikacija trupova na liniji klanja) ... Prerada ploda masline u ulje (mljevenje, miješanje, odvajanje faza).

bilten - Univerzitet Crne Gore

10 јун 2007 ... RECENZENT. Prof. dr Dejan Stefanović ... Prodanović Lj., Šegrt B., Kovač R.: Ultrazvučna dijagnostika ... Impozantna je stručna biografija i po.

2018 - Univerzitet Crne Gore

Režija: Siniša Evtimov. KRALJEVSKO POZORIŠTE. „ZETSKI DOM”. 07. SRIJED ... adresa | Dvorski trg tel | 041/234-381 email | [email protected]

Hidroelektrane - Univerzitet Crne Gore

... rotirajuće turbine se pretvara u električnu energiju u generatoru s kojim je turbina mehanički povezana osovinom. 3. O energiji – hidroelektrane – princip rada ...

Second Announcement - Univerzitet Crne Gore

7 Apr 2019 ... Grgur Pleslić, Nikolina Rako-Gospić, Marko Radulović, Tihana Vučur Blazinić, Jure ... Branko Dragičević, Pero Ugarković and Jakov Dulčić.

Broj D~ -- 6 I - Univerzitet Crne Gore

Postanski broj: 81000. Grad: Podgorica. Identifikacioni broj: 02016702. Telefon: 382 20 245 ... Dex d.o.o. Beograd, ukupan broj dodijeljenih bodova __ IOO. --_.

Pobjeda - Univerzitet Crne Gore

Pobjeda. Četvrtak, 10. oktobar 2019. Oglasi i obavještenja. Mali oglasi nekretnine. PRODAJEM urbanizovan plac Murtovina PG, 425m2. Započeta kuća 116 m2 ...

download - Univerzitet Crne Gore

10 окт 2018 ... (abdominalna hirurgija), Dr Srđan Dedić (abdominalna hirurgija), Dr Elma Baković (anesteziologija),. Dr Milica Stanišić (anesteziologija), ...

Fitoterapija - Univerzitet Crne Gore

16 сеп 2019 ... Trudnoća i dojenje: ne preporučuje se. Kontraindikacije: reakcije preosjetljivosti; bolesti bubrega. Neželjeni efekti: mučnina i povraćanje, bol u ...

klima - Univerzitet Crne Gore

vrijednosti i specificnih klimatskih pokazatelja, klima nekog mjesta ili ... Da bi se to pojednostavilo, klima može da se prikaže tzv. ... Valterov klima dijagram ...

Prof_dr_Dusko_Bjelica_Biobibliografija.pdf ... - Univerzitet Crne Gore

8 мај 2019 ... u porodičnoj kući, na đedovini u Donjim Crkvicama, Oputna Rudina, u nikšićkoj ... Odbor za sport Auto moto saveza Crne Gore dodijelio je nagrade ... kmičarke Karate kluba Potoci iz Pljevalja: Biljana Šljukić i Jovana Janičić.

XI Predavanje - Univerzitet Crne Gore

koristile za regulisanje odnosa, kako među pojedincima tako i prema zajednici. Pretpostavlja se da je ... Zakonom o državnom premjeru i katastru nepokretnosti Crne Gore („Sl. list ... provjeriti površinu i na kraju saznati broj katastarske parcele. ... katastarske opštine, lista nepokretnosti (posjedovnog lista), broja parcele ili.

sebični gen - Univerzitet Crne Gore

tako lud tvrditi kako bi vam nitrat mogao napraviti žitaricu. Sjeme, tlo, sunce, voda, ... udarac ili ugriz kakve bi mogli predvidjeti iz naše pojednostav- ljene teorije. ... strojenih ženki koje bi zahtijevale nesvrsishodni ljubavni trud. Gradnja gnijezda ...

korozija - Univerzitet Crne Gore

Neophodnost primjene zaštite od korozije i kontrola ovih procesa interes je ... Korozija metala je NEPOVRATNI proces trošenja materijala elektrohemijskim.

Određeni integral - Univerzitet Crne Gore

Određeni integral nenegativne funkcije. Geometrijsko značenje određenog integrala Neka je funkcija f(x) neprekidna na intervalu [a, b] takva da važi f(x) ≥ 0.

VJEZBA 2.pdf Preuzmi - Univerzitet Crne Gore

Upotreba unimjera. POTREBAN PRIBOR: - kalkulator,. IME I PREZIME: ... promjene otpora vodova, pri mjerenju malih otpora, otpornici manji od 1 Ω moraju ...

robotika.pdf Preuzmi - Univerzitet Crne Gore

udžbenik kako na dodiplomskom tako i na postdiplomskom studiju na kojima se izučava ova ... Pod pojmom manipulatora se prema ovoj asocijaciji podrazumijeva: “uređaj pomoću ... strukturu robota se ne može riješiti u općem obliku.

knjiga 12.indd - Univerzitet Crne Gore

3. Dr Dragan Đurić: Koheziona politika i pretpristupna podrška Evropske unije ... zemlje, razlikuje se podrška EU koja se usmjerava ka državama koje se nalaze u ... Termin „socijalna kohezija” je prvi put upotrebljen u Jedinstvenom evropskom aktu ... Ova oblast je kroz Lisabonsku agendu došla u središte interesovan-.

IZBORNI SISTEMI - Univerzitet Crne Gore

Izbori će biti naša sudbina i nakon odlaska sa scene aktuelnih političkih elita. Eto dovoljno ... da se moja volja i iskustvo, na neki mističan način, ... 51,4. 295. 47,2. 616. 98,6. 9. 1,4. 1955-1959. 630. 344. 54,6. 277. 44,0. 621. 98,6. 9. 1,4.

OBRAZAC 3 Narucilac UNIVERZITET CRNE GORE ...

OBRAZAC 3. Narucilac UNIVERZITET CRNE GORE - ELEKTROTEHNICKI FAKULTET. POI?OGRIC~ t1 /' I /. Broj D ~ - 0<. t:) 1. Mjesto i d~mn /)_ 0 : oJ.. (Q{) 1!J.

Good Governance - Univerzitet Crne Gore

Od 1980-ih; anglosaksonske zemlje, međunarodne organizacije; primjena vrijednosti i načela iz privatnog sektora na javni sektor: • Novi javni menadžment ...

Predavanje 7.pdf Preuzmi - Univerzitet Crne Gore

pri čemu smo za potrebe analize signala u stacionarnom stanju pretpostavili da je da je C(s)=K i da je povratna sprega jedinična. Greška u stacionarnom stanju.

ECTS katalog - Univerzitet Crne Gore

Maligni tumori grkljana. Fonijatrija. XI nedjelja, vježbe. Maligni tumori grkljana. Fonijatrija. XII nedjelja, pred. Dijagnostika i terapija bolesti donjih disajnih puteva.

računovodstvena načela - Univerzitet Crne Gore

10/3/2017. 1. III PREDAVANJE. RAČUNOVODSTVENA NAČELA;. RAČUNOVODSTVENA REGULATIVA;. PDV. Prof. dr Ana Lalević-Filipović. 1.

komparativna analiza - Univerzitet Crne Gore

Uz političku teoriju i međunarodne odnose komparativna politika je glavna disciplina političkih nauka. • Cilj joj je: OPIS OBJAŠNJENJE I PREDVIĐANJE ...

VJEZBA 3.pdf Preuzmi - Univerzitet Crne Gore

Ep - baterija 4.5 V;. G - galvanometar;. EN- Vestonov element;. Ex - suvi Leklanšeov element 1.5 V;. K1, K2 - dekadne kutije otpora;. Rh1 - potenciometar 1.3 kΩ;.

No Slide Title - Univerzitet Crne Gore

Vrijeme smirenja je takođe obrnuto proporcionalno propusnom opsegu, ali i ... Vrijeme uspona se je obrnuto proporcionalno propusnom opsegu i može.

Aspartat aminotransferaza AST - Univerzitet Crne Gore

drugih vrsta biološkog materijala: □ Krv: venska, kapilarna, arterijska. □ Serum, plazma. □ Urin: prvi jutarnji, 24-časovni. □ Mokraćni kamenac, Ţučni kamenac.

Sport Mont-br5.MDI - Univerzitet Crne Gore

Nedjeljnik „Pobjedin sport” na izboru najboljih sportista Crne Gore za 2004. godinu ... Učitelj mora biti uzor koji će inspirisati učenika da ga pokuša dostići. Takav stimulans na ... Rukovodilac Škole je Milisav Bogdanović - Mamba. - Trenira ...

inženjerska grafika - Univerzitet Crne Gore

Tehnički crtež – forma izražavanja/univerzalni jezik komunikacije tehničkih lica. ▫ Tehnički crtež mora da bude jasan i pregledan. ▫ Tehnička disciplina koja ...

tehnička dokumentacija - Univerzitet Crne Gore

OZNAČAVANJE ČELIKA PREMA EVROPSKIM NORMAMA (EN 10127). • Primjena ovog standarda je neobavezna (primjenjuje se prema izboru) za nacionalne ...

EnEl_Lab3.pdf Preuzmi - Univerzitet Crne Gore

Šema regulatora je data na slici 2.1. Trijak se okida u svakoj poluperiodi mrežnog napona. Trenutak okidanja (ugao kašnjenja paljenja α) mijenja sa promjenom ...

EnEl_Lab1.pdf Preuzmi - Univerzitet Crne Gore

Karakteristika idealne diode. A. K. iAK. VAK. Pad napona na direktno polarisanoj diodi. (a). (b). Slika 2.1. Strujno-naponska karakteristika idealne i realne diode.

Pravila_formatiranja_rada.pdf Preuzmi - Univerzitet Crne Gore

osnovnih znanja neophodnih za rad u Word-u vam ne može oduzeti više od jednog ... citiranom djelu potrebni, uz manu gomilanja fusnota u slučaju čestih ...

vještačka inteligencija - Univerzitet Crne Gore

memorije i za razumijevanje prirodnih jezika, gdje je semantika (značenje) riječi povezanih u rečenici izvlačena korišćenjem ovakvih mreža. Stoga je motivacija ...

Osnove telekomunikacija - Univerzitet Crne Gore

a) Upredena parica; b) Koaksijalni kabl; c) Optičko vlakno. Dužina upredanja. Spoljašnji omotač. Spoljašnji provodnik. Izolacija. Unutrašnji provodnik. Jezgro.

Električna mjerenja - Univerzitet Crne Gore

V. Bego, Mjerenja u elektrotehnici, Tehnička knjiga, Zagreb, 1979. • N. Miljković, Metode i instrumentacija za električna merenja, Univerzitet u. Beogradu ...

Rasporedi frekvencija - Univerzitet Crne Gore

Sredina klase je njena središnja vrijednost. ○ Relativna frekvencija je udio (procenat) svake klase u ukupnim opservacijama. – Zbir relativnih frekvencija = 1 ...

Linearna algebra - Univerzitet Crne Gore

10 сеп 2017 ... 7 Euklidski i unitarni prostori. 109. 7.1 Skalarni ... se obično razmatraju vektorski prostori nad poljima realnih brojeva R i kompleksnih brojeva.

Call for participation - Univerzitet Crne Gore

10 Apr 2019 ... Milica Mandić, Mirko Đurović, Dragana Drakulović, Milena Krasić, ... Corrado Piccinetti, Igor Isajlović, Chiara Manfredi, Damir Medvešek, Petra.

Javne politike - Univerzitet Crne Gore

Proučavanje procesa kreiranja javnih politika je skoro isto što i ... Ipak, bez obzira na sve korake u stvaranju policy, jedna definicija veoma dobro definiše javne.

Prezentacija 6.pdf Preuzmi - Univerzitet Crne Gore

Sopstveni induktivitet i kapacitet mjernog otpornika će izazvati fazni pomak između njegove struje i napona, pa otpornik neće predstavljati čisti otpor, naročito na ...

Nuklearna Fuzija - Univerzitet Crne Gore

Sadržaj. • Šta je nuklearna fuzija;Energetski izvor;. • Plazma i termonuklearna fuzija;. • Načini dobijanja fuzije;. • Problemi zagrevanja i održavanja plazme;.

SPORT MONT - Univerzitet Crne Gore

18 апр 2013 ... Sponsorship: From management ego trip ... se značenje povratne veze koja ima kontrolnu funkciju i predstavlja osnovni instrument upravljanja.

Prezentacija 10.pdf Preuzmi - Univerzitet Crne Gore

Wheatstone-ov most za jednosmjernu struju. • Wheatstoneov most se koristi za pogonska i laboratorijska mjerenja otpora srednjih i visokih vrijednosti.