bilješke - Grad Umag

6 ožu 2019 ... GRAD UMAG - UMAGO Razina 22 - Bilješke uz financijske izvještaje 2018. godine. 1. RH/fond/JLS/JP(R)S ... LJEKARNA ŠKOKO. POŽEGA.

bilješke - Grad Umag - Srodni dokumenti

bilješke - Grad Umag

6 ožu 2019 ... GRAD UMAG - UMAGO Razina 22 - Bilješke uz financijske izvještaje 2018. godine. 1. RH/fond/JLS/JP(R)S ... LJEKARNA ŠKOKO. POŽEGA.

Bilješke uz financijske izvještaje za razdoblje od 01.01 ... - Grad Umag

6 ožu 2019 ... Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Umaga za 2018. godinu ( „Službene novine Grada Umaga „ ... bankovni račun koji služi za primanje, čuvanje, plaćanje i prijenos svih ... nefinancijskoj imovini i obaveza za kredit. ... PROJEKTA SANACIJA I ZATVARANJE ... OVRHA NA NEKRETNINI-zbog duga.

Gradska knjižnica Umag BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE ...

Gradska knjižnica Umag. Sjedište: 52470 Umag. Broj RKP-a: 42387. Adresa sjedišta: Trgovačka 6. Matični broj: 02113309. Šifra grada: 468. OIB. 69807399024.

grad umag grad buje grad novigrad - Općina Brtonigla

Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja ... BABIĆI. GRAD UMAG. GRAD BUJE ... Pečat pravne osobe koja je izradila prostorni plan: Pravna osoba koja je ...

bilješke - Grad Karlovac

12 velj 2017 ... 10 HOSTEL KARLOVAC 0.0.0. 11/RAZVOJNA AGENCIJA KŽ-KARLA ... 16 INDUSTROGRADNJA GRUPA D.D.. 17 INSTITUT IGH D.D.. 525.

BiljeSke uz financijske izvjeStaje - Grad Zagreb

15 velj 2018 ... lzdvojeni depoziti - ZABA. 85.762. Dugorodni depozit - Privredna banka ... 11..057.457. 20. DV REMETINEC. 2009. 1"2 eod. 12.922.002. 2L.

Bilješke uz financijske izvještaje - Grad Ogulin

17 velj 2020 ... glavnice svakog kredita temeljem ugovora o kreditu koje je banka zaključila s poduzetnicima na realizaciji programa ... Zagreb, Horvaćanska cesta 17A ... GTM-Gavan d.o.o.. Ogulin, Dlakovac 1/A. (Garancija od Erste banke).

K U L T U R N A S T R A T E G I J A - Grad Umag

Gradska knjižnica Umag (osnovana 2006; 4 zaposlena). Ove ustanove su financirane većim dijelom iz proračuna Grada Umaga, a manjim iz vlastitih prihoda i ...

GRAD RIJEKA BILJEŠKE UZ FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ za razdoblje ...

13 velj 2019 ... Bilješka broj 1 - Grad Rijeka primjenjuje proračunsko računovodstvo u skladu sa Zakonom o proračunu ( ... (firma KIK) moraju se očitavati.

UPUTE ZA CITIRANJE Bilješke (fusnote) Bilješke - Odjel za ...

Primjer citiranja u bilješci ispod teksta: Aitchinson, Jean; Gilchrist, Alan. Thesaurus construction. 2nd ed. London : Aslib, 1987. Citirano prema: Rowley, Jennifer.

gradstarigrad oib: 95584171878 novoriva3 21460 start grad biljeske ...

odnose se na gradnju Trga Tvrdalj, radove na Javnoj rasvjeti i radove na. Ljetnom kinu te sanitarnog cvora za nauticare. Ulaganje u racunalne programe.

Bilješke uz financijski izvještaj za razdoblje 1.siječanj ... - Grad Solin

15 velj 2019 ... 31.12.2018. godine Grad je vodio gradonačelnik ... Prihod se odnosi na uplatu dividende od strane Pevec d.o.o. u čijoj strukturi ... kamiona nakon isteka leasinga za potrebe Vlastitog pogona te 15 komada bicikli za potrebe.

dan rajčice - Grad Umag

25 srp 2019 ... Nataša Mužević, AgroChem MAKS d.o.o. Zagreb. Novosti u selekciji i izbor hibrida rajčice za preradu. 11.00 Angelo Giambruno, Fomet Spa, ...

SADR Ž AJ - Grad Umag

5 pro 2013 ... Reguliranje prometa i osiguranja za vrijeme intervencija ...................... ... Trgovinske tvrtke: ”Konzum” d.o.o.Umag, ”Getro” d.d. Umag, ”DM” d.o.o ... dežurstvo u prostorijama stožera te redovito vrši kontakt s odgovornom osobom.

Troškovnik - Grad Umag

26 svi 2015 ... Postavljanje zaštitnih "U" barijera na zelenim površinama. Rad obuhvaća iskop temeljnih rupa dim. 30x30 cm i dubine. 35 cm (2kom po ...

Bilješke uz financijski izvještaj Grada Osijeka za 2016 - Grad Osijek

postati imovina ili obveza Grada Osijeka (pregled sudskih procesa, hipoteka i sl.) ... AOP 064 – Novčana sredstva u banci manja su za 3.748.863 kn. ... (1.420.846 kn) odnosi se na zatvaranje ugovornih predujmova za Projekt IZ Nemetin. ... Ugovoreni iznos kredita je 25.000.000 kn, kamatna stopa 2,78% fiksna, rok vraćanja ...

Bilješke uz financijski izvještaj Grada Osijeka 2015 - Grad Osijek

povećanje rezultat realiziranog kratkoročnog kredita kod OTP banke d.d. u svoti od ... banke d.d. Zagreb i GPP d.o.o. Osijek kod Unicredit leasing d.o.o..

Bilješke uz financijski izvještaj Grada Zadra za 2017 ... - Grad Zadar

31 pro 2017 ... Predmet se po žalbi društva Centrogradnja d.o.o. Zagreb nalazi na Visokom trgovačkom sudu u Zagrebu). Tužba – Tužitelj: Montmontaža d.d., ...

Bilješke uz financijski izvještaj Grada Osijeka za 2017 - Grad Osijek

14 velj 2018 ... revitalizaciji i rehabilitaciji Trga V. Lisinskog u Osijeku i prenamjeni kulturno javnog ... Grad Osijek sklopio je dana 01.08.2014. sa OTP bankom d.d. Zadar ugovor o kreditu ... Hypo Alpe Adria Leasing d.o.o. CADDY KOMBI 1.2.

Bilješke uz financijsko izvješće Grada Osijeka za 2014 - Grad Osijek

vlansištvu Grada Osijeka Vodovod-Osijek d.o.o. u svoti od 10.500.000 kn, isknjiženja potraživanja ... Telefon za kontakt: 031 229 223 ... PEVEC D.D.. ال) [.

iii. katalog grobnica - Grad Umag

GRADSKO GROBLJE SV. PETRA ... Grobnica uz zapadni ogradni zid groblja, južno od mrtvačnice. ... cvijeće. Desno od edikule u ogradnom zidu grobnice su uzidane dvije ploče, ... plastična dekoracija a desno umjetni plastični vijenac.

uređenje pročelja - Grad Umag

12 velj 2018 ... ... DVORANA U STELLA MARISU str. 2/11. 05/02/2018 ... u shemi slaganja prema izboru investitora. Opločnici kao Semmelrock "LA LINIA".

Galileo Galilei - Grad Umag

17 tra 2019 ... Prijevod na talijanski jezik: Scuola elementare italiana "Galileo Galilei" Umago. (2) Skraćeni naziv škole je: TOŠ-SEI "Galileo Galilei" Umag- ...

Città dellO spOrt - Grad Umag

[email protected] Introduzione del sindaco. La Città di Umago ha da anni ... cui le federazioni nazionali croate di pallamano, calcio, pallavolo e karate.

Prilog III. UZ SUGLASNOST PREDSTAVNIČKOG ... - Grad Umag

15 kol 2016 ... Grad Umag ima izrađen Katalog dječjih igrališta koji služi za standardizaciju izgleda dječjih igrališta na području grada koji je služilo kao ...

Cjenik dimnjačarskih usluga - Grad Umag

Grad Umag. Cjenik dimnjačarskih usluga 2017. jedinica mjere cijena bez. PDV-a cijena sa. PDV-om. Redni. Vrsta usluge broj. 1. Čišćenje dimnjaka, dimovodnih kanala i priključnih cijevi do 30 cm ... plinske peći i kalijeve plinske peći.

4_NOVI KATASTAR Model - Grad Umag

9 lip 2017 ... PUP STAMBENOG NASELJA "KOMUNELA" UMAG ... Polivalentni sportsko rekreacijski centar Umag ... POSTOJEĆI PROSTORNI PLANOVI.

Naziv dokumenta/Naručitelj - Grad Umag

26 sij 2016 ... daleko premašuje potrebe Grada u vrijeme izvan turističke sezone. ... Radno sposobno stanovništvo čine osobe između 15 i 65 godina života. ... o Trgovačka društva: Konzum d.o.o. Umag, Kaufland d.o.o. Umag, Plodine ...

Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Umag

26 sij 2016 ... na kojem Grad Umag - Umago ima neposredan kontakt s ... projekta K 5/2014, listopad 2014., tvrtke Vodoprivreda d.o.o. Buzet. ... o Trgovačka društva: Konzum d.o.o. Umag, Kaufland d.o.o. Umag, Plodine d.o.o. Umag,.

Na temelju članka 54. st. 1. Zakona o ustanovama ... - Grad Umag

17 tra 2019 ... je usvojio školski odbor na sjednici održanoj dana 24. siječnja 2019. godine. ... 4. izricanje pedagoških mjera i vođenje evidencija o tim mjerama, ... znanosti i obrazovanja, na način i u postupku utvrđenim pravilnikom kojega ...

1 ZAPISNIK 17. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA ... - Grad Umag

2 pro 2019 ... pravovaljanu ponudu donijelo je Trgovačko društvo Energo Spektar d.o.o. Zagreb, te se predlaže da se isto utvrdi najpovoljnijim ponuditeljem.

obrazloženje proračuna za 2020. godinu - Grad Umag

12 pro 2020 ... JLP(R)S obvezno je na prijedlog izvršnog tijela do kraja tekuće godine donijeti ... 60.000.000,00 ... Erste&steiermarkische Bank na iznos od 1.311.623,52 eura protuvrijednost u kunama. ... 4. pravo na smještaj u socijalni stan,.

Odluku o davanju stanova u najam - Grad Umag

21 kol 2012 ... 3. osobe koje stan koriste na temelju sklopljenog ugovora o najmu ... najmu na neodređeno vrijeme stan u vlasništvu jedinice lokalne ... Najmodavac daje otkaz ugovora o najmu stana u pisanom obliku s obrazloženjem,.

AI 1. Demontaža postojećih drvenih prozora < 2,0 m2 ... - Grad Umag

16 velj 2017 ... Proizvod kao OHV-3, Proizvođač Ikom kom. 1. ZEMLJANI RADOVI ... sifona za tuš kao "Voxort kanalica Dots", sa svim brtvenim i spojnim ...

REPUBLIKA SLOVENIJA GRAD UMAG OPĆINA BRTONIGLA ...

OBUHVAT OBAVEZNE IZRADE DETALJNOG URBANISTIČKOG PLANA ... GRAD UMAG. OPĆINA ... Suglasnost na prostorni plan prema članku 97. Zakona o ...

Registar ugovora i okvirnih sporazuma - Grad Umag

3 sij 2020 ... 11.01.2017. 88.050,74 31.12.2017. NOVE ISTARSKE KNJIŽARE. D.O.O.. 31.12.2017. 82.835,16. Održavanje i popravak vozila. Jednostavna.

1 ZAPISNIK 15. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA ... - Grad Umag

12 srp 2019 ... k.o. Umag u vlasništvu Grada Umaga-Umago. 21. Razmatranje ... Lape. Kod škole… preko puta groblja starog… Izvolite g. Sirotiću. Slavnikova ...

Službene novine Grada Umaga - Grad Umag

7107/1. TRGOVAČKA. (ðurić Seba, obrt Sebastijan) ... dijelovi grañevine kao što su vijenci, oluci, erte i slični elementi, ureñene prometne površine na grañevnoj ...

gradsko groblje sv. petra damianija u umagu - Grad Umag

Umag s predgrađem Borgo na Coppovoj karti Istre iz 1525. god., detalj9. Zamišljeni ... inv. br. 5,3. 37 Preuzeto iz: Fakin, N., Pozdrav iz Umaga – Saluti da Umago, Umag, 1998., str. 55 ... Posljednji su ukopi, dakle, vršeni sve do ... 255 Ivan Zupanc i Tajana Ujčić, Odlazak istinskog zaljubljenika u zavičaj, Glas Istre 2012.

Grad Umag - Città di Umago - Ministarstvo zaštite okoliša

Grad Umag - Città di Umago. d.o.o. HR-51000 Rijeka, R. Matejčić 10, Tel: 385 51 633 400, Fax: 385 51 633 013 Email: [email protected], [email protected] 2 od 56.

Pogodnosti i skrb za umirovljenike Grada Umaga - Grad Umag

Umirovljenici s prebivalištem na području Grada Umaga kojima je od strane centra za socijalnu ... mirenje troškova ogrjeva temeljem rješenja Istarske Županije, a na osnovu popisa ... sufinancirati do 50% cijene koštanja usluge. I pensionati in ...

Na temelju članka 17. stavka 1. podstavka 3., a u vezi s ... - Grad Umag

10 ruj 2018 ... TRGOVINSKE TVRTKE: - VAGABUNDO d.o.o. Umag, društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i ugostiteljstvo Umag, Murine-Ungarija ...

Bollettino informativo semestrale – Città di Umago ... - Grad Umag

i vaše najmilije taj osjećaj prati kroz cijelu nadolazeću 2016. godinu. U ime djelatnika Gradske ... Grad Umag / Città di Umago ... Il torneo ATP più famoso in Croazia anche in questa edizione ha ... tradizionale manifestazione Miss Hostess.

AI 1. Otucanje dotrajale žbuke sa postojećih unutarnjih ... - Grad Umag

2 lip 2017 ... Prije početka radova postaviti PVC kutne profile i ... Dobava i polaganje keramičkih pločica po zidu ... Cijena uključuje rad, utrošak vode i.

Popis korisnika sponzorstva i donacija u razdoblju od ... - Grad Umag

31 pro 2013 ... Hrvatski odbojkaški savez odbojke na pijesku. Nogometni klub ... Klub Istarski gonič. Udruga Mare ... Hrvatski teniski savez. Boćarski klub ...

42 Na temelju članka 46. stavka 1. Zakona o prijevozu ... - Grad Umag

4 lip 2012 ... Gradskog vijeća Grada Umaga („Službene novine Grada Umaga“ 9/09), Gradsko vijeće ... vrijeme čekanja po satu u iznosu do 100,00 kn.

U ostvarivanju prava i obveza u području zaštite i ... - Grad Umag

12 srp 2019 ... Procjena ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije – Grad Umag-Umago. 15. - SIPRO d.o.o., S-Co d.o.o., ALUFLEXPACK NOVI d.o.o.,.

Upravno vijeće Lučke uprave Umag - Lučka uprava Umag

PRISTOJBE ZA VEZ. O d r e d b e. 1. Pristojba za vez plaća se za ribarski brod/brodicu, sportske ili druge brodove/brodice/plovne objekte na komunalnom dijelu ...

Proračun Grada Umaga-Umago za 2019. godinu i ... - Grad Umag

7 pro 2018 ... pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Umaga - Umago na sjednici održanoj ... 100,23. Program 1001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA ... za kino dvoranu, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge te.

Strategija razvoja Grada Umaga za razdoblje 2016. - Grad Umag

11 pro 2015 ... razvoja Grada Umaga koji donosi analizu postojećeg stanja u svim važnim ... Program poticanja korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama ... koji će se moći koristiti za potrebe kazališnih i kino predstava, ...

Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada ... - Grad Umag

Grad Umag. Broj ugovora: 6017. Godina: 2017. 7. UVOD. Prostorni plan uređenja Grada Umaga donesen je 2004. godine, nakon čega je u više postupa-.

Informativni bilten Grada Umaga Bollettino informativo ... - Grad Umag

BK Bujština. Ostali su u podne na umaškom Trgu ... okviru akcije “Neka moja Istra blista” svake godine organ- izira akciju ocjenjivanja najbolje uređenih ...

kulturno-povijesna urbanistička cjelina grada umaga ... - Grad Umag

Zvonimir Drenjančević, dipl.ing.arh. Luka Jonjić, dipl.ing.arh. FOTOGRAFIJE ZA ... Fachin, Pozdrav iz Umaga, Umag, 2005., str. 97. 91 salvascarpe = čuva cipele ...

Godišnji informativni bilten Grada Umaga Bollettino ... - Grad Umag

... Sodomaco,. Istria D.M.C. d.o.o., H media d.o.o. Umag ... Najstariji i najpoznatiji hrvatski ATP turnir u svom 25. jubi- larnom izdanju ... come la tradizionale manifestazione Miss Hostess 2014. ... per l'inizio dell'anno scolastico 2015/2016.

Adnotationes / Bilješke uz III. pjevanje

Taj se uzrok Mjesečeve pomrčine dokazuje također time ... mikrometara s vlaknima, kao gdje se rabe kosa vlakna što se ... država 223 Mjesečeve mijene.

LEKSIČKE BILJEŠKE UZ CVITJE

Uvodno napominjem na kraju da ne ulazim u pitanje je li talijanski tekst. Fioretti di S. Francesco, kako misli A. Quaglia, 1977., i J. Hamm po njemu. (Hamm, 1987 ...

bilješke uz financijska izvješća - RERA SD za

31 sij 2019 ... BILJEŠKE UZ GODIŠNJE FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE. PRORAČUNSKOG KORISNIKA ZA 2018. GODINU. Javna ustanova RERA S.D. ...

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE za razdoblje 01.01.-31.12 ...

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE za razdoblje 01.01.-31.12.2018. Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo javna je ustanova, osnovana Zakonom ...

BILješKe O jeZIKU Ante StARčeVIćA

ski muž. Ante Starčević to doista jest. no unatoč tomu i unatoč njegovu zamašnu ... Pretragom pak saborskih dnevnika iz 1860-ih (SD 1861. [1862]; 1865–1867 ...

Povijest tehnike: bilješke za nastavu - PMF

jedinstveno kraljevstvo, već se je niz gradova-država s na njima utemeljenim ... orma nije omogućavala uporabu konja kao životinje za vuču tereta i oranje.