MATEMATIKA II

02.02.2015. MATEMATIKA II. 1. Riješite sustav linearnih jednadzbi pomocu Gaussovih eliminacija x1. 3x3. 2x4. = 2. 2x1. x2. 7x3. 2x4. = -1. 2x2. 2x3.

MATEMATIKA II - Srodni dokumenti

Zašto je matematika mnogima bauk? - Matematika i škola

mučiti jer i najobičniji znanstveni kalkulator ima tipku nCr i ... k koji se čita n povrh k. Mate- matika učeniku može biti zamršena i zbog svih tih simbola, ali oni su ...

Zašto je matematika mnogima bauk? - MiŠ — Matematika i Škola

mučiti jer i najobičniji znanstveni kalkulator ima tipku nCr i ... k koji se čita n povrh k. Mate- matika učeniku može biti zamršena i zbog svih tih simbola, ali oni su ...

Državna matura i matematika - MiŠ — Matematika i Škola

getika, informacijska tehnologija, konstrukcijsko strojarstvo, računovodstvo i financije, trgovinsko poslovanje) i Filozofski fakultet (samo za studij fi- lozofije i ...

Zabavna matematika - MiŠ — Matematika i Škola - Element

U jednom se kutu slike vidi mljekarica kako mu- ze kravu, u drugom je mljekara u koju ona ima is- poručiti mlijeko. Valja primijetiti kako mlada žena sa svojim ...

Matematika 1 Matematika 2 Matematika 3E, 3R Vjerojatnost ... - FER-a

U pojačalu sa slike zadano je: RC = 1 k i RE = 1 k . Tranzistor radi u normalnom aktivnom području i u statičkoj radnoj točki ulazni dinamički otpor je rbe = 1 k .

moja matematika 1 moja najdraža matematika 1 - Alka script

Udžbenički komplet MOJA MATEMATIKA 1 za nastavu Matematike u prvome razredu ... razred... ISHODI PREDMETA. • A. 1. 1 OPISUJE I PRIKAZUJE KOLIČINE ...

Odgovori na pitanja! Matematika na dlanu Matematika na dlanu

Antonija Horvatek. Matematika na dlanu http://www.antonija-horvatek.from.hr/. Odgovori na pitanja! Ovdje možete naći mnogo jednostavnih kratkih rečenica.

matematika - Fsb

16 ruj 2003 ... Primjenom formule za sumu geometrijskog reda razvijte funkcije a) f(x) = 1 ... Iz kutije s 5 plavih, 3 zelene i 4 žute loptice izvlacimo 3 loptice.

Matematika 3 - Fsb

1 lis 2003 ... http://www.fsb.hr/matematika/. 6 ... Pomocu Stokesove formule izracunajte integral. ∮C. −→Fdr ... U kutiji se nalaze 3 plave i 2 žute kuglice.

Matematika II - Fsb

Kako racunati integral primjenom Newton-Leibnizove formule. Osnovna svojstva integrala. Katedra za matematiku (FSB, Zagreb). Matematika II. Integral. 2 / 34 ...

Matematika 1 - Fsb

Naucit cemo kako razviti sinus i kosinus u beskonacne polinome. Naucit cemo kako derivirati inverznu funkciju. Definirat cemo arkus funkcije. Izracunat cemo ...

matematika 4 II a.qxp

Iz materijala Priloga uxbenika napravi model kvadra. Na modelu ... Koliko papira je Simi potrebno za uvijawe poklona oblika kocke ~ija je ivica 17cm? P = 6 •.

Matematika - RIC-a

26 sep 2012 ... opravljal maturo, je navedena v Maturitetnem izpitnem katalogu za poklicno ... Izpitna pola vsebuje tudi formule, s katerimi si kandidat lahko ...

matematika 4 I a.qxp

matematika povezana sa drugim predmetima koje u~i{ u {koli, ... matematiku i da otkrije{ mnoge matemati~ke tajne. Znaci ili ... Helsinki–Stokholm ([vedska). 450.

Matematika 3

korištena su iskustva i zabilješke bivših i sadašnjih nastavnika FESB-a pa im ovom ... Matematika 2, vektorske funkcije nemaju graf u klasicnom smislu te rijeci.

Matematika - mzo

26 velj 2016 ... Josip Kličinović, prof. matematike i informatike, X. gimnazija „Ivan Supek“, Zagreb. Ivana Lović Štenc, dipl. učitelj, Osnovna škola Antuna ...

matematika - MON KS

metodske jedinice VIII i IX razreda i da se kroz ispitni test izvrši generalna ... Šefket, Milošević, Dragoljub, Zolić, Arif: Zbirka zadataka iz Matematike za VIII razred ...

Matematika - Ric

Državna predmetna komisija za matematiko za poklicno maturo sestavi izpitno polo in moderirana navodila za ocenjevanje. Izpitna pola. Trajanje. Število točk.

Matematika 2 - Fsb

ˇSto je diferencijal skalarne funkcije više realnih varijabli? Razumjet cemo njegovo gometrijsko znacenje. Katedra za matematiku (FSB, Zagreb). Matematika 2.

4. Matematika 3

Ako ozna~ava stotine, desetice, jedinice, napi{i ciframa broj prikazan grafi~ki ... Rimskim ciframa zapi{i sve neparne brojeve druge desetice. Izra~unaj i rezultat ...

MATEMATIKA II

02.02.2015. MATEMATIKA II. 1. Riješite sustav linearnih jednadzbi pomocu Gaussovih eliminacija x1. 3x3. 2x4. = 2. 2x1. x2. 7x3. 2x4. = -1. 2x2. 2x3.

MATEMATIKA 2

Parcijalni izvodi i diferencijal. 29. Izvodi i diferencijali implicitne funkcije. U zadacima 65.-67. izraqunati izvod funkcije f : x ↦→ y definisane datom jednakox u.

Matematika 1

Jednostavni (ili prosti) racun smjese Ponekad je potrebno pomiješati proizvode razlicitih ... Slozeni racun smjese Ako imamo više od dvije velicine koje trebamo ...

MATEMATIKA

financijska matematika. ... kvocijent, a r ostatak kod dijeljenja broja m brojem B. ... Funkcija moze biti zadana na razlicite nacine, npr: a) u obliku tablice, b).

Matematika I - Fsb

Zadaci. PRIMJEDBA. Aproksimacija funkcije y = sinx polinomima T3, T5, T7, T9. Katedra za matematiku (FSB, Zagreb). Matematika I. Redovi potencija. 14 / 73 ...

MATEMATIKA I

6.4 Derivacija slozene funkcije . ... 6.9 Derivacija parametarski zadane funkcije . . . . . . . . . . . . 136 ... 6.11 Geometrijsko znacenje prve derivacije u tocki . . . . . . . . .

Matematika za NPZ

Preglednica Matematika za NPZ, naklada 19.000 izvodov, september 2018, prva ... Kako gre pa tebi matematika za Nacionalna preverjanja ... CD … tetiva.

1. Udzbenik MATEMATIKA 4 A

МАТЕМАТИКА ЗА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ. УЏБЕНИК СА РАДНИМ ... Израчунавање површине правоугаоника и квадрата - задаци .

mATEmATIKA I ARHITEKTURA

29 stu 2017 ... hram Atene Nike, hram Olimpijskog Zeusa u Ateni – poznatiji kao Olympiei- on, te Artemidin hram u Efezu (današnja Turska). Poveznica koju ...

2. Pitagorejska matematika

Tales iz Mileta. Zgodovinski viri. Zgodnje grške matematike poznamo le po mnogo kasnejših zapisih in komentarjih (kršcan- skih, arabskih). Prvi zgodovinar ...

matematika - iccg

Zapremina valjka: V = B · H = r2 H. (r – dužina poluprečnika osnove). ▫ Površina kupe: P = B M = r (r s). (r – dužina poluprečnika osnove i s – dužina ...

Matematika 2 za kemicare - PMF

SUSTAVI LINEARNIH JEDNADZBI. 1.5 Izjednacavanje kemijskih reakcija pomocu sus- tava linearnih jednadzbi. Kao što znamo, kemijske jednadzbe se pišu u ...

Matematika 3 - Puskice

Bernulijeva jednačina prvog reda. • Jednačina sa totalnim diferencijalom (sa/bez integracionog faktora). Prvi zadatak je uvek jedna diferencijalna jednačina ...

Matematika 2 za kemicare

Matematika 2 za kemicare pismeni ispit, 31. kolovoza 2011. Franka Miriam Brückler & Slaven Kozic. 1. Za koju vrijednost parametra λ sustav x1 − x2 x3 x4 = ...

Diskretna matematika - PMF-MO

Ako je d zajednicki djeljitelj od b i c, onda d|nzd(b, c). Zaista, d dijeli b i c, pa onda dijeli i bx cy, te tvrdnja slijedi iz Teorema 1.2. Definicija 1.3. Reci cemo da su ...

NUMERIˇCKA MATEMATIKA

(d) (Teorem o sendvicu) Ako su nizovi (an), (bn) i (cn) takvi da je an ≤ cn ≤ bn za svaki n ∈ N veci od nekog n0 ∈ N, te ako vrijedi lim n→∞ an = lim n→∞.

Matematika - PMF-MO - unizg

26 velj 2016 ... A. OPIS NASTAVNOGA PREDMETA MATEMATIKA, 4 ... Zaokruživati brojeve do zadane dekadske jedinice i do zadane decimale. Uključiti ...

Popularna matematika

24 lip 2009 ... Riemannova hipoteza. Ostali problemi. Goldbachova konjektura. Kratki spisak nerješenih problema. Fermatova zadnja teorema. Neki nerješeni ...

MATEMATIKA - Algebra

MAT A D-S032. 1. 12. MATEMATIKA viša razina. MAT A. MATA.32.HR.R.K1.24. MAT A D-S032.indd 1. 29.3.2016. 14:02:26 ...

matematika u umjetnosti

24 stu 2015 ... Istražite što je to Gaussova dosjetka. Navedite primjer iz knjige gdje ju Broj- ko Vragolko primjenjuje. 6. Po kojem se principu razmnožavaju ...

Kub binoma.pdf - matematika.ba

Kub binoma. Koristeći se formulama za kub zbira:(. ) 3. 2. 2. 3. 3. 3. 3. B. AB. BA. A. BA. . . . = i kub razlike: (. ) 3. 2. 2. 3. 3. 3. 3. B. AB. BA. A. BA. −. . −. = −.

Test - matematika

ТЕСТ. МАТЕМАТИКА школска 2014/2015. година. УПУТСТВО ЗА РАД. • Тест који треба да решиш има 20 задатака. За рад је предвиђено 120 минута.

AKTUARSKA MATEMATIKA II

AKTUARSKA MATEMATIKA II. Page 2. SADRZAJ. 1 Teorija odlucivanja. 8 str. 2 Bayesovska statistika. 6 str. 3 Distribucije šteta. 12 str. 4 Modeli rizika. 34 str.

Matematika - Prijemni.rs

30) Visina i težišna linija konstruisane iz temena C trougla ∆ABC, dele ugao trougla kod temena C na tri ... površine jednakostraničnog trougla istog obima.

Matematika - Arnes

Matematika. 6.2 FORMULE, KI SO [email protected] IZPITNI POLI. 1. Pravokotni koordinatni sistem v ravnini, linearna funkcija. ○ Razdalja dveh točk v ravnini: ( , ).

Pitalica – Matematika 3

Питалица Математика 3. - збирка контролних вежби за 3. разред-. Рецензент: професор разредне наставе. Слађана Вагић. Издавач: Виктрикс,Београд.

Matematika 1 - FESB

1 lip 2011 ... 1.4 Binomni poucak. 5. 1.4 Binomni poucak. U razvoju binoma. (√x 14. √x). 6 odredite clan koji ne sadrzi x. Rješenje. Prema [M1, teorem ...

Matematika 1 - FKIT

Matematika 1. Poglavlje 0. 6.4 Racun determinante i ... nja stupcani vektor, što odgovara cinjenici da rotacija za kut α = 0◦ ne mijenja koordinate tocki ravnine: [ x.

1. Numericka matematika - Fsb

Uz pretpostavku da red konvergira, tj. da je zbroj desne strane jednak funk- cijskoj vrijednosti ... moze se razviti u Taylorov red oko x0 = 0 (tzv. Mac Laurinov red).

Elementarna matematika 1 - PMF-MO

28 ruj 2018 ... 62. 4.6 Zadaci. 63. 5. Djeljivost i kongruencije. 65. 5.1 Djeljivost. 65. 5.2 Prosti brojevi. 68. 5.3 Najveca zajednicka mjera. 70. 5.4 Kongruencije.

Matematika 1-4 - Artmedia

Na Glavnom izborniku pojavljuju se 8 tema, od kojih svaka ima i dodatnu podjelu. 1. Brojevi. 1.1. Brojevi do 10. Učimo brojeve do 10. Uspore ivanje brojeva do ...

Matematika 3 kolokviji - Fsb

MATEMATIKA 3. (prvi kolokvij, 17.11.2003.) 1. Izracunati: Re (i(ei. e i π. 3 )). (10 bodova). 2. Skiciraj podrucje u kompleksnoj ravnini za koje vrijedi.

Matematika (PITUP) - FOI

Matematika (PITUP). Prof.dr.sc. Blazenka. Divjak. Matrice i determinante. Uvod. Definicija matrice. Specijalne matrice. Operacije s matricama. Determinante.

Matematika 1 kolokviji - Fsb

9 sij 2009 ... MATEMATIKA 1. (1. kolokvij, 12.11.2004.) 1. Zadan je pravokutnik OABC. Tocka P je polovište stranice BC, a tocke M i N dijele stranicu AB na ...

Numerická matematika

Numerická matematika. Úvodnı informace. Viz http://mat.fs.cvut.cz. ▷ Kontakt: Petr Svácek, KN:D 201. Page 2. Soustavy rovnic, souvislost s prax´ı. ▷ Teleso ...

Aktuarska matematika

Aktuarska matematika. PMF, Podgorica. Zimski semestar 2019-20. Page 2. Treća nedjelja. Page 3. Očekivanje i cijena. Očekivana dobit. ▷ X – s.v. koja opisuje ...

Matematika - Mzos.hr

26 velj 2016 ... Ana Ostojić, prof. matematike i informatike, Osnovna škola „Meje“ Split, ... o dijelu dokumenta „Kurikulum nastavnoga predmeta Matematika“.

matematika - ResearchGate

mestoto Rajska Gradina do seloto ... 12 den. 11 den. 9 den. 7 den. Rajska. Gradina s. Visoka s. Zelen. Dol. Gradec. 8. 4. 7 ... vila rodendenskata torta? =.

matematika - Trinom

jasno određuje što se od pristupnika očekuje na ispitu na višoj i osnovnoj razini. Viša razina ispita iz Matematike usklađena je s nastavnim planom i programom ...

Matematika 1 i 2 za kemicare

funkcije f je element c iz njene domene D takav da je f(c) ≥ f(x) (za mini- mum: f(c) ... Recimo da je sustav patka koju zelimo ispeci u pecnici (dakle, pecnica je okolina). ... Elipsa s poluosima a i b i središtem u ishodištu ima parametarske jed-.