energetska učinkovitost u zgradarstvu - Građevinski fakultet Osijek

Skytech. - λ = 0,033 W/mK. - toplinska izolacija i paropropusna folija. - koristi se 99% čistog aluminija i visoko kvalitetna staklena vuna. - visoka reflektivnost: 95 ...

energetska učinkovitost u zgradarstvu - Građevinski fakultet Osijek - Srodni dokumenti

energetska učinkovitost u zgradarstvu - Građevinski fakultet Osijek

Skytech. - λ = 0,033 W/mK. - toplinska izolacija i paropropusna folija. - koristi se 99% čistog aluminija i visoko kvalitetna staklena vuna. - visoka reflektivnost: 95 ...

Energetska učinkovitost u zgradarstvu i zaštita od požara Konflikt ili ...

ZAŠTO? Kyoto protokol. Nedostatak energije i nesigurnost u opskrbi energijom. Stalan rast cijena energije i energenata. Savjetovanje HUZOP-a. 2 ...

Tehnička regulativa gradnje Energetska učinkovitost u zgradarstvu ...

10 stu 2012 ... glina, pijesak i piljevina. Piljevina se dodaje jer ... 4. toplinska izolacija u cijeloj debljini građevnog dijela (poželjna ventilirana konstrukcija!) e.

energetska uĉinkovitost elektriĉnih motora - Fakultet elektrotehnike ...

kao što su sinkroni, asinkroni i istosmjerni motori. To povećanje uzrokovalo je veće opterećenje mreţe i veću potrebu za elektriĉnom energijom. Danas su pogoni ...

energetska učinkovitost led rasvjete- primjer iz prakse - Fakultet ...

žarulje, smatra se kako će LED rasvjeta zamijeniti postojeće žarulje sa žarnom niti i ... globalnoj razini odlučivanja, činjenica je da se jedine akcije poduzimaju u ...

energetska učinkovitost u zgradama energetska učinkovitost u ...

Zoran Maroslavac, dipl.ing.građ., direktor ZTB stana d.o.o.. ENERGETSKA UČINKOVITOST U ZGRADAMA ... Naziv korisnika - UPRAVITELJA: ZTB STAN do.o.o..

vodič energetska efikasnost u zgradarstvu kao ... - Green Council

bioenergiju i mnoge druge. Evropska industrijska inicijativa ... materijala, možemo se naučiti na njihovim greškama i trasirati sebi put održivosti i zelene gradnje.

Damperi - Građevinski fakultet Osijek

agregata na gradilištu, a zglobni damperi s većim brojem osovina mogu se koristiti i na javnim prometnicama. napisao: mr.sc. Držislav Vidaković,d.i.g., viši ...

Untitled - Građevinski fakultet Osijek

11 kol 2019 ... Vladimira Preloga 3, 31000 Osijek (Hrvatska) ... Šamačka-sjever i Promenada centar, Osijek (s O. Grigićem) - 2. nagrada. 2015. - Studentski ...

Outsourcing - Građevinski fakultet Osijek

34 Buble, M. i dr., Strategijski management, Ekonomski fakultet, Split, 1997., str. 86. 35 Siropolis, N. C. ... Izvor: Kranjec, Z., Vizija, misija i ciljevi održavanja, Zbornik radova, Skup. „ODRŽAVANJE ... provjera spojnih vijaka i spojnica. • provjera ...

Tablice - Građevinski fakultet Osijek

Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku. Građevinski fakultet Osijek. Osnove proračuna i djelovanja na konstrukcije. 2. Opterećenje od djelovanja vjetra.

Vježbe 3 - Građevinski fakultet Osijek

Na tijelo mase 8 kg djeluju dvije sile, i , gdje je prva sila veća. ... Luster mase 44 kg visi na 3 užeta, čije su duljine 2,0 m i jednakih napetosti, te se nalazi 1,5 m.

Vježbe 4 - Građevinski fakultet Osijek

Ako zanemarimo trenje i otpor zraka, izračunajte maksimalnu visinu H na koju se popne iznad kraja piste. (43) (0,6 m). 6. Helikopter mase 810 kg, iz mirovanja, ...

životopis - Građevinski fakultet Osijek

Područje Radionica af/sc: Depresija, voditelji: Mia Roth-Čerina, Petar Mišković. OSOBNE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE. Materinji jezik Hrvatski. Strani jezici.

normiranje - Građevinski fakultet Osijek

strojevi koje ti normativi obuhvaćaju danas više uglavnom ne postoje na našim gradilištima. ... U građevinarstvu je za primjenu pogodan grafički način snimanja.

statut - Građevinski fakultet Osijek

Fakultet stupa u pravni promet s trećim osobama samostalno i bez ograničenja. ... skrbi, prati i analizira ostvarivanje plana rada, analizira rezultate rada i poduzima ... imenuje povjerenstvo i određuje vrijeme polaganja ispita po žalbi studenta.

ugovor - Građevinski fakultet Osijek

U trenutku sklapanja ugovora o građenju, naručitelj mora imati određenu upravnu, građevinsku dozvolu i ... Primjer jedne standardne forme ugovora o građenju ...

nacrtna geometrija - Građevinski fakultet Osijek

geometrijskih tijela. U ovom članku ćemo proučiti kako se projiciraju uspravni stožac, uspravna pravilna četverostrana piramida piramida i uspravni valjak.

Registar predavača - Građevinski fakultet Osijek

Centar za obavještavanje i uzbunjivanje u Derventi (1500 m2), 1985. god. ... Mjesto Osijek, Virovitica, Vinkovci, Vukovar, Požega ... Područje Kulturna tehnika ...

tehnologija niskogradnje - Građevinski fakultet Osijek

drugim granama, ovdje prevladava jediniĉna (pojedinaĉna) izrada, serijska ili pak ... mjeri se stvarna vrijednost predmeta i sredstva rada u procesu proizvodnje i ... graĊevinski strojevi i ureĊaji ĉija koncepcija i konstrukcija sama po sebi ... lopata se puni i prazni naizmjeniĉnim zatezanjem i popuštanjem uţadi(sajli),Lopata.

Primjer GFOS - Građevinski fakultet Osijek

za prozore i balkonska vrata prema HRN EN ISO 10077-1:2002, ili prema tehničkim ... Ulazna vrata su ugrađena u dobro izoliran omotač zgrade, a vjetrobran ...

tablice za nastavu - Građevinski fakultet Osijek

težine i uporabna opterećenja zgrada. (EN 1991-1-1:2002 AC:2009) i. HRN EN 1991-1-1:2012/NA:2012. Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije – Dio 1-1: Opća ...

1. Pravocrtno gibanje - Građevinski fakultet Osijek

Jednoliko gibanje, jednoliko ubrzano gibanje – specijalni slučajevi. 4. Gibanje po kružnici – promjena kuta, kutna brzina i kutno ubrzanje, glavne kinematske ...

elementi visokogradnje i - Građevinski fakultet Osijek

SITUACIJSKI NACRT. MJ 1:500 ILI 1:1000. 2. IDEJNI ... c) zidani raznim blokovima d) montažni – gotovi ... TEMELJNI AB ROŠTILJ. TEMELJNI AB ROŠTILJ. 3.

tablice i izrazi - Građevinski fakultet Osijek

Tablica 1. – Najmanji zaštitni sloj zbog prionjivosti. Najmanji zaštitni sloj obzirom na prionjivost. Raspored šipki armature cmin,b. * pojedinačne promjer šipke.

Pretvorba opterećenja - Građevinski fakultet Osijek

... na konstrukcije. Kontinuirano opterećenje od snijega ... Proračun koncentriranog opterećenja iz kontinuiranog opterećenja. │. │. ⎠. ⎞. │. │. ⎝. ⎛. .

elementi visokogradnje ii - Građevinski fakultet Osijek

KROVNI POKROVI. Pokrov treba zaštititi krovnu konstrukciju i cijelu zgradu od nepovoljnih vanjskih utjecaja kao što su kiša, snijeg , led, vjetar, hladnoća, požar i ...

djelovanje snijega - Građevinski fakultet Osijek

... na konstrukcije. Izraz za proračun opterećenja od djelovanja snijega: ... visina do [m] sk [kN/m2]. Regija 1 ... Hrvatska sveučilišna naklada,. Sveučilište u ...

DRAGUTIN GEREŠ - Građevinski fakultet Osijek

Centar za obavještavanje i uzbunjivanje u Derventi (1500 m2), 1985. god. 18. Pekara UPI ... Narodne tehnike o zemljištu (CSIC). Područje Informatika mjerenje ...

Prednapeti beton - Građevinski fakultet Osijek

4.3. Proračunski radni dijagram čelika za prednapinjanje. 4.4. Dijagram opuštanja čelika za prednapinjanje. 4.5. Zadovoljenje općih uvjeta za prednapeti beton.

kondicioniranje voda - Građevinski fakultet Osijek

Granulirani aktivni ugljen ima veći kapacitet adsorpcije, a njegova veća cijena ... Kalijev klorid, standardna otopina (A), c(KCl) = 0,1 mol/l; elektrovodljivost ... Kalijev permanganat, otopina c(KMnO4)=0,002 M. Pripremiti svježu otopinu sa 0,02 ...

GRAĐEVINSKI FAKULTET OSIJEK INFORMACIJE O STUDIJU ...

GRAĐEVINSKI FAKULTET OSIJEK. Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. SVEUČILIŠNI. PREDDIPLOMSKI STUDIJ. GRAĐEVINARSTVA. Studij je ...

Tehnika Tehnologija - Građevinski fakultet Osijek

Tehnološki proces – tehnološki postupci. Tehnologija istražuje odvijanje proizvodnje u cjelini, a posebno tehnoloških procesa (na koje se dijeli izvedba ...

Priručnik kvalitete - Građevinski fakultet Osijek

uje Demingov krug (PDCA-Plan Do Check Act) uz definiranje rizika. P va da je za učinkovito funkcioniranje ustanove potrebno definirati proces ni te njima ...

mlazni beton - Građevinski fakultet Osijek

Zatvaranjem pukotina i vezivanjem za stijenu poboljšavaju se mehanička svojstva stijene i sprječava ... šljunka oko 75%). ▫ O izboru agregata ... v/c omjer. 0,55. 0,5. 0,45. 0,4. 0,35. 0,3. 0,23. Cement, kg/m3. 334. 355. 387. 404. 435. 474. 512.

Građevinska fizika - Građevinski fakultet Osijek

GRAĐEVINSKA FIZIKA. Osijek, 2007. ... CILJ PREDMETA JE UPOZNAVANJE STUDENATA SA PROŠIRENIM ZNANJIMA IZ PODRUČJA FIZIKE ZGRADA.

Baza ovlaštenih inženjera - Građevinski fakultet Osijek

E-mail: [email protected]. ORKIĆ MARKO, dipl.ing.građ., br.up. 4099. SVOD d.o.o., Sv.L.B. Mandića bb, 31000 OSIJEK. Tel: 031/297-334, Fax: 031/297-334.

Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek - Sveučilište u Osijeku

Dino. Preddiplomski stručni studij - redoviti. 184 0149221163 Fajdetić. Lucija. Preddiplomski sveučilišni ... 496 0149222865 Mišković. Helena. Preddiplomski ...

vremensko planiranje u građevinarstvu - Građevinski fakultet Osijek

VRSTE MREŽNIH PLANOVA (DIJAGRAMA). Mrežni plan (dijagram, model ili “mreža”) je neciklični, usmjereni graf (bez zatvorenih petlji). Mrežni planovi mogu ...

Studijski program u ak. 2005. - Građevinski fakultet Osijek

Odjel Više tehničke škole aktivan je u regiji do 1976. godine kada se, kao dio Građevinskog školskog centra, otvara. Viša tehnička građevinska škola Osijek.

zbirka zadataka iz hidromehanike - Građevinski fakultet Osijek

2 ožu 2010 ... Zbirka zadataka iz Hidromehanike. 3. 1. PREDGOVOR. Ova zbirka zadataka sadrţi ispitne ... U svakoj cjelini nekoliko je riješenih primjera s.

Vertikalna shema studiranja - Građevinski fakultet Osijek

(univ.bacc.ing.aedif.) SVEUČILIŠNI DIPLOMSKI STUDIJ. 2 godine, 120 ECTS magistar/tra inženjer/ka građevinarstva. (mag.ing.aedif.) STRUČNI STUDIJ.

Predmet: ORGANIZACIJA GRAĐENJA I - Građevinski fakultet Osijek

2.1 Definicija normativa; Primjeri. 2.2 Dokaznica mjera za zemljane radove. 2.3 Podjela programa. 3. DOKAZNICA MJERA ZA BETONSKE I ARMIRAČKE ...

KOEFICIJENT PROLASKA TOPLINE ... - Građevinski fakultet Osijek

i = koeficijent unutarnjeg prijelaza topline = količina topline koja u jedinici vremena prijeđe sa zraka u prostoriji na jedinicu površine građevinskog elementa pri ...

Građevinski fakultet Osijek na 1. Sajmu fakulteta u ... - e-GFOS

održanome 9. 2. 2018. godine, predstavio se i Građevinski fakultet. Osijek. ... znanosti, popularizacije znanosti, razmjene i nadogradnje znanja te promicanja ...

Građevinski fakultet Osijek OTPORNOST MATERIJALA II 9. veljače ...

9 velj 2015 ... Građevinski fakultet Osijek. OTPORNOST MATERIJALA II. 9. veljače 2015. Pismeni ispit. 1. Ukoliko su u točkama E i F poprečnog presjeka ...

elementi visokogradnje i - Građevinski fakultet Osijek - Sveučilište ...

Zidovi su glavni vertikalni konstruktivni elementi u zgradama. Zidovi formiraju prostorije u zgradi, a ... HORIZOTALNI AB SERKLAŽ. ZID OD OPEKE. USUKANA ...

FIZIKALNI PARAMETRI GRADIVA - Građevinski fakultet Osijek

UNIVERSITY OF OSIJEK ... Gustoda materijala je omjer mase suhog materijala i volumena ... Vodoupojnost je prodiranje vode u građevinski materijal.

pravila za uređenje gradilišta - Građevinski fakultet Osijek

Elementi uređenja gradilišta uglavnom su privremenog karaktera, mada se mogu ... obuhvaća sheme posebne svrhe (zona opasnosti u smislu ZNR, shema.

studiji arhitekture i urbanizma_Osijek - Građevinski fakultet Osijek

U OSIJEKU. GRAĐEVINSKI FAKULTET OSIJEK. Preddiplomski sveuĉilišni studij arhitekture i urbanizma www.gfos.unios.hr. Vladimira Preloga, 31 000 Osijek.

JURKOVIĆ ŽELJKA, dipl.ing.arh - Građevinski fakultet Osijek

Područje rada Prostorno planiranje, urbanizam, zgradarstvo, arhitektura, energetska učinkovitost. • Datumi (od – do) 2007-2011. Ustanova zaposlenja Studio ...

Željka Jurković, dipl - Građevinski fakultet Osijek

6 srp 2017 ... elementi u svom međuodnosu, a postoje horizontalna, vertikalna, kružna, piramidalna, dijagonalna, centralna i slobodna kompozicija.

organizacija nastave vježbi - Građevinski fakultet Osijek

Protočna krivulja. 7.12.2015. (GRUPA A). ZADATAK 5. - Konstruiranje ITP krivulja i hidrogram otjecanja po racionalnoj teoriji. 14.12.2015. (GRUPA B).

izvedba hidrotehničkih građevina 30 30 - Građevinski fakultet Osijek

Tehničar – građevinski priručnik – 6, Građevinska knjiga, Beograd, 1989. • www.grad.hr/nastava/hidrotehnika/gf/hidrotehnicke_gradjevine. PRAVILA: Obavezno ...

Smotra Sveučilišta Građevinski fakultet Osijek se, kao i ... - e-GFOS

Građevinski fakultet Osijek se, kao i prethodnih godina, predstavio na Smotri Sveučilišta Josipa Jurja. Strossmayera u Osijeku kao jedna od istaknutih platformi ...

Projiciranje ravninskih likova - Građevinski fakultet Osijek

PROJICIRANJE RAVNINSKIH LIKOVA. Često, rješavajući neki zadatak, tj. tražeći projekcije, valja konstruirati neki lik u pravoj veličini. Tada rotiramo ravninu u ...

Priručnik kvalitete - Građevinski fakultet Osijek - unios

uje Demingov krug (PDCA-Plan Do Check Act) uz definiranje rizika. P va da je za učinkovito funkcioniranje ustanove potrebno definirati proces ni te njima ...

Pitanja - Percepcija 2018 - Građevinski fakultet Osijek

2 srp 2018 ... Na sljedećem crtežu prikazan je razvijeni plašt kocke koja ima sive kvadrate na svakoj od šest bijelih ploha. Na sljedećih šest prikaza od A do F ...

Upute za izradu semestarskog rada - Građevinski fakultet Osijek

PRILOZI: - naslovnica semestarskog rada. - sastavnica. - primjer odabira mjerodavnih reznih sila. - slaganje nacrta u format A4 ...

statika - Građevinski fakultet Osijek - Sveučilište Josipa Jurja ...

1 lip 2017 ... potrebno raditi verižni poligon jer se rezultanta sila nalazi na pravcu postojećih sila. - Culmannov pravac. Culmannov pravac određen je ...