1 π π π π π π ϕ ϕ

kruga ako se kapacitet kondenzatora poveća četiri puta, a induktivitet zavojnice ostane isti ... Serijski spoj kondenzatora kapaciteta 10 µF i zavojnice nepoznatog ...

1 π π π π π π ϕ ϕ - Srodni dokumenti