pravilnik o studiranju - VUKA

16 lis 2014 ... stručne prakse i terenske nastave te provjera znanja. ... akademskog građanina (JMBAG), koji se studentu dodjeljuje prilikom prvog upisa u.

pravilnik o studiranju - VUKA - Srodni dokumenti

pravilnik o studiranju - VUKA

16 lis 2014 ... stručne prakse i terenske nastave te provjera znanja. ... akademskog građanina (JMBAG), koji se studentu dodjeljuje prilikom prvog upisa u.

PRV-05-01 Pravilnik o studiranju na TVZ-u

godina studiranja identična godini studija na koju je odobren prijelaz. ... uvjete te ima sva studentska prava (npr. pravo na razne potvrde, pravo na izlazak na.

Pravilnik o studiranju

i druga prava i obveze izvoditelja zajedničkoga studija. ... (3) Studijski program izvodi se po nastavnome planu i nastavnome programu, i sadrži: ... (5) Strani se državljani mogu upisati u statusu redovitih studenata uz plaćanje ili izvanrednih.

Pravilnik o studiranju - EFRI

19 ruj 2016 ... standard – Referadi za preddiplomski i diplomski studij (u nastavku teksta: Referada). unutar rokova za upis u novu akademsku godinu.

pravilnik o studiranju - UniZd

12 sij 2006 ... nastavničke pokretljivosti te priznavanje akademskog statusa između europskih sveučilišta. II. ... (5) Svaka razina sveučilišnog studija završava stjecanjem određenog naziva ili stupnja. ... (1) Preddiplomski sveučilišni i stručni studij može upisati osoba sa završenom srednjom ... pitanja polaganja razlike i sl.

Pravilnik o studiranju.pdf - Veleri

17 ruj 2019 ... poslovnim sustavima, smjerovi: Programsko inženjerstvo u poslovnim sustavima i Poslovni informacijski sustavi, studij traje dvije godine,.

Pravilnik o studiranju - Sveučilište Sjever

9 ožu 2016 ... Strani državljani imaju pravo upisa na studij sukladno odredbama ... Razredbeni postupak za upis izvanrednih studenata na sve studije temelji se ... Po odobrenom zahtjevu za mirovanje student upisuje godinu u skladu sa ...

pravilnik o studiranju - Veleučilište u Šibeniku

studentu, koliko ima ostvarenih ECTS bodova, koje kolegije razlike je obvezan upisati, te koju studijsku godinu upisuje i u kojem statusu. (3) Vrijeme studiranja u ...

pravilnik o studijima i studiranju - Libertas

9 svi 2016 ... Statuta Libertas međunarodnog sveučilišta u Zagrebu, Upravno vijeće Libertas ... (EDUNETA) prijavnici za ispit i pisanom obliku u ispitnoj listi.

pravilnik o studiranju na preddiplomskim i diplomskim ... - RGN-a

14 srp 2017 ... STUDIJIMA RGN FAKULTETA. Zagreb, srpanj 2017. ... upisati niti na jedan studijski program iste razine RGN fakulteta. 4. Iznimno, osobi koja ...

PRAVILNIK O STUDIRANJU RIT CROATIA ZA AKADEMSKU ...

1 kol 2019 ... RIT Croatia ustrojava i izvodi preddiplomske stručne studije u skladu sa Zakonom ... Cijena jednog (1) semestralnog kredita iznosi 262,50 eura.

Pravilnik o studiranju na preddiplomskim i diplomskim studijima FPZ-a

10 svi 2018 ... Opće informacije za studente koje utvrđuje i objavljuje Fakultet: a prostori i oprema za ... pomoć za studente, h. studentski servis, ... Izvanredni student Fakulteta je onaj student Fakulteta koji studira isti studijski progran kao i.

Pravilnik o studiranju na diplomskim studijima Farmaceutsko ...

21 svi 2014 ... c. početak, završetak i satnica izvođenja nastave, d. oblici nastave ... biokemijskog fakulteta (FBF-a) s doktoratom znanosti. On može unutar ...

Pravilnik o studiranju na preddiplomskom i diplomskom studiju

studenta Fakultet izdaje prijepis ocjena i na engleskom jeziku. ... Student prijavljuje polaganje ispita isključivo preko modula Studomat u skladu s odredbama.

Pravilnik o studiranju na preddiplomskom i ... - Građevinski fakultet

održanoj 24. rujna 2008. godine donijelo Pravilnik o studiranju na ... potrebne za upis predmeta, oblike izvedbe nastave i način provjere znanja za svaki ... najviše jedan ispit nepoložen iz prve godine studija na visokom učilištu s kojeg ... ECTS bodovi stečeni na drugom studijskom programu ... Ponovni upis predmeta.

pravilnik o studiranju na preddiplomskim i diplomskim studijima rgn ...

14 srp 2017 ... ocjena. Obrazac propisuje Senat Sveučilišta u Zagrebu. Na zahtjev studenta. Fakultet izdaje prijepis ocjena i na engleskom jeziku. Dopunska ...

pravilnik o studiranju na preddiplomskim i diplomskim ... - KBF Zagreb

(1) Stručni studij na Fakultetu izvodi se u trajanju od tri godine. (2) Do kraja stručnog studija student mora prikupiti najmanje 180 ECTS bodova. Članak 5.

PRAVILNIK O STUDIJIMA I STUDIRANJU Zagreb, srpanj 2018.

18 srp 2018 ... Dopunska isprava o uspjehu na studiju pri povratku na Sveučilište . ... se bez naknade na hrvatskom jeziku i na engleskom jeziku izdaje i.

Pravilnik o studiranju na Ekonomskom fakultetu - Zagreb - EFZG

Prijelaz s drugih ekonomskih fakulteta na Ekonomski fakultet - Zagreb. Nazivi, stupnjevi i isprave o završenom studiju. III. DIPLOMSKI STUDIJ. Opće odredbe.

Pravilnik o studiranju, listopad 2018.pdf - Akademija primijenjenih ...

prijavljuje putem lokalnog računala ili Interneta koristeći programski modul Studomat. ... 0 do 100% ocjenskih bodova pri čemu prolazna ocjena ne može biti niža od ... Studentu kojemu je odobren prijelaz, a prijepis ocjena ne sadrži postotak ...

pravilnik o studijima i studiranju na sveučilištu josipa jurja ...

(1) Prijepis ocjena javna je isprava koju nositelj studija izdaje na zahtjev ... odjavljuje putem lokalnog računala ili interneta koristeći programski modul studomat,.

pravilnik o studiranju - Visoka škola za Inspekcijski i Kadrovski ...

STUDENTSKA ISKAZNICA/IKSICA. Članak 32. (1) Studentska iskaznica je studentska isprava odnosno javna isprava kojom se dokazuje status studenta.

Pravilnik o studiranju studenata sportaša - Sveučilište Jurja Dobrile ...

17 srp 2019 ... Pravilnika o studiranju Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, a u skladu s ... 2. ovog članka, dokazuje status rješenjem o kategorizaciji sportaša kao ...

pravilnik o studiranju sportaša na visokim učilištima rh - Rektorski zbor

4 stu 2016 ... ekipe, sveučilišne ekipe i/ili sveučilišnog sportskog kluba, uključujući ... sportaš ima pravo na ostvarenje sveučilišne sportske stipendije.

Pravilnik o studiranju (ožujak 2017.) - Sveučilište Jurja Dobrile

10. sjednici održanoj 27. veljače 2017. godine, donio je sljedeći. Pravilnik o studiranju. DIO PRVI. UVODNE ODREDBE. Predmet normiranja. Članak 1.

Pravilnik o studiranju preddiplomski i diplomski studiji FKIT - 2018 ...

(3) Pojmovi koji se koriste u ovom Pravilniku koji imaju rodni značaj, bez obzira koriste li se u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ...

Pravilnik o studiranju studenata sportaša - Sveučilište Jurja Dobrile

17 srp 2019 ... Pravilnika o studiranju Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, a u skladu s ... 2. ovog članka, dokazuje status rješenjem o kategorizaciji sportaša kao ...

pravilnik o radu - VUKA

9 lip 2015 ... Pravo na razmjerni dio godišnjeg odmora. Naknada plaće za vrijeme godišnjeg odmora. Naknada za neiskorišteni godišnji odmor. Korištenje ...

Pravilnik o studiranju (ožujak 2017.) - Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

10. sjednici održanoj 27. veljače 2017. godine, donio je sljedeći. Pravilnik o studiranju. DIO PRVI. UVODNE ODREDBE. Predmet normiranja. Članak 1.

Pravilnik o zaštiti na radu - VUKA

15 sij 2013 ... 1. 18. Flaster 2cm x 5m. 1. 19. Škare sa zaobljenim vrhom. 1. 20. Ziherice. 5. 21. Sanitetna vata 100 g. 1. 22. Specifikacija sadržaja. 1 ...

Opcina Vuka sluzbeni glasnik br.012015.indd - Općina Vuka

du je okružen prostorom općine Čepin, zapadno općinom Punitovci ... Prirodno kretanje stano vništva u 2011. godini. PODRUČJE. ROĐENI. UMRLI. UMRLA.

ugovor o studiranju study agreement - Apeiron

UGOVOR O STUDIRANJU ... regionalnim internet centrima učenja na daljinu u visokoškolskim ... Studentski radovi mogu da se koriste za edukacione potrebe.

pdfPravilnik o studijima i studiranju Veleučilišta s pravom javnosti

8 tra 2019 ... sustavu Infoeduka ili drugim sluZbenim komunikacijskim kanalima Veleudilista. Uz popunjen obrazac zamolbe studenti trebaju predati ovjeren ...

Opšti uslovi ugovora o studiranju na Fakultetu tehničkih nauka u ...

17 мај 2019 ... студентску службу Факултета и поднесе захтев за испис са ... 8) Поштује права запослених и других студената на Факултету; ... 12) За упис сваке наредне године студија испуни све обавезе из наставног плана и.

Untitled - VUKA

26 lip 2017 ... Student koji je izgubio studentska prava plaća upis apsolventske godine po cijeni od 120,00 kn po ECTS bodu za nepoložene kolegije iz III.

PiH skripta - VUKA

Ova skripta sadrže gradivo kolegija ''Pneumatika i hidraulika'' IV semestra studija ... Koroman, V., Mirković, R.: Hidraulika i pneumatika, Školska knjiga, Zagreb,.

Pneumatika i hidraulika - VUKA

Hidraulički sustavi imaju najpovoljniji omjer snage po jedinici mase. Takoñer su ... to je i pogodnije ako na jednoj strani površine djeluje atmosferski tlak. U.

Zbornik sažetaka.pdf - VUKA

Fotografije / Photos: Vedran Slijepčević (siva vjeverica), Luka Katušić (signalni rak), Biljana. Jačmenica, Udruga BIOM (mungos), Igor Boršić (nutrija), Marko ...

Statut 2014 - VUKA

(2) Naziv Veleučilišta na engleskom jeziku je: Karlovac University of Applied ... prehrana, privremeno i povremeno zapošljavanje (studentski servis itd.),.

diplomski rad / završni rad - VUKA

2. UVOD. Završni rad je u nekim segmentima sličan seminarskom radu. Dok je seminarski rad svojevrsna vježba, Završni rad predstavlja završni rad studija u ...

Organska kemija - VUKA

Ciklički eteri. • heterocikli: kisikov atom u prstenu. • epoksidi (oksirani). H2. C CH2. O. • oksetani. O. • furani. (oksolani). O. O. • pirani. (oksani). O. O. •dioksani. O.

A. de Vigny, Smrt vuka

legenda o osnutku Rima. Vuk korakne i sjedne, upre dvije noge u pijesak poput pandža rinuv nokte mnoge. Da izgubljen je, vidje, jer iznenađen, i uzmak da je ...

boja rogovlja - VUKA

RAST I RAZVOJ ROGOVA-. ROGOVLJA. Page 2. • rogovi u šupljorožaca-. – nastali izuzetno ... kod jelena rast traje oko 120 dana, u srnjaka oko 90 dana, a.

SE-KS-Rjecnik-tisak.vp - VUKA

NJEMAČKO-HRVATSKI RJEČNIK OSNOVNOG NAZIVLJA ... Korišteni su materijali koji su u korelaciji s ostalim predmetima struke imajući pri tom na umu i.

MATERIJALI II-KOSTADIN.pdf - VUKA

Čelik je najva niji konstrukcijski i alatni materijal u strojarstvu, što proizlazi iz njegovih svojstava. Naime, radi se o dobroj kombinaciji sljedećih svojstava ...

veleuciliste u karlovcu - VUKA

Dr.sc. lgor Peternel izuzima se od sudjelovanja u izvodenju ispita iz kolegija. Otpadne vode za studenticu Luciju Vulic, MBS: 0415615043. 2. Imenuje se lnes ...

Ivana Vuka - MEFST

13 ožu 2017 ... Ivana Pavla II 70, 21231 Prugovo (Croatia) [email protected] ... Jurić, Ivana; Bušelić, Ivana; Ezgeta-Balić, Daria; Vrgoč, Nedo; Peharda, ...

primjena računala - VUKA

3 ruj 2018 ... Distribuirani računalni sustavi (engl. data grids) su računalni sustavi čiji dijelovi, za razliku od grozdova, mogu biti distribuirani širom svijeta ...

za i protiv vuka - DataVoyage

Meša Selimović. ZA I PROTIV VUKA ... ne znamo ni čitati slavjanske odnosno crkvene knjige. Složenih ... svaki, i najprostiji seljak koji čitati zna, razumeti može.

električne struje - VUKA

tada se elektroni gibaju od negativnog pola prema pozitivnom polu izvora, tj. poteći će električna struja. Tehnički smjer električne struje je od pozitivnog prema ...

natječaj za upis studenata - VUKA

15 srp 2019 ... su na internet stranici Fakulteta zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci http://www.fzsri.uniri.hr/ koji i vrši upise. U akademskoj godini 2019.

Syllabus predmeta 2016 - VUKA

spoja metal-poluvodič, karakteristike dioda, fotodioda, bipolarnih i unipolarnih tranzistora, PIN i višeslojnih solarnih ćelija I-V generacije, optoelektronike s.

krunoslav rac zemlja vuka i vjetra

Sadržaj. 18 Uvod. 22 Krbava. 76 Gacka. 130 Lika. 184 Velebitski kanal. 250 Velebit ... Dvadesetak metara prije kuće rijeka se izgrađenim kanalićem usmjerava.

njemačko-hrvatski rječnik - VUKA

koji su zainteresirani za tu tematiku. Rječnik sadr i više od 3500 temeljnih pojmova iz područja gastronomije, opće, anorganske i organske kemije, biokemije ...

Prezentacija _ 6.1.1. _RODA - LAG Vuka-Dunav

18 sij 2017 ... Bodovi. 1. Ekonomska veličina poljoprivrednog gospodarstva. Max. 10 ... www.apprrr.hr – kartica »Ruralni razvoj/Mjera 6 – Potpora za ... 8. toč. l) Pravilnika o provedbi tipa operacije 6.3.1. završena srednja škola iz područja.

Vuka - Osječko-baranjska županija

Ovom Odlukom Javno vodoprivredno poduzeće za slivno područje Vuke-Drave-Dunava. "Vuka" p.o. Osijek upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Osijeku ...

CVRSTOCA-II-Josip Hoster.pdf - VUKA

U trećem poglavlju Izvijanje ravnih štapova prikazana je analiza kritične sile pri ... Pri malim pomacima spoja grede i štapa, štap opterećen na izvijanje je zbog ...

HMRR Glasnik 05-06s - LAG Vuka-Dunav

HMRR Glasnik je publikacija Hrvatske mreže za ruralni razvoj koja u digitalnom obliku ... Cijenjeni prijatelji HMRR-a te ostali uvaženi dionici ruralnog razvoja.

Raspored 2019-2020h.roz - VUKA

18 lis 2019 ... Tehnologija Proizvodnje Kave i Kavovina - vježbe. Sandra Zavadlav. ML-D12. Postrojenja I Tehnološki Procesi Pro Mlijeka. Bojan Matijević. 1.

energetski strojevi i sustavi - VUKA

Za pokretanje stacionarnih plinskih turbina uglavnom se koriste elektromotori ili motori s unutarnjim izgaranjem. Elektromotori za pokretanje plinske turbine ...