O broju π kroz istoriju - Prirodno-matematički fakultet

Data je definicija i navedene su osnovne osobine broja π. Drugi deo ... Mixljenja o tome koliko je srednjevekovna Evropa bila mraqna po-. deljena su, no, xto se ...

O broju π kroz istoriju - Prirodno-matematički fakultet - Srodni dokumenti

O broju π kroz istoriju - Prirodno-matematički fakultet

Data je definicija i navedene su osnovne osobine broja π. Drugi deo ... Mixljenja o tome koliko je srednjevekovna Evropa bila mraqna po-. deljena su, no, xto se ...

zanimljivi zadaci o broju 2014 - Prirodno-matematički fakultet

9999 . D. Zadatak 4 Kada iz skupa od 10 uzastopnih prirodnih brojeva izbacimo jedan od njih, zbir ostalih 9 brojeva jednak je 2014. Koji su to brojevi? 10 ...

Didaktika - Prirodno-matematički fakultet

Kroz nastavne jdinice ovog modula, a naročito kroz razne nastavne oblike, nastavne metode, nastavne principe, organizaciju nastave, pripremanje nastavnika ...

Niš, 2011. - Prirodno-matematički fakultet

28 апр 2011 ... Rod Geranium obuhvata oko 250 vrsta – više- ili jednogodišnjih zeljastih biljaka, od kojih u Srbiji raste devetnaest. Biljke ovog roda često se ...

bibliografija - Prirodno-matematički fakultet

KARAMEHMEDOVIĆ, Hasan. Otok Lopud – regionalno-geografski prikaz. Sarajevo: [H. Karamehmedović], 1958. 60. ALIGRUDIĆ ... FAKIĆ, Sanin. Karakteristike ...

Fizika I - Prirodno-matematički fakultet

Kirchoffova pravila. Vezivanje otpora u kolo. Rad, snaga i toplotni efekti električne struje. Električni ureñaji. Magnetizam i magnetske pojave. Magnetsko polje.

Unity - Prirodno matematicki fakultet

fajlove besplatne verzije Unity-a sa zvanične web strane ... Kako scena čuva sve podatke vezane za igru i ono što igra prikazuje, pametno je stalno pamtiti ... Tekst Score objekta je bele boje, poravnat po sredini, i horizontalno i vertikalno, što.

Crassulaceae - Prirodno matematicki fakultet

su: visina biljke, dužina i širina listova, kao i kvalitativne osobine: oblik i ... Najčešći oblici listova koji se javljaju u sva 3 regiona stabla vrste S. album: A) eliptičan ...

fizika - Prirodno-matematički fakultet

ODREĐIVANJE KOEFICIJENTA ELASTIČNOSTI . ... Gustina ρ je materijalna konstanta, tj. veličina karakteristična za vrstu materijala od koje je tijelo građeno ...

Master rad S - Prirodno-matematički fakultet

šumske kornjače (podvrsta Testudo hermanni boettgerii) proteže se južno od Save i Dunava. Ona je ujedno i najrasprostanjenija vrsta kornjače kod nas (Stubbs ...

master rad - PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET Niš

Oblast rasprostranjenja vrste P. sylvestris prema Euro Med PlantBase (preuzeto ... da jedna gusenica tokom svog razvića može da uništi oko 300 borovih iglica.

master rad - Prirodno-matematički fakultet

27 феб 2015 ... osobina nekoliko vrsta meda iz okoline Niša. Fizičko-hemijska ... odreivanja vrste meda kao i kontrole kvaliteta meda. Ovom metodom se na ...

Е КЛИД КА Е МЕ ИЈА - Prirodno matematički fakultet

KƬiga Euklidska geometrija je posve ena pre svega razmatraƬu problematike euklidske i apsolutne geometrije. Obra ena materija je. podeƩena u qetrnaest ...

Paeonia - Prirodno-matematički fakultet

4 дец 2013 ... Premа legendi, božur je trebаlo ostаviti nа miru i kаzniti one ... Drvenasti božuri imaju odrvenelu stabljiku, često s mlohavim granama. Listovi.

Ihtiofiziologija - Prirodno-matematički fakultet

fiziologija disanja. Kožno disanje. Zračno disanje. Disanje embrija i ličinki. 1. 1. 0. 0. 2. 1. 7. Sistem cirkulacije tjelesnih tečnosti: Građa i rad srca. Krvotok riba.

Hidrobiologija - Prirodno-matematički fakultet

... (tekućicama, jezerima, barama, moru i okeanu, podzemnim vodama). ... akvatičnog svijeta i njegove višestruke uloge u različitim vidovima aplikacija. ... životnog medija. Metodologija analize hidromorfoloških parametara tekućice. 3. 1. 4 ... Živi svijet podzemnih voda sa naglaskom na stepen istraženosti u BiH. 3 2. 2. 7. 1.

Kombinatorika - Prirodno-matematički fakultet

PMAT 215. Fakultet. PMF Sarajevo. Kombinatorika. NASTAVNI PROGRAM. A. OPŠTI PODACI. Fakultet. Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu.

II ROK [2019] - Prirodno-matematički fakultet

b) nukleofilna supstitucija c) eliminacija d) elektrofilna supstitucija e) neutralizacija. 34. Koja od navedenih kiselina ima najveću pKa vrednost? a) metanska.

Etologija - Prirodno-matematički fakultet

A. OPĆI PODACI. Fakultet. Prirodno-matematički. Odsjek. Biologija. Smjer. Nastavnički, Biohemija i fiziologija, Genetika. Semestar. VI. Naziv modula. Etologija.

Master rad - Prirodno matematicki fakultet

11 окт 2018 ... Skoro svi izolati su pokazali osetljivost na većinu antibiotika, što je utvrđeno difuzionom-disk ... Ključne reči: Bakterije mlečne kiseline, peglana kobasica, probiotici ... U savremenoj tehnologiji, proces fermentacije može biti kontrolisan samo uz ... Najbolji način sprečavanja njihove akumulacije u živim.

Prirodno-matematički fakultet Podgorica

C olakšana difuzija (uz pomoć proteinskih prenosilaca). B. Glukoza se u većini ćelija vezuje za insulin prilikom prolaska kroz ćelijsku membranu i pripada tipu ...

PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET DRUŠTVO ...

___J___________________. Muhara. ________O______________. Mliječnica. _____J_________________. Panterovka. __________O____________.

1 PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET DRUŠTVO ...

3. Na crticama pored navedenih vrsta gljiva koje su jestive napišite slovo J, a pored onih koje su otrovne slovo O. (3). Lisičarka. Muhara. Mliječnica. Panterovka ...

Master rad S - PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET Niš

šumske kornjače (podvrsta Testudo hermanni boettgerii) proteže se južno od Save i Dunava. Ona je ujedno i najrasprostanjenija vrsta kornjače kod nas (Stubbs ...

Niš, 2017. - Prirodno-matematički fakultet

1. jednogodišnje,. 2. višegodišnje. ... Ţivotna forma lijana ili penjačica, poznata kao skandentofita (S) ima 3 predstavnika. Zeljastim (herboznim) oblicima ...

SKRIPTA - Prirodno-matematički fakultet

6 јун 2017 ... Tajna njegove brzine ležala je u tome da je njegov procesor bio ... XIX, druga cifra u oba broja je I (1), ali u broju VII ona ima vrednost 1, dok u ...

UNIVERZITET U NIŠU PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET ...

proteina surutke dolazi do nagomilavanja ćelija koje su u profazi. ... Surutka je glavni sporedni produkt ... Suplementi proteina surutke (u prahu) ... brojanje ćelija je korišćen svetlosni mikroskop (Leica DM 2500, Leica Qwin software v3, Leica.

Platonova tela - Prirodno matematicki fakultet

31 окт 2014 ... Pravilni poliedri su poznati od davnina. Ukrasni modeli koji se mogu na i me u isklesanim kamenim loptama datiraju od doba kasnog neolita.

Euklidska geometrija - Prirodno-matematički fakultet

Odsjek za matematiku. Smjer. Matematika i informatika; Matematika (nastavni); Teorijska matematika. Semestar. Četvrti. Naziv modula. Euklidska geometrija.

milikenov ogled - Prirodno-matematički fakultet

Stokesov (Stokes) zakon kaže da na laganu kuglicu koja se kreće kroz neki fluid djeluje sila otpora koja je jednaka: rv. Ftr πη. = 6. (1) gdje je η koeficijent ...

Eksperimentalna biohemija - Prirodno-matematički fakultet

Restrikcijski enzimi: Alati u kliničkim istraživanjima Principi i medicinske. aplikacijeLančane reakcije polimeraze. (PolymeraseChain Reaction). Dizajniranje DNK ...

Raspored časova - Prirodno-matematički fakultet

6 феб 2014 ... U ovoj glavi zapo£injemo izlaganje teorijskih osnova savremenih statisti£kih mo- dela vremenskih serija. Zbog njihove stohasti£ke prirode, ...

Nacrtna geometrija - Prirodno-matematički fakultet

Nacrtna ili deskriptivna geometrija je grana matematike koja se bavi grafičkim predstavljanjem geometrijskih figura i fizičkih predmeta i objekata te grafičkim ...

Genetičko inženjerstvo - Prirodno-matematički fakultet

GENETIČKO INŽENJERSTVO (A). NASTAVNI PROGRAM. A. OPĆI PODACI. Fakultet. Prirodno-matematički. Odsjek. Biologija. Smjer. Nastavnički. Semestar. V.

riješeni zadaci - Prirodno-matematički fakultet

RIJEŠENI ZADACI, PRIMJERI I DODACI. D E J A N M I L O ... (b) Riješiti problem vlastitih vrijednosti za linearni lanac koristeći normalne koordinate, tj. izvesti ... integriranja), već komplikovani nekomutirajući operatori u Hilbertovom prostoru.

Mutageneza i genotoksikologija - Prirodno-matematički fakultet

MUTAGENEZA I GENOTOKSIKOLOGIJA. NASTAVNI PROGRAM. A. OPŠTI PODACI. Fakultet. Prirodno-matematički. Odsjek. Biologija. Smjer. Genetika.

univerzitet u nišu - Prirodno-matematički fakultet

18 мај 2016 ... vodenog rastvora Vinobran-a, Konzervans-a i Salicil-a, i 9% sirćetne kiseline, u odnosu 4:1. Rezultati pokazuju značajnu promenu telesne ...

jona biome - Prirodno-matematički fakultet

4 јан 2013 ... deoksi- i oksi - hemocijanin. Biodistribucija bakra. Bakar je po rasprostranjenosti u živim sistemima treći element među prelaznim metalima.

Organska stereohemija - Prirodno-matematički fakultet

Vezivanje liganda se vrši jednakim brzinama i sa jedne i sa druge strane ... jednog elektrona se prikazuje strelicom sa vrhom kao udica. U monomolekulskim.

doktorski studi - Prirodno-matematički fakultet

fakulteta UNSA i odgovarajućeg odsjeka. PMF. Kognitivna psihologija. 30 30 ... Nurković, R., 2003: Uticaj industrije na razvoj naselja i raspored naseljenosti u ... Kahrović, K. Molčanov, Lj.Tušek Božić, B. Kojić-Prodić, New Complexes of Mo(V).

Virijalni teorem - Prirodno-matematički fakultet

Referentni sistem vezan za centar masa o ... S/ : o/ = c – centar masa. ∑ ... mdv dt. = Fext dm dt ur. ︸ ︷︷ ︸. , − Jednacina Mešcerskog reaktivna sila ur.

opći podaci - Prirodno-matematički fakultet

Odsjek za fiziku – Smjer Fizika u obrazovanju, PMF Sarajevo. •. Doktorski studij: / ... asistent za oblasti ''Fizika u obrazovanju'' i ''Opća fizika''. POPIS RADOVA ...

Kovarijatno diferenciranje - Prirodno-matematički fakultet

Univerzitet u Nixu. Prirodno - matematiqki fakultet. Departman za matematiku. Kovarijatno diferenciranje. Master rad. Mentor: Prof. Dr Milan Zlatanovi. Student:.

Engleski jezik - Prirodno-matematički fakultet

Kontakt Samostalno. 1. Glasovni sistem engleskog jezika. Značaj i razlikovanje minimalnih parova. Vježbe izgovora. Engleska abeceda. Vježbe spelovanja.

Uvod u programiranje - Prirodno-matematički fakultet

J. Šribar, B. Motik: “Demistificirani C (2. izdanje)”, Element, Zagreb, 2003. 4. Ž. Jurić: “Principi programiranja (kroz programski jezik C )”, materijal u pripremi, ...

lične informacije - Prirodno-matematički fakultet

Dr. Damir Marjanović, doktor bioloških nauka, redovni profesor ... 54.-68). b. Potvrde o mentorstvu odbranjenih radova II ciklusa (Biografija/Životopis str. 10.-11.,.

1.2. Acetilsalicilna kiselina - Prirodno-matematički fakultet

(http://www.farmaceuti.com/forum/cat.43/). 1.3. Vitamin ... nastaju multipotentne matične ćelije od kojih se odvajaju mijeloidna (eritrociti, granulociti, ... se u proeritroblaste, sazrevanjem proeritroblasta nastaju bazofilni eritroblasti, zatim nastaju.

univerzitet u nišu - Prirodno matematicki fakultet

9 сеп 2015 ... Vrenje – alkoholna fermentacija kljuka. Nakon muljanja, dobijeni voćni kljuk se stavlja u vrione sudove. Sudovi su različitih dimenzija i mogu ...

Dina Kamber - Prirodno-matematički fakultet

22 lis 2015 ... Glavni predmeti: Uvod u finansijsku matematiku, Uvod u aktuarsku matematiku, Numerička matematika, Uvod u matematičko modeliranje, ...

„Intercontinental“ u svetu - Prirodno matematicki fakultet

6 окт 2013 ... Master rad: Poslovanje hotelskog lanca „Intercontinental“ u svetu. 2. Ovaj rad ... 2007. godinu i poznatim brendovima Days Inn, Ramada, Super 8, a na trećem mestu ... kao i kod franšize, plus procenat od ostvarenog profita. ... InterContinental Grand Stanford Hong Kong nalaze se sef i besplatne novine.

Klinička mikrobiologija - Prirodno-matematički fakultet

Modul relevantan za module Primijenjena i sanitarna mikrobiologija. Nastavno osoblje ... (1987). Mikrobiologija sa parazitologijom. Medicinska knjiga, Zagreb.

HEMOTAKSONOMSKI ZNAČAJ ... - Prirodno matematicki fakultet

9 мај 2008 ... (biljka). Uprkos velikom ekonomskom znaĉaju terpenoida i njihovim ... Osteospermum, Oligocarpus, Tripteris, Calendula, Gibbaria, ...

Genetički markeri - Prirodno-matematički fakultet

Genetika. Semestar. VI. Naziv modula. Genetički markeri. Tip modula. Obavezni. Broj kreditnih ... C. SPECIFIČNI ZADACI MODULA. Teorijski obraditi ... grupnog rada osmisliti radni zadatak, sačiniti prijedlog odgovarajućih rješenja problema i ...

PRIRODNO MATEMATIČKI FAKULTET ODSJEK ZA FIZIKU ... - PMF

10 ruj 2019 ... Raspored polaganja ispita zimskog semestra ZA STUDENTE UPISANE PO ... Matematička analiza za fizičare I. Linearna algebra za fizičare.

Genetika eukariota - Prirodno-matematički fakultet

Genetičke osnove evolucionih procesa,. Rekombinacije, Mutacije, protok gena,. Genetički drift, Efektivna veličina populacije, Prirodna selekcija, Evoluciona.

univerzitet u nišu - PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET Niš

30 авг 2013 ... ... in tortoises and the consequences for activity and thermoregulation. Can. J. Zool. 66: 1537 – 1544. • http://www.ciopa.hr/obicna cancara.htm ...

Genetički diverzitet - Prirodno-matematički fakultet

3. Međupopulacijska varijacija;. Mogući mehanizmi gubitka genetičkih varijacija: Migracije; Genetički drift; Founder efekat;. Bottleneck efekat; Izolacija; Inbriding,.

Пермутације са ограничењима - Prirodno-matematički fakultet

3 мај 2010 ... Broj d elemenata koji formiraju ciklus naziva se duжina ciklusa. Transpozicija je ciklus duжine d = 2. Fiksne taqke permutacije su ciklusi duжine ...

Diferencijalne jednadžbe - Prirodno-matematički fakultet

diferencijlnim jednadžbama, gdje su naročito bitne diferencijalne jednadžbe prvog i drugog reda. Koriste ih inžinjeri, biolozi u modelianju rasta biljke, ponašanja ...

raspored sjedenja - Prirodno-matematički fakultet

Fakultet za kriminalistiku. Akademija Lik. Umj. ALU. Fakultet islamskih nauka. VIP. SCENA. FAKULTET. POLITIČKIH NAUKA. FAKULTET SPORTA.