Pravilnik o povredama discipline, postupku ... Sl.Novine TK 6/14

P R A V I L N I K o povredama discipline, postupku za utvrđivanje odgovornosti učenika, dužini trajanja pedagoške mjere, njenom ublažavanju, ukidanju i ...

Pravilnik o povredama discipline, postupku ... Sl.Novine TK 6/14 - Srodni dokumenti

Pravilnik o povredama discipline, postupku ... Sl.Novine TK 6/14

P R A V I L N I K o povredama discipline, postupku za utvrđivanje odgovornosti učenika, dužini trajanja pedagoške mjere, njenom ublažavanju, ukidanju i ...

Pravilnik o povredama discipline, postupku za određivanje ...

osnovnoj školi (u daljem tekstu: škola). II. ... prema drugim učenicima u školi, nastavnicima i stručnim ... informacije o poduzetim pedagoškim mjerama. Članak 9.

Pravilnik o načinu i postupku zapošljavanja

pod jednakim uvjetima, vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj, ... Slobodno radno mjesto moguće je popuniti bez provedbe javnog natječaja u skladu s odredbama ... Poništenje natječaja i odluka o nezasnivanju radnog odnosa.

Pravilnik o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ IBM VTC

Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ... 9. naputak kandidatima koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim.

pravilnik o vrednovanju te postupku odabiranja i ... - ARHiNET

opskrbi i dr. – gradivo o ekonomskoj propagandi i reklami (prospekti, oglasi, plakati, reklame, fotografije, reklamni filmovi i spotovi, istraživački i prodajni katalozi) ...

Pravilnik o vrednovanju te postupku odabiranja i izlučivanja ...

(1) Ovim Pravilnikom utvrđuju se kriteriji vrednovanja arhivskoga gradiva, kategorizacija stvaratelja, izradba popisa arhivskoga gradiva s rokovima čuvanja, ...

Pravilnik o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Omišalj.

1 tra 2019 ... Pravilnik) u Osnovnoj školi Omišalj (u daljnjem tekstu: Škola) uređuje način i ... prednosti pri zapošljavanju na temelju Zakona o hrvatskim ...

Pravilnik o postupku prijave na preddiplomske Studije za ...

Pristupnicima se, kao nadopuna, savjetuje konzultiranje pojedinih pregleda povijesti likovne umjetnosti (Janson: Povijest umjetnosti, Stanek, Varaždin, 2003. ili ...

Pravilnik o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju ...

8. naputak kandidatima koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim ... Redoslijed aktivnosti pri zapošljavanju radnika u Školi:.

Pravilnik o načinu i postupku zapošljavanja u GFP - Gimnazija ...

Prijava potrebe za radnikom uredu državne uprave. Članak 5. (1) Potreba za radnikom prijavljuje se nadležnom uredu državne uprave koji vodi evidenciju o.

Pravilnik o načinu i postupku osposobljavanja zaposlenih za ...

Član 2. Pravna i fizička lica (u daljem tekstu: poslodavac), bez obzira na broj zaposlenih, osposobljavanje za bezbjedan rad mogu povjeriti stručnom licu za ...

Pravilnik o postupku i načinu vrednovanja, i kvantitativnom ...

docent - zvanju naučni saradnik; zvanje vanredni profesor - zvanju viši naučni saradnik i zvanje redovni profesor - zvanju naučni savetnik. Postupci za sticanje ...

PRAVILNIK O POSTUPKU I NAČINU ISPITIVANJA I OCJENJIVANJA

Prilikom ulaska u prostoriju za polaganje kolokvijuma studenti su dužni da ... Student može na pojedinom kolokvijumu postići maksimalno 20 bodova.

PRAVILNIK O UVJETIMA I POSTUPKU IZBORA ZVANJA

15 pro 2014 ... docenta. Pristupnik mora ispuniti uvjete Rektorskog zbora: - da je u svojstw nasta,nika (stalnog ili gosrujudeg) na nekom visokom udiliStu.

Pravilnik o načinu i postupku zapošljavanja u školi

Prijava potrebe za radnikom uredu driavne uprave dlanak 5. potreba za radnikom prijavljuje se nadleZnom uredu drLavne uprave prije raspisivarya natjedaja ...

pravilnik o postupku, načinu vrednovanja i kvantitativnom ...

Pravo da odlučuju o predlogu za sticanje naučnog zvanja imaju istraživači koji su ... Postupak se kod Zavoda završava registracijom patenta ili malog patenta - ( ...

Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja ... - Zagorski vodovod

10 sij 2020 ... Pod pojmom nepravilnosti podrazumijevaju se osobito i povrede koje su povezane uz postupak zapošljavanja, odnosno tijekom pregovora ...

Pravilnik o načinu i postupku zapošljavanja te vrednovanju kandidata

ravnatelj je prije objave natječaja obvezan pribaviti prethodnu suglasnost osnivača. Prijava potrebe za radnikom Gradskom uredu za obrazovanje. Članak 8.

pravilnik o postupku zaprimanja, provjere i odobrenja računa i ...

kontrola računa i priloga uz račun (otpremnica, radnih naloga, privremenih i okončanih situacija i drugih dokumenata) koja se potvrĎuje parafom zaduženog ...

Pravilnik o kriterijumima vrsti ocjena i postupku ocjenjivanja ...

Ovim pravilnikom propisuju se kriterijumi, vrste ocjena i postupak ocjenjivanja borbene ... Ocjenjivanjem borbene gotovosti Vojske utvrđuje se stepen borbene ... Vojske može biti potpuno (po svim elementima, podelementima i pokazateljima).

Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti OŠIBMVTC

20 pro 2019 ... Na temelju članka 18. stavaka 1.- 5. Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti. (Narodne novine broj 17/19.) te članka 118. stavka 2. podstavka 3 ...

Pravilnik o opremi i postupku za pruzanje prve pomoci

Ovim pravilnikom propisuju se postupak za pružanje prve pomoći i organizovanje ... pružanja prve pomoći pri povredama i naglim oboljenjima radnika na radu.

Pravilnik o postupku izdavanja, obnavljnja i oduzimanja odobrenja ...

29 sij 2015 ... Hrvatskog proljeća 38. 10 000 Zagreb. ZAHTJEV. ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA SAMOSTALAN RAD. U skladu s člankom 24. Zakona o ...

pravilnik o uslovima, kriterijumima i postupku upisa na osnovne ...

Drugi upisni rok organizuje se u prvoj polovini mjeseca jula tekuće godine. Treći upisni ... a) Dopunski ispiti za provjeru znanja i ocjenjivanje. Član 6 ... Zadaci se ocjenjuju opisno, a negativna ocjena na zadatku je eliminatorna za dalje ... f) diploma (ili ekvivalentni dokument) o osvojenoj prvoj ili drugoj nagradi na državnom.

Pravilnik o uvjetima i postupku izbora u zvanja i na ... - MedRi

Docent. Članak 10. U zvanje i na radno mjesto docenta može biti, na vrijeme od pet (5) godina, izabrana osoba koja ispunjava uvjete za stjecanje znanstvenog ...

Pravilnik o uvjetima i postupku izbora u zvanja i na odgovarajuća ...

priznatost njegova znanstvenog rada, odnosno njegovo značenje u okviru nacionalnih ... Pri izboru u znanstveno-nastavna zvanja docent, izvanredni profesor i ...

Pravilnik o postupku pregleda i provere opreme za rad i ispitivanja ...

PRAVILNIK. O POSTUPKU PREGLEDA I PROVERE OPREME ZA RAD I ISPITIVANJA USLOVA. RADNE OKOLINE. ("Sl. glasnik RS", br. 94/2006, 108/2006 ...

Pravilnik o postupku prijave i odjave prebivališta i boravišta 39/02

Zakona o prebivalištu i boravištu državljana Bosne i ... Izjava iz prethodnog stavka daje se kod službene osobe koje vodi postupak prijave boravišta u ...

Pravilnik o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta ...

(1) Ovim Pravilnikom propisuje se postupak utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta odnosno učenika zbog upisa u prvi razred osnovne škole, prijevremenog ...

PRAVILNIK o uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćenje ...

teritoriji jedinice lokalne samouprave na kojoj je lice podnelo prijavu;. 6) se dostavi ugovor o zakupu poljoprivrednog zemljišta zaključen sa drugim licima za.

Pravilnik o činovima i postupku dodjeljivanja činova kadetima

vojnim školama i vojnim akademijama obrazuju za službu u Vojsci Crne Gore u svojstvu podoficira ili oficira. Član 2. Činovi kadeta u stručnim vojnim školama su ...

Pravilnik o postupku provjere originalnosti studentskih radova na II i ...

провјера студентског рада уз помоћ званичног софтвера за откривање ... студентски рад представља плагијат, али не и да студентски рад није плагијат ...

Pravilnik o provođenju Zakona o postupku prinudne naplate ...

(4) Direktor UIO podnosi nadležnom organu koji vodi javni registar za nekretnine zahtjev za brisanje hipoteke i svih tereta koji su evidentirani u korist UIO.

Pravilnik o uvjetima, kriterijima i postupku dodjele stipendija

Krapina, 27. rujan 2016. Na temelju članka 17. ... izjava podnositelja zahtjeva da ne prima stipendiju ili novčanu pomoć po drugoj osnovi (na posebnom obrascu ...

Pravilnik o uslovima i postupku izdavanja licenci za obavlï

"licenca prijevoznika" je odobrenje prijevozniku za obavljanje međunarodnog cestovnog prijevoza putnika, tereta ili opasnih materija;. 3. "vozilo" je motorno ili ...

Pravilnik o načinu i postupku zapošljavanja.pdf - Osnovna škola ...

vrednovanja kandidata, imenovanje i način rada posebnog povjerenstva koje ... obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno testiranja) i naziv radnog ... poznavanje rada na računalu ... obavljanja određenog posla iz djelokruga rada.

Pravilnik o uvjetima i postupku provjere ispravnosti i ... - PLINARA doo

nepravilna ili nepouzdana ugradnja plinske opreme i plinskih trošila, ... zraka i odvoda produkata izgaranja osim ako nije trošilo turbo fasadne ... priključenja na dimnjak - plinski bojleri, plinske peći ne stariji od dvije kalendarske godine).

4. Pravilnik o postupku i uslovima izbora akademskog osoblja ...

(2) Уколико Сенат оцијени да су за ваљану одлуку потребна додатна ... за наставника у звању ванредног професора може бити биран кандидат који:.

Pravilnik o postupku izbora i pravima profesora Emiritusa

25 сеп 2014 ... emeritus i prava profesora emeritusa na Univerzitetu “Mediteran" Podgorica ... Komisija ima zadatak da ocijeni inicijativu, pripremi mišljenje sa ...

Pravilnik o sadržaju, rokovima i postupku provjere stručnosti SR MLD

Hrvatska komora zdravstvenih radnika (dalje: HKZR) odlučuje o priznavanju, kategorizaciji i vrednovanju svih oblika trajnog stručnog usavršavanja iz svoje ...

pravilnik o radu matičara u postupku zaključenja braka

Lica koja nameravaju da zaključe brak prilažu uz prijavu izvode iz matične knjige roenih, a ako je to potrebno, i dokaze o oslobaanju od postojećih bračnih ...

Pravilnik o postupku i načinu polaganja pomoćničkog ispita

srednjem strukovnom obrazovanju u istom obrazovnom sektoru i dokaze o odgovarajućem radnom iskustvu u zanimanju za koje polažu pomoćnički ispit.

pravilnik o uslovima, kriterijumima i postupku upisa na ... - FPFT

Socijalna politika i socijalni rad. Gimnazija ... rada koja se provjerava (instalacija, performans, prostorno-ambijentalni crtež, eksperiment, kompjuterska grafika ...

Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja prava zaposlenog ...

ostvarivawa prava zaposlenog roditeqa na rad sa jednom polovinom punog radnog vremena, radi poja~ane wege i starawa o djetetu sa psihofizi~kim ...

Pravilnik o postupku prijave i odjave prebivalista i ... - advokat

izdaće se uvjerenje o prebivalištu odnosno boravištu iz evidencije prebivališta odnosno boravišta koja se vodi kod nadležnog organa, na obrascu PBA-4.

Pravilnik o načinu i postupku upravljanja istrošenim baterijama

postrojenja za tretman ili reciklažu istrošenih baterija i akumulatora. Primena. Član 3. Odredbe ovog pravilnika odnose se na sve vrste baterija i akumulatora, ...

pravilnik o uslovima, kriterijima i postupku ... - Univerzitet u Tuzli

4 ruj 2018 ... ili isključenje iz studentskog doma ne može biti primljen u studentski dom u ... (2)Konkurs se objavljuje u sredstvima javnog informisanja i na Web ... (4)Ugovor između studenta i Studentskog centra se zaključuje počev od ...

Pravilnik o standardima i normativima te načinu i postupku ... - ASOO

minimalni tehnički i higijenski uvjeti prostora u kojemu se izvode programi obrazovanja odraslih. – minimalni prostorni, kadrovski i materijalni uvjeti potrebni za ...

Pravilnik o postupku izdavanja memorijskih kartica za digitalni ...

(7) Podnosiocu zahtjeva iz stava (4) ovog člana može se izdati više kartica prijevoznika, ali ne više od broja poslovnih jedinica prijevoznika upisanih u sudski ...

pravilnik o uslovima, postupku i naknadama za mišljenja porezne ...

daljnjem tekstu: Porezna uprava) izdaje poreznom ... Mišljenje koje izdaje Porezna uprava odnosi se na jednu ... Zahtjev za davanje mišljenja Porezne uprave.

pravilnik o postupku i uvjetima ispitivanja ... - Plin Konjščina

Ispit znanja. Članak 37. – Važenje i gubitak ovlasti. Članak 38. – Zahtjev za dobivanje ovlasti ispitivača plinskih instalacija. Članak 39. – Uvjeti dobivanja ovlasti ...

Pravilnik o sadržaju, rokovima i postupku trajnog stručnog ...

usavršavanja primalja, primaljskih prvostupnica i primaljskih asistentica donesene ... kojoj se plaća kotizacija, a kojim ugovorom organizator preuzima obvezu ...

Pravilnik o načinu i postupku uključivanja u obavezno zdravstveno ...

Ovim pravilnikom uređuje se način, postupak i potrebni dokazi za ... svoje uže porodice, matičnoj filijali podnosi zahtev na Obrascu M-Prijava, promena i odjava zdravstvenog osiguranja (u daljem tekstu: Obrazac M)" (u daljem tekstu: obrazac ...

Pravilnik o kriterijumima, merilima i postupku za ocenjivanje rada ...

Високи савет судства на седници одржаној 29. марта 2016. године, доноси. ПРAВИЛНИК. O КРИTEРИJУMИMA, MEРИЛИMA И ПOСTУПКУ ЗA ...

pravilnik o uvjetima i postupku ispitivanja nepropusnosti ... - Termoplin

TERMOPLIN d.d. Varaždin. TP – P 601.111. 4. Članak 39. – Uvjeti dobivanja ovlasti voditelja ispitivanja plinskih instalacija. Članak 40. – Uvjeti dobivanja ovlasti ...

Pravilnik o postupku unutanjeg prijavljivanja ... - Pomorski fakultet

16 pro 2019 ... Radnici koji predlažu povjerljivu osobu trebali bi prethodno dobiti njen pristanak koji se ... Fakultet imenuje Povjerljivu osobu uz njezin prethodni pisani ... Povjerljiva osoba i/ili njezin zamjenik trebaju svoje dužnosti obavljati ...

Pravilnik o provođenju intervjua u postupku izbora i prijema ...

javnog natječaja, odnosno internog oglasa za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u ... Intervju iz članka 41. stavak (1) i (3) Zakona o državnim službenicima i ... rok za provođenje intervjua, te rok u kojem se rukovoditelj državne službe izvješćuje o rezultatima ... uspoređivati niti zbrajati s rezultatima koje su.

Pravilnik o izbornom postupku za provedbu izbora za Studentski ...

O IZBORNOM POSTUPKU. ZA STUDENTSKI ZBOR ... Tri člana povjerenstva i njihove zamjenike predlaţe Studentski zbor Visokoga gospodarskoga učilišta u ...

pravilnik o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti, načinu i postupku ...

f) sastavljanje i rastavljanje vlaka i promjena sastava vlaka g) utvrđivanje ispravnosti sastava vlaka h) pregled tehničke ispravnosti vagona i) utvrđivanje ...

pravilnik o bližim uslovima, kriterijumima i postupku upisa u prvu ...

Prijemni ispit polaže kandidat za upis na studijske programe: medicina, stomatologija, arhitektura, psihologija i za upis na stručno-umjetničke studijske ...