Troškovnik - Grad Umag

26 svi 2015 ... Postavljanje zaštitnih "U" barijera na zelenim površinama. Rad obuhvaća iskop temeljnih rupa dim. 30x30 cm i dubine. 35 cm (2kom po ...

Troškovnik - Grad Umag - Srodni dokumenti

Troškovnik - Grad Umag

26 svi 2015 ... Postavljanje zaštitnih "U" barijera na zelenim površinama. Rad obuhvaća iskop temeljnih rupa dim. 30x30 cm i dubine. 35 cm (2kom po ...

grad umag grad buje grad novigrad - Općina Brtonigla

Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja ... BABIĆI. GRAD UMAG. GRAD BUJE ... Pečat pravne osobe koja je izradila prostorni plan: Pravna osoba koja je ...

K U L T U R N A S T R A T E G I J A - Grad Umag

Gradska knjižnica Umag (osnovana 2006; 4 zaposlena). Ove ustanove su financirane većim dijelom iz proračuna Grada Umaga, a manjim iz vlastitih prihoda i ...

dan rajčice - Grad Umag

25 srp 2019 ... Nataša Mužević, AgroChem MAKS d.o.o. Zagreb. Novosti u selekciji i izbor hibrida rajčice za preradu. 11.00 Angelo Giambruno, Fomet Spa, ...

SADR Ž AJ - Grad Umag

5 pro 2013 ... Reguliranje prometa i osiguranja za vrijeme intervencija ...................... ... Trgovinske tvrtke: ”Konzum” d.o.o.Umag, ”Getro” d.d. Umag, ”DM” d.o.o ... dežurstvo u prostorijama stožera te redovito vrši kontakt s odgovornom osobom.

bilješke - Grad Umag

6 ožu 2019 ... GRAD UMAG - UMAGO Razina 22 - Bilješke uz financijske izvještaje 2018. godine. 1. RH/fond/JLS/JP(R)S ... LJEKARNA ŠKOKO. POŽEGA.

iii. katalog grobnica - Grad Umag

GRADSKO GROBLJE SV. PETRA ... Grobnica uz zapadni ogradni zid groblja, južno od mrtvačnice. ... cvijeće. Desno od edikule u ogradnom zidu grobnice su uzidane dvije ploče, ... plastična dekoracija a desno umjetni plastični vijenac.

Galileo Galilei - Grad Umag

17 tra 2019 ... Prijevod na talijanski jezik: Scuola elementare italiana "Galileo Galilei" Umago. (2) Skraćeni naziv škole je: TOŠ-SEI "Galileo Galilei" Umag- ...

uređenje pročelja - Grad Umag

12 velj 2018 ... ... DVORANA U STELLA MARISU str. 2/11. 05/02/2018 ... u shemi slaganja prema izboru investitora. Opločnici kao Semmelrock "LA LINIA".

4_NOVI KATASTAR Model - Grad Umag

9 lip 2017 ... PUP STAMBENOG NASELJA "KOMUNELA" UMAG ... Polivalentni sportsko rekreacijski centar Umag ... POSTOJEĆI PROSTORNI PLANOVI.

Cjenik dimnjačarskih usluga - Grad Umag

Grad Umag. Cjenik dimnjačarskih usluga 2017. jedinica mjere cijena bez. PDV-a cijena sa. PDV-om. Redni. Vrsta usluge broj. 1. Čišćenje dimnjaka, dimovodnih kanala i priključnih cijevi do 30 cm ... plinske peći i kalijeve plinske peći.

Naziv dokumenta/Naručitelj - Grad Umag

26 sij 2016 ... daleko premašuje potrebe Grada u vrijeme izvan turističke sezone. ... Radno sposobno stanovništvo čine osobe između 15 i 65 godina života. ... o Trgovačka društva: Konzum d.o.o. Umag, Kaufland d.o.o. Umag, Plodine ...

Città dellO spOrt - Grad Umag

[email protected] Introduzione del sindaco. La Città di Umago ha da anni ... cui le federazioni nazionali croate di pallamano, calcio, pallavolo e karate.

Prilog III. UZ SUGLASNOST PREDSTAVNIČKOG ... - Grad Umag

15 kol 2016 ... Grad Umag ima izrađen Katalog dječjih igrališta koji služi za standardizaciju izgleda dječjih igrališta na području grada koji je služilo kao ...

Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Umag

26 sij 2016 ... na kojem Grad Umag - Umago ima neposredan kontakt s ... projekta K 5/2014, listopad 2014., tvrtke Vodoprivreda d.o.o. Buzet. ... o Trgovačka društva: Konzum d.o.o. Umag, Kaufland d.o.o. Umag, Plodine d.o.o. Umag,.

Službene novine Grada Umaga - Grad Umag

7107/1. TRGOVAČKA. (ðurić Seba, obrt Sebastijan) ... dijelovi grañevine kao što su vijenci, oluci, erte i slični elementi, ureñene prometne površine na grañevnoj ...

Registar ugovora i okvirnih sporazuma - Grad Umag

3 sij 2020 ... 11.01.2017. 88.050,74 31.12.2017. NOVE ISTARSKE KNJIŽARE. D.O.O.. 31.12.2017. 82.835,16. Održavanje i popravak vozila. Jednostavna.

1 ZAPISNIK 15. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA ... - Grad Umag

12 srp 2019 ... k.o. Umag u vlasništvu Grada Umaga-Umago. 21. Razmatranje ... Lape. Kod škole… preko puta groblja starog… Izvolite g. Sirotiću. Slavnikova ...

Odluku o davanju stanova u najam - Grad Umag

21 kol 2012 ... 3. osobe koje stan koriste na temelju sklopljenog ugovora o najmu ... najmu na neodređeno vrijeme stan u vlasništvu jedinice lokalne ... Najmodavac daje otkaz ugovora o najmu stana u pisanom obliku s obrazloženjem,.

obrazloženje proračuna za 2020. godinu - Grad Umag

12 pro 2020 ... JLP(R)S obvezno je na prijedlog izvršnog tijela do kraja tekuće godine donijeti ... 60.000.000,00 ... Erste&steiermarkische Bank na iznos od 1.311.623,52 eura protuvrijednost u kunama. ... 4. pravo na smještaj u socijalni stan,.

AI 1. Demontaža postojećih drvenih prozora < 2,0 m2 ... - Grad Umag

16 velj 2017 ... Proizvod kao OHV-3, Proizvođač Ikom kom. 1. ZEMLJANI RADOVI ... sifona za tuš kao "Voxort kanalica Dots", sa svim brtvenim i spojnim ...

1 ZAPISNIK 17. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA ... - Grad Umag

2 pro 2019 ... pravovaljanu ponudu donijelo je Trgovačko društvo Energo Spektar d.o.o. Zagreb, te se predlaže da se isto utvrdi najpovoljnijim ponuditeljem.

Bilješke uz financijske izvještaje za razdoblje od 01.01 ... - Grad Umag

6 ožu 2019 ... Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Umaga za 2018. godinu ( „Službene novine Grada Umaga „ ... bankovni račun koji služi za primanje, čuvanje, plaćanje i prijenos svih ... nefinancijskoj imovini i obaveza za kredit. ... PROJEKTA SANACIJA I ZATVARANJE ... OVRHA NA NEKRETNINI-zbog duga.

Na temelju članka 54. st. 1. Zakona o ustanovama ... - Grad Umag

17 tra 2019 ... je usvojio školski odbor na sjednici održanoj dana 24. siječnja 2019. godine. ... 4. izricanje pedagoških mjera i vođenje evidencija o tim mjerama, ... znanosti i obrazovanja, na način i u postupku utvrđenim pravilnikom kojega ...

REPUBLIKA SLOVENIJA GRAD UMAG OPĆINA BRTONIGLA ...

OBUHVAT OBAVEZNE IZRADE DETALJNOG URBANISTIČKOG PLANA ... GRAD UMAG. OPĆINA ... Suglasnost na prostorni plan prema članku 97. Zakona o ...

troškovnik - Grad Varaždin

UNOŠENJA PONUDBENIH CIJENA. ... unutarnjih ožbukanih ZIDOVA ( kao "DULUX TRADE Diamond Matt boja za interijere" ili sl. ) otpornom na pranje.

troškovnik - Grad Kaštela

CIJENA UKUPNA CIJENA ... odlaganje opasnog otpada. Obračun po m2 površine krova. m2. 95,00. 0,00 ... Obračun po m3 iskopanog materijala u sraslom.

Troškovnik - Grad Korčula

novoprojektirano priključno revizijsko okno te popravka puknute PVC cijevi D160 mm. Radovi se izvode u tlu I kategorije (C kategorije za široki iskop.

Troškovnik - Grad Solin

Draškovićeva ulica, 21210 Solin, dio k.č.zem. 5653 k.o. Solin. Faza: glavni projekt. Strukovna odrednica projekta: arhitektonski projekt. Ovlašteni projektant:.

Troškovnik - Grad Komiža

Izrada i montaža krila punih, glatkih, dvokrilnih zaokretnih vrata. ... Izrada i montaža krila punih, glatkih, četverokrilnih harmonika vrata - ovješena krilo na krilo. ... U stavke uključena cijena sveukupnog rada, nabavka potrebnog materijala, ...

Troškovnik - Grad Vodice

13 lis 2014 ... UKUPNO KAMENARSKI RADOVI. 3. LIMARSKI RADOVI: Opći uvjeti: Pri izvedbi limarskih radova izvođač je duţan pridrţavati se svih uvjeta i ...

Troškovnik - Grad Hvar

Umjetna trava se isporučuje u rolama, a međusobni spojevi umjetne trave lijepe se posebnim spojnim trakama i dvokomponentnim ljepilom preporučenim od ...

troškovnik - Grad Garešnica

TD: 76/16. DATUM 17.10.2017. 5. Dobava materijala i izrada obloge vanjskih zidova pločama mineralne vune - ETICS sustav (kao Knauf Insulation ploča.

42 Na temelju članka 46. stavka 1. Zakona o prijevozu ... - Grad Umag

4 lip 2012 ... Gradskog vijeća Grada Umaga („Službene novine Grada Umaga“ 9/09), Gradsko vijeće ... vrijeme čekanja po satu u iznosu do 100,00 kn.

Popis korisnika sponzorstva i donacija u razdoblju od ... - Grad Umag

31 pro 2013 ... Hrvatski odbojkaški savez odbojke na pijesku. Nogometni klub ... Klub Istarski gonič. Udruga Mare ... Hrvatski teniski savez. Boćarski klub ...

U ostvarivanju prava i obveza u području zaštite i ... - Grad Umag

12 srp 2019 ... Procjena ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije – Grad Umag-Umago. 15. - SIPRO d.o.o., S-Co d.o.o., ALUFLEXPACK NOVI d.o.o.,.

Na temelju članka 17. stavka 1. podstavka 3., a u vezi s ... - Grad Umag

10 ruj 2018 ... TRGOVINSKE TVRTKE: - VAGABUNDO d.o.o. Umag, društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i ugostiteljstvo Umag, Murine-Ungarija ...

gradsko groblje sv. petra damianija u umagu - Grad Umag

Umag s predgrađem Borgo na Coppovoj karti Istre iz 1525. god., detalj9. Zamišljeni ... inv. br. 5,3. 37 Preuzeto iz: Fakin, N., Pozdrav iz Umaga – Saluti da Umago, Umag, 1998., str. 55 ... Posljednji su ukopi, dakle, vršeni sve do ... 255 Ivan Zupanc i Tajana Ujčić, Odlazak istinskog zaljubljenika u zavičaj, Glas Istre 2012.

Pogodnosti i skrb za umirovljenike Grada Umaga - Grad Umag

Umirovljenici s prebivalištem na području Grada Umaga kojima je od strane centra za socijalnu ... mirenje troškova ogrjeva temeljem rješenja Istarske Županije, a na osnovu popisa ... sufinancirati do 50% cijene koštanja usluge. I pensionati in ...

Grad Umag - Città di Umago - Ministarstvo zaštite okoliša

Grad Umag - Città di Umago. d.o.o. HR-51000 Rijeka, R. Matejčić 10, Tel: 385 51 633 400, Fax: 385 51 633 013 Email: [email protected], [email protected] 2 od 56.

AI 1. Otucanje dotrajale žbuke sa postojećih unutarnjih ... - Grad Umag

2 lip 2017 ... Prije početka radova postaviti PVC kutne profile i ... Dobava i polaganje keramičkih pločica po zidu ... Cijena uključuje rad, utrošak vode i.

Bollettino informativo semestrale – Città di Umago ... - Grad Umag

i vaše najmilije taj osjećaj prati kroz cijelu nadolazeću 2016. godinu. U ime djelatnika Gradske ... Grad Umag / Città di Umago ... Il torneo ATP più famoso in Croazia anche in questa edizione ha ... tradizionale manifestazione Miss Hostess.

Upravno vijeće Lučke uprave Umag - Lučka uprava Umag

PRISTOJBE ZA VEZ. O d r e d b e. 1. Pristojba za vez plaća se za ribarski brod/brodicu, sportske ili druge brodove/brodice/plovne objekte na komunalnom dijelu ...

troškovnik radova - Grad Vodice

i postavljanje privremene ... 180,00. 1.18. Rušenje i uklanjanje postojećih betonskih rubnjaka ... Demontaža kamenih rubnjaka, čišćenje istih, te odlaganje u ...

TROŠKOVNIK - Grad Novi Marof

Napomena: Obavezno navesti proizvođača, tip i tvorničku oznaku ponuđene opreme! a). Jednako vrijedan proizvod kao OMEGA BREZNICA Tip: ORS C1-6/1 sa.

Troškovnik radova - Grad Rijeka

ponuđena cijena je konačna cijena za realizaciju pojedine troškovničke stavke i ne može se mijenjati. II. ... kao NOVOLIT stiropor EPS - T 650 ili ETHAFOAM.

Troškovnik radova - Grad Solin

Izrada nasipa ispred armirano betonskog zida do trupa prometnice od kvalitetnog kamenog materijala s pozajmišta. Stavka obuhvaća izradu nasipa od ...

troškovnik radova - Grad Čakovec

KDS instalacije m. 20,00. 0,00. A.5 Postavljanje ranije demontirane nadstrešnice autobusnog stajališta vel. 5x2m – iskop i betoniranje temelja, montaža čelične ...

Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada ... - Grad Umag

Grad Umag. Broj ugovora: 6017. Godina: 2017. 7. UVOD. Prostorni plan uređenja Grada Umaga donesen je 2004. godine, nakon čega je u više postupa-.

Godišnji informativni bilten Grada Umaga Bollettino ... - Grad Umag

... Sodomaco,. Istria D.M.C. d.o.o., H media d.o.o. Umag ... Najstariji i najpoznatiji hrvatski ATP turnir u svom 25. jubi- larnom izdanju ... come la tradizionale manifestazione Miss Hostess 2014. ... per l'inizio dell'anno scolastico 2015/2016.

Strategija razvoja Grada Umaga za razdoblje 2016. - Grad Umag

11 pro 2015 ... razvoja Grada Umaga koji donosi analizu postojećeg stanja u svim važnim ... Program poticanja korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama ... koji će se moći koristiti za potrebe kazališnih i kino predstava, ...

Proračun Grada Umaga-Umago za 2019. godinu i ... - Grad Umag

7 pro 2018 ... pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Umaga - Umago na sjednici održanoj ... 100,23. Program 1001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA ... za kino dvoranu, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge te.

Informativni bilten Grada Umaga Bollettino informativo ... - Grad Umag

BK Bujština. Ostali su u podne na umaškom Trgu ... okviru akcije “Neka moja Istra blista” svake godine organ- izira akciju ocjenjivanja najbolje uređenih ...

kulturno-povijesna urbanistička cjelina grada umaga ... - Grad Umag

Zvonimir Drenjančević, dipl.ing.arh. Luka Jonjić, dipl.ing.arh. FOTOGRAFIJE ZA ... Fachin, Pozdrav iz Umaga, Umag, 2005., str. 97. 91 salvascarpe = čuva cipele ...

troškovnik radova uređenja - Grad Solin

Predmet troškovnika su građevinsko zanatski radovi uređenja Dječjeg igrališta u Ulici Put ... Izrada geodetskog snimka izvedenog stanja od strane ovlaštene.

Troškovnik - - oprema igrališta - Grad Solin

GRAĐEVINA: DJEČJE IGRALIŠTE U ULICI PUT MIRA U SOLINU. T.D. GSo-31/15 ... Greda je od impregniranog drveta ili aluminija. Ručke i nožne držače ...

troškovnik ure enja poda tavana - Grad Slunj

uvaženo kao razlog za promjenu cijena ili rokova, ili bilo koje ustupke u uvjetima. Izvoač je dužan dostaviti certifikate odnosno potvrde sukladnosti za ugraene ...

TROŠKOVNIK RADOVA ADAPTACIJE PROSTORA ... - Grad Imotski

PODOPOLAGAČKI RADOVI. Broj stavke. OPIS RADOVA. Jedinica mjere. Količina. Jedinična cjena ( KN ). Ukupni iznos (KN). 1. Dostava i postava drvene ...

PRILOG 1 . Troškovnik radova - Grad Beli Manastir

Suhomontažni sistem polaganja. Kako se radi o ... Izrada slijepog okvira za dovratnik ili druge prodore do površine od 2,5 m2 svijetlog otvora posebno se ne ...

Kalkulativna 4. sjednica troškovnik održavanja ... - Grad Vrbovec

Povjerenstvo za kontrolu kalkulativnih cijena troškova održavanja i gradnje komunalne infrastrukture ... Asfalt BNHS 16-d= 6 cm debljine. | Krpanje udarnih rupa ...