Хемија

б) субатомска честица која није наелектрисана ц) субатомска честица која је негативно наелектрисана. 10. Релативна атомска маса одређује се у ...

Хемија - Srodni dokumenti

хемија во практиката - Институт за хемија, ПМФ - уким

Постојат природни и синтетички полимери, но бројот на синтетички полимери е многу поголем. ... гастроинтестинални тракт (антациди, лаксативи).

Хемија

б) субатомска честица која није наелектрисана ц) субатомска честица која је негативно наелектрисана. 10. Релативна атомска маса одређује се у ...

Институт за хемија, ПМФ

Определете ја компонентата на која сметате дека се однесува масениот спектар. а) етил пентаноат б) метил бутаноат в) етил бутаноат г) 2,2-диметил.

Токсиколошка хемија

шира знања и вештине из Опште токсикологије и Токсиколошке хемије као и најзначајнијих области ... Испит се сатоји из 3 питања која се извлаче на ...

ФИЗИЧКА ХЕМИЈА

Што е термодинамика, кои се принципите на термодинамиката, што е предмет на проучување на термодинамиката и зошто термодинамиката е.

Практикум Хемија

алкохола или неке друге органске ... Изнад запаљеног алкохола стави се прво ... MnO2 , zbog redukcija kalijum-permanganata, oksidacija etina. Напиши ...

Пријемни испит, хемија

U kojoj od navedenih reakcija je sulfitna kiselina oksidaciono sredstvo: a) H2SO3 H2O2 → H2SO4 H2O b) H2SO3 2KMnO4 2KOH → 2K2MnO4  ...

Моносахариди - Институт за хемија, ПМФ

Имаат структурна и заштитна улога во клетките и ткивата (гликани – полимери на јаглехидратите, учествуваат во градбата на клеточните ѕидови.

Липиди - Институт за хемија, ПМФ

незаситена масна киселина. ▷ Во положба С3, глицеролот е естерски сврзан за фосфорна киселина. Фосфатидна киселина. Фосфатидна киселина ...

Аминокиселини - Институт за хемија, ПМФ

... групи (естерска и амидна) хидролизираат при загревање во воден раствор на киселина. ▷ Со декарбоксилација се добива α-аминокиселина.

транскрипција на dna - Институт за хемија, ПМФ

кои потоа се составуваат со ензимот DNA лигаза. ▫ Процесот на репликација се одвива за минута, при што една DNA низа содржи и до 250 милиони.

СЕДМИ РАЗРЕД ХЕМИЈА

Пошто су молекули састављени из атома, релативна молекулска маса се може дефинисати и на начин који је прихватљивији за решавање задатака.

аналитичка хемија - Министерство за образование

Слика 1.13. Саатни стакла. Се користат за покривање чаши, мерење на цврсти супстанци на вага, за изведување на некои реакции и друго. Слика 1.14.

Нуклеински киселини - Институт за хемија, ПМФ

2'-деоксирибоза – шеќерна компонента на DNA. ▷ Пентозата го определува идентитетот на нуклеинската киселина. ▷ Кај нуклеинските киселини ...

Што е масена спектрометрија? - Институт за хемија, ПМФ

масена спектрометрија ⇒ интеракција материја- електромагнетно зрачење? • НЕ! масен спектрометар ↔ призма маси на јони ↔ светлина.

ВТОР КОЛОКВИУМ ПО ОРГАНСКА ХЕМИЈА

Со кој од наведените реагенси бутанолот најдобро ќе се оксидира до бутанска киселина? Напиши ја равенката на реакцијата! a) H3PO4 b) PCC во ...

Тест за I категорија, Регионален натпревар по хемија, 10 мај ...

E. Бутанска киселина и амониум хлорид. 21. Кој продукт се добива при реакција на следниве реактанти: A. Циклохексил ацетат. B. Фенил ацетат.

сребрена и алкална вода - Институт за хемија, ПМФ

јони, познат како сребрена вода, традиционално се користел во народната медицина, заради неговото извонредно дејство во заштитата на човечкиот.

Mineralogija-skripta sodrzina - Институт за хемија, ПМФ

употребува за овие растурени структури и кога веќе една кристална ... смола. Примерокот се става во сад со течна епоксидна смола и се вакуумира.

ОПШТА И НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА за студентите на студиите по ...

Пресметковни вежби од Раствори, количинска и масена концентрација, ... Масата на еден мол дефинирани единки претставува моларна маса.

УЧЕБНИК ПО „ОСНОВИ НА ОРГАНСКА ХЕМИЈА“ (за фармацевти)

Во овој учебник по предметот Основи на органска хемија (за фармацевти) се објаснети шеснаесет поглавја во кои подробно се елаборирани ...

Тест за I категорија, Државен натпревар по хемија, 16 мај 2015 I ...

16 мај 2015 ... едната киселина за да се изврши неутрализација, а колкав ... другата киселина за истата цел. ... се добие фосфатидна киселина?

ТЕСТ БИОЛОГИЈА ИСТОРИЈА ГЕОГРАфИЈА фИЗИКА ХЕМИЈА

ХЕМИЈА. УПУТСТВО ЗА РАД НА ТЕСТУ. Пред тобом је тест са задацима из ... 7. Која је била једна од непосредних последица устанка Срба у Банату ...

органска хемија - Висока техничка школа струковних студија у ...

заједно и зато се његова једињења проучавају у посебној грани хемије која се назива органска хемија (изузеци су H2CO3, HCN и њихове соли – ова ...