PRAVILNIK O STUDIJIMA I STUDIRANJU Zagreb, srpanj 2018.

18 srp 2018 ... Dopunska isprava o uspjehu na studiju pri povratku na Sveučilište . ... se bez naknade na hrvatskom jeziku i na engleskom jeziku izdaje i.

PRAVILNIK O STUDIJIMA I STUDIRANJU Zagreb, srpanj 2018. - Srodni dokumenti

PRAVILNIK O STUDIJIMA I STUDIRANJU Zagreb, srpanj 2018.

18 srp 2018 ... Dopunska isprava o uspjehu na studiju pri povratku na Sveučilište . ... se bez naknade na hrvatskom jeziku i na engleskom jeziku izdaje i.

pravilnik o studijima i studiranju - Libertas

9 svi 2016 ... Statuta Libertas međunarodnog sveučilišta u Zagrebu, Upravno vijeće Libertas ... (EDUNETA) prijavnici za ispit i pisanom obliku u ispitnoj listi.

Pravilnik o studiranju na preddiplomskim i diplomskim studijima FPZ-a

10 svi 2018 ... Opće informacije za studente koje utvrđuje i objavljuje Fakultet: a prostori i oprema za ... pomoć za studente, h. studentski servis, ... Izvanredni student Fakulteta je onaj student Fakulteta koji studira isti studijski progran kao i.

pravilnik o studiranju na preddiplomskim i diplomskim studijima rgn ...

14 srp 2017 ... ocjena. Obrazac propisuje Senat Sveučilišta u Zagrebu. Na zahtjev studenta. Fakultet izdaje prijepis ocjena i na engleskom jeziku. Dopunska ...

Pravilnik o studiranju na diplomskim studijima Farmaceutsko ...

21 svi 2014 ... c. početak, završetak i satnica izvođenja nastave, d. oblici nastave ... biokemijskog fakulteta (FBF-a) s doktoratom znanosti. On može unutar ...

pravilnik o studijima i studiranju na sveučilištu josipa jurja ...

(1) Prijepis ocjena javna je isprava koju nositelj studija izdaje na zahtjev ... odjavljuje putem lokalnog računala ili interneta koristeći programski modul studomat,.

pravilnik o studiranju na preddiplomskim i diplomskim ... - KBF Zagreb

(1) Stručni studij na Fakultetu izvodi se u trajanju od tri godine. (2) Do kraja stručnog studija student mora prikupiti najmanje 180 ECTS bodova. Članak 5.

Pravilnik o studiranju na Ekonomskom fakultetu - Zagreb - EFZG

Prijelaz s drugih ekonomskih fakulteta na Ekonomski fakultet - Zagreb. Nazivi, stupnjevi i isprave o završenom studiju. III. DIPLOMSKI STUDIJ. Opće odredbe.

pdfPravilnik o studijima i studiranju Veleučilišta s pravom javnosti

8 tra 2019 ... sustavu Infoeduka ili drugim sluZbenim komunikacijskim kanalima Veleudilista. Uz popunjen obrazac zamolbe studenti trebaju predati ovjeren ...

Pravilnik o studiranju, listopad 2018.pdf - Akademija primijenjenih ...

prijavljuje putem lokalnog računala ili Interneta koristeći programski modul Studomat. ... 0 do 100% ocjenskih bodova pri čemu prolazna ocjena ne može biti niža od ... Studentu kojemu je odobren prijelaz, a prijepis ocjena ne sadrži postotak ...

Pravilnik o studiranju preddiplomski i diplomski studiji FKIT - 2018 ...

(3) Pojmovi koji se koriste u ovom Pravilniku koji imaju rodni značaj, bez obzira koriste li se u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ...

Zagreb, srpanj 2018. - Repozitorij Tekstilno-tehnološkog fakulteta ...

3 srp 2018 ... ilustracija, postimpresionizam. II. ABSTRACT: The painting of one of the greatest French Postimpressionist painters from the turn of the.

Pravilnik o PD studijima - MEFST

Doktorska škola osniva se udruživanjem više doktorskih i specijalističkih ... Vijeće studija predlaže Vijeću doktorske škole sastav Povjerenstva za ocjenu završnih ... po jedan za knjižnice medicinskih fakulteta u Zagrebu, Osijeku i Rijeci, jedan ...

PRV-05-01 Pravilnik o studiranju na TVZ-u

godina studiranja identična godini studija na koju je odobren prijelaz. ... uvjete te ima sva studentska prava (npr. pravo na razne potvrde, pravo na izlazak na.

Pravilnik o studiranju

i druga prava i obveze izvoditelja zajedničkoga studija. ... (3) Studijski program izvodi se po nastavnome planu i nastavnome programu, i sadrži: ... (5) Strani se državljani mogu upisati u statusu redovitih studenata uz plaćanje ili izvanrednih.

Pravilnik o preddiplomskim i diplomskim studijima na PMF-u

pravo na upis gubi to pravo ako se ne upiše u prvu godinu studija u roku propisanom u natječaju za upis studenata, i to do vremena utvrđenog odlukom ...

Pravilnik o studijima Sveučilišta u Rijeci

5 lip 2018 ... preddiplomski stručni studij i specijalistički diplomski stručni studij) na Sveučilištu u Rijeci (dalje: Sveučilište). ČLANAK 2. Vrste i razine studija.

Pravilnik o studijima - Građevinski fakultet

I. OPĆA ODREDBA. Članak 1. Ovim se Pravilnikom, sukladno Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (u daljnjem tekstu: Zakon), Pravilniku o ...

pravilnik o studiranju - UniZd

12 sij 2006 ... nastavničke pokretljivosti te priznavanje akademskog statusa između europskih sveučilišta. II. ... (5) Svaka razina sveučilišnog studija završava stjecanjem određenog naziva ili stupnja. ... (1) Preddiplomski sveučilišni i stručni studij može upisati osoba sa završenom srednjom ... pitanja polaganja razlike i sl.

Pravilnik o studiranju - EFRI

19 ruj 2016 ... standard – Referadi za preddiplomski i diplomski studij (u nastavku teksta: Referada). unutar rokova za upis u novu akademsku godinu.

pravilnik o studiranju - VUKA

16 lis 2014 ... stručne prakse i terenske nastave te provjera znanja. ... akademskog građanina (JMBAG), koji se studentu dodjeljuje prilikom prvog upisa u.

Pravilnik o studiranju.pdf - Veleri

17 ruj 2019 ... poslovnim sustavima, smjerovi: Programsko inženjerstvo u poslovnim sustavima i Poslovni informacijski sustavi, studij traje dvije godine,.

PRAVILNIK O STUDIJIMA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA U RIJECI

20 ruj 2018 ... Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo u trajanju od tri godine, ... stječe 180 ECTS bodova i stručni naziv: stručni prvostupnik ... strukturu studija, ritam studiranja i obveze studenta (osobito uvjete ... međuvremenu nastale razlike. ... Student bira mentora završnog rada s popisa mentora, između ...

Pravilnik o integriranim studijima na Medicinskom fakultetu ...

Temeljem članka 60. Zakona o visokom obrazovanju u HNŽ-i („Narodne novine HNŽ br. 04/12), članka 61. Statuta Sveučilišta u Mostaru (Ur. broj: 01-283/13 od ...

PRAVILNIK O STUDIRANJU RIT CROATIA ZA AKADEMSKU ...

1 kol 2019 ... RIT Croatia ustrojava i izvodi preddiplomske stručne studije u skladu sa Zakonom ... Cijena jednog (1) semestralnog kredita iznosi 262,50 eura.

pravilnik o studiranju na preddiplomskim i diplomskim ... - RGN-a

14 srp 2017 ... STUDIJIMA RGN FAKULTETA. Zagreb, srpanj 2017. ... upisati niti na jedan studijski program iste razine RGN fakulteta. 4. Iznimno, osobi koja ...

pravilnik o studiranju - Veleučilište u Šibeniku

studentu, koliko ima ostvarenih ECTS bodova, koje kolegije razlike je obvezan upisati, te koju studijsku godinu upisuje i u kojem statusu. (3) Vrijeme studiranja u ...

Pravilnik o studiranju - Sveučilište Sjever

9 ožu 2016 ... Strani državljani imaju pravo upisa na studij sukladno odredbama ... Razredbeni postupak za upis izvanrednih studenata na sve studije temelji se ... Po odobrenom zahtjevu za mirovanje student upisuje godinu u skladu sa ...

Pravilnik o studijima i sustavu studiranja Ekonomskog fakulteta u ...

22 svi 2017 ... Upis na izvanredni studij studenti mogu ostvariti i mimo definiranih kvota i bez ... Drugi izbor prioriteta se odnosi na studijske smjerove. ... Prijelazom sa drugog studija student ima status koji bi imao da je nastavio studirati na ...

Pravilnik o studijima i sustavu studiranja Ekonomskog ... - EFST

22 svi 2017 ... Članak 5. (1). Specijalistički diplomski stručni studij traje dvije godine i njegovim se završetkom ... Prijelaz i upis na Fakultet dozvolit će se ako je student prethodno završio srednju školu u ... Ponavljanje upisa istog predmeta.

Pravilnik o studiranju na preddiplomskom i diplomskom studiju

studenta Fakultet izdaje prijepis ocjena i na engleskom jeziku. ... Student prijavljuje polaganje ispita isključivo preko modula Studomat u skladu s odredbama.

Pravilnik o studiranju na preddiplomskom i ... - Građevinski fakultet

održanoj 24. rujna 2008. godine donijelo Pravilnik o studiranju na ... potrebne za upis predmeta, oblike izvedbe nastave i način provjere znanja za svaki ... najviše jedan ispit nepoložen iz prve godine studija na visokom učilištu s kojeg ... ECTS bodovi stečeni na drugom studijskom programu ... Ponovni upis predmeta.

pravilnik o studiranju - Visoka škola za Inspekcijski i Kadrovski ...

STUDENTSKA ISKAZNICA/IKSICA. Članak 32. (1) Studentska iskaznica je studentska isprava odnosno javna isprava kojom se dokazuje status studenta.

Pravilnik o studiranju studenata sportaša - Sveučilište Jurja Dobrile ...

17 srp 2019 ... Pravilnika o studiranju Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, a u skladu s ... 2. ovog članka, dokazuje status rješenjem o kategorizaciji sportaša kao ...

Pravilnik o studiranju studenata sportaša - Sveučilište Jurja Dobrile

17 srp 2019 ... Pravilnika o studiranju Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, a u skladu s ... 2. ovog članka, dokazuje status rješenjem o kategorizaciji sportaša kao ...

pravilnik o studiranju sportaša na visokim učilištima rh - Rektorski zbor

4 stu 2016 ... ekipe, sveučilišne ekipe i/ili sveučilišnog sportskog kluba, uključujući ... sportaš ima pravo na ostvarenje sveučilišne sportske stipendije.

Pravilnik o studiranju (ožujak 2017.) - Sveučilište Jurja Dobrile

10. sjednici održanoj 27. veljače 2017. godine, donio je sljedeći. Pravilnik o studiranju. DIO PRVI. UVODNE ODREDBE. Predmet normiranja. Članak 1.

Pravilnik o studiranju (ožujak 2017.) - Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

10. sjednici održanoj 27. veljače 2017. godine, donio je sljedeći. Pravilnik o studiranju. DIO PRVI. UVODNE ODREDBE. Predmet normiranja. Članak 1.

GODINA XXV ZAGREB BROJ 246-247/286-287 SRPANJ/KOLOVOZ ...

Sve radove obavlja tvrtka Dalekovod d.d. Zagreb, čiji su podizvođači Inero ... Upravo je težina kabela - više od 37 tona ukupno, odnosno težina ... TV-antenu izbočenu s mog balkona prema jugu, od ukupno ... U svakoj su sali svira- la dva do tri ...

god. 43 zagreb, srpanj–prosinac 2002. broj 3-4 str. 105–212

tions, Computing, Electronics, Measurement and Control, Mem- ... Mobis electronic uspje{no je uveo brand. Nokia u ... Heinzelova 96, 10000 Zagreb, Croatia tel.

GODINA XXIII ZAGREB BROJ 222/223 - 262/263 SRPANJ ...

Jednako tako, odluke Uprave odnose se na izvješća o stanju projekata HEP. Proizvodnje d.o.o. na dan 30. lipnja 2009. godine: Blok L u TE-TO Zagreb, Blok C u ...

GODINA XXIII ZAGREB BROJ 222/223 - 262/263 SRPANJ ... - HEP-a

Jednako tako, odluke Uprave odnose se na izvješća o stanju projekata HEP. Proizvodnje d.o.o. na dan 30. lipnja 2009. godine: Blok L u TE-TO Zagreb, Blok C u ...

Izvještaj o kvaliteti zraka za srpanj 2019. - Eko Zagreb

6 ruj 2019 ... ... i zaštitu okoliša bio obaviješten. T 385 01 4682 500. E [email protected] A Ksaverska cesta 2, 10 001 Zagreb. PO Box 291, Croatia. W www.imi.hr.

godina XXII, Zagreb, broj 210/211 (250/251), srpanj-kolovoz 2008 ...

područjem Samobora, Zaprešića i dijelovima Zagreba početkom ... U šetnji uz postrojenja, gosti su se uvjerili da je izgradnja odavno planirane trafostanice pred završetkom i skorim puštanjem postrojenja u ... sretnim okolnostima (prema onoj mudroj izreci – Kada ... Okruženi desetinama malih i jeftinih salona za masažu,.

SRPANJ 2018.

... OBRAZOVANJA. SRPANJ 2018. ... Završena osnovna škola ili posjedovanje prethodne kvalifikacije na razini 1. 5. Uvjeti za ... predmeta: Engleski jezik:.

Mef.hr – Srpanj 2018 - unizg

3 srp 2018 ... va supruga prof. dr. sc. Jadranka Keros. ... Goluža je istaknuo: „Naša donacija samo je kap u ... Trpimir Goluža (lijevo) predaje donacijski ček.

srpanj/kolovoz 2018. - HZTK-a

NACIONALNI CENTAR TEHNIČKE KULTURE KRALJEVICA. Bilten srpanj/kolovoz 2018. NACIONALNI CENTAR TEHNIČKE KULTURE KRALJEVICA ...

kalendar događanja srpanj, 2018. - Omiš

2 srp 2018 ... kalendar događanja srpanj, 2018. Fošal 1a. 21310 Omiš, Hrvatska t./f. 385 (0)21 861 350 m. [email protected] visitomis.hr biganje biganje.

Godina XIV. / br. 47 / rijeka / srpanj 2018 / besplatni primjerak - PGŽ

18 srp 2018 ... br. 47 / rijeka / srpanj 2018 / besplatni primjerak ... Tamo je boravio do kraja siječnja 2018. godine ... Uzorci meda podvrgavaju se kemijskoj i.

lipanj srpanj kolovoz rujan 2018. - Lisinski

7 lip 2018 ... Cijena pretplatničkih ulaznica do 18. srpnja 2018. godine: ... ATRIJ GALERIJE KLOVIĆEVI DVORI / KONCERTNA DVORANA VATROSLAVA ...

„Šoltansko maslinovo ulje“ srpanj 2018. - Ministarstvo poljoprivrede

SPECIFIKACIJA PROIZVODA. Srednje selo, otok Šolta, srpanj 2018. ... Samo na manifestaciji Noćnjak 2013. od 14 predanih uzoraka maslinovih ulja sa otoka ...

Bjelovarsko kulturno ljeto 2018 - program za srpanj - Grad Bjelovar

1 srp 2018 ... KULTURNO LJETO. BJELOVARSKO. KULTURNO LJETO. 29.6. u 21.00 ... ČETVRTAK. OTVORENJE IZLOŽBE IGOR TARITAŠ „SLIKE“.

Sinteza PDF cjenik srpanj 2018 - Poliklinika Sinteza

Cjenik je važeći od 1. 5. 2018. Prvi pregled. Konzultacija. Audiometrija tonalna ili govorna. Timpanometrija. Rinomanometrija. Kohleostapedijalni refleksi.

14.10.2018 Utrka Gradana 5 km - Zagreb Marathon 2018 | Results

14 lis 2018 ... 0:17:06. 0:32:19. 0:32:41. 36. 933 Silvija TEŽAČKI. 1980 CRO. 0:17:05 ... 0:18:12. 0:33:41. 0:34:29. 30. 19 Anita GIRIČEK. 1970 CRO. 0:17:26.

14.10.2018 Utrka Građana 5 km - Zagreb Marathon 2018 | Results

14 lis 2018 ... 0:30:33. 285. 13 Eduard BOČKAJ. 1974 CRO. 0:16:40. 0:29:50. 0:30:33. 286. 364 Zvonimir BRADIĆ. 1974 CRO. 0:15:50. 0:30:17. 0:30:34. 287.

511-R/003-2018. ZAGREB, 16. siječnja 2018. godine Poštovani, sve ...

16 sij 2018 ... Ponuda br: 03/2017. Datum: ... Geliranje kratki / prirodni nokti ... Gel nokti. 130.00. Gel jednog nokta. 40.00. Lakiranje noge 40,00kn. 40.00.

zagreb | 2018. - Zagreb Sax Congress

14 Jul 2018 ... Zagreb is hosting the renowned World Saxophone Congress ... world, who chose Zagreb for their annual gathering. ... Faustus and Mephisto.

Pravilnik TKOI Kukkiwon Zagreb No.1

mjeseci u športskoj ambulanti ZŠS-a, DOM ZDRAVLJA BOROVJE, Zdeslava Turića 1, tel: 01/6404-480 Radno vrijeme je od 7:30 do 20:00 sati ili isti možete ...

pravilnik o - Zdravstveno veleučilište Zagreb

28 ožu 2007 ... Pravo upisa na Zdravstveno veleučilište u prvu godinu Studija imaju, pod jednakim ... Prigodom upisa studenti upisuju zimski i ljetni semestar. ... Izvanredni ispitni rokovi utvrđuju se nastavnim planom, koji se donosi na ... ustanoviti da li su studentu ispravno obračunati bodovi i da li je test analiziran u.

Pravilnik o gospodarenju otpadom - KBC Zagreb

Pravilnik se odnosi na gospodarenje otpadom na svim lokacijama KBC-a Zagreb - Rebro, ... procesa mikrobioloških i sličnih laboratorija koji se obavljaju sukladno pravilima ... Plan gospodarenja otpadom izrađuje se za vrijeme od pet godina. ... Osobe koje postupaju s otpadom moraju biti opremljene radno-zaštitnom ...