OSNOVE FIZIKALNE KEMIJE

Kemijska termodinamika. 5. Toplinski kapacitet tvari svodi se na intenzivnu veličinu dijeljenjem s množinom, čime se dobiva molarni toplinski kapacitet: m. C. C.

OSNOVE FIZIKALNE KEMIJE - Srodni dokumenti

OSNOVE FIZIKALNE KEMIJE

Kemijska termodinamika. 5. Toplinski kapacitet tvari svodi se na intenzivnu veličinu dijeljenjem s množinom, čime se dobiva molarni toplinski kapacitet: m. C. C.

osnove fizikalne kemije - PMF

Koeficijent aktiviteta, γi. Razlika kemijskih potencijala tvari u realnom i idealnom sustavu može se iskazati uvoñenjem koeficijenta aktiviteta, tako da vrijedi:.

Praktikum 2 iz fizikalne kemije - PMF

Krioskopska i ebulioskopska konstanta su fizikalne veličine karakteristične za otapalo, ovise o molarnoj masi otapala te standardnoj entalpiji i entropiji fazne ...

Skripta iz Praktikuma fizikalne kemije 1 - PMF

Prirodoslovno-matematički fakultet. Sveučilište u Zagrebu. OSNOVNI PRAKTIKUM. FIZIKALNE KEMIJE. FIZIKALNO-KEMIJSKI PRAKTIKUM I. N. Kallay, S. Žalac ...

PRAKTIKUM FIZIKALNE KEMIJE Martina ... - Odjel za biologiju

velika, a konstanta ravnoteže disocijacije amonijaka u vodi je relativno mala, za računanje konstante ravnoteže razdjeljenja amonijaka između vode i kloroforma ...

OBRASCI ZA PRAKTIKUM FIZIKALNE KEMIJE 2 ... - Odjel za kemiju

100 cm3, 1 odmjerna posudica, žličica, filter papir, CH3COOH (cnaz = 1 mol dm-3, fa = ), NaOH (c = 0,5 mol dm-3), fenolftalein, aktivni ugljen (prah).

OBRASCI ZA PRAKTIKUM FIZIKALNE KEMIJE 2 Martina ... - Crosbi

... reakcije u Daniell-ovom članku i neutralizacije anilina octenom i klorovodičnom kiselinom........................................................... 42. 10. KOLIGATIVNA SVOJSTVA.

Zbirka rešenih nalog iz Fizikalne kemije I - UM FKKT

A) Enačbe stanja in plinski zakoni. 1) Živosrebrni termometer meri temperaturo od ... Po drugi strani pa velja tudi prvi zakon termodinamike: = đ đ .

PRAKTIKUM FIZIKALNE KEMIJE 2 Martina ... - Odjel za kemiju

Koligativna svojstva. Autori su prihvatili primjetbe za koje mislim da mogu pridonijeti svrsishodnom korištenju skripata i općenitom napretku studenata u ...

zbirka rešenih nalog iz fizikalne kemije i - Fakulteta za kemijo in ...

Aljana Petek: Zbirka rešenih nalog iz Fizikalne kemije I. 4. 1. Lastnosti plinov. 1.1) V posodi s prostornino 10 L imamo 1 mol N2 in 3 mole H2 pri 298 K. Kakšen je.

Kemijske i fizikalne osnove - PMF

povezuju različite funkcionalne skupine. Funkcionalne skupine daju organskom ... cijepanja veza, jer skupine mogu slobodno rotirati oko jednostrukih veza.

Fizikalne osnove magnetske rezonancije - Dr Med | Repozitorij ...

elektromagnetskog zračenja jezgra rezonirati s obzirom na jakost vanjskog magnetskog polja. Tablica 1. Prikaz magnetskih svojstava biološki važnih izotopa.

Fizikalne osnove oslikavanja magnetskom rezonancijom - Dr Med ...

tkiva daju oslikavanju magnetskom rezonancijom nezamjenjivu ulogu u modernoj medicini. Ključne riječi: ... Iako se pojava magnetske rezonancije može izazvati u skoro svakom ... (5) Time smo dobili kontrast između oslikavanih tkiva s T2.

Vanessa Špehar FIZIKALNE OSNOVE ... - Repozitorij PMF-a

tonova C, D, E, F, G, A, H, c, (slika 2.10) to je tzv. dijatonska ljestvica, a svima je poznata kao dur-ljestvica: u ovom slučaju C-dur. Od početnog tona C do idućeg ...

TERMOELEKTRIČNI MODULI – FIZIKALNE OSNOVE I SMJERNICE ...

generira negativni potencijal, a p-tip pozitivni. Korištenjem elektrona i šupljina u vođenju struje kroz poluvodič može se realizirati serijski spoj koji ne umanjuje.

fizikalne osnove bežičnog prijenosa energije završni rad

23 stu 2018 ... ostvareni primjeri svakog pojedinog načina prijenosa energije. Ključne riječi: Nikola Tesla, bežični prijenos energije, laser, mikrovalovi, ...

Vanessa Špehar FIZIKALNE OSNOVE GLAZBENIH TONOVA NA ...

nastanak tona na gitari, no spomenut ćemo i par puhačkih instrumenata. ... Glazbenici te frekvencije , itd. nazivaju alikvotni tonovi. je drugi harmonik ili.

Romina Dubajić FIZIKALNE OSNOVE TESLINOG ... - Fizički odsjek

Bežični prijenos energije. Od njenog otkrića, koristeći različite metode i opremu, električna struja koristila se za prijenos energije i informacija. Uobičajen ...

Osnove organske kemije

snih zadataka i riješenih primjera te slika u boji, udžbenik olakšava samostalno učenje. Ova je knjiga namijenjena jednosemestralnom kolegiju organske kemije ...

osnove živilske kemije - Zavod IRC

Maillardova reakcija ali ne-encimsko porjavenje. Do vrednosti aktivnosti vode aw ≈ 0.3 je njegova hitrost zanemarljiva. V območju aw < 0.25 se reakcije ...

1 Osnove kemije i fizike - Naklada Slap

izraz formulska jedinka umjesto molekulske formule. Nema jasnog razgraničenja između kova- lentne i ionske veze. Ionska veza i nepolarna kovalentna veza ...

osnove živilske kemije - praktikum - Zavod IRC

Slika 11: Strukturna formula za funkcionalne skupine: (a) karbonilna (b) aldehidna ... V organski kemiji je karbonilna skupina funkcionalna skupina, zgrajena iz ...

Osnove kvantitativne analizne kemije I - UM FKKT - Univerza v ...

gradivo za opravljanje laboratorijskih vaj pri predmetu Analizna kemija I ... Pri pripravi 1 l raztopine HCl s koncentracijo 0,1 mol/l odmerimo izračunan volumen.

Osnove kvantitativne analizne kemije I - Fakulteta za kemijo in ...

volumen pri titraciji na metiloranž. Za drugo titracijo odpipetiramo v erlenmajerico 20 ml vzorca in mu dodamo dve kapljici indikatorja fenolftalein. Raztopino.

Pravila za natjecanje iz kemije 2007. - E-škola kemije - PMF

Školsko natjecanje iz kemije. Školska natjecanja provode Školska povjerenstva za natjecanje iz kemije koja će imenovati ravnatelji škola. Pisane zadaće za ...

priro^nik fizikalne medicine in rehabilitacije priro^nik fizikalne ...

{i~ni hipertonus, miogeloze, induracije, ad- hezije in kontrakture, torej pove~ujemo elasti~nost in pro`nost mi{ic in vezivne- ga tkiva. Tudi z trakcijo hrbtenice, ...

Osnove telekomunikacija Osnove obrade signala ... - Project-Benefit

Fakultet elektrotehnike Univerziteta u Tuzli. Konvencionalna amplitudna modulacija. ❑. Dvostruki bočni opseg. ❑. Ako je Ac amplituda nemoduliranog nosioca, ...

VIDEO vs. ANIMACIJA VIDEO OSNOVE OSNOVE OSNOVE - EFOS

14 sij 2014 ... Animacija se pojavljuje kao udruženi dinamično povezani skup ... obrada, prijenos i prikaz pokretnih slika koje se gledaju na ... Mobitel (glas).

Lepotne fizikalne lastnosti lesa - CPI

NEHOMOGENOST POROZNOST HIGROSKOPNOST. Zgradba lesa se odraža v lastnostih lesa. Katere so najpomembnejše lastnosti lesa (tehnične ...

FIZIKALNE ZNA^AJKE RASVJETE RADNOG OKOLI[A

2 svi 2007 ... Klju~ne rije~i: osvijetljenost radnog mjesta, rasvjeta radnog okoli{a. UVOD. ^ovjek prvenstveno skuplja informacije vidom, budu}i da je njegova ...

Fizikalne pojave u primjeni kratkovalne i mikrovalne dijatermije

10.1 Kratkovalna dijatermija. Osnovne komponente uređaja za kratkovalnu dijatermiju su: 1. dovod struje koji izmjeničnu struju izvora pretvara u istosmjernu za ...

cjenik fizikalne terapije hrvatske komore fizioterapeuta

dijadinamske struje. 40,00 kn ( 10 min). 21. galvanske struje. 40,00 kn ( 10 min). 22. TENS. 40,00 kn ( 10 min). 23. ultrazvuk po Seltzeru. 70,00 kn ( 15 min). 24.

KONCEPT OSOBNE DOZIMETRIJE i OSNOVNE FIZIKALNE ... - Srce

granice prema preporukama ICRP-a. Osnovne fizikalne veličine u osobnoj do- zimetriji. Veličine koje se koriste u dozimetriji ionizirajućeg zračenja dijele se na:.

bijela knjiga fizikalne i rehabilitacijske medicine u europi

Suradnici prof. Andre Bardot (F), prof. Michel Barat (F) dr. Laurent Bensoussan (F), prof. Mihai Berteanu (Ro) dr. Pedro Cantista (P), prof. Anne Chamberlain (UK).

upute pacijentima za pregled specijalista fizikalne medicine i ...

Na pregled liječnika specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije dolazite na temelju narudžbe i uputnice izdane od liječnika obiteljske medicine. Narudžbe na ...

Početak fizikalne terapije i rehabilitacije nakon različitih ...

i stabilizacijskih operacija kralježnice ... Osnovni princip fizikalne terapije i rehabilitacije nakon kirurških zahvata na kralježnici ... nakon operacija na kralježnici. ... vježbe ekstremiteta šest do osam tjedana, a zatim stacionarna rehabilitacija.

OSNOVE GMDSS OSNOVE GMDSS6a a

Brodovi opremljeni MF/HF radio opremom moraju držati stalnu stražu na DSC frekvencijama za pogibelj i sigurnost 2187.5 kHz i 8414.5 kHz, i na barem još ...

efikasnost alfa-lipoinske kiseline i fizikalne terapije kod pacijenata ...

15 јан 2018 ... parenteralno aplikovana alfa-lipoinska kiselina u kombinaciji sa kineziterapijom, vakumkompresivnom terapijom, karbotretmanom i galvanskim ...

Kemijske i fizikalne opasnosti u hrani - Hrvatska agencija za hranu

22 tra 2010 ... Danas je primjena kemijskih tvari u hrani regulirana zakon- ... koristi u nikal-kadmij baterijama (Ni-Cd baterije koje se mogu puniti) te kao ...

Počeci fizikalne optike i prve teorije o prirodi svjetlosti

Jednako objašnjavaju pravocrtno rasprostiranje svjetlosti i zakon odbijanja svjetlosti. ○ Vode do suprotnih rezultata za brzinu svjetlosti u zraku i nekom optički ...

Metodi fizikalne terapije u prevenciji heterotopičnih osifikacija nakon ...

osifikacija (HO), koje su česta komplikacija nakon implanta- cije totalne endoproteze (IET) kuka koriste se nesteroidni antiinflamatorni lekovi (NSAIL) i lokalno ...

E škola kemije

pokusa (autor Milan Sikirica) nagradila sve učenike koji su 4 ili više puta bili na državnom natjecanju (njih 12). Osim toga, E-škola kemije natjecanje je pomogla ...

Manjkava povijest kemije

Nedavno je izašla, i u ovom časopisu popraćena1 knjiga “Hrvat- ska kemija u 20. stoljeću”.2 Knjiga je puna podataka, pozivanja na izvore, biografija, faksimila i ...

SAT KEMIJE - Indikatori - 7. razred

U neutralnoj otopini, lakmus ne mijenja boju, univerzalni indikatorski papir je žut. U kiseloj otopini, plavi lakmusov papir, pocrveni. U lužnatoj otopini crveni ...

SAT KEMIJE- SOLI - 8. razred

SAT KEMIJE- SOLI - 8. razred ... kiseline. Pribor: epruveta, granula cinka, klorovodična kiselina. Cink reagira s ... Dodali smo 3-4 mL razrijeđene kiseline.

praktikum analitičke kemije - PMF

Što je reakcija potpunija i koncentracija otopina veća, to je veća promjena oko točke ekvivalencije. Tada se točka ekvivalencije lakše odreuje i metoda je točnija.

SAT KEMIJE 7. razred – Natrij

crveni lakmus papir i univerzalni indikator. Pincetom smo izvadili komad natrija iz petroleja, obrisali ga papirom i nožem izrezali komadić. Natrij je mekan metal, ...

DRŽAVNO NATJECANJE IZ KEMIJE

24 tra 2018 ... 2017. Ur. Viliana Malnar. Srednja škola dr. Antuna Barca Crikvenica. ... Neka i ovo državno Natjecanje iz kemije bude jedan korak prama tom ...

kemiji - E-škola kemije

stereokemija nije toliko grana kemije koliko na£in gledanja na nju; tako je smatrao, mežu ostalim velikim kemi£arima, i na² nobelovac Vladimir Prelog. Dana²nju ...

praktikum opće kemije i - PMF

PRASKAVAC. Skica aparature: Slika 7.5. Aparatura za redukciju bakrova oksida. Postupak: 1. Redukcija se izvodi u aparaturi kao što je prikazano na slici 7.5.

Zbirka zadataka iz kemije

Naslov Zbirka zadataka iz kemije ne govori mnogo – no već naslov- nica otkriva da je riječ o zadacima za srednju školu i za fakultete, no ne sve, nego samo one ...

Didaktika kemije za SŠ I - FKKT

Bačnik, A. Učni načrt, Kemija : gimnazija : splošna gimnazija : obvezni predmet (210 ur), izbirni predmet (3 x 35 ur), matura (105 35 ur). Ljubljana: Ministrstvo ...

NALOGE IZ ANALIZNE KEMIJE I

kisline (HCl), če je pri titraciji 0.184 g Na2CO3 porabljeno 33.12 ml raztopine ... Izračunaj molarnost raztopine glede na H2SO4 in HCl. ... Analizna kemija I. 130.

SAT KEMIJE 8. razred - ALKOHOLI

snizila za 5oC. Alkohol brže isparava od vode i više snizi temperaturu. Etanol gori svjetlo-plavičastim plamenom pri čemu nastaju ugljikov dioksid i vodena para.

Demokrit u nastavi kemije - FKIT

mokrit (i dakako Leukip) došao do ideje atoma kao rje- šenja jedne od četiriju Kantovih antinomija (“drugi sukob transcedentalnih ideja u antinomiji čistoga ...

Ispitni katalog iz Kemije - ncvvo

kako se najbolje, po mišljenju autora, pripremiti za sam ispit te nudi i nekoliko primjera ... mjeri uĉenici usvojili predviĊena znanja tijekom dosadašnjega obrazovanja u. Kemiji ... znati prikazati elektronsku konfiguraciju atoma i iona (periode 1 – 4) ... razumjeti strukturu periodnoga sustava kemijskih elemenata (7 perioda i.

POVJERENSTVO ZA NATJECANJE IZ KEMIJE ... - OŠ Orehovica

8 ožu 2018 ... POVJERENSTVO ZA NATJECANJE IZ KEMIJE OSNOVNIH ŠKOLA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE. OŠ OREHOVICA, Orehovica, 8.3.2018.

Etimološki pristup učenju kemije

imenovanja kemijskih elemenata. Povijest pak organske kemije otkriva, upravo kroz imena spojeva, da se temeljila prije svega na izolaciji čistih tvari iz prirodnih ...

Općinsko 2006., 4. r. - E-škola kemije

(b) Markovnikovljevo pravilo. Pri adiciji halogenovodika, na dvostuku (ili trostruku) kovalentnu vezu, vodik se uvijek adira na C atom koji ima više vodikovih ...

praktikum analitičke kemije 2 - Kemija

Analitička kemija uključuje odjeljivanje, dokazivanje i određivanje pojedinih sastojaka. (analita) u uzorku. Kvalitativnom analizom pribavljaju se saznanja o ...