Vježba 8. Entalpija neutralizacije

specifični toplinski kapacitet c = C m i molarni toplinski kapacitet cm = C n . Toplinski kapacitet kalorimetra može se jednostavno odrediti tako da se u kalorimetar ...

Vježba 8. Entalpija neutralizacije - Srodni dokumenti

Vježba 8. Entalpija neutralizacije

specifični toplinski kapacitet c = C m i molarni toplinski kapacitet cm = C n . Toplinski kapacitet kalorimetra može se jednostavno odrediti tako da se u kalorimetar ...

Vježba 7. Entalpija otapanja soli

Energetski dijagram otapanja soli za Hrešetke < Hsolvatacije. Vidljivo je da se u ovom slučaju prilikom otapanja soli toplina oslobađa, što se onda očituje ...

REAKCIJSKA ENTALPIJA - FKIT

Postaviti procesnu shemu. 2. Riješiti bilancu tvari. 3. Napisati potreban oblik jednadžbe za bilancu energije (zatvoreni – otvoreni sustav). 4. Odabrati referentno ...

1 Vježba 22. METODE DOBIVANJA SOLI VJEŽBA 22.1. Reakcije ...

VUK!!). 2. U tako pripremljenu otopinu u četiri epruvete dodaj redom komadić bakra, cinka, aluminija i željeza. ... bakrov(II) oksid, destilirana voda. OPREZ: Rad s ...

entalpija - Repozitorij Odjela za kemiju, Osijek

18 ruj 2019 ... razrjeđivanja i otapanja i entalpija kemijske veze. Promjena entalpije može se odrediti eksperimentalno ili izračunavanjem iz standardnih.

Vjezba 9

Specificna ili latentna toplina isparavanja L je kolicina topline koju treba dovesti jednom kilogramu tekucine (na temperaturi vrelišta) da bi se ona pretvorila.

IMS-vjezba 1 - Fsb

Vježba. Inteligentni montažni sustavi. FSB. Sveučilište u Zagrebu. 1. Sadržaj ... onemogućena (eng. enable - disable) upravljačka konzola – ON/OFF sklopka ...

Vjezba 1

Ako je omski otpor zavojnice zanemarivo mali, onda ce pad napona na zavojnici u svakom trenutku uravnoteziti elektromotornu silu samoindukcije,. U = ε.

Vjezba 10

10.1.2 Jouleova toplina. Prolaskom elektricne struje trošilom elektricna se energija pretvara u neki drugi oblik, najcešce u toplinsku ili svjetlosnu energiju.

Vjezba 8

Kako biste potvrdili Stefan Boltzmannov zakon, izmjerite zracenje zarne niti zarulje koja vrlo dobro predstavlja ”sivo tijelo”. Za stalnu udaljenost izmedu zarulje.

Vjezba 2

magnetsko polje. Smjer silnica magnetskog polja odreduje ... Jakost polja, koje daje cijeli vodic, u središtu kruznog vodica dobit cemo integriran- jem izraza (3.2).

Vježba

Jedinice za pohranu podataka na računalu (jedinice vanjske memorije) (pogledati pomoću. This PC). Svojstva tvrdog diska C: naredbom Properties. Ulazne i ...

VJEŽBA 15:

Na kartici Umetanje u grupi Stranice kliknite Prazna stranica. Brisanje stranice. U dokumentu programa Word brisanjem prijeloma stranice možete izbrisati ...

Vjezba 3

10.1 Balmerova serija i odredivanje Rydbergove kon- stante. Bohrova teorija atoma. Ideja elektrona koji kruze na odredenim udaljenostima od pozitivne jezgre ...

4. LABORATORIJSKA VJEŽBA

Zavod za materijale i konstrukcije. GRADIVA. 4. LABORATORIJSKA VJEŽBA. Opečni elementi. Ime i prezime: Broj indeksa: Grupa: ...

Vjezba 6.pdf Preuzmi

Negativna povratna sprega. Na Slici 1 je dat primjer pojačavača sa povratnom spregom. Treba odrediti čemu je jednako pojačanje u slučaju negativne povratne ...

Vježba 1 Stup - PMF

Što je potrebno za izradu stupa? • bilježnica i olovka. • metar. • geološki kompas. • komparator veličine zrna. • milimetarski papir ili šablona. • osoba s iskustvom ...

Vježba 14. Sumpor

Sumpor. VJEŽBA 14.1. Dobivanje alotropa sumpora. Pribor i kemikalije: 2 epruvete, čep, stakleni lijevak, filtar-papir, satno staklo, stakleni štapić, stativ,.

3. LABORATORIJSKA VJEŽBA

dinamički modul elastičnosti. 3.1.1 MJERENJE INDEKSA ODSKOKA SKLEROMETRA-BETON. Sklerometrom se mjeri veličina odskoka utega, koji ovisi o ...

1. LABORATORIJSKA VJEŽBA

Gustoća i volumenska gustoća određivat će se na krupnom (4-32 mm) i sitnom (0-4 mm) agregatu. ... tako da se višak vode pažljivo odlije iz posude za vaganje.

vježba 2 - EFOS

U stupcu D u ćeliju D2 upišite formulu za izračun poreza (množenjem cijene u C2 i stope PDV-. a u ćeliji C8). Adresa ćelije C8 treba biti upisana apsolutno (s ...

Vježba Grafikoni

Excel omogućuje izrade raznih vrsta grafikona koji su razvrstani u skupine: ... Prilikom prikaza podataka najčešće se koriste stupčasti i tortni grafikoni, no mi ...

Vježba 10 Otopine

Jedinica množinska koncentracija tvari B. cB. cB = V. nB mol m-3, mol dm-3 masena koncentracija tvari B. γB. γB = V. mB kg m-3, g dm-3 molalitet otopljene.

GLAGOLI - VJEŽBA

Podcrtaj glagole: •. Leo se oblači u kauboja. Na glavu stavlja velik šešir, oko vrata vezuje maramu i obuva kaubojske čizme. On misli kako će sada jahati.

5. LABORATORIJSKA VJEŽBA

Zavod za materijale i konstrukcije. GRADIVA. 5.1.1 ISPITIVANJE TLAČNE ČVRSTOĆE DRVA. Studenti će sukladno normi HRN EN 408:2011 ispitati tlačnu ...

vježba 1 - EFOS

1. Informatika. VJEŽBA 1. MS Access. Što treba napraviti u vježbi? • Studenti vježbu trebaju napraviti na satu (uz pomoć asistenta ili demonstratora). Prije izrade.

vježba 15 - stranice

U dokumentu programa Word brisanjem prijeloma stranice možete izbrisati praznu stranicu, uključujući i praznu stranicu koja se pojavljuje na kraju dokumenta.

Vježba 1 - Mioc

krak kuta. Izmjeritee mjere kutova PQR i prenesenog kuta. Mijenjajte položaj točaka R,. P. Što opažate? • Možete li prenijeti dužinu korištenjem neke izometrije?

Vježba 6. Ebulioskopija

Množinski udio neke tvari u smjesi omjer je količine te tvari prema količini svih tvari u smjesi. Povišenje vrelišta otopine. Pod vrelištem neke tvari podrazumijeva ...

Vježba 17 Koloidi

Tyndallov efekt, odnosno pojava raspršivanja svjetlosti prilikom prolaska kroz koloidne sisteme. Na koloidnim česticama jače se raspršuje svjetlost manje valne ...

Vježba 5. Krioskopija

Ledište je temperatura očvršćivanja. Tlak para čvrste i tekuće faze pri temperaturi ledišta moraju biti isti. Pošto otopine imaju niži tlak para od čistih otapala slijedi ...

Vježba izrade grafikona

Unesite podatke te potom izradite stupčasti grafikon (odaberite 3D grafikon). Grafikon nazovite. Broj sati te uključite oznake podataka na svaki stupac.

VJEŽBA 23. SAPUNI I DETERGENTI

VJEŽBA 23. SAPUNI I DETERGENTI. Vježba 23.1: Saponifikacija ulja. PRIBOR I KEMIKALIJE: porculanska zdjelica, stakleni štapić, epruvete, menzura od 10 ml, ...

Vježba 2 – Excel - EFOS

MS Excel – relativno i apsolutno adresiranje, grafikoni, oblikovanje, sortiranje i filtriranje. 1. S web stranice kolegija Informatika skinite na računalo datoteku ...

Vježba 15. Potenciometrijska titracija

Potenciometrijska titracija je elektrokemijska metoda određivanja analita kojom se završna točka titracije određuje mjerenjem razlike potencijala (napona) ...

Vježba 18 Topljivost soli

Topljivost soli. Vježba 18.1. Krivulja topljivosti kalijevog nitrata. Zadatak: Na temelju eksperimentalnih podataka konstruirati krivulju topljivosti za kalijev nitrat.

Vježba 14. Konduktometrijska titracija

To su titracije kod kojih se točka ekvivalencije određuje na osnovu mjerenja specifične električne vodljivosti reakcijske smjese. Kao produkt reakcije treba nastati ...

Vježba 8: Optička klupa Vježba 11: Optička klupa

je leća tanka i nalazi se u zraku, udaljenosti obaju žarišta od centra leće su jednake. Ta ... Zadatak 1. Odredite žarišnu daljinu i jakost konvergentne leće.

Vjezba 22. Sumporov dioksid

stakleno zvono tako da sumporov dioksid ne izlazi u prostoriju. 3. Nakon što uočiš sve ... SUMPOROV(IV) OKSID JE ZAGUŠLJIV I OTROVAN. PLIN! OŠTEĆUJE ...

Vjezba 12. Halogeni elementi

Halogeni elementi. POKUS 12.1. Dobivanje i svojstva klora. Zadatak: Ispitati mogućnost dobivanja elementarnog klora reakcijom otopine klorovodične kiseline i.

Vježba 3. Analiza vode

Pribor i kemikalije: dvije čaše (250 ml), uzorak vode i destilirana voda. Postupak: Uzmi dvije čaše. Jednu napuni uzorkom vode, a drugu destiliranom vodom.

vježba 8 - oblikovanje odlomka

Početno oblikovanje, ono koje ima odlomak pokretanjem MS Word-a 2007, je: ─ Alignment (poravnanje): Left,. ─ Spacing/After (razmak iza odlomka); 10 pt,.

Vježba 3 Laboratorijski pribor

Od staklenog pribora treba još spomenuti odmjerno posuđe koje je prikazano na slici 2.4. Odmjerna tikvica. Graduirana pipeta Trbušasta pipeta Bireta. Slika 3.4 ...

Leksička raslojenost, vježba

Dopunite tablicu odgovarajućim sadržajem vezanim uz područnu raslojenost leksika. naziv određenje primjer leksem svojstven vrlo malom području bumbača ...

Vježba 2. pH vodenih otopina

soli kiselina jakost kiseline baza jakost baze. NaCl natrijev klorid. 7. HCl jaka. NaOH jaka. NH4Cl amonijev klorid. Na2CO3 natrijev karbonat. KNO3 kalijev nitrat.

Glagolska vremena - vježba

GLAGOLSKA VREMENA - VJEŽBA. Ispunite tablicu traženim glagolskim vremenima (dovoljno je 1. lice jednine). Pazite: aorist imaju svršeni, imperfekt nesvršeni.

Vježbe iz geomorfologije VJEŽBA 2 - PMF

Page 1. Vježbe iz geomorfologije. VJEŽBA 2. Ime i prezime. Smjer. Datum. Potpis.

Vjezba 03 04 - SpO2 KrvniTlak 1 MB - Fer

Pulsna oksimetrija (pulse oximetry) je neinvazivna metoda mjerenja oksigenacije ili postotka hemoglobina koji je zasićen kisikom (saturation of peripheral ...

VJEŽBA IZ FEMINISTIČKE STILISTIKE

etabliranom kritikom. Odabrani tekst (Slavko Mihalić: »Približavanje oluje«) zanimljiv ... teorija, dominantno čitanje, »čitanje s otporom«, Slavko Mihalić. I. DIO. 1.

VJEŽBA 1: OBRADA TEKSTA

Microsoft Word 2007 (u daljem tekstu Word) moćan je program za obradu teksta. ... Iako je osnovna namjena Worda unos, uređivanje i ispis teksta, Word.

Vježba 2: ODREĐIVANJE VEZANOG CO2 U VODI ... - PMF

Alkalinitet daje sposobnost vodi da ostane rezistentna na promjene pH vrijednosti, jer puferski sustav ... je tvrdoća vode mjera za sadržaj Ca i Mg soli u vodi.

Vježba 9. Određivanje gustoće tekućina

Promjena temperature znatno utječe na gustoću tekućina i čvrstih tvari, tako da se uvijek mora naznačiti temperatura pri kojoj je gustoće određena. U praktičnom ...

glagoli - vježba - Razredna nastava. net

Idem u drugi razred. (Što ja radim ? ) U jesen puše ... Uvečer mi čita priče. Često me miluje i ljubi. Volim mamu najviše na svijetu. 5. Podcrtaj glagole i dopuni ...

1 Vježba 5. Rad sa staklenim cijevima. Čepovi. RAD SA ...

neznatno veći od promjera cijevi. Pribor i kemikalije: pluteni ili gumeni čep, bušač za čepove, drvena daščica, glicerin. Postupak: Čep se buši sa uže strane.

Poglavlje 4. Vjezba 3 - Otipkavanje i kvantizacija - Fer

Kvantizacija je proces u kojem se signal mijenja na nacin da se vrijed- nosti signala ”zaokruzuju” na tocno odredene (diskretne) vrijednosti (razine kvantizacije).

Povijest srednjovjekovne književnosti - vježba

a) gotika b) klasicizam c) barok d) gotika. 3. Prvi nacionalni junački ep europskih naroda je: a) Pjesma o Nibelunzima b) Pjesma o Cidu c) Beowulf d) Kalevala.

Epika, epska poezija (vježba)

Dopunite tablicu. zazivanje pomoći muza ili bogova pri pisanju retardacija predmet književne obrade heksametar. 3. Zaokružite obilježja epike. a) subjektivnost.

Vjezba 19. Dobivanje i svojstva vodika

PRIBOR I KEMIKALIJE: Kippov aparat za vodik (ili aparatura za dobivanje vodika), limena kantica od gaziranog napitka, stalak, hvataljka. OPASNOSTI! Smjese ...

glagoli - vježba - Razredna Nastava

GLAGOLI - VJEŽBA. 1. Prostor u kojemu se nalaze glagoli oboji žuto: miš sijeva susjed plivamo pjevaš drhti stolica sjediti. 2. Precrtaj uljeza. misli žubori piše.

Vježba 1. Pisanje seminarskog rada

Pisanje seminarskog rada jedna je od temeljnih obaveza studenta na Visokoj školi za turistički ... pisanje uvoda i zaključka ostavi za slijedeći stadij pisanja. Ovisno o ... I ova stranica piše se fontom 14, vidi primjer unutrašnje stranice u dodatku ...