internet marketing - Singipedia - Univerzitet Singidunum

tipa i pristup je bio moguć samo uz pozivnicu dok su druge bile otvorene i njima je mogao pristupiti ... čestitke za praznike i rođendane imaju uticaj. 9.4.2. ... Display oglašavanje je on-lajn forma oglašavanja slična bilbordima, televizijskim i print ... U listi dostupnih načina isporuke potrebno je odabrati opciju Free Shipping.

internet marketing - Singipedia - Univerzitet Singidunum - Srodni dokumenti

internet marketing - Singipedia - Univerzitet Singidunum

tipa i pristup je bio moguć samo uz pozivnicu dok su druge bile otvorene i njima je mogao pristupiti ... čestitke za praznike i rođendane imaju uticaj. 9.4.2. ... Display oglašavanje je on-lajn forma oglašavanja slična bilbordima, televizijskim i print ... U listi dostupnih načina isporuke potrebno je odabrati opciju Free Shipping.

marketing u trgovini - Singipedia - Univerzitet Singidunum

direktna prodaja od vrata do vrata (npr. Avon, Kirby, Zepter i drugi oblici MLM. • prodaje) kataloška prodaja (npr. Neckermann). • prodaja preko pošte (oglas u ...

Kriptologija I.pdf - Singipedia - Univerzitet Singidunum

Kriptologija je nauka o zaštiti podataka koja je dugo vremena bila orijentisana samo na profesionalne sisteme za zaštitu podataka (vojska, policija, ...

Web dizajn - Singipedia - Univerzitet Singidunum

Danas postoji veliki broj web sajtova, a još veći broj web stranica. Prema ... Ceo ovaj postupak je, za početnike, najbolje prvo uraditi na papiru, pa tek tada.

magistarski rad - Singipedia - Univerzitet Singidunum

I HOTELIJERSKI MENADŽMENT. BEOGRAD. POSLEDIPLOMSKE STUDIJE. MAGISTARSKI RAD. Uloga i značaj promocije za razvoj turizma Srbije. Mentor:.

Preduzetništvo - Singipedia - Univerzitet Singidunum

doživljavaju znatno brži rast – preko 500 zapsolenih i preko 30 miliona dolara prihoda u ... razmotriti pitanja prevoda i prilagođavanja kulturi ciljnog tržišta. ... preduzećima, radi jačanja njihovog poduhvata u smeru online distribucije ... nih granica, predstavljaju jedan od najbržih načina da se realizuje globalna strategija.

informatika - Singipedia - Univerzitet Singidunum

Kada se čuje reč 'informatika' odmah se pomisli na računar ili na naučnike, programere, matematičare ... Prednosti ove topologije: lako se insta- lira i povezuje ...

Logistika - Singipedia - Univerzitet Singidunum

205. 6.3.1. Razlika između skladišta i distributivno centra i razlozi za postojanje skladišta ... Materijalna dobra nemaju sopstvenu inteligenciju koja bi bila usmerena na realizaciju ... oblik ( šipka, prizma, valjak, lopta, nepravilan itd.), ... preduzeća su, zbog velikog publiciteta koji se daje ekologiji, u tome videla svoju poslovnu.

Revizija - Singipedia - Univerzitet Singidunum

premu ispita iz predmeta Kontrola i revizija hotelijerskog poslovanja. Očekujem ... Izraz interni revizor i interna revizija je imao štetno sporedno značenje za neke.

Bankarstvo - Singipedia - Univerzitet Singidunum

isti dugovi preduzeća i banaka nisu otpisani. Naime ... Za sve pomenute funkcije guvernera, viceguvernera, članova Saveta postoje odred- ... Vuković D. prevod, Ballard A. – Korporacijsko upravljanje u finansijskom ... www.banke-online.rs ...

neuromarketing - Singipedia - Univerzitet Singidunum

su nosile crne, bele, zelene, plave ili ţute uniforme, dobijale su jednake ... pokaţe drugima zahvalnost, saosećanje, ljubav i druge emocije mnogo brţe ... Istraţivanje je uključivalo 44,9 % ispitanika ţenskog pola i 55,1% ispitanika muškog pola.

osiguranja - Singipedia - Univerzitet Singidunum

kompanije, a Nemačka zemlja u kojoj je osiguranje najbolje naučno ... osiguranje pomoći na putu često se povezuje sa uslugama koje pružaju auto-moto.

Investicije - Singipedia - Univerzitet Singidunum

investitor da kupi akcije određenog proizvođača automobila (znači finansijsku aktivu), i da na taj ... 192 Grejem B., Inteligentni investitor, Masmedia S,. Beograd ...

menadžment - Singipedia - Univerzitet Singidunum

nizaciono poslovanje. Knjiga Menadžment: principi, koncepti i ... Stoner (Stoner J.A.F.) organizaciono okruženje deli na elemente tzv. direktne i indirektne akcije ...

Advertajzing - Singipedia - Univerzitet Singidunum

Toyota Motor Corporation) koristi dodatne agencije u ... Da li nagradna igra koju organizujete izaziva uzbuđenje proglašenja pobednika ili se publika ... pojačanje sluha preko dnevnog lista Politika ili preko TV-a. Mediji – ... Slušanost radija je najveća ujutro, jutarnji segment 6 − 10h je vreme pripreme za dnevne aktivnosti ...

eksternalije - Singipedia - Univerzitet Singidunum

devizni kurs budžet javni dug berza spoljnji dug konkurencija. TRGOVINA modeli. KAMATE monopoli monetarna politika fiskalna politika eksternalije. KAPITAL ...

Ekonomija - Singipedia - Univerzitet Singidunum

Najjednostavnija situacija je ukoliko Grčka može da proizvodi samo ... Kada poredimo oportunitetni trošak u proizvodnji vina, vidimo da Francuska ima niži ... me, troškove nabavke sirovina (meso, lepinje, začini, salata), troškove radne snage,.

master rad - Singipedia - Univerzitet Singidunum

23 авг 2016 ... koje nosi njihova pozicija, imaju mogućnost da utiču na akcije zaposlenih. Na primer ... Konobar: “U redu, doneću vam ramstek kakav želite.”.

Multimedija - Singipedia - Univerzitet Singidunum

Vežba 2.3.1: Pregled i promena atributa digitalne slike ........... 68 ... kreirati pogodnu formu navigacionog elementa, npr. oval ili zaobljeni pra- vougaonik, koji üe se obojiti ... raşunara i programa za obradu i slaganje teksta, kao što je npr. Word.

ponašanje potrošača - Singipedia - Univerzitet Singidunum

Internet prezentacija kompanije treba da bude dizajnirana tako da izgleda atraktivno, da bude jednostavna za ... Poslovni kupci se mogu informisati o proizvodima i uslugama, kupiti ih bez čekanja i ... je to slučaj sa Avon-om i Tupperware-om.

zbirka zadataka - Singipedia - Univerzitet Singidunum

Prvi deo. Kvantitativne metode – zbirka zadataka. 1. ... x. y a a log. 1 a y. x a ! log. 0. 1 a y x a. S. 2. S. 0. 2. S. S. 3. 2. S. 2S. 0. 2. S. S. 3. 2. S. 2S. 3 ... Odrediti partikularna rešenja sledeþih jedna ina a). 2 ... Rešiti sistem Gausovim postupkom: 2. 2. 3. 1 ... Ozna imo sa A doga aj “ izvu ena crvena kuglica” i sa B “ izvu ena plava.

diskretna matematika - Singipedia - Univerzitet Singidunum

PREDIKATSKA LOGIKA. 16. 1.5.1. VALJANE FORMULE. 18. 1.6. ZADACI. 21. 2. OSNOVNI ... Do rešenja uvek dolazimo posle konačno mnogo izračunavanja.

strategijski menadžment - Singipedia - Univerzitet Singidunum

22 Gregori G. Dess, G. T. Lumpkin, Alan B. Eisner, 2007, Strategijski menadžment, Data. Status, str. 125. 23 Prokopijević, Miroslav, 2010, Sloboda izbora, Zavod ...

Upravljanje prodajom - Singipedia - Univerzitet Singidunum

deljenje uzoraka su: parfemi, kafa, deterdženti za pranje rublja, čokolade, itd. ... kineskom jeziku pa je na tim osnovama izabrano ime „Ke-kou-ke-la“ što u prevodu ... Companies rive in the New Business Envinorment, Harvard Business School ...

Upravljanje kvalitetom - Singipedia - Univerzitet Singidunum

12. Međunarodni naučni skup sa Sinergija 2013. 577. Sekcija 4. UPRAVLJANJE KVALITETOM. Tema: “KVALITET-PUT U EVROPU" ...

Osnovi ekonomije - Singipedia - Univerzitet Singidunum

OSNOVI EKONOMIJE. Autori: Prof. dr Slobodan Barać. Prof. dr Budimir Stakić. Recenzent: Prof. dr Ilija Rosić. Izdavač: UNIVERZITET SINGIDUNUM. Beograd ...

Monetarna ekonomija - Singipedia - Univerzitet Singidunum

politikama najvažnije su monetarna i fiskalna politika. ... Federal Reserve Bank of Chicago, Economic Perseptives, January/February 1988, pg. 3-14 i Harris, ... Mo – primarni novac – gotov novac, žiro računi banaka, blagajna, depoziti države,.

Verovatnoća i statistika - Singipedia - Univerzitet Singidunum

VEROVATNOĆA I STATISTIKA SA ZBIRKOM ZADATAKA. Autor: dr Ivana Kovačević. Recenzenti: dr Nenad Cakić, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u ...

Odlučivanje u hotelijerstvu - Singipedia - Univerzitet Singidunum

kojima se susreće hotelijerstvo u svetskim i okvirima regiona i Republike Srbije. Prevashodno, udžbenik je namenjen studentima Fakulteta zdravstvenih, pravnih ...

Programski jezik C - Singipedia - Univerzitet Singidunum

1.1 Programski jezik C . Predmet „Uvod u programiranje II“ uvodi u osnovne koncepte objektno orijentisanog programiranja korišüenjem jezika C . C jezik ...

Veštačka inteligencija - Singipedia - Univerzitet Singidunum

11.10.4.2 Koeficijent obučavanja (learning constant). 197. 11.10.4.3 ... Tabela 1.1 – Neke definicije veštačke inteligencije organizovane u 4 kategorije sa Sl.1.1.

baze podataka - Singipedia - Univerzitet Singidunum

8.4.10 SQL naredba za pravljenje baze podataka - CREATE TABLE ........ 126 ... Široko rasprostranjeno korišćenje baza podataka vezanih za Internet sajtove, koji ... Kao kraci zvezde na centar se povezuju odabrane dimenzije. U primeru to su.

univerzitet singidunum u beogradu medijska ... - Singipedia

1 дец 2018 ... Glavni predmet istraţivanja ove doktorske disertacije jeste medijska reprezentacija, a zatim i konstrukcija postojećih oblika telesnosti, a pre ...

Restoratersko poslovanje - Singipedia - Univerzitet Singidunum

i težak rad i želja da se napravi nešto kvalitetno”. Taj odgovor je bio daleko ... delu ili postavljena kao šank (pult) u prostoru za usluživanje. Pored toga ... Kapu je potrebno namestiti pre ulaska u sam kuhinjski prostor i pre početka rada, jer je ...

upravljanje rizikom - Singipedia - Univerzitet Singidunum

Važnost upravljanja rizikom u finansijskim institucijama. 51. II - UPRAVLJANJE TRžIšNIM RIZIKOM. 1. Tržišni rizici. 57. 2. Tradicionalno merenje tržišnog rizika.

doktorska disertacija - Singipedia - Univerzitet Singidunum

(nizvodni) uticaj nedostatka zaliha u skladištu uzrokuje manje štete na nivou ... gde maloprodaja kompletan posao na upravljanju zalihama prepušta ... U literaturi se može naći podatak da je uvođenje jednog ovakvog sistema u drogerije dm, ...

Međunarodna gastronomija - Singipedia - Univerzitet Singidunum

narodnih kuhinja, njihov razvoj, istorijske i društvene uticaje i značenja. ... kaže „američka kuhinja”, misli se upravo na brzu hranu, a ona i jeste hrana na kojoj.

Java programiranje - Singipedia - Univerzitet Singidunum

Programi napisani na jeziku visokog nivoa kao Øto su Java,. C, C , C ... priblißno dobrog prevoda. ȧak i da postoje bolji srpski izrazi, konvencija je da se ime ...

Poslovno pravo - Singipedia - Univerzitet Singidunum

Књига пружа могућност стицања основних, општих и посебних знања из области ... редне делатности, док назив „трговачко право'' у већој мери указује на право ... wp-content/uploads/2011/08/VKS-mera-zastиte-konkurencиje1.pdf ...

Međunarodna ekonomija - Singipedia - Univerzitet Singidunum

1 tona željeza i dve unce zlata jednake vrednosti, kao što su jedna tona zlata i jedna tona ... tava iz depozita u Evropi i na drugim mestima, da bi se nadoknadio potreban kapital ... efektivni strani novac, osim kovanog zlatnog novca. Valutom se ...

Univerzitet Singidunum Razvoj geoinformacionog ... - Singipedia

mobilne aplikacije izračunava udaljenost objekata u datom radijusu i dobijene ... puta, Google Maps nudi satelitske snimke mnogih gradova. ... [27] Michelin,.

univerzitet singidunum beograd departman za ... - Singipedia

Ovi bi se ugovori osnivali na BTC-protokolu i bili bi sačuvani u blok- lancima ... Porez na dodatu vrednost (PDV) predstavlja osnovni potrošački porez, koji se ...

Dizajn pakovanja - Singipedia - Univerzitet Singidunum

jeftin način da se pakuju i prodaju tečnosti, pene, praškovi i kreme. 1.10. ... U raznim sistemima projekcija nema povećanja veličine, kada treba prikazati kocke koje ... (većina računara i sa MAC i sa PC operativnim sistemima mogu da učitaju ... dva kertridža, jedan sa crnom, a drugi trikolorni sa cijan, magenta i žutom bojom.

Upravljačko računovodstvo - Singipedia - Univerzitet Singidunum

Управљачко рачуноводство је подсистем рачуноводственог информаци- оног система. „Разлика између финансијског и управљачког рачуноводства ...

Tematski turizam - Singipedia - Univerzitet Singidunum

Specifični oblici turizma kao nositelji održivog razvoja destinacije, u knjizi Bartoluci. M, Čavlek N. Turizam i sport - razvoji aspekti, Školska knjiga, Zagreb, str.53 ...

Operativni sistemi - Singipedia - Univerzitet Singidunum

takvog operativnog sistema je MS-DOS. Kada je ... Znacenje. CLONE_FILES. Roditelj i dete dele otvorene datoteke. CLONE_FS ... stemu pomocu naredbe free.

Zbirka zadataka C - Singipedia - Univerzitet Singidunum

Petlja unutar petlje ili ugneždena petlja se često koristi u C programskom jeziku. Korišćenjem ugneždene petlje omogućava se rešavanje problema sa ...

osnove atletike - Singipedia - Univerzitet Singidunum

Na kraju svakog poglavlja nalaze se pitanja za proveru znanja i literatura. Istorijski razvoj discipline ... Jednostavnije rečeno, atletiku čine prirodni oblici kretanja ...

DDR Biljana Ivanova - Singipedia - Univerzitet Singidunum

Posebnu zahvalnost na vođenju kroz istraživački rad, na stručnim savetima, na kontinuiranoj podršci, kao i velikom ... Za analizu kretanja cena nafte i za upravljanje rizicima u naftnoj industriji biće ... trgovačkoj platformi Beogradske berze.

univerzitet singidunum doktorska disertacija - Singipedia

of Ivan Ladislav Galeta), deals with the analysis of concepts, procedures and protocols of experimental and researching approaches within artistic production, ...

Plivanje 2017 - Singipedia - Univerzitet Singidunum

plivača zbog čega razlikujemo različite stilove plivanja u okviru jedne tehnike. Tehnika ... Svaka tehnika plivanja (kraul, leđno, prsno i delfin) različito angažuje ...

osnove programiranja python - Singipedia - Univerzitet Singidunum

FAKULTET ZA INFORMATIKU I RAČUNARSTVO. TEHNIČKI FAKULTET. Vladislav Miškovic. OSNOVE PROGRAMIRANJA - PYTHON. Drugo izmenjeno i ...

Upravljanje sportskim objektima - Singipedia - Univerzitet Singidunum

Ostali sportski resursi - situaciona analiza kapaciteta sporta . ... izložbenu zonu i zonu za projekciju filmova. Nalazi se na V i VI spratu objekta. 7. ... platforma sa kamerom se postavlja na ključno mesto koje obezbeđuje najbolji audio i vizuelni ...

VoIP cloud sistem - Singipedia - Univerzitet Singidunum

Protokol za rezervaciju resursa (ReSource ReserVation Protocol, ili skraćeno RVSP) RSVP je namenjen za aplikacije u realnom vremenu (IP telefonija, video po ...

monetarno kreditni sistem - Singipedia - Univerzitet Singidunum

i uzimanjem pozajmica od banaka, a ne na prikupljanju depozita. Kao finansij- ... Penzioni fondovi su vrsta institucionalnih investitora koji obezbeđuju penziono ... Upravljanje portfoliom, kao skupom svih odobrenih kredita i plasmana banke,.

osnove java programiranja - Singipedia - Univerzitet Singidunum

Izvlačenje loto brojeva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... od niza koraka (kao što se program sastoji od niza naredbi), a kuvar sprema jelo izvršavajući redom svaki ... uobičajenog i sastoji se od kombinacije prevođenja i interpretiranja. Ova šema je ...

Vektorska i rasterska grafika - Singipedia - Univerzitet Singidunum

Treba nacrtati dve kružnice komandom Ellipse Tool i to tako da veća kružnica ... su po redu kako su objašnjavani postupci konvertovanja ruže u boji u sivu ružu.

Dr Mila - prelom.indd - Singipedia - Univerzitet Singidunum

FIZIOKRATIZAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37. 2.3. FINANSIJSKA TEORIJA U GRAĐANSKOJ EKONOMIJI .

metodologija naučnog rada - Singipedia - Univerzitet Singidunum

aspekta: sa stajališta metodologije i sa stajališta predmeta istraživanja nauke. Metodologija, kao nauka o metodama, kao deo logike koji se bavi proučavanjem ...

Osnovi grafičkog dizajna - Singipedia - Univerzitet Singidunum

biti plastička (hrapavo ili glatko), slikarska (različite gustoće mrlja koje čine površinu) i crtačka tekstura, gde se koriste crtački elementi - tačka i crta. - za različito ...