tehnologije mesa in mesnin i - Biotehniška fakulteta - Univerza v ...

bele gorčice vsebuje poleg 30 % gorčičnega olja še glikozid sinalbin, ki pod ... Nadev za krvavice polnimo v goveja ali prašičja čreva in so zato lahko zelo ...

tehnologije mesa in mesnin i - Biotehniška fakulteta - Univerza v ... - Srodni dokumenti

tehnologije mesa in mesnin i - Biotehniška fakulteta - Univerza v ...

bele gorčice vsebuje poleg 30 % gorčičnega olja še glikozid sinalbin, ki pod ... Nadev za krvavice polnimo v goveja ali prašičja čreva in so zato lahko zelo ...

prodaja mesa in mesnin-končna - Biotehniška šola Maribor

Slika 3: Svinjsko meso. 2.2 VRSTE KAKOVOSTI GOVEJEGA IN SVINJSKEGA. MESA. Želimo si, da bi imelo meso vedno čim boljše lastnosti, saj je uporaba ...

zelene tehnologije in krožno gospodarstvo - Biotehniška fakulteta

ZELENE TEHNOLOGIJE IN. KROŽNO GOSPODARSTVO. Četrtek, 14. marec 2019, ob 15 uri. Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo,. Jamnikarjeva 101 ...

bioplinu - Biotehniška fakulteta - Univerza v Ljubljani

Anaerobna digestija (AD) je proces, skupen mnogim naravnim okoljem. Uporabljamo ga za proizvodnjo plina v hermetično zaprtih rezervoarjih, imenovanih ...

eksperimentalna biokemija - Biotehniška fakulteta - Univerza v ...

2.1.2 Beer –Lambertov zakon. 19. 2.1.3 Spektrofotometer. 21. 2.1.4 Spektrofotometrične metode za določanje koncentracije proteinov. 21. 2.1.4.1 Posredne ...

UNIVERZA V LJUBLJANI BIOTEHNIŠKA FAKULTETA ŠTUDIJ ...

Ferk K. Dinamika razvoja zarodkov po oploditvi s spermiji iz testisa in ejakulata v programu zunajtelesne oploditve. Mag. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, ...

UNIVERZA V LJUBLJANI BIOTEHNIŠKA FAKULTETA ODDELEK ...

Vloga mlečnokislinskih bakterij v starter kulturah za kisla testa. 15 ... poizkusom na ta način, da sta kruh segrevala (osvežitev starega kruha s segrevanjem). S.

vinarstvo - Biotehniška fakulteta - Univerza v Ljubljani

Na splošno velja, da se za vsako stopinjo oBrix. (10 g/L sladkorja) poveča temperatura za 1,3 ºC. 1 MIKROBIOLOGIJA VINA IN ALKOHOLNA FERMENTACIJA. 5 ...

Fiziologija - Biotehniška fakulteta - Univerza v Ljubljani

Organizmi, ki uporabljajo kisik kot končni prejemnik elektronov v dihalni verigi, so aerobni mikroorganizmi. Organizmi, ki ne uporabljajo kisika kot končnega ...

razvoj naselij 1 - Biotehniška fakulteta - Univerza v Ljubljani

Slika 91: Hadrijanova vila, Tivoli, največja suburbana vila (125–35 pr. n. št.) 1. grško gledališče, 2. Nymphaeum – Venerino svetišče, 3. palestra, 7. triklinij, ...

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek - Digitalna ...

Kalčič I. Omočitev in adhezija pri lepljenju hitro rastočih lesnih vrst. ... Za dobro zlepljenost pa sta pomembna dva pojava, in sicer adhezija in kohezija. θ θ θ θ ...

univerza v ljubljani biotehniška fakulteta oddelek za lesarstvo ...

najbolj tekoče oz. ima najnižjo viskoznost. Ugotovili smo tudi, da se pri povečevanju frekvence električnega polja zmanjšuje dielektričnost v lepilu.

laboratorijske vaje iz kemije - Biotehniška fakulteta - Univerza v ...

7.3 Povratna titracija. 35. 7.4 Naloge. 35. 8. Dodatno gradivo k vaji Sinteza aspirina in derivati karboksilnih kislin. 36. 8.1 Eksperimentalna naloga. 36.

sedanjost preteklost prihodnost - Biotehniška fakulteta - Univerza v ...

PRETEKLOST. ANALIZE ROBA MURSKE SOBOTE. KONCEPT NOVE UREDITVE. DINAMIČNA PRODUKTIVN. A KRAJINA. ŠIRJEN. JE U. RBA. NE. INFRAS. T.

univerza v ljubljani biotehniška fakulteta oddelek za živilstvo ...

9 maj 2011 ... SLO Masleni keksi z mlečno čokolado (63%) • Sestavine: sladkor, pšenična moka, kakavovo ... Grancereale CROCCANTE – MULINO BIANCO.

Aditivi v živilih - Biotehniška fakulteta - Univerza v Ljubljani

15 jun 2017 ... Učinkovine, ki bi delovala kot univerzalni konzervans, ni. Mikroorganizmi, ki povzročajo kvar živil (kvarljivci) in patogeni mikroorganizmi, imajo ...

praktikum iz mikrobne ekologije - Biotehniška fakulteta - Univerza v ...

S substratom inducirana respiracija (SIR). V aerobnih razmerah so večinski produkti mikrobne respiracijske presnove organskega ogljika,. CO2, H2O in ...

uvod v botaniko - Biotehniška fakulteta - Univerza v Ljubljani

Endoplazmatski retikulum se nahaja v vseh celicah razen pri cianobakterijah ... beljakovin od ribosomov na endoplazmatski retikulum in do drugih delov v celici.

mikrobiološka preiskava živil - Biotehniška fakulteta - Univerza v ...

petrijevke dodamo po 15 ml gojišča PC (angl. plate count agar), ki smo ga ... Test CAMP: Na krvni agar v dveh ravnih vzporednih črtah cepimo bakterije ...

Poročilo 2018 - Biotehniška fakulteta - Univerza v Ljubljani

31 maj 2019 ... Poleg že utečenih informacij na naši Facebook ... ŠTRUS, Jasna, TUŠEK-ŽNIDARIČ, Magda, REPNIK, Urška, BLEJEC, Andrej, SUMMERS,.

univerza v ljubljani pedagoška fakulteta biotehniška ... - PeFprints

20 okt 2011 ... Ljubljanica, kraško porečje Ljubljanice, analiza vode, hitri testi, nitratni ion, fosfatni ion, amonijev ion, sulfatni ion, pH, trdota vode, pesticidi.

Uvod v psihologijo prehrane - Biotehniška fakulteta - Univerza v ...

prvostopenjskega univerzitetnega študija Živilstvo in prehrana pri izbirnem predmetu Psihologija prehrane. CIP - Kataložni zapis o publikaciji. Narodna in ...

organizacija ocenjevanja vina - Biotehniška fakulteta - Univerza v ...

ocenjevanja morajo poslati organizatorju od vsakega prijavljenega vzorca vsaj 3 steklenice vina v embalaži od. 0.75 do 1.0 litra, za predikatna specialna in ...

tehnika v kmetijstvu - Biotehniška fakulteta - Univerza v Ljubljani

verižni poligon sklenjena lika. Sklenjen mnogokotnik sil nam pove, da je rezultanta nič, sklenjen verižni poligon pa pomeni, da je tudi moment enak nič.

kemija z biokemijo - Biotehniška fakulteta - Univerza v Ljubljani

KEMIJA Z BIOKEMIJO: učbenik za študente visokošolskega strokovnega študija kmetijstva ... Kemijske in biokemijske vsebine so ključne za uspešno nadgradnjo znanja pri mnogih ... 1.1.1 Določanje lastnosti snovi . ... 7. Glede na to, kako močno atomi posameznih elementov privlačijo elektrone v kemijski vezi z drugimi.

Vaje iz splošne kemije - Biotehniška fakulteta - Univerza v Ljubljani

Kolikšna sta molarna koncentracija in masni delež natrijevega klorida v raztopini, če je sprememba gostote raztopine natrijevega klorida na enoto spremembe ...

Vaje iz organske kemije - Biotehniška fakulteta - Univerza v Ljubljani

vaj so v tem smislu posebno nazorne reakcije za vajo: 'Kvantitativna določitev etanola', kjer je reakcija oksidacije oksidacija etanola v ocetno kislino in reakcija ...

enološka praksa v pridelavi vina - Biotehniška fakulteta - Univerza v ...

15 sep 2009 ... Aditivi vina. Seznam nekaterih dovoljenih sredstev v pridelavi vina. ▫. Dokisanje: vinska kislina. ▫. Bistrenje: Ca-alginat, K-alginat, K- kazeinat ...

Novi izzivi v poljedelstvu 2006 - Biotehniška fakulteta - Univerza v ...

4 maj 2006 ... Bioenergija – novi vir za rast evropskega kmetijstva. ... Vpliv hitrosti vožnje na kakovost koruzne rezanice /. The effect of ... Biodiesel fuel, http://www.ext.nodak.edu/extpubs/ageng/machine/ae1240.pdf. Korus ... STs III konzum.

razsek mesa-30_8 - Biotehniška šola Maribor

V mesarstvu sta najpomembnejši tkivi kostno in mišično tkivo. Mišično tkivo tvori meso in drobovino, kostno tkivo pa predstavlja kosti, ki so vraščene v mesu.

BIOTEHNIŠKA FAKULTETA

Ana KUČAN, univ.dipl.inţ.kraj.arh.,. Krajinsko ... Franc BUDIJA, univ.dipl.inţ.les., Oddelek za lesarstvo ... Matjaţ GLAVAN, univ.dipl.inţ.agr., asist.,. Okoljsko ...

BUČE - Biotehniška fakulteta

BUČA JE AMERIŠKA DOMORODKA IN ... BUČE IN BUČKE V PONUDBI. NA LJUBLJANSKI TRŽNICI. Siva buča ... sorta 'Slovenska golica' in avstrijska sorta.

BIOTEHNOLOGIJA MIKROORGANIZMOV ... - Biotehniška fakulteta

kolonije) in jih poskusite uvrstiti v taksonomsko skupino (bakterije, aktinomicete, nitaste glive). 5 MERITVE, IZRAČUNI IN PREDSTAVITEV REZULTATOV.

Predavanja in vaje POLJEDELSTVO - Biotehniška fakulteta

Plugi krajniki (slika 14) brazdo obračajo v desno, če gledamo orača od zadaj. Plug krajnik lahko orje samo v eno smer, je imenovan tudi enosmerni plug.

TLORIS PODROBNEJŠE UREDITVE - Biotehniška fakulteta

struga močno vijuga, nato pa se meandriranje umiri. TLORIS PODROBNEJŠE UREDITVE (1:250). Obstoječe dejavnosti so deloma ohranjene, deloma.

Katarina Košmelj UPORABNA STATISTIKA ... - Biotehniška fakulteta

Zato je statistika v bistvu matematična disciplina. Vendar to delo ni pisano s stališča matematične teorije, ki je podpora statistiki. Namerno je napisano tako, da je ...

Laboratorijske vaje pri predmetu kemija - Biotehniška fakulteta

Ta podatek boste uporabili pri izračunu koncentracije ocetne kisline v kisu. Preglednica 5.1: Standardizacija raztopine NaOH prostornina raztopine HCl [mL].

uporabne in strupene rastline in glive - Biotehniška fakulteta

pod vodo (rizom, čebula in gomolj- geofiti;helo-hidrofiti. Terofiti: “enoletnice”, zelnate rastline brez trajnegea telesa; neugodno obdobje preživijo v obliki semena ...

2017 ob 70-letnici Oddelka za agronomijo - Biotehniška fakulteta

4 jul 2012 ... Čez več let so začeli graditi drugi paviljon, a se je gradnja ustavila v tretji ... Jelačin, Franjo Pavlica, Dušan Pavličič, Peter Panjan, Anton Pevec, ...

Zasnova presoje vplivov na zdravje - Biotehniška fakulteta

Bojanke Štern, dr. med. Avtorica se zahvaljujem vsem ćlanom delovne ... kemi jske, bi ološke in psi hosocial ne nevarnosti ter ustreznost pog ojev za krepitev.

publikacijo Kultura prostora in graditve zdaj! - Biotehniška fakulteta

28 dec 2015 ... strojne instalacije - vodni elementi BAZENI d.o.o. elektro instalacije in ... Design Award, Benetke, 2001 - Bauwelt Prize, Berlin fotografija : Hisao ...

higijena i obrada mesa divljači - Repozitorij Fakulteta ...

Meso divljači ili divljačina predstavlja meso u lovu odstrijeljene krupne ili sitne divljači, namijenjeno ljudskoj prehrani, a iznimno se može dobiti klanjem nekih ...

Tehnologije 3D prikazovalnikov - Univerza v Mariboru

Ključne besede: 3D tehnologije, stereoskopija, prikazovalniki, Polni HD3D, interakcija med računalikom in uporabnikom. UDK: 681.883.7(043.2). Povzetek.

Vpliv informacijske tehnologije na družbo - FDV - Univerza v Ljubljani

Diplomsko delo analizira vpliv informacijske tehnologije na (civilno) družbo. V sodobnem času smo priča izjemnemu napredku tehnologije, ki močno vpliva na ...

mobilne tehnologije u nastavi - Repozitorij Učiteljskog fakulteta ...

ili zadatak učitelj može vidjeti koliko učenika je odgovorilo točno, odnosno netočno, te ovisno o tome odlučiti hoće li se zadržati na pojedinom sadržaju ili ne.

Untitled - 100 godina Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije

23 velj 2018 ... 09:00 – 10:00. Otvaranje Susreta | Opening ceremony. Dvorana | Venue: Velika dvorana | Hall A. PLENARNO IZLAGANJE | PLENARY ...

osnove tehnologije prometa - Repozitorij Fakulteta prometnih znanosti

30 kol 2016 ... Tako je „Nextbike“ osim u Zagrebu, prisutan još i u slijedećim gradovima: [11]. • Zadar. • Šibenik. • Gospić. • Karlovac. • Slavonski Brod.

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE ... - RIS.org

njega v asortiman uvrstili tudi čokoladna jajčka Barbie, Cars, Gormiti PVC, Vlakec ... ponavadi vsebujejo igračke, ki se v različnih obdobjih razlikujejo in so ...

UNIVERZA NA PRIMORSKEM FAKULTETA ZA ... - UP FAMNIT

vulje s pitagorejskim hodografom (PH krivulje). V uvodu so predstavljene osnovne de- finicije, kot so parametricna krivulja, regularna parametrizacija in razlicne ...

1 UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE ... - FDV

ARDITI, Metin (2000) Zagonetka Makijaveli. Beograd: Paideia. BALANDIER, Georges (1967/1997) Politička antropologija. Beograd: Biblioteka XX. vek. BAYLIS ...

UNIVERZA V LJUBLJANI FILOZOFSKA FAKULTETA ... - FDV

pamfletiziral, ambicionira, principalne, defenziva, insinuacije, budžetni, ultramontan, humanitarnega, denuncirati. Z nemškimi izrazi občasno prevaja nekatere ...

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN ...

TIS. Telefonski imenik Slovenije. Slovenska zbirka podatkov telefonskih številk in njim pripadajočih lastnikov. BIZI. Kratica za slovenski poslovni imenik, ki.

UNIVERZA V LJUBLJANI - Fakulteta za šport

Ključne besede: košarka, športna masaža, masažni prijem, pravila masaže, ... elastična komponenta mehkih tkiv skrči in preoblikuje v neelastično vezivno tkivo.

fakulteta za strojništvo - Univerza v Ljubljani

izr. prof. dr. Ivan BAJSIĆ, univ. dipl. inž. stroj ... Turnšek, Petrišič Tehniška matematika. 3 2. - 3 2 - 90 60 ... Petrišič, Perman Numerične metode in programiranje.

UNIVERZA NA PRIMORSKEM FAKULTETA ZA HUMANISTIČNE ...

ẹ 'ime'). < ń skupaj z n pred samoglasnikom (n j) (ˈpuːnja 'pest'). < ĺ skupaj z l pred samoglasnikom (l j) (sˈˈ. 'stelja'). < epentetski j pred č (ˈnuojč 'noč', ...

Dne 1 - Fakulteta za šport - Univerza v Ljubljani

Na povelje za zbor se srednjik postavi tri korake pred vaditelja, obrnjen proti njemu. Drugi telovadci se postavijo po velikosti na desno in levo stran srednjika.

Citiranje - Pedagoška fakulteta: Pedagoška fakulteta - Univerza v ...

Knjižnica UL PeF. 1. Citiranje in navajanje virov po 6. verziji APA standardov. Popravljena in dopolnjena verzija (datum osvežitve 23. 2. 2018). Uvod.

X - Medicinska fakulteta Maribor - Univerza v Mariboru

26 feb 2020 ... Endometrioza. – smernice zdravljenja. ... Endometrioza in neplodnost, diagnostika in ... Prehrana v nosečnosti Doc. dr. Vilma. Kovač, dr. med.

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta - PeFprints

Mednarodno veljavni opozorilni znaki (piktogrami) so razdeljeni v več skupin: (1) ... Kemija kot ena temeljnih naravoslovnih in eksperimentalnih ved preučuje ...

Diploma22047840TurkA.. - Fakulteta za šport - Univerza v Ljubljani

Za normalno gibanje ramena morajo ti sklepi delovati usklajeno. Večji ... POPOLNA (luksacija-izpah) Gre za popolno prekinitev stika sklepnih površin.