Zaključak o sklapanju ugovora o zakupu s Ljekarnama ... - Grad Rijeka

2 pro 2019 ... objektima poslovne i javne namjene da sa ZDRAVSTVENOM USTANOVOM LJEKARNA JADRAN iz Rijeke, Vlačićev trg 3, OIB: 97301922466, ...

Zaključak o sklapanju ugovora o zakupu s Ljekarnama ... - Grad Rijeka - Srodni dokumenti

Zaključak o sklapanju ugovora o zakupu s Ljekarnama ... - Grad Rijeka

2 pro 2019 ... objektima poslovne i javne namjene da sa ZDRAVSTVENOM USTANOVOM LJEKARNA JADRAN iz Rijeke, Vlačićev trg 3, OIB: 97301922466, ...

Zaključak o sklapanju ugovora o zakupu s Ljekarnama Jadran uz ...

2 pro 2019 ... Djelatnosti ljekarne, na rok od 10 godina, uz plaćanje mjesečne zakupnine od ... ZDRAVSTVENOJ USTANOVI LJEKARNA JADRAN iz Rijeke, ...

Zaključak o sklapanju Dodatka ugovora o zakupu ... - Grad Rijeka

18 ožu 2019 ... Grad Rijeka kao zakupodavac i Turistička zajednica Grada Rijeke kao zakupnik sklopiti će. Dodatak IV. Ugovoru o zakupu KLASA: ...

Zaključak o sklapanju ugovora o prijenosu prava ... - Grad Rijeka

24 lip 2019 ... ETAŽA udio (0/0): Zgrada u Rijeci, Blaža Polića 6: Stan broj 15 na petom katu koji se sastoji od jedne sobe, kuhinje s blagovaonicom, ...

Zaključak o sklapanju Dodatka ugovora o zakupu–Trsatska gradina

18 ožu 2019 ... Ljeto na gradini , manifestacija koja se održava već treću godinu i obiluje ... održavanja manifestacije RIJEKA ADVENT 2018, radi odvijanja ...

Odluke o sklapanju Ugovora o osnivanju prava ... - Grad Rijeka

25 ožu 2019 ... putem HEP – ODS d.o.o. Zagreb, Grada Vukovara 37, sklopiti ... Gruntovna općina ... PREDMET: HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d. Zagreb.

Prijedlog odluke o sklapanju ugovora o prijenosu ... - Grad Rijeka

13 stu 2018 ... Dom učenika Sušak, Rijeka, Drage Gervaisa 34. Posebno se ističe da se radi o nekretninama na kojima su srednjoškolske ustanove ranije bile ...

Odluka o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o zakupu p.p

Statuta Grada Pula - Pola («Službene novine» Grada Pule br. 7/09 i 16/09), ... „Pekara Concettino“ iz Poreča, M.Vlašića 39, s MBO: 90652312, za obavljanje.

Informacija o otkazu ugovora o zakupu zemljišta - Grad Rijeka

21 lis 2019 ... Grad Rijeka, Titov trg 3, 51000 Rijeka, Hrvatska www.rijeka.hr. Tel. 38551209450, Fax. 209451. E-mail: [email protected]

Odluka o sklapanju ugovora o osnivanju prava služnosti ... - Grad Pula

izgradnje i održavanja SN priključka za TS Amfiteatar i TS 10(20)/0,4 kV Amfiteatar. I ... Amfiteatar, u naravi dio Škaljerove ulice i zemljište uz pulski Amfiteatar.

Zaključak o davanju prethodne suglasnoti TD RIJEKA ... - Grad Rijeka

2 pro 2019 ... URBROJ: 2170/01-15-00-19-36. Rijeka ... Zagrebačka ulica - Sredina ... Prodajni prostor 2-3, 5, 11-16,19 — namjena: prodaja mesa i mesnih ...

PRIMJER UGOVORA O ZAKUPU GRAD LABIN ( OIB 19041331726 ...

PRIMJER UGOVORA O ZAKUPU. GRAD LABIN ( OIB 19041331726), (u daljnjem tekstu: zakupodavac) zastupan po gradonačelniku Tuliu Demetliki, s jedne ...

ZAHTJEV za raskid ugovora o zakupu MP - Grad Delnice

Grad Delnice, Trg 138.brigade HV 4, 51300 Delnice, HRVATSKA – Tel: 051/812-055, Fax: 812-037 www.delnice.hr. GRAD DELNICE. Z A H T J E V za raskid ...

Zahtjev za raskidanje ugovora o zakupu poslovnog ... - Grad Bjelovar

(telefon/mobitel). GRAD BJELOVAR. Upravni odjel za gospodarstvo. Trg E. Kvaternika 2. BJELOVAR. PREDMET: Zahtjev za raskid ugovora o zakupu.

Anex ugovora o zakupu pp - Đuranec Ivica - Grad Poreč

29 srp 2010 ... Na temelju odredaba Odluke o poslovnom prostoru ("Službeni glasnik Grada. Poreča", broj 04/01 i 7/03), članka 48. Zakona o lokalnoj i ...

Prijedlog odluke o zakupu poslovnog prostora - Grad Rijeka

8 svi 2018 ... kojima ističe rok zakupa naveden u ugovoru o zakupu poslovnog prostora te su predložene odredbe kojima se utvrđuje tko može stupiti u ...

Zaključak o odgodi deložacije - Grad Rijeka

25 tra 2019 ... predsoblja, hodnika i dva balkona, ukupne površine 70,44 m2. ... naknade koju prima S. J. i dječjeg doplatka za troje maloljetne djece.“.

Zaključak o dodjeli nepovratnih subvencija ... - Grad Rijeka

28 pro 2018 ... BRIBIRSKA 2; Slastičarski obrt "Bomboneta", ZAMETSKA 65; AO16 ... Mihanovićeva 47; Beauty atelier Mia, J.P.Kamova 15; Dobreć Rijeka ...

Zaključak o neprihvaćanju zahtjeva za odgodom ... - Grad Rijeka

11 ožu 2019 ... NE PRIHVAĆA se zahtjev tuženika AUTONIPPON d.o.o. iz Rijeke, Zdravka Kučića 38/B,. (OIB:68301523238) da Grad Rijeka na temelju ...

Zaključak o sufinanciranju programa produženog ... - Grad Rijeka

15 lip 2018 ... skupina), OŠ Vladimir Gortan (4 skupine), OŠ Zamet (4 skupine) te u dvjema osnovnim školama drugih osnivača: Osnovnoj waldorfskoj školi (1 ...

Zaključak o djelatnostima koje se obavljaju u ... - Grad Rijeka

11 ruj 2018 ... Zaključkom Gradonačelnika od 26. ožujka 2018. utvrđene su niže navedene djelatnosti: Područje. Djelatnost i Šifra NKD. C i/ili S. SAMO ZA:.

Zaključak o izuzimanju iz upravljanja dijelova ... - Grad Rijeka

27 sij 2020 ... Rijeka, ukupne površine 67,12 m² etažno je upisan kao vlasništvo ... izloga ukupne površine 56,63 m² (ID: 201675) – zakupnik Cortina d.o.o..

Zaključak o neprihvaćanju zahtjeva trgovačkog ... - Grad Rijeka

29 kol 2016 ... predmet obračuna, te da je utvrđeno kako obujam zgrade iznosi ... temeljem podataka iz glavnog projekta i Pravilnika o načinu obračuna površine i obujma u ... površine i obujma u projektima zgrada ("Narodne novine" 90/10, ...

Zaključak o odobravanju preodgađanja ovrhe za ... - Grad Rijeka

18 velj 2019 ... 5791/16 od 04. siječnja 2019. godine, iseljenjem ovršenice Štefanić Dukić Ksenije te ispražnjenjem od svih stvari iz poslovnog prostora u ...

Zaključak o utvrđivanju djelatnosti u poslovnom ... - Grad Rijeka

25 velj 2019 ... 8, DM-DROGERIE MARKT d.o.o., sklopi Dodatak ugovora o zakupu temeljem kojeg će se regulirati način korištenja lifta koji se nalazi u ...

Zaključak o razvrgnuću suvlasničke zajednice na ... - Grad Rijeka

18 stu 2019 ... ... godine u kojem je prije svega utvrdio da dioba predmetnog stana nije moguća (geometrijska ili etažiranjem) već samo civilna (prodaja na.

Zaključak i Pravilnik o izmjenama i dopunama ... - Grad Rijeka

17 pro 2019 ... prima stranke i pruža informacije strankama te ih usmjerava zaduženim ... obavljanje poslova (računalo, uredski namještaj i pribor).

Zaključak o provedbi mjera kibernetičke i ... - Grad Rijeka

12 stu 2019 ... n/r Željka Jurića i Danijela Antonića. 2. pročelnicima odjela gradske uprave, ... E-mail: [email protected] R E P U B L I K A H R V A T S K A.

Zaključak o utvrđivanju djelatnosti za poslovne ... - Grad Rijeka

28 pro 2017 ... 96.02 – Frizerski saloni i saloni za uljepšavanje- ativnost: frizerski salon. 3. ... Zakupnik: MIĆIĆ VESNA iz Rijeke, Aleksandra Mamića 4.

Zaključak o korištenju poslovnog prostora - Grad Rijeka

11 velj 2019 ... Naime, podzakupnik je nepropisno izveo metalni dimnjak iz peći na drva uz dio fasade u kortilu zgrade Riva 12 i Zanonova 1. Temeljem prijave ...

Zaključak o prihvaćanju informacija o organizaciji ... - Grad Rijeka

23 stu 2018 ... Public pub, Pommery, Brasserie AS, McDonald's i Wokabilly - po potrebi od 23. studenoga 2018. do 10. siječnja 2019. godine u suradnji s ...

Zaključak o očitovanju Grada Rijeke kao vlasnika ... - Grad Rijeka

14 ruj 2018 ... izrađen od GPZ d.d. Rijeka / glavni projektant Davor Pavušek struč.spec.ing.aedif., sukladno grafičkom prilogu. 2. Grad Rijeka kao vlasnik ...

Zaključak o utvrđenju djelatnosti za poslovne prostore ... - Grad Rijeka

2 lis 2019 ... Zakupnik: Ustanova za zdravstvenu skrb PRO VITA – MEDICINA RADA iz Rijeke, Trpimirova. 2. Poslovni prostor nalazi se na adresi Trpimirova ...

Zaključak o davanje suglasnosti za podzakup dijela ... - Grad Rijeka

27 stu 2018 ... prostorije i wc-a, ADDIKO BANK d.d. Zagreb, Slavonska avenija 6, za ... površine 2 m2, uz jediničnu cijenu podzakupnine za bankomat u ...

Zaključak o načinu naplate potraživanja-naknade od ... - Grad Rijeka

16 ruj 2019 ... BRODOKOMERC NOVA d.o.o., Rijeka, Jelačićev trg 4, prema Gradu Rijeci s osnove zakupnine i naknade zakupnine, koje na dan 9. rujna ...

Zaključak o privremenom korištenju javnih površina za ... - Grad Rijeka

10 tra 2018 ... Gradonačelnik je 10. travnja 2018. godine donio sljedeći. z a k l j u č ... Kao specifičnost navedenog sajma je prigodna prodaja cvijeća, cvjetnih.

Zaključak za kasniji završetak radnog vremena ... - Grad Rijeka

28 lis 2019 ... Grad Rijeka, Trg Svete Barbare 2, 51000 Rijeka, Hrvatska ... zahtjevu naveo da produženje radnog vremena traži povodom „Halloween i Salsa ...

Zaključak o zauzeću nerazvrstane ceste odnosno ... - Grad Rijeka

27 sij 2020 ... javno-prometne površine radi izvođenja radova na lokaciji u Rijeci, Korzo 24 (Radio Rijeka) - preuređenja pročelja, ulaznog trijema i terase ...

Zaključak o davanju na korištenje bez naknade stana ... - Grad Rijeka

30 lis 2017 ... OIB: 74578677561, MBS: 03090353, daje se na korištenje radi obavljanja ... ugovor o korištenju bez naknade stana koji bi bio namijenjen ...

Zaključak o korištenju javnih površina za organiziranje ... - Grad Rijeka

25 velj 2019 ... prigodnu prodaju cvijeća u svibnju i rujnu na otvorenom prostoru i u privremenim objektima na ... Prilikom održavanja sajma odabrani ponuditelj je organizirao ... 17. rujna 2018, odobreno je TD Rijeka plus d.o.o. privremeno ...

Zaključak o utvrđivanju djelatnosti za poslovne prostore - Grad Rijeka

5 ožu 2019 ... Djelatnost i Šifra NKD. J. SAMO ZA: 62.0 – Računalno programiranje, savjetovanje i djelatnosti povezane s njima. M. UREDSKI PROSTOR ZA ...

zaključak o davanju prethodne suglasnosti KD Kozala ... - Grad Rijeka

31 svi 2019 ... 7. Iskop jame za sahranu djece; urnu; posmrtne ostatke; dječje opće polje kom. 408,36. 102,09. 510,45. 8. Ispraćaj i sahrana umrle osobe kom.

Zaključak o provedbi revizije dokumenata poslovnih ... - Grad Rijeka

23 srp 2019 ... ustrojen je Registar rizika Grada Rijeke te je donesena Strategija upravljanja rizicima Grada. Rijeke. Mapa poslovnih procesa Grada Rijeke i ...

Zaključak o uspostavi založnog prava na nekretnini - Grad Rijeka

27 svi 2019 ... vrijednosti iz elaborata procjene i sa rokom trajanja pet godina (izdana od Triglav osiguranje d.d.,. Podružnica Rijeka, broj police: ...

Zaključak o rješavanja međusobnih odnosa Grada ... - Grad Rijeka

16 lis 2017 ... priznavanje predmetnih troškova morao od Martinkovac gradnja d.o.o. zaprimiti ulazni račun. (prefakturiranje troškova) s PDV-om po sada ...

Zaključak i Plan upravljanja pomorskim dobrom za ... - Grad Rijeka

21 pro 2018 ... PRILAZA. POTHODNIKU. KOMERCIJALNO. REKREACIJSKI. SADRŽAJ. SUNCOBRANI,. LEŽALJKE. 20 kom. za 1 osobu. 20 kom za 1 osobu.

Zaključak o odgodi zakazane ovrhe pljenidbom ... - Grad Rijeka

30 lis 2017 ... ovrhovoditelja Grada Rijeke protiv ovršenika D.M., radi naplate, a u kojem je postupku za dan. 7.11.2017. godine u 12.30 sati, zaključkom ...

Zaključak o davanju ovlaštenja za izradu projektne ... - Grad Rijeka

25 ruj 2018 ... Grad Rijeka i ARTURIUS VERONA d.o.o. zaključiti će Ugovor kojim će se ... trenutku kada se steknu uvjeti za isto, a sve prema ugovoru SPAR ...

Zaključak o radnom vremenu ugostiteljskih objekata ... - Grad Rijeka

17 sij 2019 ... 37. MLJEKARSKI TRG. 38. MUZEJSKI TRG. 39. PAVLA RITTERA VITEZOVIĆA. 40. PAVLINSKI TRG. 41. POD KAŠTELOM. 42. POD VOLTUN.

Zaključak o izmjeni zaključka od dana 29. siječnja ... - Grad Rijeka

7 sij 2020 ... ukrašavanja centra grada Rijeka za vrijeme trajanja manifestacije „Rijeka Advent“. 480.000,00 kuna. Turistička zajednica grada Rijeke.

Zaključak o dostavi zamjenskog sredstva osiguranja ... - Grad Rijeka

16 ruj 2019 ... 3.1.izdati brisovno očitovanje za nekretnine u vlasništvu zakupnika koje su upisane na k.č. br. 1210/4 – poslovno-prodajni centar, okoliš, u zk.ul ...

Zaključak kojim se daje suglasnost KD Čistoća d.o.o. ... - Grad Rijeka

31 pro 2018 ... Cijena minimalne javne usluge određuje se na način opisan u ... Cjenik stupa na snagu i primjenjuje se od dana 1. siječnja 2019. ... obavlja prikupljanje, prijevoz i zbrinjavanje komunalnog otpada iz gradova Rijeka, Bakar,.

Zaključak o nastavku ovršnog postupka radi prisilne ... - Grad Rijeka

12 lip 2018 ... Štefanić Dukić Ksenije iz Baške, Bodulska 8. 2. Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom, n/r Denis Šulina, Marine Superina, Mladenke ...

Zaključak kojim se odobrava storno računa naknade ... - Grad Rijeka

9 srp 2018 ... korisniku prostora Kick boxing klubu „Mega centar“ iz Rijeke, Giuseppe Duella 12, (OIB: 44125272856) po ugovorenoj cijeni zakupnine od 1,80 ...

Zaključak o nadoknadi troška sanacije stropa u stanu ... - Grad Rijeka

7 ožu 2016 ... 1-1, koju je dostavila tvrtka VIS GRADNJA d.o.o., koji iznos Alessio ... Okvirnom sporazumu između Grada Rijeke i ZZ BARIĆ GRADNJA (za cca ...

Prijedlog Ugovora o raskidu Ugovora o zakupu nepokretnosti ...

UGOVORA O ZAKUPU NEPOKRETNOSTI U DRŽAVNOJ SVOJINI, zaključen ... i 6 ovog ugovora zaključiti Aneks Ugovora nakon što se utvrdi vrsta, obim i iznos.

Informacije o sklapanju Ugovora o transakcijskom poslovanju putem ...

7 velj 2020 ... računa, aktiviranje on-line bankarstva putem interneta (e-zaba), on-line bankarstva putem mobilne aplikacije Telekom Bankarstvo i ...

Odluka o prihvatu ponuda i sklapanju ugovora o kupoprodaji ...

2 kol 2017 ... GRAND AUTO NEKRETNINE d.o.o. iz Zagreba, Ljubljanska avenija 4, prodaje se građevinsko zemljište k.č. 1570/5 k.o. Pula, površine 324 m2 ...

06. Odluka o sklapanju Aneksa ugovora o darovanju nekretnina.pdf

4 kol 2015 ... Na temelju članka 15. i članka 54. stavak 2. Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine", ...

Prijedlog odluke o sklapanju ugovora o prijenosu prava vlasništva ...

13 stu 2018 ... prava vlasništva na srednjoškolske ustanove bez naknade, dok je za osam ... odjelu Općinskog suda u Rijeci provesti uknjižbu brisanja prava ...