Analiza nizova srednjih godišnjih temperatura zraka u Hrvatskoj

nih osamdesetih godina prošlog stoljeća. Neki autori [4] ... 1961.-2008. 16,48. 15,40. 17,80. 26. Osijek. 45° 32'. 18° 44'. 89. 1899.-2008. 10,96. 8,80. 12,90.

Analiza nizova srednjih godišnjih temperatura zraka u Hrvatskoj - Srodni dokumenti

Analiza nizova srednjih godišnjih temperatura zraka u Hrvatskoj

nih osamdesetih godina prošlog stoljeća. Neki autori [4] ... 1961.-2008. 16,48. 15,40. 17,80. 26. Osijek. 45° 32'. 18° 44'. 89. 1899.-2008. 10,96. 8,80. 12,90.

ANALIZA MINIMALNIH TEMPERATURA TLA U HRVATSKOJ

maksimalne dubine smrzavanja u različitim klimatskim zonama i provjeriti ovisnost temperature tla o visini snježnog pokrivača. Analizirani su i uspoređivani ...

Temperatura zraka

se upućuje na stranice NCVVO-a (provedeni ispiti državne mature iz Geografije) i AZOO-a (provedeni ispiti Natjecanja iz Geografije). Upute za kriterijsko.

Temperatura zraka i tla

ekološka valencija većina ratarskih kultura. MEZOTERMNE. STENOTERMNE uska ekološka valencija smokva, maslina. *Ekološka valencija kultura* ...

Tablica 1. Pregled apsolutnih maksimalnih temperatura zraka za ...

Pregled apsolutnih maksimalnih temperatura zraka za siječanj 2020. godine i usporedba s raspoloživim nizom dotičnih postaja. Navedene su vrijednosti za ...

analiza osjetljivosti i analiza rizika ostvarenja godišnjih varijabilnih ...

Ključne riječi: Varijabilni troškovi, analiza osjetljivosti, analiza rizika, Monte-Carlo metoda. SENSITIVITY AND RISK ANALYSIS OF POWER SYSTEM. ANNUAL ...

dubinska analiza biomedicinskih vremenskih nizova zasnovana na ...

veće značenje od normalne sinusne tahikardije koja se javlja postepeno, a manje ... Mediterranian Electromechanical Conference MELECON 2010, Valletta, ...

statisti ka analiza vremenskih nizova na primjeru evaluacije kvalitete ...

Uz osnov- nu definiciju vremenskog niza opisuje se i kakvi vremenski nizovi mogu biti, definira se pojam ari- tmeti ke sredine vremenskog niza i opisani su inde- ...

PRIJEDLOG ODREĐENJA SREDNJIH GRADOVA U HRVATSKOJ

skupa od oko 160 gradova i gradića (mjesta sgradskim obilježjima) u Republici Hrvatskoj (oko 2000.) i prema tom skupu je izrađen prijedlog podskupa "srednjih ...

prednosti i nedostaci srednjih gradova u hrvatskoj: primjer grada ...

PROSTORNO PLANIRANJE GRADA VARAŽDINA. 42. 12.1. Generalni urbanistički plan (GUP) Grada Varaždina. 42. 12.2. Prostorni plan uređenja (PPU) Grada ...

prednosti i nedostaci srednjih gradova u hrvatskoj: primjer ... - unizg

U drugom je poglavlju rada konstatirano da su srednji gradovi u Hrvatskoj po ... Varaždina i stanovnici prigradskih naselja) prednosti vide u veličini grada, ...

analiza prijenosa topline u hladnjaku zraka - FSB

12. 2.2.2. Cell metoda-prijelaz topline u cijevima . . . . . . . . . . . . . . . 14. 3. NTU metoda (proracun). 15. 3.1. Proracun prijelaza topline u plaštu izmjenjivaca .

analiza strujanja zraka na modelu ventilatora turboventilatorskog ...

Bernoullijeva jednadžba, statički tlak opada. Područje gdje je statički tlak maksimalan, dinamički je minimalan ( minimalna brzina strujanja). Statički i dinamički ...

ANALIZA PODUZETNIŠTVA U REPUBLICI HRVATSKOJ I ...

26 kol 2018 ... U okviru tog istraživanja za utvrđivanje poduzetničke aktivnosti koriste se pokazatelji potencijalnih poduzetnika, novih poduzetnika, „odraslih“ ...

ANALIZA NEZAPOSLENOSTI U REPUBLICI HRVATSKOJ

Zapošljavanje i zaposlenost u Hrvatskoj kroz povijest ...................... 2.4. Posljedice ... Nezaposlenost mladih s tek stečenom srednjom stručnom spremom, iznosi ...

2. Konvergencija nizova

Niz realnih brojeva (xk) je konvergentan ako postoji realan broj ... Svaki konvergentan niz ima samo jedan limes. Za niz koji nije konvergentan kazemo.

TEORIJA NIZOVA

1 јул 2013 ... Definicija i konvergencija niza 1. 1.2. Osobine nizova 8. 1.2.1. Osobine konvergentnih nizova 8. 1.2.2. Osobine odred¯eno divergentnih nizova ...

Va ni limesi nizova

Va ni limesi nizova. Svako ko eli da polo i analizu 1 mora da zna ove limese u bilo koje doba dana i u bilo kojem sta u! (1) lim n→∞ c = c - limes konstantnog ...

ANALIZA POŠTANSKOG TRŽIŠTA U REPUBLICI HRVATSKOJ

... operatora nudi mogućnost dostave u večernjim satima, kao i dostave subotom. ... je spomenuti udruživanje Hrvatske pošte d. d. i njemačkog logističkog poduzeća DHL-a koji ... Pošiljatelj i primatelj bit će zadovoljniji što je dostava brža,.

ANALIZA I KRETANJE PLAĆA U REPUBLICI HRVATSKOJ

25 lip 2016 ... Tablica 3: Prosjeĉna mjeseĉna neto plaća u RH u razdoblju sijeĉanj-oţujak 2016. godine po sektorima (u kn). Odabrani sektor. Prosjeĉna bruto ...

Analiza poslova u hrvatskoj državnoj upravi

1 Uredba o klasifikaciji radnih mjesta u državnoj službi stupila je na snagu 1. kolovo za 2007. Pravilnici o unutarnjem redu državnih tijela trebali su biti usklađeni ...

ANALIZA POREZNOG KLINA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Izvor: Računovodstvo i financije (2018): RIF-ove obavijesti 2018., Zagreb, str. 7. Tablica 3 prikazuje mjesečne i godišnje porezne osnovice poreza na dohodak, ...

analiza učinkovitosti visokog obrazovanja u republici hrvatskoj ...

prostora. Visoko obrazovanje u Republici Hrvatskoj temelji se na akademskim slobodama, akademskoj samoupravi i autonomiji sveučilišta u skladu s Ustavom,.

analiza poduzetništva u republici hrvatskoj i usporedba s izabranim ...

26 kol 2018 ... Hrvatsku, istražiti i poduzetništvo u Republici Hrvatskoj odabranim pokazateljima ... poduzetnički najuspješnije zemlje čije poduzetničke prakse (zakonodavne, poticajne ... 3 Indeks broja osnovanih poduzeća u 2017. u odnosu na 2007. godinu ... 1787-tvrtki-zatrazeno-375-stecajeva-69639 (26.08.2018.)

analiza alternativnih investicijskih fondova u hrvatskoj - Repozitorij ...

Investicijski fondovi u prosjeku nude veće prinose nego što je to slučaj kod ... u Hrvatskoj u kojem se nalaze različite tablice koje prate stanje u Hrvatskoj. Nalaze ...

analiza demografskih kretanja u hrvatskoj - Repozitorij UNIPU

Projekcija stanovništva za razdoblje od 2011. do 2051. godine ..................... 39. 5.2. Projekcija ... izuzetno promjene u prirodnom kretanju stanovništva, već tu spada i dobno-spolna struktura kao i ... godine poprima oblika naopake piramide.

analiza ekonomske nejednakosti u hrvatskoj - Sveučilište Sjever

29 ožu 2018 ... (prosječan Ginijev koeficijent za Poljsku, Češku Republiku, Slovačku Republiku,. Mađarsku i Sloveniju je 0,278 – UNICEF, 2003). Ako se ...

statistička analiza kretanja u turizmu u republici hrvatskoj

19 srp 2016 ... turizmu, gdje su opisani povijesni razvoj turizma u Hrvatskoj, turistički resursi, ... Promatrajući vjerski turizam u Hrvatskoj poznata su hodočašća ...

analiza cementne industrije u hrvatskoj primjenom porterova ...

kwell i Eppler, 2014): (1) Porterov model pet konkurentskih sila, (2) model ... I sam Porter ističe da je korektnije sagledati utjecaj države na svih 5 sila, nego je ...

analiza oporezivanja imovine u hrvatskoj i odabranim europskim ...

porezni obveznik. RH oporezuje imovinu svojih građana putem: poreza na nasljedstva i darove, poreza na cestovna motorna vozila, poreza na plovila, poreza ...

komparativna analiza poduzeća iz hotelskog sektora u hrvatskoj

4 sij 2010 ... suvremena znanja i vještine za kvalitetno obavljanje hotelskog posla, ... Riviera d.d., Maistra d.d., Plava Laguna d.d. i Istraturist Umag d.d. ...

usporedna analiza gubitaka električne energije u hrvatskoj sa ...

Ključne riječi: gubici električne energije, elektroenergetski sustav ... Sve navedene značajke u većoj ili manjoj mjeri uzrokuju povećanje gubitaka u distribucijskoj.

analiza poslovanja stambenih štedionica u republici hrvatskoj

18 ruj 2016 ... Zakon o stambenoj štednji i državnom poticanju stambene štednje.......... 19. 3.3. ... stambena štedionica najbolja prema tom pokazatelju.

analiza i prijedlozi poboljšanja tržišta rada u hrvatskoj

žište rada. Čini se da je cijena strože zaštite zaposlenja ograničeno stvaranje novih rad- nih mjesta. Ključne riječi: Hrvatska, tržište rada, propisi o zaštiti ...

analiza nezaposlenosti u republici hrvatskoj i javne politike ...

nezaposlenost počne rasti, Federalne rezerve smanjuju kamatne stope s ciljem: ... Frikcijska se nezaposlenost definira kao privremena nezaposlenost koja ...

analiza performansi mirovinskih fondova u republici hrvatskoj

19 ruj 2016 ... http://www.azfond.hr/dmf/izvjesca-i-publikacije/obvezni-mirovinski-fond- · financijska-izvjesca [11.05.2016.] 8. Financijski izvještaji (2005-2014): ...

Analiza stanja kontejnerskog prometa u Republici Hrvatskoj

kontejneri jedno vrijeme stoje na terminalu se javlja jer grana prometa koja je zadužena za otpremu ... Radno vrijeme. • Vrste roba. • Zastoji u ... Dio terminala koji je namijenjen za skladištenje frigo kontejnera odnosno kontejnera kod kojih je ...

analiza moderne i suvremene islamske arhitekture u hrvatskoj the ...

trg.54 Stjepan Planić u svojem obrazloženju koncepta navodi kako je htio „… kružni volumen smiriti i fiksirati unutar opisane tlocrtne kvadratne forme, kojoj su tri ...

analiza koncentracije bankarskog sektora u republici hrvatskoj

23 svi 2019 ... Pokazatelji poslovanja banaka u Hrvatskoj . ... Tablica 2. Najveće svjetske banke u 2011. godini. RANG. Banka. Zemlja. Ukupna imovina. 1. Bank of ... aktive svih banaka bio je veći u odnosu na kraj 2016. godine. Došlo je i do ...

Analiza evidentiranih zaštićenih područja u Republici Hrvatskoj u ...

1GeoKliman d.o.o. Poreč. 2Državna geodetska uprava, Odjel za katastar nekretnina Glina. Sažetak. Zakonom o zaštiti prirode (NN 80/2013) propisan je sadržaj ...

Analiza tržišta cestovnog prijevoza u Republici Hrvatskoj

2 sij 2007 ... rada hrvatskih prijevoznika u međunarodnom cestovnom prijevozu roba. Na ... Prijevozna sredstva su ostvarila najveći pozitivni pomak kod pokazatelja vezanih za ... 100%. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. Domaći prijevoznici.

analiza ciklusa eksploatacije kvarcnoga pijeska u hrvatskoj

Kvarcni pijesak je sirovina sa širokim spektrom primjena od kojih su ... povećanje ukupne godišnje cijene resursa su pokazali kako u oplemenjivanju kvarcnog.

Analiza konkurentnosti industrije igara na sreću u Republici Hrvatskoj

mnogo korisnika, „samo za primjer Hrvatska Lutrija ima 220 tisuća registriranih ... Preuzeto s: https://www.lutrija.hr/cmd/fgs.axd?id=60220 (06.08.2017.).

analiza nezaposlenosti u republici hrvatskoj u periodu 2008-2015

Frikcijska nezaposlenost javlja se zbog neprestanog kretanja ljudi između područja i zaposlenja ili kroz različite stadije životnog ciklusa, odnosno ukoliko ...

Analiza stanja prava djece u Hrvatskoj 2014. - Unicef

s roditeljima ili umjesto roditelja, a roditelj(i) djeteta mogu privremeno povjeriti ostvarivanje ... subvencioniraju djelatnosti dadilja pomak je što se tiče prava djece. Međutim, Zakon je teško ... javno zdravstvo, http://www.izlog.info/ ... ili ismijavaju osobe/skupine, oglasi za djeci neprimjerene usluge ili proizvode), djeca mogu ...

Analiza utjecaja oblika vlasništva na zaposlenost u Hrvatskoj ... - OAJI

U sferi proučavanja efekata privatizacije na zaposlenost, ovaj rad se fokusira na ... Ključne riječi: tranzicija, privatizacija, struktura vlasništva, zaposlenost.

pregled i analiza stanja na tržištu leasinga u republici hrvatskoj

8. i4next leasing Croatia d.o.o.. 9. IMPULS-LEASING d.o.o.. 10. Mercedes-Benz Leasing Hrvatska d.o.o.. 11. OTP Leasing d.d.. 12. PBZ-LEASING d.o.o.. 13.

student investitor 2018. analiza bankarske industrije u hrvatskoj

Zagrebačka banka, Privredna banka Zagreb i Hrvatska poštanska banka. Prvo se ... U 2015. internet bankarstvo je koristilo 1.2 milijuna ljudi kroz 1.8 milijuna ...

Socijalna uključivost visokog obrazovanja u Hrvatskoj: analiza stanja

Izvješće je rezultat suradnje IRO-a i MZOS-a na međunarodnom projektu „Prema pravednom i transparentnom pristupu visokom obrazovanju u Hrvatskoj ...

Analiza stanja u obiteljskoj medicini u Hrvatskoj i nužnost promjena

liječnika obiteljske medicine bilo je zadržati ... drugih specijalnosti i liječnika opće medicine i odnos je 1 ... medicini odnosi se na sustav plaća- nja. Novi model ...

analiza luka nautiĉkog turizma u republici hrvatskoj - Repozitorij ...

6 ožu 2018 ... Luke nautiĉkog turizma predstavljaju mjesta na kojima se odvija susret ... U trećem poglavlju pod nazivom Uloga luka nautičkog turizma na ...

analiza nezaposlenosti u republici hrvatskoj od 2004. do 2016. godine

Frikcijska nezaposlenost se može pojaviti zbog stalnog kretanja ljudi izmeĊu podruĉja i zaposlenja ili kroz razliĉite stadije životnog ciklusa, odnosno ako osoba ...

Analiza stanja tržišta ekološkog voća u Hrvatskoj - Repozitorij ...

proizvodnje, ali je očekivana prosječna cijena ekološki proizvedenih šljiva za ... grejp, naranča i mango podrijetlom iz Italije, banana iz Kolumbije i kumkvat iz.

Trivijalan ljubavni roman u hrvatskoj književnosti:komparativna analiza

objasnit će se (polazeći od teze da su ljubavni romani književna djela niže ... Ona tvrdi da „male reserve and indefference also become issues in the romance.

analiza županija u republici hrvatskoj – povijest, demografija ... - Core

Hrvatske, ima poseban status grada i županije, tako da je u Republici ... Karta 8: Prosječna starost stanovništva Hrvatske, po gradovima i općinama, Popis 2011.

analiza tržišta rada u republici hrvatskoj - Digitalni repozitorij ...

BALTAZAR ZAPREŠIĆ. Stručni studij Poslovanje i upravljanje. Usmjerenje Poslovna ekonomija i financije. STRUČNI ZAVRŠNI RAD. ANALIZA TRŽIŠTA RADA ...

Analiza sustava poticanja stambene štednje u Republici Hrvatskoj.

Glavni pokazatelji uspješnosti sustava stambene štednje u Hrvatskoj ... ugovora o stambenoj štednji koristi se namjenski za te potrebe (Douglas, Katsura i Bejan ...

Analiza postupaka zaštite autohtonih pasmina konja u Hrvatskoj

autohtone pasmine (posavski konj, hrvatski hladnokrvnjak i meĎimurski konj) i jedna izvorna i zaštićena pasmina (lipicanac). Odlikuju se svojim specifičnim ...

statistička analiza kretanja plaća i cijena u republici hrvatskoj od ...

28 srp 2016 ... Tema ovog rada je statistička analiza kretanja cijena i plaća u Republici ... http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=98003 ...

analiza ljudskog kapitala republici hrvatskoj - Digitalni repozitorij ...

Ljudski kapital ima značajnu ulogu u ekonomiji, a najbitnija je ona vezana uz ekonomski rast. Prema tome, ljudski kapital ključan je faktor ekonomskog rasta po ...