Pravilnik o studiranju - EFRI

19 ruj 2016 ... standard – Referadi za preddiplomski i diplomski studij (u nastavku teksta: Referada). unutar rokova za upis u novu akademsku godinu.

Pravilnik o studiranju - EFRI - Srodni dokumenti

Pravilnik o studiranju - EFRI

19 ruj 2016 ... standard – Referadi za preddiplomski i diplomski studij (u nastavku teksta: Referada). unutar rokova za upis u novu akademsku godinu.

Pravilnik o studiranju

i druga prava i obveze izvoditelja zajedničkoga studija. ... (3) Studijski program izvodi se po nastavnome planu i nastavnome programu, i sadrži: ... (5) Strani se državljani mogu upisati u statusu redovitih studenata uz plaćanje ili izvanrednih.

PRV-05-01 Pravilnik o studiranju na TVZ-u

godina studiranja identična godini studija na koju je odobren prijelaz. ... uvjete te ima sva studentska prava (npr. pravo na razne potvrde, pravo na izlazak na.

Pravilnik o studiranju.pdf - Veleri

17 ruj 2019 ... poslovnim sustavima, smjerovi: Programsko inženjerstvo u poslovnim sustavima i Poslovni informacijski sustavi, studij traje dvije godine,.

pravilnik o studiranju - UniZd

12 sij 2006 ... nastavničke pokretljivosti te priznavanje akademskog statusa između europskih sveučilišta. II. ... (5) Svaka razina sveučilišnog studija završava stjecanjem određenog naziva ili stupnja. ... (1) Preddiplomski sveučilišni i stručni studij može upisati osoba sa završenom srednjom ... pitanja polaganja razlike i sl.

pravilnik o studiranju - VUKA

16 lis 2014 ... stručne prakse i terenske nastave te provjera znanja. ... akademskog građanina (JMBAG), koji se studentu dodjeljuje prilikom prvog upisa u.

Pravilnik o studiranju - Sveučilište Sjever

9 ožu 2016 ... Strani državljani imaju pravo upisa na studij sukladno odredbama ... Razredbeni postupak za upis izvanrednih studenata na sve studije temelji se ... Po odobrenom zahtjevu za mirovanje student upisuje godinu u skladu sa ...

PRAVILNIK O STUDIRANJU RIT CROATIA ZA AKADEMSKU ...

1 kol 2019 ... RIT Croatia ustrojava i izvodi preddiplomske stručne studije u skladu sa Zakonom ... Cijena jednog (1) semestralnog kredita iznosi 262,50 eura.

pravilnik o studiranju - Veleučilište u Šibeniku

studentu, koliko ima ostvarenih ECTS bodova, koje kolegije razlike je obvezan upisati, te koju studijsku godinu upisuje i u kojem statusu. (3) Vrijeme studiranja u ...

pravilnik o studiranju na preddiplomskim i diplomskim ... - RGN-a

14 srp 2017 ... STUDIJIMA RGN FAKULTETA. Zagreb, srpanj 2017. ... upisati niti na jedan studijski program iste razine RGN fakulteta. 4. Iznimno, osobi koja ...

pravilnik o studijima i studiranju - Libertas

9 svi 2016 ... Statuta Libertas međunarodnog sveučilišta u Zagrebu, Upravno vijeće Libertas ... (EDUNETA) prijavnici za ispit i pisanom obliku u ispitnoj listi.

Pravilnik o studiranju na preddiplomskom i diplomskom studiju

studenta Fakultet izdaje prijepis ocjena i na engleskom jeziku. ... Student prijavljuje polaganje ispita isključivo preko modula Studomat u skladu s odredbama.

Pravilnik o studiranju na preddiplomskim i diplomskim studijima FPZ-a

10 svi 2018 ... Opće informacije za studente koje utvrđuje i objavljuje Fakultet: a prostori i oprema za ... pomoć za studente, h. studentski servis, ... Izvanredni student Fakulteta je onaj student Fakulteta koji studira isti studijski progran kao i.

pravilnik o studiranju na preddiplomskim i diplomskim ... - KBF Zagreb

(1) Stručni studij na Fakultetu izvodi se u trajanju od tri godine. (2) Do kraja stručnog studija student mora prikupiti najmanje 180 ECTS bodova. Članak 5.

Pravilnik o studiranju na preddiplomskom i ... - Građevinski fakultet

održanoj 24. rujna 2008. godine donijelo Pravilnik o studiranju na ... potrebne za upis predmeta, oblike izvedbe nastave i način provjere znanja za svaki ... najviše jedan ispit nepoložen iz prve godine studija na visokom učilištu s kojeg ... ECTS bodovi stečeni na drugom studijskom programu ... Ponovni upis predmeta.

Pravilnik o studiranju na diplomskim studijima Farmaceutsko ...

21 svi 2014 ... c. početak, završetak i satnica izvođenja nastave, d. oblici nastave ... biokemijskog fakulteta (FBF-a) s doktoratom znanosti. On može unutar ...

pravilnik o studiranju na preddiplomskim i diplomskim studijima rgn ...

14 srp 2017 ... ocjena. Obrazac propisuje Senat Sveučilišta u Zagrebu. Na zahtjev studenta. Fakultet izdaje prijepis ocjena i na engleskom jeziku. Dopunska ...

Pravilnik o studiranju, listopad 2018.pdf - Akademija primijenjenih ...

prijavljuje putem lokalnog računala ili Interneta koristeći programski modul Studomat. ... 0 do 100% ocjenskih bodova pri čemu prolazna ocjena ne može biti niža od ... Studentu kojemu je odobren prijelaz, a prijepis ocjena ne sadrži postotak ...

pravilnik o studijima i studiranju na sveučilištu josipa jurja ...

(1) Prijepis ocjena javna je isprava koju nositelj studija izdaje na zahtjev ... odjavljuje putem lokalnog računala ili interneta koristeći programski modul studomat,.

Pravilnik o studiranju na Ekonomskom fakultetu - Zagreb - EFZG

Prijelaz s drugih ekonomskih fakulteta na Ekonomski fakultet - Zagreb. Nazivi, stupnjevi i isprave o završenom studiju. III. DIPLOMSKI STUDIJ. Opće odredbe.

PRAVILNIK O STUDIJIMA I STUDIRANJU Zagreb, srpanj 2018.

18 srp 2018 ... Dopunska isprava o uspjehu na studiju pri povratku na Sveučilište . ... se bez naknade na hrvatskom jeziku i na engleskom jeziku izdaje i.

pravilnik o studiranju - Visoka škola za Inspekcijski i Kadrovski ...

STUDENTSKA ISKAZNICA/IKSICA. Članak 32. (1) Studentska iskaznica je studentska isprava odnosno javna isprava kojom se dokazuje status studenta.

Pravilnik o studiranju studenata sportaša - Sveučilište Jurja Dobrile ...

17 srp 2019 ... Pravilnika o studiranju Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, a u skladu s ... 2. ovog članka, dokazuje status rješenjem o kategorizaciji sportaša kao ...

Pravilnik o studiranju studenata sportaša - Sveučilište Jurja Dobrile

17 srp 2019 ... Pravilnika o studiranju Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, a u skladu s ... 2. ovog članka, dokazuje status rješenjem o kategorizaciji sportaša kao ...

Pravilnik o studiranju preddiplomski i diplomski studiji FKIT - 2018 ...

(3) Pojmovi koji se koriste u ovom Pravilniku koji imaju rodni značaj, bez obzira koriste li se u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ...

pravilnik o studiranju sportaša na visokim učilištima rh - Rektorski zbor

4 stu 2016 ... ekipe, sveučilišne ekipe i/ili sveučilišnog sportskog kluba, uključujući ... sportaš ima pravo na ostvarenje sveučilišne sportske stipendije.

Pravilnik o studiranju (ožujak 2017.) - Sveučilište Jurja Dobrile

10. sjednici održanoj 27. veljače 2017. godine, donio je sljedeći. Pravilnik o studiranju. DIO PRVI. UVODNE ODREDBE. Predmet normiranja. Članak 1.

Pravilnik o diplomskom radu - EFRI

SADRŽAJ DIPLOMSKOG RADA. Članak 3. (1) Obavezni dijelovi diplomskog rada su: korica diplomskog rada, naslovna stranica diplomskog rada, sažetak s.

Pravilnik o završnom radu - EFRI

Pravilnik o završnom radu. (usvojen na sjednici Fakultetskog vijeća 18/4/2016. godine). Na temelju članka 53. Pravilnika o studijima Sveučilišta u Rijeci ...

Pravilnik o studiranju (ožujak 2017.) - Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

10. sjednici održanoj 27. veljače 2017. godine, donio je sljedeći. Pravilnik o studiranju. DIO PRVI. UVODNE ODREDBE. Predmet normiranja. Članak 1.

ugovor o studiranju study agreement - Apeiron

UGOVOR O STUDIRANJU ... regionalnim internet centrima učenja na daljinu u visokoškolskim ... Studentski radovi mogu da se koriste za edukacione potrebe.

pdfPravilnik o studijima i studiranju Veleučilišta s pravom javnosti

8 tra 2019 ... sustavu Infoeduka ili drugim sluZbenim komunikacijskim kanalima Veleudilista. Uz popunjen obrazac zamolbe studenti trebaju predati ovjeren ...

Opšti uslovi ugovora o studiranju na Fakultetu tehničkih nauka u ...

17 мај 2019 ... студентску службу Факултета и поднесе захтев за испис са ... 8) Поштује права запослених и других студената на Факултету; ... 12) За упис сваке наредне године студија испуни све обавезе из наставног плана и.

Untitled - EFRI

Standard: 1880-1914", Federal Reserve Bank of New York. 4. ... režima deviznih tečajeva, dok drugi dio rada analizira kako režimi deviznog tečaja utječu i.

Europass CV - EFRI

ekonomija, Monetarna ekonomija, Osnove ekonomije,. - pisanje poslovnih planova. - novinar, Parentium media, Poreč, www.parentium.com. - trener mlađih ...

Katarina Šebalj - EFRI

PLASIRANJA REFLUSTAT PROIZVODA definiranje plana istraživanja i hipoteza formiranje anketnog upitnika te provedba kvantitativnog djela istraživanja.

Europass CV - EFRI - UNIRI

March 2016. Panel data Econometrics. Faculty of Economics University of Rijeka and University of North Carolina at Charlotte. ▫ Introduction, review of OLS/GLS, ...

Saša Žiković - EFRI

12 ruj 2019 ... Faculty of Economics and Business Rijeka, Rijeka (Croatia) ... 3 project financed by the University of Rijeka, Supervisory Board of Gorenje Inc..

Baltazar i prijatelji, d - EFRI

Baltazar i prijatelji, d.o.o.. STUDOMATIC uputstvo za korištenje verzija 1.0. Studomatic je dio sustava Eduneta. Copyright BIP d.o.o., 2005. Sva prava pridržana.

Sveučilište u Rijeci - EFRI

20 velj 2020 ... Kandidati se prijavljuju on-line preko sustava Eduneta: PRIJAVNICA. U zadnjem koraku popunjavanja on-line prijavnice polaznik dobiva ...

Suvremeni menadžment - EFRI

Tako je radno okruženje mnogih poduzeća internacionalno, ... vrijeme. To se posebno odnosi na mala poduzeća koja još eksperimentiraju s različitim ...

helena blažić - EFRI

Helena Blažić. USPOREDNI POREZNI SUSTAVI. - OPOREZIVANJE DOHOTKA I DOBITI. Izdavač: Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci. Recenzenti: Prof. dr.

Honorarni posao - EFRI

Honorarni posao – student servis. - administrativni poslovi, zaprimanje narudžbi, kontaktiranje kupaca. 03/2007 – 06/2008 PLODINE d.d. Rijeka. Pomoćnik ...

pravednost? - EFRI - UNIRI

vertikalnoj pravednosti u hrvatskoj poreznoj politici, kako s obzirom na porezni ... nekretnine, a ekonomisti specijalizirani za javne financije za porezu na neto ...

Kornelija Čakarun - EFRI

listopad 2018. – veljača 2019. ... Držanje obavezne nastave iz engleskog jezika, rad s učenicima s posebnim potrebama, sudjelovanje u ... posebnim potrebama, pripremanje učenika za županijsko i državno natjecanje iz engleskog jezika,.

financijska matematika - EFRI

K odrediti tako da koristeći postotni račun odredimo postotni iznos na zadanu glavnicu. Jednostavne kamate se izračunavaju na dva načina: dekurzivno ili.

efri freshmen guide - UNIRI

corner of a student's x-card and is made up of three series of numbers . Continuous ... Tel : 385 51 213 101. Working hours: 24/7 www ljekarna-jadran hr ...

UPUTE za korištenje STUDOMATIC - EFRI

STUDOMATIC - uputstvo za korištenje (verzija 1.0). Baltazar i prijatelji d.o.o., Zagreb. 2. SADRŽAJ. 1. Uvod u rad sa Studomaticom .

Uvod u inovativnost poduzeća - EFRI

konačnu potrošnju (sapuni, deterdženti, parfemi i kozmetika). Među vodeća ... Relationship among Research and Development, Innovation and Economic.

Ime i prezime Doc.dr.sc. Maja Martinović - EFRI

EUROPEAN. CURRICULUM VITAE. FORMAT. OSOBNI PODACI. Ime i prezime Doc.dr.sc. Maja Martinović. Elektronička pošta, Web adresa [email protected]

efri vodič za brucoše - UNIRI

JMBAG (Jedinstveni Matični Broj Aka- demskog ... Kolokvij – pisana ili usmena provjera znanja kojom se ... Ispit – usmena ili pisana provjera znanja na kraju ...

Usporedni porezni sustavi - EFRI

Pokretnine (na nekretnine se umjesto poreza na kapitalnu dobit plaća od ... B2) Izuzeće dividendi (u apsolutnim iznosima ili ovisno o visini ... ljudski kapital).

Europass-Curriculum Vitae - EFRI

Organizacijske vještine i kompetencije. Kao član organizacijskog odbora dviju međunarodnih konferencija stekla je mnoštvo organizacijskih vještina, a kao član ...

Ime i prezime Ivana First Komen - EFRI

Mjesto Rijeka. Ustanova IT akademija Sveučilišta u Rijeci. Područje Grafički dizajn. Godina 2004. Mjesto Karben, Frankfurt, Germany. Ustanova Siemens VDO.

Europass Curriculum Vitae - EFRI

Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet Rijeka, Ivana Filipovića 4, 51000 Rijeka, Hrvatska ... Sport: ples (Salsa – napredni tečaj), košarka, badminton, biciklizam.

STATISTIČKA ANALIZA U EKONOMIJI - EFRI

1 sij 2020 ... n različitih elemenata, tada se svih k mjesta može popuniti na. ) ... (. 2. 1 ... što se čita: "n povrh r ". ... Kalkulator vjerojatnosti poziva se iz menija.

Ime i prezime Zdenko Prohaska - EFRI - UNIRI

Diplomski studij: financijska tržišta i institucije, investicijska analiza. Poslijediplomski doktorski studij: suvremena financijska tržišta i institucije, odabrane teme iz.

UPORABA STATISTIKE U EKONOMIJI, 2. izdanje - EFRI

1 kol 2019 ... d) Kumulativni niz relativnih frekvencija "više od". Kumulativni niz apsolutnih frekvencija "manje od" dobije se postupnim ili sukcesivnim ...

Upravljačka ekonomika - teorija i praksa - EFRI

povećanju efikasnosti. No, u to je vrijeme takav pristup bio primjeren jer su ponuda i ... radnika plaćenih po satu da sjede u skladištu i umataju poklone. ... 71 Turek, F., Globalizacija i globalna sigurnost, Interland d.o.o., Varaždin, 1999., str. 13.

Priručnik za vježbe iz informatike - EFRI - UNIRI

U ovim praktičnim vježbama opisano je kako se brzo i učinkovito snalaziti u vrpci ... ćemo sažeti sadržaj u jednu datoteku, ali i smanjiti njegovu veličinu. ... Svaka se kartica sastoji od nekoliko grupa u kojima se nalaze naredbe (Šutalo, 2010). ... koji smo sami kreirali ili prilagoditi neki od postojećih stilova dostupnih u Wordu,.