Odluka o naknadama troškova - cijenama školarina i ... - Algebra

Cijena školarine za upis na prvu godinu preddiplomskog studija, ovisno o ... OIB: 14575159920 i matični broj: 2412926 IBAN: HR7523600001102036972 toi.

Odluka o naknadama troškova - cijenama školarina i ... - Algebra - Srodni dokumenti

Odluka o naknadama troškova - cijenama školarina i ... - Algebra

Cijena školarine za upis na prvu godinu preddiplomskog studija, ovisno o ... OIB: 14575159920 i matični broj: 2412926 IBAN: HR7523600001102036972 toi.

Odluka o naknadama troškova cijenama školarina i usluga ... - Algebra

15 svi 2018 ... Ova Odluka odnosi se na cijene usluga na Visokom učilištu Algebra kako slijedi: A) Naknade školarine na preddiplomskim stručnim studijima ...

Pravilnik o naknadama putnih i drugih troškova službenog ... - TTF

18 tra 2019 ... Uz putni nalog obavezno se prilaže Izvješće s puta i isprave kojima se dokazuju nastali izdaci (računi za cestarine (ispis ENC), putne karte, ...

Pravilnika o naknadama putnih i drugih troškova službenih putovanja

1 ruj 2019 ... i uvjeti isplata naknada putnih i drugih troškova službenih putovanja. ... 1) Službeno putovanje obavlja se na temelju putnog naloga koji izdaje Zavod. ... ovjerenog od strane HZZO-a, odnosno na temelju zahtjeva za prijevoz ...

Pravilnik o naknadama putnih i drugih troškova ... - GKMM Split

Ovim pravilnikom uređuje se način izdavanja i odobravanja putnih naloga, visina ... obračuna putnih i drugih troškova nastalih na službenom putovanju.

Pravilnik o naknadama putnih i drugih troškova u Radio ... - RTCG

o naknadama putnih i drugih troškova u Radio televiziji Crne Gore ... Putni troškovi na službenom putovanju u zemlji, pripadaju zaposlenom u visini vozne karte ...

Pravilnik o naknadama putnih i drugih troškova službenog putovanja

18 tra 2019 ... visina naknada putnih i drugih troškova za službena putovanja u tuzemstvo i inozemstvo, način obračuna i uvjeti isplata naknada putnih i ...

Pravila o naknadama putnih i drugih troškova službenih putovanja

16 stu 2018 ... vezi primjene Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 10/17 i ... visina naknada putnih i drugih troškova za službena putovanja u.

Odluka o proceduri naplate potraživanja od školarina i ostalih ... - KIF

od kojih se prva dva puta šalje opomena, a treći put opomena pred tužbu pokretanje ovršnog postupka sudska tužba. U svrhu obročne otplate školarina, ...

Odluka o utvrđivanju iznosa upisnina, školarina i naknada

18 srp 2019 ... za polaznike programa Fakulteta koji se temelje na načelima cjeloživotnog učenja (PPDMO,. PPDMS, Razlikovni programi, Ljetna škola ...

Odluka o utvrđivanju iznosa upisnina, školarina i naknada - FFST

Poljicka cesta 35, 21000 Split ... Split, 18. srpnja 2019. godine. M ... za polaznike programa Fakulteta koji se temelje na načelima cjeloživotnog učenja (PPDMO,.

Odluka o utvrdjivanju iznosa upisnina, školarina i ostalih naknada

PPDMO-strukovni, Razlikovniprogram, HJS i HKS) iznosi 200,00 kuna. SroranrNa: - Puni iznos godiSnje Skolarine redovitih studenata za preddiplomski, ...

Odluka o utvrdjivanju iznosa upisnina, školarina i ostalih ... - FFST

PPDMO-strukovni, Razlikovniprogram, HJS i HKS) iznosi 200,00 kuna. SroranrNa: - Puni iznos godiSnje Skolarine redovitih studenata za preddiplomski, ...

Odluka o cijenama vodnih usluga - Vio

1,00 kn/m3. ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.. Zagreb, Ulica grada Vukovara 41. Tel 385 1 6420 000 www.zgh.hr. Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 080042653.

Odluka o cijenama usluga – Dom Lovret, Split

Na temelju članka 29. Statuta doma za starije i nemoćne osobe Lovret, Split i članka 96. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine" broj 157/13, 152/14, 99/15, ...

Odluka o cijenama izvanrednog ispitivanja vodomjera - VIO

11 lip 2019 ... web: www.vio.hr, e-mail: [email protected] tel.: 01 61 63 000, fax: 01 61 63 100. Trgovački sud u Zagrebu, Tt-13/25476-2, Temeljni kapital: ...

Odluka o cijenama socijalnih usluga – 2019.g. - Dom za starije ...

1 pro 2019 ... Cijene usluge pomoći u kući – organiziranje prehrane za korisnike kojima je to pravo priznato temeljem rješenja nadležnog centra za socijalnu ...

Odluka o prodajnim cijenama pijeska - Komunalac Vukovar

20 ruj 2019 ... Maloprodajna cijena 170,00 kn/m3. Sukladno naručenoj količini pijeska u veleprodaji se odobrava količinski i Cassa sconto rabat kako slijedi:.

Odluka o vrstama i cijenama usluga Javne vatrogasne postrojbe ...

Cijena upotrebe vatrogasnih vozila određena je na temelju namjene i količine ... postrojba Grada Zagreba, kao pridružena servisna točka tvrtke Drager Safety.

Cjenik i odluka o cijenama usluga u DZSINO Split - Dom za starije i ...

1 srp 2018 ... Na sjednici Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Split, održanoj dana 10. svibnja 2018. godine, donijeta je. ODLUKA.

Analiza pravilnika/odluka o cijenama zdravstvenih usluga ... - deso.mk

Na zahtjev doktora primarne zdravstvene zaštite, ... nakon obrade, a na uputnicu upisuje razlog upućivanja, odnosno kakvo konzilijarno mišljenje ... -Holter EKG.

ODLUKA O NAKNADAMA ZA MASTERCARD KARTICE

*Efektivna kamatna stopa (EKS), iznos anuiteta te ukupni iznos otplate Revolving zajma izračunati su pod pretpostavkom da je maksimalni iznos. Revolving ...

Odluka o studentskim participacijama i naknadama - EFZG

Studentska referada. 5. Uredu za međunarodnu suradnju. 6. Skriptamici Fakulteta. 7. Oglasnoj ploči Fakulteta. 8. Izv. prof. dr. sc. Blaženki Knežević, urednici ...

Odluka o naknadama u poslovanju s potrošačima - KentBank

28 srp 2018 ... MAJ STM d.o.o., DALMACIJA AGENT d.o.o. (Šibenik), MAIOR DOMUS d.o.o. ... Gorica d.o.o. (Velika Gorica), BIRO STAN – UPRAVLJANJE d.o.o.. (Šibenik), KV-STAN d.o.o. (Rijeka), DOGMA UPRAVLJANJE d.o.o. (Rijeka), ...

Odluka o naknadama i troškovima kod financijskog leasinga za ...

1 srp 2019 ... NAKNADE ZA OBRADU - PREFAKTURIRANJE TROŠKOVA web - B_potrošači ... Prefakture za naknada troškova koji proizlaze iz korištenja ...

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe ... - Sberbank

1 ruj 2019 ... turistički, studentski, krediti za kupovinu ... nenamjenski, hipotekarni, studentski, turistčki krediti) ... Uplata na račun PBZ Card d.o.o. korisnicima.

odluka o naknadama za diners club kartice nak-dc/06-2018/01

Odluka o naknadama za Diners Club kartice broj NAK–DC/06-2018/01 stupa na snagu na dan ... Mjesečna naknada za paket „SMS Info Nagradni program“.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - Sberbank

3 tra 2019 ... 3.7.2.6. Osiguranje od prekida putovanja ... Izdavatelj računa Vodovod – Osijek d.o.o.3 ... osiguranja života preko Ergo životno osiguranje. d.d..

odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe sberbank dd u ...

10 tra 2019 ... U slučaju raskida oročenja radi smrti vlasnika, a na temelju originala pravomoćnog Rješenja o nasljeđivanju ... Dječju štednju u ime i za račun Deponenta ugovara Zakonski zastupnik ili Skrbnik. Iznimno, ... eurima i 10 USD za oročenje u dolarima. ... 6.2.1.6. Kreditni transfer u korist računa PBZ Card d.o.o..

odluka o naknadama za diners club kartice nak-dc/12-2016/01

Mjesečna naknada za paket „SMS Info Stanje“ (mjesečno/tjedno/dnevno). 0,50 kn/ 2 ... Naknada za izmjenu termina dospijeća plaćanja računa za 3 i svaki sljedeći put tijekom ... Naknada po ugovorenom izravnom terećenju za troškove HEP-a.

ODLUKA O NAKNADAMA ZA VISA KARTICE NAK ... - Erste Card Club

naknadama za Visa kartice broj NAK–VC/06-2019/01 od 1.7.2019. ČLANARINA. POTROŠAČI. PRAVNE OSOBE. Vrsta proizvoda. ČLANARINA. ČLANARINA.

Odluka o naknadama za Visa kartice broj ... - Erste Card Club

Visa Croatia Airlines. 300 kn. 162 kn. -. Visa Gold. 400 kn. 200 kn. -. Visa Platinum. 800 kn. 400 kn. -. Visa Revolving. -. -. -. Visa Croatia Airlines Revolving.

Odluka o visini troškova - higijenski

15 ožu 2019 ... Cijena u kunama (s uključenim PDV-om). 275,00. 550,00. 330,00. 165,00. Osnovni program stjecanja potrebnog znanja o zdravstvenoj.

Odluka o kriterijima za financiranje povećanih troškova prijevoza i ...

10 ruj 2019 ... individualni prijevoz i to: - u iznosu od 1,50 kuna po prijeđenom kilometru za vozilo kojim roditelj/pratitelj obavlja prijevoz u iznosu od 2,50 kuna ...

Odluka o određivanju iznosa školarine i cijeni drugih troškova za ...

-preddiplomski stručni studij Menadžment. -preddiplomski stručni studij Bilinogojstvo. -preddiplomski stručni studij Proizvodno strojarstvo. 6.000,00 kuna. 7.370 ...

Odluka o finansiranju troškova terapije lijekovima Viekirax-Exviera

Zagreb, Koturaška cesta 69, Zagreb, Republika Hrvatska, podnesenoj putem Advokatskog društva dmb legal d.o.o., Kralja. Tvrtka 6, 71 000 Sarajevo, Bosna i ...

Odluka o cijenama pogrebnih usluga – prosinac 2015 - Usluga Poreč

Postavljanje vijenaca na grob po narudžbi. Ispraćaj pokojnika sa gradskog groblja radi prijevoza ... Vijenac i cvjetni aranžmani. Pločica s natpisom za nadgrobni ...

odluka o naknadama za diners club kartice nak-dc ... - Erste Card Club

Diners Club HAK kartica, Diners Club ORYX kartica, Diners Club SmartX kreditna kartica, Diners Club. Rijeka City Card kreditna kartica. Diners Club Plus kartica ...

uputa o prihvatljivosti troškova plaća i troškova povezanih s radom u ...

sati za taj mjesec, formula za izračun postotka rada na projektu za nepuno radno ... Ugovor o autorskom djelu može se sklopiti isključivo ukoliko se ostvare uvjeti ...

Uputa o prihvatljivosti troškova, plaća i povezanih troškova (veljača ...

4 velj 2020 ... Terenski dodatak . ... tome potpisuje se Dodatak Ugovoru o bespovratnim sredstvima. ... Terenski dodatak i dnevnica međusobno se isključuju.

školarina - Tehnička škola

o ELEKTROTEHNIČAR INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA-IT TEHNIČAR; o ADMINISTRATOR RAČUNARSKIH MREŽA;. JE 2600 EVRA, SA MOGUĆNOŠĆU ...

školarina za akademsku godinu 2019/2020 - RIT Croatia

15 tra 2019 ... preuzeti na: croatia.rit.edu (pod sekcijom „Važni dokumenti“). Ukoliko ste ... o Manje od 12 semestralnih kredita = plaćanje po kreditu (cijena 1 ...

Obračun marginalnih troškova i apsorpcioni obračun troškova.pdf ...

8 апр 2019 ... Marginalni (granični) trošak-prosječni (varijabilni) trošak dodatne ... 1.000 i 1.001 komada, onda slijedi zaključak da marginalni trošak 1.001.

Booleova algebra Booleova algebra Zákony a pravidla Booleovy ...

Booleova je tedy dvouhodnotová logická algebra, která používá pro popis všech logických funkcí tyto tři základní funkce: • Negace. • Logický součet. • Logický ...

Izvještaj o transfernim cijenama

d) izboru metoda transferne cijene; e) zaključak. ... prijavu za uklanjanje dvostrukog oporezivanja kod transfernih cijena. Obrazac TP-900 u svrhu uklanjanja ...

Brošura s cijenama - Magical Book Lab

»cijena 129,00 kn. Uljepšajte planiranje svakodnevnih obveza upisivanjem svih detalja u svoj novi čarobni personalizirani rokovnik! personalizirani rokovnici ...

MB Restoran Meni sa cijenama.cdr - Dish.co

DOMAćE JUHE/HOMEMADE SOUPS. GOVEÐA JUHA/BEEF SOUP. JUHA OD POVRćA/VEGETABLE SOUP. TELEćA RAGU JUHA/VEAL RAGOUT SOUP.

Katalog s cijenama 2019 - SG Forma doo

Centar kuhinje: sudoper, pipa i sistem za odvajanje otpada u ... Pretvorite sudoper u sudoperni centar BLANCO ... BLANCO PANOR je nasadni sudoper i ...

PRAVILNIK O TRANSFERNIM CIJENAMA - PUFBiH

(Transferne cijene). (1) Transferne cijene predstavljaju cijene kojima se vrednuju transakcije u finansijskim izvještajima između povezanih lica, na način koji nije ...

po atraktivnim cijenama - Msan nekretnine

novog IKEA centra ... autocestu A3 kod čvora Rugvica - ... površinama između 200 i 8.000 m ! Skladišni su dostupni u površinama od 1.000-12.000 m2. Rugvica ...

Katalog s cijenama 2018 - Tehnoultimum

Cijene su maloprodajne s PDV-om. Katalog s cijenama 2018. Sudoperi, pipe, sustavi za odvajanje otpada. Primjenjuje se od 12.03.2018. www.blanco-germany.

BLANCO katalog s cijenama 2019. - SG Forma doo

Cijene su maloprodajne s PDV-om. Katalog s cijenama 2019. Sudoperi, pipe, sustavi za odvajanje otpada. Primjenjuje se od 18.03.2019. www.blanco-germany.

PRETHODNI SPORAZUM O TRANSFERNIM CIJENAMA: STARI ...

transfernih cijena, s posebnim osvrtom na važnost koju imaju transferne cijene ... Ključne riječi: transferne cijene, sporazum o transfernim cijenama, obvezujuća.

nformacija o elektroenergetici i cijenama električne energije na ...

2017.godine (naredno ažuriranje statistike je planirano za novembar ... (ljeto) i u dane vikenda neprekidno od petka u 23:00 do ponedjeljak u 07:00 časova. ... utrošenu struju, bušenje brojila i kočenje tankim i oštrim predmetom obrtnog ... bi tražiti rješenja kojima bi se u 21. vijeku obezbijedila jeftina električna energija i.

PRAVILNIK O TRANSFERNIM CIJENAMA - Porezna uprava ...

(Transferne cijene). (1) Transferne cijene predstavljaju cijene kojima se vrednuju transakcije u finansijskim izvještajima između povezanih lica, na način koji nije ...

izazovi upravljanja cijenama u multikanalnoj maloprodaji

bilo kupovinom proizvoda ili korištenjem usluge, a najčešće značajnu ulogu u tome ima ... „klasične“ internetske stranice, prodaja putem društvenih mreža). ... proizvođač Apple razvio je vrlo uspješnu mrežu vlastitih fizičkih prodavaonica u.

izazovi upravljanja cijenama u multikanalnoj ... - Semantic Scholar

Izvor: Izrada autora prema http://www.lidl-shop.nl/; http://www.lidl-shop.be/; ... Konzuma (hipermarket), Konzum prodavaonice u susjedstvu te online ...

metrike marketinga u upravljanju cijenama na primjeru poduzeća ...

33. 2.5.3. Određivanje cijena profesionalnih usluga . ... Ukoliko „Coca-Cola HBC Hrvatska d.o.o.“ želi usporediti cijenu Coca-Cole sa cijenom proizvoda skupine ...

Ksenija Cipek i Iva Uljanić: Novosti u vezi s transfernim cijenama

kompanija u takvoj ekonomiji, transferne cijene postaju jednim od najva`nijih poreznih ... ve govori engleski, a glavnina transfernih cijena i najve}e transakcije ...

Zaključak o cijenama usluga u domovima za starije osobe čija je ...

1 lip 2018 ... Cjenik usluga u domovima (u daljnjem tekstu: Cjenik) sastavni je dio ovog zaključka. 2. ... Cijena usluge pomoći u kući po satu – 50,00 kn.