145 KB

8 ožu 2007 ... Neka je ABC šiljastokutan trokut, takav da je |AB| = |AC|. Kruznica kojoj je promjer BC sijece stranice AC i BC redom u tockama M i N. Polovište ...

145 KB - Srodni dokumenti