1 ) α α β β γ γ ) ⌈ ⌉ ⌊ ⌋

prema odnosu među duljinama stranica raznostraničan trokut jednakokračan trokut jednakostraničan trokut. ⎧. │. ⎨. │. ⎩. • prema kutovima šiljastokutan trokut.

1 ) α α β β γ γ ) ⌈ ⌉ ⌊ ⌋ - Srodni dokumenti