savremena poljoprivreda - Poljoprivredni fakultet - Novi Sad

SAVREMENA POLJOPRIVREDA. CONTEMPORARY AGRICULTURE. Srpski časopis za poljoprivredne nauke. The Serbian Journal of Agricultural Sciences.

savremena poljoprivreda - Poljoprivredni fakultet - Novi Sad - Srodni dokumenti

savremena poljoprivreda - Poljoprivredni fakultet - Novi Sad

SAVREMENA POLJOPRIVREDA. CONTEMPORARY AGRICULTURE. Srpski časopis za poljoprivredne nauke. The Serbian Journal of Agricultural Sciences.

2007 Savremena poljoprivreda 56 6.indd - Poljoprivredni fakultet ...

pelnicu, uniformne sejance vinogradarskih bresaka različite bujnosti za ... nju, ili u vidu različitih prerađevina (džem, pekmez, marmelada, žele, sok, rakija, vino, ...

2008 Savremena poljoprivreda 57 1-2.indd - Poljoprivredni fakultet ...

sa koncentratnom smešom za ishranu ovaca u količini 0,4 kg/dan po ovci i 0,6 kg/dan po ovnu. U zavisnosti u ... 66.000. 50.000. 2. Korišćenje mašina ... transgena. Proizvodnja mleka dobijenog metodom merenje-sisanje-merenje nije pokaza- ... nih osobina jaja za konzum u zavisnosti od proizvođača i godine ispitivanja.

contemporary agriculture savremena poljoprivreda - Poljoprivredni ...

CONTEMPORARY AGRICULTURE. SAVREMENA POLJOPRIVREDA. The Serbian Journal of Agricultural Sciences. Srpski časopis za poljoprivredne nauke.

Untitled - Poljoprivredni fakultet - Novi Sad

U toku godine prodaja šecera je u sedmomesecnom periodu novembar − maj stabilna. Med¯utim, ... Upotreba kompleksnih brojeva do XVIII veka je bila retka i sa greškama u ... Da li za 18 godina roditelji Mile J. mogu da uštede 25000 eura za kupovinu ... [21] Vadnal, A. Linearno programiranje, Informator - Zagreb, 1972.

Cvećarstvo-1 - Poljoprivredni fakultet - Novi Sad

nas je pozata pod nazivom pakujac. Morfologija. Pakujac ima jak rizom. Visine je 15-20 cm, bokorastog rasta i okruglih plavozelenih listova. Cvetovi su zvonoliki ...

fitomedicina - Poljoprivredni fakultet - Novi Sad

herbicid) ima sposobnost prodora u biljku, odnosno da se usvoji i translocira floemom ili ... Racer 25-EC, Sprinter 25-EC, Dakota 25-EC,. Bevecer, Resent 25-EC ...

matematika 1 - Poljoprivredni fakultet - Novi Sad

U okviru svake glave data su poglavlja pod nazivom ”Zadaci” ... a) Linearna funkcija x2(x1) = −2x1 6 ciji je grafik prava kroz tacke A(0,6), B(1,4) i C(3,0).

kinologija - Poljoprivredni fakultet - Novi Sad

Kinologija podrazumeva svu problematiku i sve delatnosti vezane za pse: od ... stranama njuške i na obrazima, sa donje vilice i vrata, na grudima i stomaku i ... Obično kuja koja je prvi put nosila 61 dan, celo vreme života nosi po 61 dan.

lovstvo - Poljoprivredni fakultet - Novi Sad

neophodno je da uzima i pitku vodu, koju nalazi u obliţnjim kanalima, rekama i jezerima. ... drveću u rašljama, niţim delovima krošnji i ispreplitanim granama.

08 Smolec PR.pdf - Poljoprivredni fakultet - Novi Sad

stvaraju koštano tkivo bez dodatnog stimulansa. Najveći deo induktibilnih koštanih ćelija čine nediferentovane mezenhimske ćelije okolnih mišića i mišićnih ...

hemija - Poljoprivredni fakultet - Novi Sad

α-Fosfatidna kiselina β-Fosfatidna kiselina. Slika 22.6. Opšta strukturna formula izomera fosfatidne kiseline. Dve hidroksilne grupe u glicerolu esterifikovane ...

Srce - Poljoprivredni fakultet - Novi Sad

Anatomija srca. • Srce ima 4 supljine: dve pretkomore i dve komore. U medicini se cesto koristi izraz "desno" i "levo" srce. Desno srce je desna pretkomora i ...

travnjaci - Poljoprivredni fakultet - Novi Sad

neka korisna grupisanja vlatastih trava; narodni i naučni nazivi vrsta trava; ... Šumarskog fakulteta u Beogradu ,,Kvalitetne vrste i korovi u travnjacima urbanog područja” ... Slika 3.3. Klasifikacija travnjaka prema intenzitetu nege i održavanja ...

statistika - Poljoprivredni fakultet - Novi Sad

Ova knjiga je udžbenik za predmet „Statistika”, koji se proučava na prvoj ... Petz, B., Kolesarić, V., Ivanec, D., Petzova statistika, Osnovne statističke metode za.

cvećarstvo 1 - Poljoprivredni fakultet - Novi Sad

Udžbenik "Cvećarstvo 1" namenjen je za savladavanje nastave i vežbi iz ... Idealna je za kamenjare i perenjake u kombinaciji sa drugim perenama. Arenaria ... Hay, R., Synge, P.M. (1973): Vrtno cvijeće, Ilustrirani leksikon kučnog i vrtnog bilja.

предмети - Poljoprivredni fakultet - Novi Sad - Универзитет у ...

Proceedeings Fifth Forum Animal Nutrition: BASF, 1995. ... Синантропни инсекти, асоцијација инсеката и човека, (бубашвабе, мрави, муве, буве, стенице).

Sistemi za navodnjavanje - Poljoprivredni fakultet - Novi Sad

namenjen je studentima smera za Uređenje, korišćenje i zaštitu voda na ... Izraditi projekat sistema za zalivanje voćnjaka jabuka metodom "kap po kap".

ekonomika poljoprivrede.pdf - Poljoprivredni fakultet - Novi Sad

Knjiga “Ekonomika poljoprivrede” pisana je za studente Agroekonomskog ... Agrarna politika u Republici Srbiji, (8) Zajednička agrarna politika Evropske unije, ...

Posebna entomologija 2.pdf - Poljoprivredni fakultet - Novi Sad

Od ukrasnih biljaka najĉešće oštećuje ladoleţ, georgine, dragoljub, neven, pajasmin i dr. Od korova, najĉešća je na pepeljugi, lobodi, palamidi, štiru, zelju i dr.

praktikum iz botanike - Poljoprivredni fakultet - Novi Sad

7 феб 2019 ... i delovi za osvetljavanje slike – ogledalo (kod starijih modela mikroskopa) ili lampa kod novijih modela, kondenzor, blenda i filter. Okular je ...

praktikum iz pčelarstva - Poljoprivredni fakultet - Novi Sad

Ovaj praktikum sadrži veliki broj fotografija, čije korišćenje je imalo za cilj pojašnjenje ... za dobijanje direktnih pčelinjih proizvoda (med, polen, matični mleč, vosak, propolis, ... Na manjim pčelinjacima može se koristiti sunčani topionik. To je ... Samuel Wagner je 1861. godine osim dna ćelija dodao i začetke zidova ćelija.

privredno pravo - Poljoprivredni fakultet - Novi Sad

POJAM I VRSTE PRIVREDNIH DRUŠTAVA . ... POJEDINE PRAVNE FORME PRIVREDNIH DRUŠTAVA . ... Akti i dokumenti društva i pravo na informisanje .

növényvédelmi ismeretek - Poljoprivredni fakultet - Novi Sad

Chromodin S-65, Dithane M-45, Lentos 400, Mankogal. Cseresznyelégy. (Rhagoletis cerasi, R. cingulata). A cseresznye és a meggy legfontosabb kártevői.

praktikum iz fiziologije 2 - Poljoprivredni fakultet - Novi Sad

Oko 80% vode iz primarne mokraće se reapsorbuje u proksimalnim tubulima. (obavezna ili obligatorna reapsorpcija). U distalnim tabulima i sabirnim kanalićima ...

Naslovna i korice.cdr - Poljoprivredni fakultet - Novi Sad

11,4; 0,9 i 9,0 kod krmača 5. pariteta, ili u proseku za više od 0,4 živorođena praseta po paritetu na ukupnom ... Soljenje koje ima uti- caj na zrenje i senzorne ...

voćarstvo i vinogradarstvo - Poljoprivredni fakultet - Novi Sad

sadnja sorti i podloga koje su tolerantne ili slabo osetljive na ekonomski ... Listopadne (kontinentalne) voćke – zajedničko za ovu grupu voćaka je da im je za ... Plodovi koji nastaju od više cvetova cvasti nazivaju se zbirni (smokva, dud) (crtež ...

i zvezdastog anisa - Poljoprivredni fakultet - Novi Sad

Anis (Pimpinella anisum L.) je jednogodišnja zeljasta biljka iz familije Apiaceae. Stablo je uspravno, visine 30-70 cm, valjkastog oblika, šuplje, u gornjem delu ...

morfologija životinja - Poljoprivredni fakultet - Novi Sad

Olfaktivni deo predstavlja aboralni deo nosne šupljine i prekriven je sluzokoţom koja se naziva olfaktivna sluzokoţa. Epitel ove sluzokoţe je graĊen od tri tipa ...

rasadnička proizvodnja - Poljoprivredni fakultet - Novi Sad

... površine rasadnika. Prporište je mesto u rasadniku na kome se koriste reznice za vegetativno razmnožavanje radi dobijanja vegetativnih podloga ili sadnica.

Biohemija biljaka.pdf - Poljoprivredni fakultet - Novi Sad

Pored α-aminokiselina biljke sintetiziju i β- i γ-aminokiseline čija funkcija ni do ... glikozidnim vezama te se naziva još i α(1→4) glukan. Ako je α-D- ... američki biohemičar. J.D.Wotson i britanski biofizičar. F.H.Krik postavili 1953. (slika. 9-12).

praktikum iz pedologije - Poljoprivredni fakultet - Novi Sad

[аутор] a) Педологија - Практикуми. COBISS.SR-ID 289696263 ... u Novom Sadu na smeru Zemljište i ishrana biljaka – Pedologija. Doktorsku disertaciju.

Poljoprivredna zoologija - Poljoprivredni fakultet - Novi Sad

Elaphe longissima – smuk drvolaz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .481. Natrix natrix – belouгka.

агрономија - Poljoprivredni fakultet - Novi Sad - Универзитет у ...

Rajić M., Marinković B., Rajić Milica: Seed Dormancy in Sugar Beet (Beta Vulgaris), Bulgarian ... активности студената у оквиру овог дела истраживања огледа се у ... Bourne, M: Food Texture and Viscosity: Concept and Measurement, ...

Posebna entomologija 1 - Poljoprivredni fakultet - Novi Sad

lucerkina buba, krompirova zlatica, kukuruzna zlatica, lukov listojed i brojni ... šteta od larvi u 1992. godini i potom veće pojave imaga, kukuruzna zlatica je ...

praktikum iz fiziologije 1 - Poljoprivredni fakultet - Novi Sad

dijapedeza (prolazak kroz zid kapilara u okolno tkivo),. ✓ hemotaksa (kretanje prema mestu gde se nalaze materije koje ih privlače),. ✓ posedovanje enzima.

Bolesti preživara - Poljoprivredni fakultet - Novi Sad

Nakon pregleda vimena i sisa, pregleda se glava krave. ... Brzina nastajanja bolesti i razvoja kliniĉke slike zavisi od vrste i koliĉine unetog hraniva, kao i.

Topografska anatomija konja - Poljoprivredni fakultet - Novi Sad

nalazi ispod i izmedju mišića glave i vezuje ih za kost. ... Grupu ovih mišića čine mišići koji se nalaze predelu lica i oko ... Topografska Anatomija trbuha konja.

[email protected] Telefon: 381 - Poljoprivredni fakultet - Novi ...

Dr Atila Bezdan, docent. Uža naučna oblast: Uređenje, zaštita i korišćenje voda. E-mail: [email protected] Telefon: 381 21 4853 276. Obrazovanje.

Bolesti svinja Praktikum - Poljoprivredni fakultet - Novi Sad

i prepoznavanje najvažnijih bolesti svinja različite etiologije. ... HRANA I ISHRANA ŽIVOTINJA NA FARMI. Da li farma proizvodi sopstvenu hranu ili je kupuje: Da li postoje recepture za pripremu PKS, ko ih pravi, ko vrši pripremu hrane i dr.: ...

praktikum iz opšte hirurgije - Poljoprivredni fakultet - Novi Sad

Konopac za obaranje je potrebno uduplati, a zatim napraviti nezatežuću omču širine vrata. ... voda sama nije u stanju da ukloni belančevine i masne materije.

књига наставника и сарадника - Poljoprivredni fakultet - Novi Sad

Други подаци које сматрате релевантним: Био је ментор преко 200 ... Verica Jurić, Jajić I., Tatjana Savković, Biljana Abramović, Jelana Jurić: Wheat Safety in ...

reprodukcija domaćih životinja - Poljoprivredni fakultet - Novi Sad

sisara, (2) Specijalna reprodukcija domaćih sisara (goveda, ovce, koze, konji, svinje, ... Njihovo poznavanje je neophodno i za pravilno definisanje tehnologije ... mladi nerastovi treniraju za parenje, pre početka reproduktivne eksploatacije, ...

земљиште и исхрана биљака - Poljoprivredni fakultet - Novi Sad

Сврха студијског програма Земљиште и исхрана биљака је образовање студената за професију ... Земљиште и исхрана биља, Дипломске академске –.

Агротуризам и рурални развој - Poljoprivredni fakultet - Novi Sad

Ваучер (хотелски бон, хотелски купон, хотелска упутниц). 9. Уговор ... Закључни лист, биланс стања, биланс успеха, биланс новчаних токова и закључна ... провера знања у току семестра. ... Marković,V., Takaĉ,A., Ilin,Ž.: Enriched zeolite as a substrate component in the production of pepper and tomato seedlings.

viroze biljaka 2010 - Poljoprivredni fakultet - Novi Sad

viroza biljaka na srpskom jeziku su napisani dosta davno, naročito kada se uzme u obzir ... nije uspelo, Smith je izvršio kalemljenje pupoljaka sa zaraženih stabala na ... virus A, TNV-A), a u ovaj rod su svrstana i dva virusa patogena maslina. ... krastavac, soja, paprika, bundeva, gladiola,petunija, muškatla, jasen, zova, ...

tehnika aplikacije pesticida - Poljoprivredni fakultet - Novi Sad

Udžbenik „Tehnika aplikacije pesticida“ je pripremljen u skladu sa nastavnim ... Dobra praksa u zaštiti bilja jeste izbor i primena sredstava za zaštitu bilja u ...

Untitled - Poljoprivredni fakultet - Novi Sad - Универзитет у Новом ...

наведеног је неопходно познавати метаболизам крава у перипарталном периоду. Уџбеник Физиологија и патофизиологија метаболизма крава у ...

Topografska anatomija svinja - Poljoprivredni fakultet - Novi Sad

Srce je šuplji mišićni organ, tamno crvene boje, a obllika nepravile i nešto spljoštene kupe. Smešteno je u srednjem medijastinalnom prostoru grudne duplje.

Bolesti podmlatka preživara - Poljoprivredni fakultet - Novi Sad

nekrotiĉnih naslaga i ispiranje usne duplje nekoliko puta dnevno sa ... Od velike vaţnosti je davanje antacidnih sredstava kao što su soda-bikarbona i.

BOLESTI PASA I MAČAKA.pdf - Poljoprivredni fakultet - Novi Sad

U knjizi Bolesti pasa i mačaka oboljenja su izlagana prema organskim sistemima po principu potpunog obja- šnjenja oboljenja (uzrok, razvoj i manifestacija ...

Privredno pravo za sajt.pdf - Poljoprivredni fakultet - Novi Sad

ili sličnom sadržinom i pod nazivom „poslovno“ ili „trgovačko pravo“. Sadržaj ... Ako je likvidacija uspešno okončana, poslovne knjige i dokumenta društva koje.

mašine u voćarstvu i vinogradarstvu - Poljoprivredni fakultet - Novi Sad

„Mehanizacija za ekološku proizvodnju voća i grožđa“ i „Mašine i uređaji za kontrolisanu ... motora (traktori IMT imaju maksimalni broj obrtaja motora 2.000 o ... mnogo manje plodnog sloja zemljišta, pri čemu se on ne meša s oraničnim slojem.

Topografska anatomija goveda - Poljoprivredni fakultet - Novi Sad

TEMA : GLAVA I VRAT GOVEDA. MENTOR:Gordana ... Misici koze glave. 1. ... Kosti glave sluze da zastite vazne organe:mozak,culo vida,sluha,mirisa I ukusa.

korica za digitalno izdanje - Poljoprivredni fakultet - Novi Sad

widespread use in bull semen extenders (Pace and Graham, 1974). Additionally it ... ASHLEY, J.: Drought and Crop adaptation. ... Trunk height/ Visina debla.

болести слатководних риба - Poljoprivredni fakultet - Novi Sad

Систем за крвоток транспортује и дистрибуира низ супстанци,у кључујући ... Jeremić S.: Bolesti riba sa atlasom kliničkih i patomorfoloških manifestacija.

Voćarstvo i vinogradarstvo prva korica - Poljoprivredni fakultet - Novi ...

I faza – Naĉin gajenja vinove loze pre pojave filoksere .................................... 42 ... orezuje na kondir sa dva okca a gornji na luk od 10-12 okaca. Luk se prebacuje ...

Susenje i dorada voca i grozda.pdf - Poljoprivredni fakultet - Novi Sad

Sušenje i dorada voća i grožđa : praktikum / Ivan Pavkov, Milivoj Radojčin, Zoran Stamenkov- ić. - Novi Sad : Poljoprivredni fakultet, 2017 (Petrovaradin : Futura) ...

Dr Branko Ćupina, redovni profesor - Poljoprivredni fakultet - Novi Sad

Akademske aktivnosti. • Nastava iz uže nauĉne oblasti ratarstvo i povrtarstvo na osnovnim akademskim, master i doktorskim studijama (Krmno bilje, Travnjaci).

Topografija glave i vrata konja - Poljoprivredni fakultet - Novi Sad

Mišići lica i ušne školjke: Grupu ovih mišića čine mišići koji se nalaze predelu lica i oko ušne školjke. Mogu se podeliti u četiri grupe: a). Mišići kože glave: - m.