UNIVERZITET U NIŠU PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET ...

proteina surutke dolazi do nagomilavanja ćelija koje su u profazi. ... Surutka je glavni sporedni produkt ... Suplementi proteina surutke (u prahu) ... brojanje ćelija je korišćen svetlosni mikroskop (Leica DM 2500, Leica Qwin software v3, Leica.

UNIVERZITET U NIŠU PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET ... - Srodni dokumenti

univerzitet u nišu - Prirodno matematicki fakultet

9 сеп 2015 ... Vrenje – alkoholna fermentacija kljuka. Nakon muljanja, dobijeni voćni kljuk se stavlja u vrione sudove. Sudovi su različitih dimenzija i mogu ...

univerzitet u nišu - PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET Niš

30 авг 2013 ... ... in tortoises and the consequences for activity and thermoregulation. Can. J. Zool. 66: 1537 – 1544. • http://www.ciopa.hr/obicna cancara.htm ...

univerzitet u nišu - Prirodno-matematički fakultet

18 мај 2016 ... vodenog rastvora Vinobran-a, Konzervans-a i Salicil-a, i 9% sirćetne kiseline, u odnosu 4:1. Rezultati pokazuju značajnu promenu telesne ...

UNIVERZITET U NIŠU PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET ...

proteina surutke dolazi do nagomilavanja ćelija koje su u profazi. ... Surutka je glavni sporedni produkt ... Suplementi proteina surutke (u prahu) ... brojanje ćelija je korišćen svetlosni mikroskop (Leica DM 2500, Leica Qwin software v3, Leica.

UNIVERZITET U NIŠU PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET NIŠ ...

16 апр 2013 ... visoravan predstavlja razvoĊe slivova Strume. (sliv Boţiĉke reke), Jerme i Juţne. Morave (sliv reka Vrle i Vlasine). (C v i j i ć , 1896, S t a n k o v i ...

Univerzitet u Nišu Prirodno-matematički fakultet Departman za ...

27 сеп 2019 ... 2013). 3.5. Opšte karakteristike zmija očekivanih na području Kunovice. 3.5.1. Smukulja. Phylum: Chordata. Classis: Reptilia. Ordo: Squamata.

univerzitet u nišu prirodno-matematiĉki fakultet departman za hemiju ...

meri temperatura ĉuvanja soka i sirupa od aronije utiĉe na oĉuvanost flavonoida. ... smrznutih borovnica nakon jednog i tri meseca ĉuvanja na -20 °C. Sušenje ...

UNIVERZITET U NIŠU PRIRODNO- MATEMETIČKI FAKULTET ...

16 мар 2013 ... analizom areal- spektra uočava da jezgro flore ovog područja čine evroazijski i evroazijski planinski areal-tip. Ključne reči: Vlasinska visoravan, ...

univerzitet u sarajevu - Prirodno-matematički fakultet

oblast „Genetika“ na Odsjeku za biologiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u ... Afirmirao se kao izuzetno nadaren i marljiv pedagog, sa izgrađenim ...

brojevne kongruencije - Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u ...

11 јул 2011 ... da je b sadržilac ili višekratnik broja a. To zapisujemo ovako ... sadržilac brojeva a i b naziva se najmanji zajednički sadržilac brojeva a i b i ...

Teorija igara - Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom ...

poker...), šah, sportske utakmice. Iako se veći deo matematičke teorije igara ... puta igrati jednu strategiju i birati broj 1, odnosno, drugu i birati broj 2, kako bi se ...

univerzitet u sarajevu prirodno-matematički fakultet odsjek za fiziku ...

T. Ĉajkovski, D. Ĉajkovski: Fizikalna mjerenja, I i II, skripta. 2. V. Vuĉic: Mjerenja u fizici, Nauĉna knjiga, Beograd, 2003.g. 3. S. Marić, Fizika, Svjetlost, Sarajevo, ...

univerzitet u novom sadu prirodno-matematički fakultet departman ...

22 нов. 2017 ... Planiranje kuhinje kuhinjskog bloka. ▫ Raspored prostorija kuhinjskog blok. ▫ Površina kuhinjskog bloka. ▫ Visina kuhinjskog bloka. ▫ Podovi i ...

Univerzitet u Nišu Finansijska matematika za osnovce - Prirodno ...

Finansijska pismenost mlaĎe generacije vaţna je komponenta njihovog ... Štednja moţe biti oročena, kada se novac ulaţe na odreĎeni rok i pre roka ne moţe.

UNIVERZITET U NIŠU MEDICINSKI FAKULTET

MTR – medijalni temporalni režanj. M, Mr, Mc- medijalni deo entorinalne kore. MRI- magnetna rezonanca. NSE- neuron specifična enolaza. NFT- neurofibrilarna ...

UNIVERZITET U NIŠU MEDICINSKI FAKULTET Mirjana ... - Index of

Ključne reči: terminalna ciroza jetre, prognostički skor, preživljavanje ... težini kliničke slike obolelog i odgovorni su za brojne komplikacije u akutnoj i hroničnoj.

SKRIPTA - Prirodno-matematički fakultet

6 јун 2017 ... Tajna njegove brzine ležala je u tome da je njegov procesor bio ... XIX, druga cifra u oba broja je I (1), ali u broju VII ona ima vrednost 1, dok u ...

Crassulaceae - Prirodno matematicki fakultet

su: visina biljke, dužina i širina listova, kao i kvalitativne osobine: oblik i ... Najčešći oblici listova koji se javljaju u sva 3 regiona stabla vrste S. album: A) eliptičan ...

master rad - Prirodno-matematički fakultet

27 феб 2015 ... osobina nekoliko vrsta meda iz okoline Niša. Fizičko-hemijska ... odreivanja vrste meda kao i kontrole kvaliteta meda. Ovom metodom se na ...

Paeonia - Prirodno-matematički fakultet

4 дец 2013 ... Premа legendi, božur je trebаlo ostаviti nа miru i kаzniti one ... Drvenasti božuri imaju odrvenelu stabljiku, često s mlohavim granama. Listovi.

Master rad - Prirodno matematicki fakultet

11 окт 2018 ... Skoro svi izolati su pokazali osetljivost na većinu antibiotika, što je utvrđeno difuzionom-disk ... Ključne reči: Bakterije mlečne kiseline, peglana kobasica, probiotici ... U savremenoj tehnologiji, proces fermentacije može biti kontrolisan samo uz ... Najbolji način sprečavanja njihove akumulacije u živim.

Ihtiofiziologija - Prirodno-matematički fakultet

fiziologija disanja. Kožno disanje. Zračno disanje. Disanje embrija i ličinki. 1. 1. 0. 0. 2. 1. 7. Sistem cirkulacije tjelesnih tečnosti: Građa i rad srca. Krvotok riba.

fizika - Prirodno-matematički fakultet

ODREĐIVANJE KOEFICIJENTA ELASTIČNOSTI . ... Gustina ρ je materijalna konstanta, tj. veličina karakteristična za vrstu materijala od koje je tijelo građeno ...

Hidrobiologija - Prirodno-matematički fakultet

... (tekućicama, jezerima, barama, moru i okeanu, podzemnim vodama). ... akvatičnog svijeta i njegove višestruke uloge u različitim vidovima aplikacija. ... životnog medija. Metodologija analize hidromorfoloških parametara tekućice. 3. 1. 4 ... Živi svijet podzemnih voda sa naglaskom na stepen istraženosti u BiH. 3 2. 2. 7. 1.

Prirodno-matematički fakultet Podgorica

C olakšana difuzija (uz pomoć proteinskih prenosilaca). B. Glukoza se u većini ćelija vezuje za insulin prilikom prolaska kroz ćelijsku membranu i pripada tipu ...

Fizika I - Prirodno-matematički fakultet

Kirchoffova pravila. Vezivanje otpora u kolo. Rad, snaga i toplotni efekti električne struje. Električni ureñaji. Magnetizam i magnetske pojave. Magnetsko polje.

bibliografija - Prirodno-matematički fakultet

KARAMEHMEDOVIĆ, Hasan. Otok Lopud – regionalno-geografski prikaz. Sarajevo: [H. Karamehmedović], 1958. 60. ALIGRUDIĆ ... FAKIĆ, Sanin. Karakteristike ...

Е КЛИД КА Е МЕ ИЈА - Prirodno matematički fakultet

KƬiga Euklidska geometrija je posve ena pre svega razmatraƬu problematike euklidske i apsolutne geometrije. Obra ena materija je. podeƩena u qetrnaest ...

Niš, 2017. - Prirodno-matematički fakultet

1. jednogodišnje,. 2. višegodišnje. ... Ţivotna forma lijana ili penjačica, poznata kao skandentofita (S) ima 3 predstavnika. Zeljastim (herboznim) oblicima ...

master rad - PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET Niš

Oblast rasprostranjenja vrste P. sylvestris prema Euro Med PlantBase (preuzeto ... da jedna gusenica tokom svog razvića može da uništi oko 300 borovih iglica.

Master rad S - PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET Niš

šumske kornjače (podvrsta Testudo hermanni boettgerii) proteže se južno od Save i Dunava. Ona je ujedno i najrasprostanjenija vrsta kornjače kod nas (Stubbs ...

Etologija - Prirodno-matematički fakultet

A. OPĆI PODACI. Fakultet. Prirodno-matematički. Odsjek. Biologija. Smjer. Nastavnički, Biohemija i fiziologija, Genetika. Semestar. VI. Naziv modula. Etologija.

Master rad S - Prirodno-matematički fakultet

šumske kornjače (podvrsta Testudo hermanni boettgerii) proteže se južno od Save i Dunava. Ona je ujedno i najrasprostanjenija vrsta kornjače kod nas (Stubbs ...

PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET DRUŠTVO ...

___J___________________. Muhara. ________O______________. Mliječnica. _____J_________________. Panterovka. __________O____________.

II ROK [2019] - Prirodno-matematički fakultet

b) nukleofilna supstitucija c) eliminacija d) elektrofilna supstitucija e) neutralizacija. 34. Koja od navedenih kiselina ima najveću pKa vrednost? a) metanska.

1 PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET DRUŠTVO ...

3. Na crticama pored navedenih vrsta gljiva koje su jestive napišite slovo J, a pored onih koje su otrovne slovo O. (3). Lisičarka. Muhara. Mliječnica. Panterovka ...

Didaktika - Prirodno-matematički fakultet

Kroz nastavne jdinice ovog modula, a naročito kroz razne nastavne oblike, nastavne metode, nastavne principe, organizaciju nastave, pripremanje nastavnika ...

Unity - Prirodno matematicki fakultet

fajlove besplatne verzije Unity-a sa zvanične web strane ... Kako scena čuva sve podatke vezane za igru i ono što igra prikazuje, pametno je stalno pamtiti ... Tekst Score objekta je bele boje, poravnat po sredini, i horizontalno i vertikalno, što.

Niš, 2011. - Prirodno-matematički fakultet

28 апр 2011 ... Rod Geranium obuhvata oko 250 vrsta – više- ili jednogodišnjih zeljastih biljaka, od kojih u Srbiji raste devetnaest. Biljke ovog roda često se ...

Kombinatorika - Prirodno-matematički fakultet

PMAT 215. Fakultet. PMF Sarajevo. Kombinatorika. NASTAVNI PROGRAM. A. OPŠTI PODACI. Fakultet. Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu.

univerzitet u nišu medicinski fakultet prijemni ispit - Fakulteti ...

29 јун 2016 ... rastvora saharoze, koncentracije 0,05 mol/dm. 3 ? ... Koja od navedenih karboksilnih kiselina sadrži alkoholnu grupu? ... 2) Linolna. 3) Salicilna.

PRIRODNO MATEMATIČKI FAKULTET ODSJEK ZA FIZIKU ... - PMF

10 ruj 2019 ... Raspored polaganja ispita zimskog semestra ZA STUDENTE UPISANE PO ... Matematička analiza za fizičare I. Linearna algebra za fizičare.

Tamara S. Todorović - Prirodno-matematički fakultet

16 мар 2013 ... Jedan od takvih objekata je i Vlasinsko jezero i njegova neposredna okolina, Vlasinska visoravan. Vlasinska visoravan se prostire na krajnjem ...

Organska stereohemija - Prirodno-matematički fakultet

Vezivanje liganda se vrši jednakim brzinama i sa jedne i sa druge strane ... jednog elektrona se prikazuje strelicom sa vrhom kao udica. U monomolekulskim.

Euklidska geometrija - Prirodno-matematički fakultet

Odsjek za matematiku. Smjer. Matematika i informatika; Matematika (nastavni); Teorijska matematika. Semestar. Četvrti. Naziv modula. Euklidska geometrija.

Genetički markeri - Prirodno-matematički fakultet

Genetika. Semestar. VI. Naziv modula. Genetički markeri. Tip modula. Obavezni. Broj kreditnih ... C. SPECIFIČNI ZADACI MODULA. Teorijski obraditi ... grupnog rada osmisliti radni zadatak, sačiniti prijedlog odgovarajućih rješenja problema i ...

milikenov ogled - Prirodno-matematički fakultet

Stokesov (Stokes) zakon kaže da na laganu kuglicu koja se kreće kroz neki fluid djeluje sila otpora koja je jednaka: rv. Ftr πη. = 6. (1) gdje je η koeficijent ...

Prostori nizova c0 i lp - Prirodno-matematički fakultet

Ako su X i Y normirani prostori nad istim poljem skalara K, sa L(X, Y ) ćemo obeležavati skup svih linearnih operatora sa prostora X u prostor Y , a sa B(X, Y ).

Uvod u programiranje - Prirodno-matematički fakultet

J. Šribar, B. Motik: “Demistificirani C (2. izdanje)”, Element, Zagreb, 2003. 4. Ž. Jurić: “Principi programiranja (kroz programski jezik C )”, materijal u pripremi, ...

doktorski studij - Prirodno-matematički fakultet

obrazovanju, Master geografije u oblasti turizma i zaštite životne sredine i Master geografije u oblasti regionalnog ... Oženjen je i otac dvoje djece. Obrazovanje:.

opći podaci - Prirodno-matematički fakultet

Odsjek za fiziku – Smjer Fizika u obrazovanju, PMF Sarajevo. •. Doktorski studij: / ... asistent za oblasti ''Fizika u obrazovanju'' i ''Opća fizika''. POPIS RADOVA ...

riješeni zadaci - Prirodno-matematički fakultet

RIJEŠENI ZADACI, PRIMJERI I DODACI. D E J A N M I L O ... (b) Riješiti problem vlastitih vrijednosti za linearni lanac koristeći normalne koordinate, tj. izvesti ... integriranja), već komplikovani nekomutirajući operatori u Hilbertovom prostoru.

1.2. Acetilsalicilna kiselina - Prirodno-matematički fakultet

(http://www.farmaceuti.com/forum/cat.43/). 1.3. Vitamin ... nastaju multipotentne matične ćelije od kojih se odvajaju mijeloidna (eritrociti, granulociti, ... se u proeritroblaste, sazrevanjem proeritroblasta nastaju bazofilni eritroblasti, zatim nastaju.

Dina Kamber - Prirodno-matematički fakultet

22 lis 2015 ... Glavni predmeti: Uvod u finansijsku matematiku, Uvod u aktuarsku matematiku, Numerička matematika, Uvod u matematičko modeliranje, ...

Oblici površi - Prirodno-matematički fakultet

11 окт 2013 ... razjašnjavaju ono što krivina i torzija znače geometrijski. Sledeći predlog je intuitivno jasan: s obzirom da nam zakrivljenost ravni krive govori ...

Diskretna matematika - Prirodno-matematički fakultet

Usmeno izlaganje 2. Vježbe i zadaci 2. 5. 1. 2. Princip matematičke indukcije. Princip definiranja indukcijom (rekurzijom). Binomni koeficijenti i binomni teorem.

Sekvencijalno odlučivanje - Prirodno-matematički fakultet

23 дец 2015 ... Sekvencijalno odlučivanje gde obim uzorka nije unapred fiksiran. 1.1 Uvod u sekvencijalne procedure. Za razliku od statističkog odlučivanja sa ...

HEMOTAKSONOMSKI ZNAČAJ ... - Prirodno matematicki fakultet

9 мај 2008 ... (biljka). Uprkos velikom ekonomskom znaĉaju terpenoida i njihovim ... Osteospermum, Oligocarpus, Tripteris, Calendula, Gibbaria, ...

Platonova tela - Prirodno matematicki fakultet

31 окт 2014 ... Pravilni poliedri su poznati od davnina. Ukrasni modeli koji se mogu na i me u isklesanim kamenim loptama datiraju od doba kasnog neolita.

Nacrtna geometrija - Prirodno-matematički fakultet

Nacrtna ili deskriptivna geometrija je grana matematike koja se bavi grafičkim predstavljanjem geometrijskih figura i fizičkih predmeta i objekata te grafičkim ...