i grupa - ZOAK FKIT

gdje je I – ionska jakost otopine z – nabojni broj pojedninog iona (ionske vrste) c – koncentracija otopine. Nadalje su Debye i Hückel pokazali kako je ionska ...

i grupa - ZOAK FKIT - Srodni dokumenti

i grupa - ZOAK FKIT

gdje je I – ionska jakost otopine z – nabojni broj pojedninog iona (ionske vrste) c – koncentracija otopine. Nadalje su Debye i Hückel pokazali kako je ionska ...

elektrokemija - ZOAK FKIT

GALVANSKI ČLANAK. ELEKTROKEMIJA. ➢➢ uređaj u kojem se kemijska energija redoks-reakcije pretvara u električnu energiju. ➢➢ sastoji se od: 2 različite ...

stehiometrija ii - ZOAK FKIT

M. Sikirica, Stehiometrija, XX. Izdanje, Školska knjiga, Zagreb, 2008. 5. T. Cvitaš, I. Planinić, N. Kallay, Rješavanje računskih zadataka u kemiji, I i II dio, Hrvatsko.

enzimi - ZOAK FKIT

KOENZIMI I PROSTETIČNE. GRUPE. • -samo jednostavni proteini: pepsin, tripsin i sl. • sastav enzima. - proteinska komponenta. - neproteinska komponenta ...

Vodik - ZOAK FKIT

Nastali sumporov dioksid otapa se u vodi stvarajući sumporastu kiselinu: ... dušikasta kiselina koja se odmah raspada na dušikov(II) i dušikov(IV) oksid (tzv.

Kalomel elektroda - ZOAK FKIT

Pri standardnim uvjetima Nernstova jednadžba ima oblik: Primjena Nernstove jednadžbe za prethodni elektrokemijski članak: ...

HCl klorovodična kiselina - ZOAK FKIT

Jakost okso kiselina. • HClO < HClO. 2. < HClO. 3. < HClO. 4. 3 ∙ 10-8. 10-2. 10. 1010. K. A. molL-1. I. III. V. HPH. 2. O. 2. ~. H. 2. PHO. 3. ~. H. 3. PO. 4. 10-2.

kemijska ravnoteža - ZOAK FKIT

Red veličine konstante kemijske ravnoteže: ŠTO JE VEĆA KONSTANTA. NEKE KEMIJSKE REAKCIJE, TO JE RAVNOTEŽA VIŠE POMAKNUTA. NA STRANU ...

Plinski zakoni - ZOAK FKIT

količinski udio i parcijalni tlak plina označenog crvenim ... volumni udio plina u smjesi. V ... množinski (volumni) udjeli pojedinih plinova u čistom zraku su: x (N. 2. ) ...

kemijska ravnoteža i - ZOAK FKIT

Kemijska reakcija napreduje: 1) dok svi reaktanti ne izreagiraju do kraja. 2) dok mjerodavni reaktant ne izreagira do kraja (η mjerodavni reaktant. = 100 %).

kemijska ravnoteža ii - ZOAK FKIT

relativni aktivitet tvari (jedinke) B y. B koeficijent aktiviteta tvari (jedinke) B c. B koncentracija tvari (jedinke) B c 0 standardna koncentracija referentne otopine = 1 ...

Precipitacija i otapanje - ZOAK FKIT

Standardni redukcijski potencijal = 0V prema kojemu se određuju potencijali polugalvanskih članaka. Svaka komponenta unutar mjerne ćelije ima jediničnu.

Sadržaj kolegija - ZOAK FKIT

Daniellov članak. Mjerenje i mjerne jedinice. Relativna atomska i molekulska masa. Kemijski ekvivalent. Oksidacijski broj i reakcije oksidacije i redukcije.

kemijske reakcije - ZOAK FKIT

Jednadžba kemijske reakcije: prikaz kemijske ... Ispravni prikaz kemijske reakcije mora zadovoljiti sljedeće ... svake veze koju taj atom stvara s atomom drugog.

kemija okoliša - ZOAK FKIT

KEMIJA OKOLIŠA. ▫Doc. dr.sc. Stjepan Milardović. ▫Zavod za opću i anorgansku kemiju. ▫Doc.dr.sc. Ana Dunja Mance. ▫Zavod za organsku kemiju.

sastav spojeva i smjese - ZOAK FKIT

Maseni udio pojedinog elementa (w (E)), u formulskoj jedinki (molekuli) spoja jednak je omjeru mase svih atoma tog elementa u formulskoj jedinki (molekuli) i ...

priprema i sastav otopine - ZOAK FKIT

Razrjeđivanje otopina. OTOPINE. Količina HCl (n. 1. , n. 2. ) H. 2. O. Količina H. 2. O n. 1. (H. 2. O) = n. 2. (H. 2. O) n. 1. = c. 1 x V. 1 n. 2. = c. 2 x V. 2. SAMO KOD.

uvodne konzultacije za ispit iz ok i oak - ZOAK FKIT

Udžbenikom I. Filipović, S. Lipanović, Opća i anorganska kemija, I dio izraditi zadatke iz odgovarajućeg gradiva (nalaze se na kraju svakog poglavlja), zadane ...

preračunavanje mjernih jedinica - ZOAK FKIT

PRERAČUNAVANJE MJERNIH JEDINICA. 1. PRIMJER. Kolika mora biti visina stupca vode, da bi tlak iznosio 1 bar? Zadano je: ρ(H2O) = 1 g cm−. 3. 1 bar = 10.

OPĆA I ANORGANSKA KEMIJA Doc. dr. sc. Stjepan ... - ZOAK FKIT

I. Filipović, S. Lipanović. Opća i anorganska kemija (II dio). 2. Cotton and Wilkinson. Advanced Inorganic Chemistry. 3. N.N. Greenwood and A. Earnshow.

Doc. dr. sc. Stjepan Milardović Zavod za opću i ... - ZOAK FKIT

gustoća talište i vrelište. • 2. periodičnost kemijskih svojstava energija ionizacije elektronegativnost standardni redukcijski potencijal oksidacijski broj ...

SEMINAR 09 - Kemijska ravnoteža III - otopine ... - ZOAK FKIT

M. Sikirica, Stehiometrija: zadatci: 10.22.; 10.22.; 10.35.; 10.36.; 10.41.; 10.43.; 10.44.; 10.45. Napomena za 10.35. i 10.36.: Kiseline (baze) su monoprotonske ...

vježbe iz opće i anorganske kemije - ZOAK FKIT

Rastaviti homogenu smjesu voda-octena kiselina frakcijskom destilacijom. ... nepostojana dušikasta kiselina koja se odmah raspada na dušikov(II) i dušikov(IV).

hrvatska nomenklatura anorganske kemije - ZOAK FKIT

2. Ba. 2 barijev(2 ) ion, barijev(II) kation. 3. Cu bakrov(1 ) ion, bakrov(I) ... da se osnovi latinskog imena doda nastavak -id. Primjer: 1. F - fluorid. 2. O. 2- oksid.

dodatni zadaci za domaću zadaću - ZOAK FKIT

Djelovanjem klorovodične kiseline na kalcijev karbonat nastaje kalcijev klorid, ugljikov(IV) oksid i voda. Izračunajte masu kalcijeva karbonata i volumen ...

kvantitativno značenje kemijske reakcije - ZOAK FKIT

KVANTITATIVNO ZNAČENJE KEMIJSKE. REAKCIJE. 4. MJERODAVNI REAKTANT : reaktant koji će se u reakciji jedini potpuno potrošiti !!! (ako je η= 100 %).

Seminar iz 01 O KOLEGIJU, OPĆE UPUTE ... - ZOAK FKIT

tekst koji prethodi zadacima u zadanom poglavlju: “Stehiometrija” (M. Sikirica) i zadano poglavlje (ili dio poglavlja) u “Općoj i anorganskoj kemiji I ( I. Filipović).

Dijagrami-korisne informacije o redoks reakcijama u ... - ZOAK FKIT

Mn (II) je najstabilnije oksidacijsko stanje mangana. ▫ MnO. 4 ... Voda može biti oksidacijsko sredstvo: ... Reducirajuća sredstva nalaze se na dnu dijagrama.

PISMENI ISPIT , OPĆA KEMIJA, smjerovi KIM i PK - ZOAK FKIT

PISMENI ISPIT, OPĆA KEMIJA, OPĆA I ANORGANSKA KEMIJA. 020911. UPUTA: Studenti studija PK i KIM rješavaju zadatke 1., 2. i 3. A., a studenti studija KI i.

ISPITNA SHEMA ZA KOLEGIJE OPĆA KEMIJA (OK) I ... - ZOAK FKIT

ISPITNA SHEMA ZA KOLEGIJE OPĆA KEMIJA (OK) I OPĆA I ANORGANSKA KEMIJA (OAK). 2008/2009. AKTIVNOSTI. BROJ BODOVA. Laboratorijske vježbe.

imobilizacija aktivnih tvari za biološko prepoznavanje - ZOAK FKIT

mase (za slučaj otopine koja se ne miješa). • n- množina tvari molekula koje se adsorbiraju. • Co- koncentracija proteina u otopini. • D- difuzijski koeficijent. tDC.

Produbiti teorijske temelje za razumijevanje kemijskog ... - ZOAK FKIT

T. Cvitaš, I. Planinić, N. Kallay, Rješavanje računskih zadataka u kemiji, I i II dio, ... B. Sever, Kemija: Zbirka riješenih primjera i zadataka iz opće kemije, Profil.

SPOJEVI II Halogenidi i nitrati Oksidi i hidroksidi ... - ZOAK FKIT

SPOJEVI. II. Halogenidi i nitrati. Oksidi i hidroksidi. Karbonati. Sulfati. Be i spojevi jako otrovni. Be(OH). 2. 2 OH- → Be (OH). 3. -. K a. = 10– 30 M. MgO MgCl.

Sadržaj kolegija Opća kemija za studij Ekoinženjerstvo - ZOAK FKIT

Sadržaj kolegija: Sadržaj kolegija: Atomski spektri i elektronska struktura atoma (priroda svjetlosti, kvantna teorija radijacije, vrste spektara, linijski spektri, ...

Kemijska ravnoteža III - otopine elektrolita; hidroliza soli ... - ZOAK FKIT

HA OH- ......................HIDROLIZA baza kiselina kiselina baza. 1. Vodene otopine soli, dobivene neutralizacijom jakih baza i slabih kiselina. (1) MeA → Me (aq) ...

Grupa 1 - FKIT

13 lis 2017 ... 12 Anamarija. Pavković. 12 Gabrijela. Bezak ... 18 Suzana. Božanić. 18 Andrea. Perković. 18 Dora. Brdek. 19 Vlatka. Božić. 19 Valentino. Petrić.

Kemijske reakcije - redoks reakcije - ZOAK FKIT

Ispravni prikaz kemijske reakcije mora zadovoljiti sljedeće ... Primjeri uvjeta a), b) i c) : ... REDOKS REAKCIJE : promjena oksidacijskog broja pojedinih atoma.

Grupoid,semigrupa,monoid,grupa,Abelova grupa - Matematiranje

N je semigrupa jer važi asocijativnost sabiranja u skupu prirodnih brojeva. ( ,). N ⋅ je semigrupa jer važi asocijativnost množenja u skupu prirodnih brojeva.

Grupa catalogue - Grupa.com

Arigato. Ili Ili. Baluna. Model. Dot. Studio. 5. 31. 49. 67. 77. 91. Every product is designed and manufactured by Grupa. We are proud that each one is carefully ...

NPI 3 - FKIT

tzv. vodeni plin. 1. Proces parnog reformiranja. - danas najvažniji postupak dobivanja sinteznog plina od nižih ugljikovodika (metan, benzin) i vodene pare,.

Put u out - Grupa 484

Jebi me, al sam takva. – A dobro. Ne svađa joj se, pa u to ime pojačava radio. Zaustavlja se na ... Klima glavom i puštam nešto za hvatanje ritma po volanu.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Grupa A ŠSD ŠSD ŠSD ŠSD ŠSD ŠSD ŠSD ŠSD ...

Mladost. OŠ Mladost Osijek. Popis natjecatelja e-mail voditelja mob. voditelja. 098 203928. Elizabeta Marjanović. Mag. Dominik Kuzel. Benjamin Brkanić.

IX FCI GRUPA

Podsekcija 1.2 – Tulearski pas. REDNI ... Podsekcija 1.3 – Mali lavlji pas. REDNI ... ČIVAVA. -kratkodlaka *. -dugodlaka *. CHIHUAHUENO. 218. 28.07.2009.

- II FCI GRUPA –

PAS ST. MIGUELA. CAO FILA DE SAO MIGUEL. 340. 21.05.2007. 27. KANARSKI PAS. DOGO CANARIO. 346. 04.07.2011. Podsekcija 2.2 – Tip planinskih pasa.

V FCI GRUPA

12 мар 1999 ... U ovoj grupi su psi koji se koriste za vuču sanki ,kao i za lov i skandinavskim zemljama. Rase iz ove grupe su po svojim osobinama njasrodnije ...

nowelties - FKIT

is a Marie Sklodowska Curie vative Training Networks (ITN) of t will provide cutting edge training t experts. The core activity is the jects) aimed at development of.

Udžbenik - FKIT

Pita mene kolegica mogu li joj kako pomoći jer je namislila na- pisati udžbenik iz kemije za svoje studente. “Nema problema”, kažem joj, kad sam još čuo kako ...

energetika - FKIT

Ukapljeni naftni plin (LPG-Liquified Petroleum Gas) najčešće je u omjeru propan(35%)/butan(65%), pri standardnim uvjetima je u plinovitom stanju, a pri ...

ovdje - FKIT

Ana Maria Mandić. 4. Lorena Brozović. 4. Maja Mandić. 5. Patrik Bubalo. 5. Viktorija Maričić. 6. Matea Burazin. 6. Lora Marić. 7. Ivan Čanić. 7. Ana Marina. 8.

Glukoneogeneza - FKIT

31 lis 2017 ... PEP piruvat glukoza-6-fosfataza fruktoza-1,6-bisfosfataza piruvat- karboksilaza. PEP-karboksikinaza oksaloacetat mitohondrijski matriks laktat.

11. predavanje - FKIT

29 svi 2012 ... 1 Valna optika. Ukratko o povijesti valne optike. 2 Youngov pokus. Interferencija. 3 Ogib (Difrakcija). Vladimir Dananić (). 11. predavanje.

In memoriam - FKIT

poslije stao čitati članak čudnoga naslova “Weber, Wöhler, and Waitz: virtue language in late ... dan drugi držao posmrtni govor. Bila je cića zima, puhao je ...

10. predavanje - FKIT

22 svi 2012 ... No, zvučni valovi i valovi na vodi imaju valne duljine sumjerljive s veličinom ... zbog geometrijskih razloga, samo pojačati to razlaganje snopa svjetlosti. Osim razlaganja snopa bijele svjetlosti na boje, utjecaj indeksa loma u.

8. predavanje - FKIT

24 tra 2012 ... strujne krugove vrijede ista Kirchhoffova pravila, neovisno o tome jesu li struje i naponi izmjenični ili su stalni. Kirchhoffova pravila vrijede.

Vjezbe inz min vez - FKIT

Da bi primijenili pravilo zvijezde potrebno je izračunati posto- tak sadržaja Cacoz u vapnencu i glini pod pretpostavkom da je sav prisutni Cao vezan u obliku ...

Untitled - FKIT

Kemijsko recikliranje polietilen-tereftalata Ljerka. Kratofil. Krehula. Leo. Dorogi. Spektroskopska ispitivanja novih ... Perešin. Enzimatska sinteza (3S, 4R)-5-[N-.

Mineralogija - FKIT

Otpor čvrstog tijela prema djelovanju mehaničke sile. • Apsolutna izražena mjernim jedinicama p j j. • Relativna - bezdimenzijska – Mohsova skala 10 minerala.

destilacija - FKIT

DESTILACIJA. Prof. A. Sander ... destilacija je najčešći separacijski proces koji troši velike količine energije i za ... donja granica protoka (djelomično suha punila)

Kampanja - FKIT

ZUZNR – Zavod za unaprjeđivanje zaštite na radu. Kampanja – Upravljanje opasnim tvarima za zdrava radna mjesta za razdoblje 2018. – 2019.