Ispitivanje utjecaja koncentracije senzorskog materijala na odzivne ...

ionska jakost otopine,. – koncentracija otopine,. - nabojni broj pojedinog iona ili ionske vrste. Ova dvojica znanstvenika izveli su jednadžbu (11) ...

Ispitivanje utjecaja koncentracije senzorskog materijala na odzivne ... - Srodni dokumenti

Ispitivanje utjecaja koncentracije senzorskog materijala na odzivne ...

ionska jakost otopine,. – koncentracija otopine,. - nabojni broj pojedinog iona ili ionske vrste. Ova dvojica znanstvenika izveli su jednadžbu (11) ...

Sinteza novog senzorskog materijala za određivanje anionskih ...

Standardna otopina cetilpiridinijeva klorida (CPC) koncentracije 4 x 10-3 moldm-3 korištena je kao ... Univerzalna referentna elektroda je standardna vodikova.

ISPITIVANJE UTJECAJA KARAKTERISTIKA PAPIRA NA ...

te valne duljine svjetlosti kojom je papir obasjavan. S obzirom na to da je Lorentzova raspodjela parametarska, izračunate su ovisnosti parametra w Lorentzove ...

Ispitivanje utjecaja distorzije objektiva nemjernih digitalnih kamera ...

Ključne riječi: distorzija objektiva, nemjerne kamere, fototriangulacija, samokalibra- cija, fotogrametrija. 1. Uvod. Suvremene digitalne nemjerne kamere danas ...

istraživanje utjecaja materijala elastičnih spojeva sjedala i naslona ...

14 ruj 2017 ... (2016) u svom radu gdje tvrdi da je uredska stolica sjedeći komad ... ojastučenjem sjedala www.isku.com. Stolica. “Prima”. ISKU,. Finska. 4, 5,.

ispitivanje građevnih materijala i konstrukcija 551

Vrste materijala i njihova svojstva koje je potrebno ispitivati vrlo su brojni. Tome odgovara raznolikost i množina postupaka za ispitivanje građevnih materijala, ...

ispitivanje materijala - Metalurški fakultet

Cilj ispitivanja materijala je odreÿivanje temeljnih i uporabnih ... Puzanje - dugotrajno statićko naprezanje ... Puzanje materijala je toplinski aktivirani, ireverzibilni.

ispitivanje materijala metodama bez razaranja - Repozitorij ...

penetrantima, odnosno čišćenje površine od bilo kakvih naslaga stranih čestica - ... zvuka čija je frekvencija iznad gornje granice čujnosti normalnog ljudskog uha. ... se ležaju tuljac uprešava s čeone strane, a ukoliko to nije moguće, ležajevi se ... /dm. 2. Klasa C. Klasa D a) Nema okruglih grešaka čiji je a>5 mm a) Nema ...

ISPITIVANJE LIVLJIVOSTI MATERIJALA ZnAl4Cu3 KOD KALUPA ...

Dizajn gornjeg desnog dijela kalupa 2 . ... Opcija „Pocket“ za izradu provrta i bočnog utora na kalupu . ... Masa odljevka nakon drugog lijevanja u kalup 3 .

maketa kidalice za ispitivanje vlačnog naprezanja materijala

Statički vlačni pokus. To je najčešći način ispitivanja materijala. Za statički vlačni pokus koriste se uzorci, tj. epruvete. Karakteristike uzorka prikazane su na slici ...

dinamičko ispitivanje metalnih materijala - Repozitorij Metalurškog ...

Na kraju preglednog rada pokazani su i noviteti kako statički vlačni pokus uz termografsko praćenje procesa razvlačenja može zamijeniti rezultat dugotrajnih ...

Ispitivanje svojstava magnetskih materijala istosmjernom strujom

Imamo statičku i dinamičku petlju histereze. Razlika je u tome što dinamička petlja histereze zbog magnetske tromosti materijala obuhvaća i dodatne. Širu petlju ...

Ispitivanje udarne žilavosti Ispitivanje tvrdoće Tehnološka ispitivanja

Metode sa dinamičkim dejstvom sile -. • Ispitivanje tvrdoće elastičnim odskokom (Šorova metoda), HS. • Ispitivanje tvrdoće udarom (Poldijeva metoda), HP ...

tehnologija materijala određivanje tvrdoće materijala statičkim ...

Pri određivanju tvrdoće po Brinelu izmereni su sledeći parametri. ... Za prečnik kuglice D = 2,5 [mm] sila utiskivanja Fč za ispitivanje tvrdoće čelika iznosi: Primer.

Ispitivanje konstrukcija, GF Osijek Ispitivanje konstrukcija-GFOS 1 ó ...

Prikazuje se trenutna temperatura, sati, dani i temperatura/satima. Koristi se za određivanje čvrstoće betona u mnogim namjenama: ó Određivanje momenta ...

obrada materij obrada materijala materijala ii - Loomen

Toplinska obrada se može kombinirati s kemijskom obradom u svrhu postizanja boljih karakteristika materijala. Ovim se postupkom osim strukture materijala ...

NEDESTRUKTIVNA PROCJENA KONCENTRACIJE ...

Na temelju lišća uzorkovanoga istovremeno u oba tretmana i to sredinom jeseni (27. 10.) ... godišnjih biljaka hrasta lužnjaka uzgajanih u plasteniku Hr- vatskog ...

O Ginijevu koeficijentu koncentracije | math.e

Ključne riječi: Ginijev koeficijent koncentracije, Lorenzova krivulja. About Gini concentration coefficient. Sažetak. In descriptive statistics concentration measures ...

VPLIV pH, KONCENTRACIJE RAZTOPLJENEGA KISIKA IN ...

hitrost nitrifikacije in zagotovimo trajno kolonijo nitrifikatorjev, na akvarij ... http://www.diskus.slohost.net/cgi-bin/stran.pl?id=5&izris=pisiHTML&st_stran.

Povezanost koncentracije preovulacijskoga i postovulacijskoga ...

Progesteron (P4) je, poput estrogena, steroidni hormon i glavni je steroid žutoga tijela. Tijekom folikularne faze njegove vrijednosti su obično <6,36 nmol/L, ...

Određivanje koncentracije proteina kolorimetrijskom metodom

Golgijevo tijelo, lizosomi). Citosol ili citoplazma je osnovna supstanca koja ispunjava stanice. Sačinjava je 80% vode i obično je prozirna. U citosolu se nalaze i ...

Određivanje koncentracije DNA u humanim i biljnim uzorcima

Građa molekule DNA. DNA je građena od serija malih molekula koje se nazivaju nukleotidi. Svaki nukleotid je građen od tri primarne komponente: dušikove ...

povezanost svojstava trombocita i koncentracije trombocitnog ...

Povezanost koli~ine serotonina u trombocitima s veli~inom trombocita – MPV. . . 59. 4.10. ... jak megakariocita (U Labar i sur., Hematologija 1. izd., str.

O Ginijevu koe cijentu koncentracije About Gini concentration coe ...

Klju£ne rije£i: Ginijev koeficijent koncentracije, Lorenzova krivulja. About Gini concentration coe cient. Abstract. In descriptive statistics concentration measures ...

DJELOVANJE KONCENTRACIJE AGARA NA RAST TKIVA ...

korijenja (izražen u cg). Tekući m. 0,5«/o. 1% l,3°/o agara. Epruveta br. 1. 36. 21. 25 ... za naučni rad SR Hrvatske, koji je svojim sredstvima omogućio ova istra.

Modeliranje koncentracije peludi ambrozije vektorskim ...

Sveucilište J. J. Strossmayera u Osijeku. Odjel za matematiku ... ljaka koje stvaraju taj pelud, zbog cega je vazno poznavati peludni kalendar koji daje podatke o ...

Koncentracije žive u različitim vrstama riba

na zdravlje konzumenata riba (Storelli i sur., 2010.). U vodnom okolišu ... tuna (Thunnus thynnus), oslić (Merluccius ... Podrijetlom iz drugih zemalja su bakalar.

Vpliv temperature in koncentracije sladkorja na delovanje

Zaradi delovanja kvasovk poteka v testu alkoholno vrenje, pri čemer nastaja plin ogljikov dioksid, ki povzroči vzhajanje testa, zaradi česar je kruh rahel.

ODREDJIVANJE KONCENTRACIJE LAKTATA U KRVI SPORTISTA

pirogroždjana kiselina i joni vodonika. ... koncentracija mliječne kiseline u organizmu raste vrlo sporo. ... Na koncentraciju mliječne kiseline (laktata).

Određivanje koncentracije hidrogen peroksida u vodenim ...

Ključne riječi – hidrogen peroksid; hemiluminiscencija; senzori;. I. UVOD. Razvoj hemijskih ... hidrogen peroksida: spektrofotometrija [3]-[5], fluorimetrija. [6], [7] ...

zadaci za vje banje koncentracije, percepcije i logike

TOČKALICE. Prekopiraj sliku s lijeve strane na desnu. MOZGALICE ZA NAJMLAĐE • copyright 2011 • www.artrea.com.hr. Page 38. TOČKALICE. Prekopiraj crte ...

izvješće o mjerenju koncentracije aeroalergene peludi u ... - AWS

Alergijski semafor, peludna prognoza i peludni kalendar ... Peludni kalendar za 2018. ... Hrvatskoj je područje između rijeke Save i Drave najugroženiji prostor ...

uređaji za kontinuirano mjerenje koncentracije glukoze u ...

Hrvatska proljetna pedijatrijska škola ○ XXXVI. seminar. Split, 2019. Zbornik radova za ... system, FGMS; Abbott FreeStyle Libre) koji ne mjeri glikemije ...

Određivanje koncentracije neutrala i jona ... - ResearchGate

Maseni spektrometar Hiden HPR 60 MBMS (Molecular Beam Mass Spectroscopy) (slika. 3.5.) koji smo koristili u ovom radu se sastoji iz: 1) sistema pumpi koji ...

Određivanje koncentracije kationskih tenzida u komercijalnom ...

Kationski tenzidi na hidrofilnom kraju molekule imaju pozitivno nabijeni ion, kation. Primjeri kationskih tenzida su kvaterni amonijevi spojevi, a najpoznatiji je ...

analiza koncentracije bankarskog sektora u republici hrvatskoj

23 svi 2019 ... Pokazatelji poslovanja banaka u Hrvatskoj . ... Tablica 2. Najveće svjetske banke u 2011. godini. RANG. Banka. Zemlja. Ukupna imovina. 1. Bank of ... aktive svih banaka bio je veći u odnosu na kraj 2016. godine. Došlo je i do ...

određivanje plazma reninske aktivnosti i koncentracije aldosterona ...

jukstaglomerularni aparat, JGA), stimulacija simpatičkih živaca putem β1-adrenergičkih receptora te negativna povratna sprega putem izravnoga djelovanja Ang ...

Vrijednost koncentracije glukoze u krava ovisno o geografskom ...

visoko mliječnih krava je često opterećen, s obzirom na genetsku predispoziciju za visoku proizvodnju mlijeka, a i reproduktivne zahtjeve. Povećane energetske ...

povezanost serumske koncentracije vitamina di glaukomske optičke ...

MEDICINSKI FAKULTET OSIJEK ... Hvala osoblju Odjela za oftalmologiju i optometriju Opće bolnice „Dr. Josip ... Osijek, Očni odjel, 27.04.2010. predavač. 7.

određivanje koncentracije lamotrigina u serumu hplc metodom

antiepileptici učinkoviti su u kontroli napadaja,ali nuspojave ograničavaju njihovu upotrebu. Budući da ... obzirom da je terapija epilepsije dugoročna, važno je da se izbjegnu koncentracije lijeka ... konvulzija izazvanih električnom strujom.

Koncentracije organoklornih pesticida i ... - Hrvatski veterinarski institut

VETERINARSKA STANICA 44 (6), 425-435, 2013. 426 ... Zoran PETKOVIĆ, DVM, Vlado UZBAŠIĆ, DVM, Viktor NAKIĆ, DVM, Veterinary Practice Petrinja.

merenje koncentracije ponude grane - Ekonomski horizonti

koncentracije da bi sagledali prirodu posmatrane tržišne strukture. Nivo koncentracije neke industrijske grane pokazuje nivo i prirodu konkurencije između firmi ...

Utjecaj H i Mg2 iona na promjene koncentracije elektrolita u slini ...

Ključne riječi: kalcij, karijes, elektroliti u slini, magnezij. ... DM ed. Saliva and Oral Health. Published by the British. Dental Association. 1996: 67-79. 5.

Sezonske varijacije koncentracije specifičnog IgE-a prema alergenu ...

Ključne riječi: alergija i imunologija; breza; serum; receptori, IgE. 1 Odjel za kliničko laboratorijsku ... Peludni kalendar sadrži podatke o sezoni cvatnje biljaka i o ...

Prognostički značaj serumske koncentracije HER2/ECD u bolesnica ...

Prognostičko značenje medularnog karcinoma još uvijek nije razjašnjeno, ... CA15-3 (ECLIA metodom – Modular Roche, Deutsche Gesellschaft für Klinische.

Praćenje promjena koncentracije topljivoga receptora za TGF beta ...

1969. godine, a zbog svoje jednostavnosti, cijene i korisnosti još uvijek je zlatni standard u otkrivanju ... U: Turić M, Kolarić K, Eljuga D, ur: Klinička onkologija.

značenje koncentracije cinka u sjemenoj tekućini kod muškaraca s ...

Vesna Kuić - Vadlja. ZNAČENJE KONCENTRACIJE CINKA ... progresivno opadanje broja spermija, broja pokretnih spermija te morfološki normalnih spermija.

Značaj preoperativnih vrijednosti koncentracije spermija i ukupnog ...

Varikocela se povezuje sa smanjenjem volumena testisa, smanjenjem broja i abnormalnom pokretljivošću spermija (1). 1.2 POVIJESNE NAPOMENE.

analiza konkurencije i tržišne koncentracije u sektoru mlekarstva u ...

ANALIZA KONKURENCIJE. I TRŽIŠNE KONCENTRACIJE. U SEKTORU MLEKARSTVA U SRBIJI. Analysis of Competition and. Market Concentration in Dairy ...

Uloga mjerenja koncentracije paratireoidnoga hormona u ranom ...

iPTH = intaktni paratireoidni hormon. PTH = paratireoidni hormon; parathormon. iCa = ionizirani kalcij. sCa = serumski kalcij/ukupni kalcij. Ca = kalcij.

uređaj za mjerenje koncentracije natrija, kalija, ioniziranog kalcija i ...

koja sadrži tabletirani srebro-sulfid i srebro-klorid (AgiAgCl). Izvedeni mjerni sustav ... mjernom uzorku. 4. Ionsko-selektivne elektrode omogućuju kontinuirano mjerenje aktivnosti ... 1993;53:83-94. 3. Band DM, Kratochvil P, Poole Wilson PA,.

Godišnje izvješće praćenja koncentracije peludi ... - Grad Karlovac

Karlovca, sukladno Ugovoru o praćenju koncentracija peludi alergenih biljaka u zraku. Grada Karlovca u 2018. godini broj 42/18; Klasa: 351-02/18-04/01; ...

mjerenje koncentracije aktivnosti radona u banjama bosne ... - Quality

Ključne riječi: koncentracija radona, banje, Bosna i Hercegovina. SUMMARY. It is well known that radon therapy is one of the oldest therapies that people have ...

terapijsko praćenje koncentracije u krvi antiepileptika nove generacije

engl. Standard and new antiepileptic drugs. Standardni i novi antiepileptici. TDM engl. Therapeutic drug monitoring. Terapeutsko praćenje koncentracije lijekova.

Vpliv vrste in koncentracije kloridnih soli na luščenje betonskih ...

24 maj 2013 ... Formula. Temperaturno območje [°C] natrijev klorid. NaCl. -11 magnezijev klorid. MgCl2. -24 kalcijev klorid. CaCl2. -25. Za zimsko vzdrževanje ...

Utjecaj različitog spektra svjetla te koncentracije hormona na rast ...

Utjecaj različitog spektra svjetla te koncentracije hormona na rast eksplantata ... eksplantata te visoka cijena koštanja in vitro biljaka (Jelaska, 1994.). Primjena ...

sezonske varijacije koncentracije benzena u parku prirode kopački rit

Znanstveno polje: Kemija. SEZONSKE ... AROMATSKI UGLJIKOVODICI - ARENI ... C.R. Noller, Kemija organskih spojeva, Tehnička knjiga, Zagreb (1973). 25.

izvješće o mjerenju koncentracije peludi alergenih ... - ZZJZ Osijek

Mjerenje koncentracije peludi alergenih biljaka u zraku na četiri mjerne postaje na ... informacije o trenutnom stanju korisnicima je dostupna i prognoza za ...

Analiza koncentracije joda u mokraći trudnica koje uzimaju dodatak ...

Štitnjača je žlijezda s unutarnjim izlučivanjem, smještena u području donjeg ... morska sol, Košer sol, Organska sol, Dimljena morska sol, Himalajska sol).10,47, ...

Koncentracije olova, žive i bakra u tri vrste riba Jadranskog mora ...

Koncentracije olova, žive i bakra u tri vrste riba Jadranskog mora. VETERINARSKA STANICA 41 (2), 93-101, 2010. 95 koncentracije 10 000 mg/L i paladij–.