Polielektroliti u otopini i na površini - PMF

pH, ionska jakost, omjer mješanja, duljina blokova, itd…... PAA. PoliAcrylic Acid. P-AMA-(GMA). Poli(di-metil-Amino-etil-MetAkrilat)-(ko- poli(Gliceril-MetAkrilat)).

Polielektroliti u otopini i na površini - PMF - Srodni dokumenti

Polielektroliti u otopini i na površini - PMF

pH, ionska jakost, omjer mješanja, duljina blokova, itd…... PAA. PoliAcrylic Acid. P-AMA-(GMA). Poli(di-metil-Amino-etil-MetAkrilat)-(ko- poli(Gliceril-MetAkrilat)).

KOROZIJSKO PONAŠANJE CuAlMn LEGURE U NaCl OTOPINI ...

otopine na korozijsko ponašanje CuAlMn legure. Elektrokemijska ispitivanja provedena su mjerenjem potencijala otvorenog strujnog kruga, metodom linearne i ...

1 RASPODJELA SJEMENA PŠENICE PO POVRŠINI I DUBINI U ...

rješenjima univerzalnih žitnih sijaćica i postojećim varijantama obrade tla. ... Radni dijelovi navedenog stroja obavljaju rahljenje, sitnjenje i stabilizaciju tla ... “Panonija” Murska Sobota, “Sigma-30” i “ETA-48” proizvoñača OLT Osijek. ... pšenice "Ludwig", sjetvene norme od 180 kg/ha, a predkultura je bio merkantilni kukuruz.

Podizanje trajnih nasada badema na površini od 14,45 ha s ...

nakon čega slijedi sadnja voćaka. SADNJA. Podloga za sadnju bajama bit će, danas u svijetu, najraširenija podloga GF677 križanac badem-breskva. Sortiment ...

Ugrožene biljne vrste na stepolikoj travnjačkoj površini u Bilju

Ugrožene biljne vrste na stepolikoj travnjačkoj površini u Bilju. Završni rad ... Mjesto Bilje, jedno od najstarijih naselja u Baranji, smješteno je oko 5 km sjeverno od. Osijeka. ... istočnoj Slavoniji (Šegota i Posavec Vukelić, 2008). Slika 2.

Podizanje višegodišnjeg nasada oraha na ukupnoj površini 63,6423 ...

U drugoj i trećoj godini rezidba će biti usmjerena na formiranje debla i krošnje pri ... Tijekom održavanja nasada nastajat će biljni otpad koji potječe od rezidbe i ...

Podizanje trajnih nasada badema na površini ... - Zadarska županija

nakon čega slijedi sadnja voćaka. SADNJA. Podloga za sadnju bajama bit će, danas u svijetu, najraširenija podloga GF677 križanac badem-breskva. Sortiment ...

zaštita jabuke i kruške od štetnika i bolesti na površini gospodarske ...

Posebnu pažnju treba posvetiti zaštiti jabuke i kruške od bolesti i štetnika. Najčešća gljivična bolest koja ... Maria i Lipanjska ljepotica. Jabuku i krušku napada ...