obiteljski zakon federacije bosne i hercegovine - Vlada Federacije ...

posvojenje, skrbništvo, pravni učinci izvanbračne zajednice žene i muškarca, prava i ... (1) Obitelj u smislu ovog zakona je životna zajednica roditelja i djece i drugih ... dokaza medicinskim vještačenjem sud će odrediti rok do kojeg dokaz.

obiteljski zakon federacije bosne i hercegovine - Vlada Federacije ... - Srodni dokumenti

obiteljski zakon federacije bosne i hercegovine - Vlada Federacije ...

posvojenje, skrbništvo, pravni učinci izvanbračne zajednice žene i muškarca, prava i ... (1) Obitelj u smislu ovog zakona je životna zajednica roditelja i djece i drugih ... dokaza medicinskim vještačenjem sud će odrediti rok do kojeg dokaz.

zakon - Vlada Federacije Bosne i Hercegovine

postupka, usmeni pretres, rješenje o prekršaju, žalba, povraćaj u pređašnje stanje, ... pravomoćnim rješenjem o prekršaju da je odgovorna za određeni prekršaj.

Porodični zakon - Vlada Federacije Bosne i Hercegovine

(2) Sud će odbiti zahtjev za sporazumni razvod braka ako sporazum koji se tiče djeteta ... za stavljanje pod starateljstvo, za imenovanje staratelja i prestanak starateljstva ... Osobu koja je dužna davati izdržavanje sud će obavezati na plaćanje ...

VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Na osnovu ~lana 19. stav 1. Zakona o Vladi ... Stav 3. istog ~lana mijenja se i glasi: "Usvojeni ... doprinos za mirovinsko i invalidsko osiguranje i po tom osnovu.

Untitled - Vlada Federacije Bosne i Hercegovine

pravo na mirovinu ne može biti osiguranik u dobrovoljnom osiguranju. Članak 21. ... prethodnog mjeseca, kako bi se nivo mirovina održao na dostignutom nivou. ... Strategija je odredila da se startna (prva) vrijednost boda treba izračunati.

Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine ... - Vlada BPK

edsjednica Suda, Vesna Budimir, Mirja- na Čučković, dr. sc. Šahbaz ... frizerski salon „RIO“, vl. Riad Tatarin. ID broj: ... Frizersko-kozmetički salon „GLAMUR“, vl.

KRIVIČNI ZAKON FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

onoliko vremena koliko zakon propisuje za zastarjelost krivičnog gonjenja. Član 17. Zastarjelost izvršenja kazne. Ako u ovom zakonu nije drukčije propisano, ...

Zakon o inspekcijama Federacije Bosne i Hercegovine - Prnjavorac

člana 62. stav 2) tačka 1) zakona, procesa rada i zaštite na radu, proizvoda, robe i usluga, ... (11) Federalni rudarsko, termo i elektro-energetski inspektorat.

zakon o cestovnom prijevozu federacije bosne i hercegovine

prijevoza putnika i tereta u linijskom i izvanlinijskom cestovnom prijevozu; ... ovog zakona, u motornom vozilu se mora nalaziti pismeni ugovor o prijevozu, ...

Zakon o nasljeđivanju Federacije Bosne i Hercegovine - Prnjavorac

1 lis 2014 ... Zastara prava na traženje smanjenja raspolaganja pravnim poslovima ... kad je nasljednik umro nakon okončanja ostavinske rasprave, a prije.

Zakon o zemljišnim knjigama Federacije Bosne i Hercegovine

(4) Zemljišnoknjižni uložak se sastoji iz natpisa (naslova) i tri odjeljka (A, B i C). Član 17. Natpis zemljišnoknjižnog uloška. U natpisu zemljišnoknjižnog uloška se ...

Zakon o policijskim službenicima Federacije Bosne i Hercegovine

službenika obuhvata uvođenje u posao i radni period koji ukupno traje 12 mjeseci, osim ako nije drugačije određeno ovim Zakonom. (2) Neposredno nadređeni ...

nacrt – 27 january 2005 - Vlada Federacije Bosne i Hercegovine

27 sij 2005 ... zastarjelost, prekršajni postupak, prekršajni nalog, zahtjev za ... da se podvrgne vanbolničkom liječenju zavisnosti od alkohola i droga u.

prostorni plan federacije bosne i hercegovine za period ... - Vlada TK

okruženja (prodaja na vanjsko tržište). ... potrošača prirodnim gasom samo jednim transportnim pravcem i izvorom, svrstava BiH u zemlje ... nije dopušteno probijanje bedema radi trasiranja pristupnih putova na imanja; ... seosko naselje.

parlament federacije bosne i hercegovine 1018 ukaz zakon

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POLJOPRIVREDI. Proglašava se Zakon o poljoprivredi koji je donio Parlament Federacije BiH na sjednici Predstavničkog doma ...

Zakon o poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine - Prnjavorac

uprave, saradnja Porezne uprave sa drugim vladinim ... porezna mišljenja, drugačije uređene drugim ... Porezna uprava je Federalna uprava u sastavu.

zakon o registraciji poslovnih subjekata u - Vlada Federacije Bosne i ...

upisu u sudski registar poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija). Član 2. Hitnost postupka. Postupak upisa u registar ...

l,lft - t - 4s\,/lg N - Parlament Federacije Bosne i Hercegovine

rUesena predmeta odbor za ialbe je u 811 predmeta (G5%) utvrdio da je ... 7.340 KM, nabava materijala isitnog inventara u iznosu od 2.922 KM idr.

O CESTAMA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE I. OPĆE ...

cestama, koncesija na javnim cestama, financiranje javnih cesta, upravni ... održavanja javnih cesta primjenjuje se Zakon o izvlaštenju Federacije Bosne i ...

transkript - Parlament Federacije Bosne i Hercegovine

za razdoblje 1. sječanj do 31. ožujka 2015. godine. Prijedlog odluke o privremenom finansiranju dostavila nam je Vlada. Federacije radi razmatranja i davanja ...

emijer - Parlament Federacije Bosne i Hercegovine

20,015.720,00 KM. Trezorski zapisi dospijevaju na naptatu 12.07.2019. godine. Udio pojedinih sektora u ukupnom iznosu emisije iznosi: Bankarski sektor. fiO%.

(“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine” br

Proglašava se Zakon o izmjeni Zakona o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine koji je donio. Parlament Federacije BiH na sjednici ...

O ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ...

(5) Uknjižba je konačan upis prava na nekretninama, kojim se bezuvjetno stječu, ... Ako se radi o upisu promjene vlasništva potrebno je priložiti ugovor o ...

FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE - Obrtnička komora ...

četvrte godine tokom zaposlenja, a s ciljem unaprjeđenja sanitarno-higijenskih uslova rada. U procesu edukacije osoba iz higijenskog minimuma provode se ...

Scanned Document - Željeznice – Federacije Bosne i Hercegovine

LOT 2-impregnisana hrastova skretnička građa. Ugovor za javnu nabavku roba - impregnisana hrastova skretnička građa (LOT-2) dodjeljuje se ponuđaču ,, ...

izvje š tajinformacija - Parlament Federacije Bosne i Hercegovine

1 sij 2019 ... aktivnosti na prodaji tri korištena vozila u vlasništvu FBA, koja su prodana ... licitacije „u paketu“, po načelu „viđeno – kupljeno“, uz primjenu metoda ... Sparkasse. Leasing. d.o.o.. Sarajevo. Neposredna. - obimna kontrola. 5.

izvjestaj o izvrsenju budzeta federacije bosne i hercegovine u ...

Izmjenama i dopunama Bud2eta Federacije BiH za 2018. godinu, po osnovu prihoda, primitaka i finansiranja, planirana su sredstva u iznosu od 2.989,7 miliona ...

zakono poreznoj upravi federacije bosne i hercegovine

za razrez, naplata i povrat poreza, žalbe na porezna rješenja, administrativne kazne za porezne prekršaje, podzakonski akti i porezna mišljenja, drugačije.

Sinergija u poreznoj politici Federacije Bosne i Hercegovine

1. Pojmovno određenje sinergije. Sam pojam sinergija ima široku primjenu. Vrlo često se koristi u mnogim naučnim disciplinama. Etimološko značenje ove riječi ...

strategija upravljanja vodama federacije bosne i hercegovine 2010.

biološki dva puta (ljeto i jesen). Standardno, od ... 2019.)- vizija BiH 2019. bez mina je ujedno i uvjet za mogući pristup melioracinim površinama. 284 Odredba o ...

ljekarska/liječnička komora federacije bosne i hercegovine pravilnik ...

Ljekarska/Liječnička komora FBiH. Član 2. Postupci licenciranja ljekara/liječnika, u smislu ovog Pravilnika, podrazumijevaju: 1) postupak izdavanja licence ...

žfbh-info 31.indd - Željeznice – Federacije Bosne i Hercegovine

Osposobljena pruga Maglaj-Zenica ... Lukama Zadar i Šibenik Unska pruga je jako bitna jer ... Ličkoj pruzi, Unska pruga koristi kao alternativni pravac za.

strategija razvoja drvne industrije federacije bosne i hercegovine za ...

Strategija razvoja drvne industrije Federacije BiH za period 2016 – 2025. godina. 2 ... tipova i vrsta za namještaj, stakla za namještaj, ljepila i ostalih pratećih ...

standardna klasifikacija zanimanja - Vlada Federacije Bosne i ...

Kriteriji za razvrstavanje zanimanja najčełće su : vrsta posla, predmet rada, ... To su: organizacijski i stručno-administrativni poslovi za najviła predstavnička i ...

Proračun za građane za 2020. godinu - Vlada Federacije Bosne i ...

1 sij 2020 ... Registar proračunskih korisnika FBiH je popis proračunskih korisnika proračuna FBiH. Strategija je dokument koji sadrži viziju, strateške ciljeve ...

Zakon o maticnim knjigama Federacije Bosne i ... - Prnjavorac

knjiga vjenčanih i matična knjiga umrlih (u daljnjem tekstu: matične knjige) ... Činjenice i podaci upisani u matične knjige prema stavu 2. ovog člana mogu se ...

Zakon o policijskim službenicima Federacije Bosne i ... - fmup

(2) Policijski službenik nosi uniformu u skladu sa pravilnikom policijskog organa i drugim ... 1. čiji je identitet potrebno utvrditi, kada nema drugog načina, ... g) na fer i pravično postupanje, bez obzira na: spol, rasu, nacionalno ili društveno ...

Zakon o unutrašnjim poslovima Federacije Bosne i ... - Prnjavorac

primjenjivati samo Zakonom o policijskim službenicima Federacije Bosne i. Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 27/05, 70/08 i 44/11 - u daljnjem ...

Z A K O N O POREZNOJ UPRAVI FEDERACIJE BOSNE I ...

svih poreznih zakona, Zakona o jedinstvenom sistemu ... sudski registar bio nedopustiv ili je naknadno ... će podatke o imovini dužnika na koju se može.

1 UDRUŽENJE POSLODAVACA FEDERACIJE BOSNE I ...

odgovornošću, član nadzornog odbora i uprave dioničkog društva i prokurist ne smije bez ... značenje pojmova opoziv i suspenzija što je nedopustivo.

1 LJEKARSKA/LIJEČNIČKA KOMORA FEDERACIJE BOSNE I ...

LJEKARSKA/LIJEČNIČKA KOMORA. FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE. PRAVILNIK. O ZAJEDNIČKIM KRITERIJIMA I POSTUPCIMA STRUČNOG ...

informacija o mikrokreditnom sistemu federacije bosne i ... - FBA

30 lip 2016 ... izvještaja koje su MKO dostavile Agenciji na dan 30.06.2016. godine. SADRŽAJ ... zadržale približno isti nivo bilansne sume u odnosu na posmatrani period. Pad bilansne sume ... Pozajmice od pravnih i fizičkih osoba. 1.200.

ULOGA ŽENA U POLITIČKOM ŽIVOTU FEDERACIJE BOSNE I ...

21 дец 2017 ... kolika je zastupljenost žena u političkom životu BiH na razi- ... Mostaru. Sanja Ledić je diplomirani ... Svaka promjena političkih predstavnika,.

Zavod za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i ... - vrifbih

12 ruj 2019 ... Izvršili smo reviziju finansijskih izvještaja Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i. Hercegovine (u daljem tekstu: Zavod) koji ...

Zavod za transfuzijsku medicinu - Parlament Federacije Bosne i ...

ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU. FEDERACIJE B I H. SARAJEVO. HRVATSKI JEZIK. Financijski plan. Prihoda i primitaka i rashoda i izdataka za 2016.

ULOGA POREZNE UPRAVE FEDERACIJE BOSNE I ... - PUFBiH

okvira i ulogu PUFBiH u prikupljanju javnih prihoda za koje je nadležna. ... transakcijskim računima i ne podnosi finansijske izvještaje i porezne prijave. Ako se ima u vidu ... Tabela 2: Izdata mišljenja za period od 2015. do 31.10.2018. godine.

8. Izvještaj o poslovanju Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i ...

1 sij 2019 ... (Informacioni sistemi za slanje, obradu i prikupljanje finansijskih izvještaja ... zahtjeva za izdavanje dozvole za rad drugom lizing društvu je u toku, te su izdate saglasnosti ... Holding AG, EFSE, Procredit Bank AG Frankfurt i Nova Ljubljanska banka dd Ljubljana. ... Web adresa Ime – Naziv vlasnika Udio. 1.

ZAKONO POREZNOJ UPRAVI FEDERACIJE BOSNE I ... - PUFBiH

svih poreznih zakona, Zakona o jedinstvenom sistemu ... sudski registar bio nedopustiv ili je naknadno ... će podatke o imovini dužnika na koju se može.

oporezivanje prometa nekretnina na području federacije bosne i ...

❖Nekretnine su čestice zemljišne površine, zajedno sa svim onim što je sa ... stvarima ako pripadaju nekretnini ili ih zakon izjednačava sa nekretninama (Primjer: ... (VLASNIŠTVO), ISPORUKE, DAROVANJA ILI ZA DRUGE PRENOSE ... pojavljuje u prometu uz kupoprodajni ugovor, porezni obveznik registrovan za oblast.

Radioaktivnost u životnoj sredini Federacije Bosne i ... - ZZJZ FBiH

Vrganj suhi. Feb 2013. 243±17. 19. Vrganj zamrznuti. Feb 2013. 21,45±1,93. 20. Rujnica zamrznuti. Feb 2013. 18,76±1,19. 21. Riba file Theragra zamrznuti.

zdravstveno statistički godišnjak federacije bosne i ... - ZZJZ FBiH

godišnjak Federacije Bosne i Hercegovine», kontinuirano, godišnje, od 1998. godine. Godišnjak sadrži zdravstveno-statističke podatke prikupljene kroz redoviti ...

sudske prakse Vrhovnog suda Federacije Bosne i ... - pravosudje.ba

Brisovna tužba je stvarno-pravna tužba sui generis, čiji zahtjev ide na utvrivanje nevaljanosti već izvršenog upisa i uspostavu ranijeg zemljišno-knjižnog stanja.

„Službene novine Federacije BiH“, br. 1/94, 8 - Vlada TK

O POSTUPKU FINANSIJSKE KONSOLIDACIJE PRIVREDNIH DRUŠTAVA U. FEDERACIJI ... Izrazi upotrebljeni u ovoj Uredbi imaju sljedeće značenje: a.

Službene novine Federacije Bosne i Hercego - Općina Velika Kladuša

58 POLJOVRT SARAJLIJA. 566,14 2000-2006. UKUPNO. 16.035,82. POTRAŽIVANJA ZA ZAJEDNIČKO ODRŽAVANJE STAMBENIH ZGRADA. R .br. Kupac.

Porodični zakon Federacije BiH - Prnjavorac

pastorka, bez obzira na to da li je prestao brak čijim je sklapanjem nastalo ovo srodstvo. (2) Izuzetno, sud može u vanparničnom postupku dozvoliti sklapanje ...

Zakon o bankama Federacije BiH - Prnjavorac

banci radi korištenja usluga i koje je banka kao takvo identifikovala. h) Vlasničko učešće znači ... a) pojam materijalno značajnih aktivnosti, b) iscrpne uslove za ...

Zakon o faktoringu Federacije BiH - Prnjavorac

ZAKON O FAKTORINGU. POGLAVLJE I. OPĆE ODREDBE. Član 1. (Predmet Zakona). Оvim zаkоnоm uređuje se fаktоring, vrste faktoringa, ugovori o faktoringu ...

Zakon o pomilovanju Federacije BiH - Prnjavorac

1. ZAKON. O POMILOVANJU. I - OSNOVNE ODREDBE. Član 1. Ovim Zakonom se propisuje: organ nadležan za davanje pomilovanja, krivična djela za koja se ...

Zakon o radu Federacije BiH - Prnjavorac

4 tra 2016 ... Pojam poslodavca. Član 5. Poslodavac, u smislu ovog zakona, je fizičko ili pravno lice koje radniku daje posao na osnovu ugovora o radu.

Krivični zakon Federacije BiH - Prnjavorac

Integralni tekst. ("Službene novine ... (24) Tajna Federacije, kantona, grada i općine je podatak ili isprava koja je zakonom, drugim propisom ili općim ... pribavljena protupravna imovinska korist, najveća mjera izrečene novčane kazne može.