Tema 01 Uvod u programiranje i jezik Python - Univerzitet Singidunum

Tema 01. Uvod u programiranje i jezik Python dr Vladislav Miškovic [email protected] Fakultet za informatiku i računarstvo, Tehnički fakultet.

Tema 01 Uvod u programiranje i jezik Python - Univerzitet Singidunum - Srodni dokumenti

Tema 01 Uvod u programiranje i jezik Python - Univerzitet Singidunum

Tema 01. Uvod u programiranje i jezik Python dr Vladislav Miškovic [email protected] Fakultet za informatiku i računarstvo, Tehnički fakultet.

Tema 05 Funkcije u jeziku Python - Univerzitet Singidunum

Funkcije u jeziku Python dr Vladislav Miškovic [email protected] Fakultet za informatiku i računarstvo, Tehnički fakultet. Osnove programiranja ...

Tema 07 Rekurzija u jeziku Python - Univerzitet Singidunum

Uvodni primeri. • Rekurzivno brojanje unapred. • Rekurzivno brojanje unazad. • Rekurzivno brojanje unazad. • Rekurzivni faktorijel. 7 ...

Tema 03 Rad s podacima u jeziku Python - Univerzitet Singidunum

osobine = (pacov, vo, tigar, zec, zmaj, zmija, konj, koza, majmun, petao, pas, ... print('Vaš znak u kineskom horoskopu je', astroloske_zivotinje[broj_ciklusa],' ').

Programiranje 1 Uvod u programski jezik Python

namenjenih za direktno izvršavanje. ○ Modul je deo koda namenjen za uvoz u druge Python datoteke ili skripte. 13/45. ETF Beograd::Programiranje 1 ...

osnove programiranja python - Singipedia - Univerzitet Singidunum

FAKULTET ZA INFORMATIKU I RAČUNARSTVO. TEHNIČKI FAKULTET. Vladislav Miškovic. OSNOVE PROGRAMIRANJA - PYTHON. Drugo izmenjeno i ...

Java programiranje - Singipedia - Univerzitet Singidunum

Programi napisani na jeziku visokog nivoa kao Øto su Java,. C, C , C ... priblißno dobrog prevoda. ȧak i da postoje bolji srpski izrazi, konvencija je da se ime ...

Tema 08 Osnovne strukture podataka u jeziku Python - Univerzitet ...

osobine = (pacov, vo, tigar, zec, zmaj, zmija, konj, koza, majmun, petao, pas, ... print('Vaš znak u kineskom horoskopu je', astroloske_zivotinje[broj_ciklusa],' ').

UVOD U PROGRAMSKI JEZIK PYTHON

Kako bi omogućili upisivanje tekstualne ili brojčane vrijednost u Python programski jezik, potrebno je upotrijebiti naredbu input. Naredba input sama za sebe ne ...

Programski jezik C - Singipedia - Univerzitet Singidunum

1.1 Programski jezik C . Predmet „Uvod u programiranje II“ uvodi u osnovne koncepte objektno orijentisanog programiranja korišüenjem jezika C . C jezik ...

Uvod u etičko hakovanje.pdf - Univerzitet Singidunum

znanja o tome kako exploit, funkcioniše i oslanja se na ... Pretnja može biti zlonamerni haker koji pokušava da ... kako bi dobio neovlašćeni pristup sistemu.

Programiranje 1 Uvod u programski jezik c - Poincare

x=(int)2.3 (int)4.2; /*x ce imati vrednost 6 */ ... float c; a = 5; b = 2; c = a/b; /* Celobrojno deljenje, c=2*/ c = (1.0*a)/b; /*Implicitna konverzija: 1.0*a je realan.

Uvod u programiranje kroz jezik Visual Basic - Carpe Diem

ove primjere koristiti će Microsoft Visual Studio 2013 2razvojno sučelje s podrškom za programski jezik Visual Basic. Razvojno sučelje preuzmite sa službenih ...

tema: jezik i stil lirske narodne poezije iz crne gore - Univerzitet Crne ...

jedan dio, takođe, ljubavne pjesme Na rastanku (posljednjih sedam stihova) nalazimo (u navedenoj ... Na Maru curu gledaju (Vila i đevojka);. Lezi tamo, ne ...

Programiranje (Python)

Programiranje (Python) – vizualizirano usvajanje računalnog razmišljanja ... Zajedno s učenicima proanalizira zadatak i utvrđuje teorijsku osnovu rješenja ... Problemski zadaci u tijeku nastavnog sata vezani su uz konkretne primjere koji.

RJEŠAVANJE PROBLEMA I PROGRAMIRANJE - Python

RJEŠAVANJE PROBLEMA I. PROGRAMIRANJE - Python ... ALGORITAM – postupak rješavanja problema. Prvi algoritam za računalo napisala je ... Zadatak: kupiti u trgovini kilogram jabuka, ako nema jabuka, ne ... Zadaci za vježbu: 1.

Python, računalno razmišljanje i programiranje. - Filozofski fakultet ...

Program cjeloživotnog učenja Python, računalno razmišljanje i programiranje razvili su: 1. dr. sc. Tomislav Jakopec, poslijedoktorand, znanstveni suradnik.

Tema 11 Analiza algoritama, pretraživanje i sortiranje u jeziku Python

Pretraživanje je opšti zadatak u programiranju, pa su razvijeni različiti metodi ... Binarno pretraživanje je često korišćen metod za pronalaženje elementa u listi ...

PROGRAMSKI JEZIK PYTHON

Napiši program koji daje rezultat cjelobrojnog dijeljenja dva upisana broja i ostatak tog dijeljenja. //- cjelobrojno dijeljenje. % - ostatak cjelobrojnog dijeljenja ...

4.B. PROGRAMSKI JEZIK PYTHON

A. Programski jezik FMS Logo. 4.B. PROGRAMSKI JEZIK ... b) Poredaj naredbe programa za zbrajanje dvaju brojeva u ispravnom redoslijedu. zbroj = a b.

1. Uvod u Python - tutoriali.org

Input je funkcija koja je ugrađena u Python programski jezik.). Jednostavno pišući: Input nećemo postići mnogo... Morate da stavite par zagrada na kraju. Tako ...

Programski jezik Python i Edmodo

Sva rješenja mogla su se ... Učenicima su prezentacije i rješenja u programskom jeziku Python bila ... Zadaci su riješeni u programskom jeziku Python 3.4.

uvod u python - Kompjuter biblioteka

AL SWEIGART. PRAKTIČNO PROGRAMIRANJE ZA POČETNIKE. UVOD U PYTHON. UVOD U PYTHONAutomatizovanje dosadnih poslova. 482. SWEIGAR. T.

Kratki uvod u Python - PMF-MO - unizg

pretvaranje kuta iz radijana u stupnjeve math.radians(x) pretvaranje kuta iz stupnjeva u radijane. Tablica 2: Matematicke funkcije. Osim navedenih naredbi ...

amortizacija - Univerzitet Singidunum

izračunava koristi isti metod za obračun amortizacije (za jednu mašinu može se koristiti linearna metoda, za drugu mašinu degresivna metoda a za treću mašinu ...

poslovno komuniciranje - Univerzitet Singidunum

USMENA KOMUNIKACIJA. PREDNOSTI. • Jednostavna za primenu. • Brza. • Potrebno manje pripreme. • Mogućnost ostvarivanja direktnog kontakta sa.

UNIVERZITET SINGIDUNUM U BEOGRADU FAKULTET ZA ...

sudbinske povezanosti i fatalne uslovljenosti. Otvaranjem tijela za ... Jedinke „očajnički žele da stupe u veze; a opet zaziru od stanja 'povezanosti', pogotovu od.

Revizija - Singipedia - Univerzitet Singidunum

premu ispita iz predmeta Kontrola i revizija hotelijerskog poslovanja. Očekujem ... Izraz interni revizor i interna revizija je imao štetno sporedno značenje za neke.

magistarski rad - Singipedia - Univerzitet Singidunum

I HOTELIJERSKI MENADŽMENT. BEOGRAD. POSLEDIPLOMSKE STUDIJE. MAGISTARSKI RAD. Uloga i značaj promocije za razvoj turizma Srbije. Mentor:.

Logistika - Singipedia - Univerzitet Singidunum

205. 6.3.1. Razlika između skladišta i distributivno centra i razlozi za postojanje skladišta ... Materijalna dobra nemaju sopstvenu inteligenciju koja bi bila usmerena na realizaciju ... oblik ( šipka, prizma, valjak, lopta, nepravilan itd.), ... preduzeća su, zbog velikog publiciteta koji se daje ekologiji, u tome videla svoju poslovnu.

master rad - Singipedia - Univerzitet Singidunum

23 авг 2016 ... koje nosi njihova pozicija, imaju mogućnost da utiču na akcije zaposlenih. Na primer ... Konobar: “U redu, doneću vam ramstek kakav želite.”.

Kriptologija I.pdf - Singipedia - Univerzitet Singidunum

Kriptologija je nauka o zaštiti podataka koja je dugo vremena bila orijentisana samo na profesionalne sisteme za zaštitu podataka (vojska, policija, ...

OP 14 Osnove OOP - nasledjivanje - Univerzitet Singidunum

Polimorfizam se odnosi na višestrukost definicije neke klase objekata, u kojoj se definišu osnovni elementi zajednički za više klasa koje je nasleđuju, a svaka od ...

menadžment - Singipedia - Univerzitet Singidunum

nizaciono poslovanje. Knjiga Menadžment: principi, koncepti i ... Stoner (Stoner J.A.F.) organizaciono okruženje deli na elemente tzv. direktne i indirektne akcije ...

Upravljanje konfliktima - Univerzitet Singidunum

Kolega stalno kritikuje sve što radite; već tri puta ste tražili od šefa da vam poveća platu, a on odbija; dva radnika u susednoj kancelariji se svađaju skoro svaki ...

Advertajzing - Singipedia - Univerzitet Singidunum

Toyota Motor Corporation) koristi dodatne agencije u ... Da li nagradna igra koju organizujete izaziva uzbuđenje proglašenja pobednika ili se publika ... pojačanje sluha preko dnevnog lista Politika ili preko TV-a. Mediji – ... Slušanost radija je najveća ujutro, jutarnji segment 6 − 10h je vreme pripreme za dnevne aktivnosti ...

Web dizajn - Singipedia - Univerzitet Singidunum

Danas postoji veliki broj web sajtova, a još veći broj web stranica. Prema ... Ceo ovaj postupak je, za početnike, najbolje prvo uraditi na papiru, pa tek tada.

Ekonomija - Singipedia - Univerzitet Singidunum

Najjednostavnija situacija je ukoliko Grčka može da proizvodi samo ... Kada poredimo oportunitetni trošak u proizvodnji vina, vidimo da Francuska ima niži ... me, troškove nabavke sirovina (meso, lepinje, začini, salata), troškove radne snage,.

Investicije - Singipedia - Univerzitet Singidunum

investitor da kupi akcije određenog proizvođača automobila (znači finansijsku aktivu), i da na taj ... 192 Grejem B., Inteligentni investitor, Masmedia S,. Beograd ...

budžetiranje u hotelijerstvu - Univerzitet Singidunum

budžeta ili budžetiranje Budžetiranje kapitala (kapitalno budžetiranje) označava proces obezbeđenja kapitala za projekte koji će biti uključeni u budžet kapitalni ...

Kredit i kamata - Univerzitet Singidunum

Vrste bankarskih kredita. Krediti se mogu razvrstati prema različitim kriterijumima na sledeći način: 1. Prema obliku u kojem se daju: ▫Naturalni kredit (daje se u ...

informatika - Singipedia - Univerzitet Singidunum

Kada se čuje reč 'informatika' odmah se pomisli na računar ili na naučnike, programere, matematičare ... Prednosti ove topologije: lako se insta- lira i povezuje ...

Digital Tv Design 1 - Univerzitet Singidunum

Modulisani signali slike i zvuka zajedno obrazuju TV signal odnosno TV kanal sirine od. 5-8 MHz i u ... 1) HDTV 1920x1080 25(30) 1:1 16:9 - (P) analiza, slika.

osiguranja - Singipedia - Univerzitet Singidunum

kompanije, a Nemačka zemlja u kojoj je osiguranje najbolje naučno ... osiguranje pomoći na putu često se povezuje sa uslugama koje pružaju auto-moto.

Multimedija - Singipedia - Univerzitet Singidunum

Vežba 2.3.1: Pregled i promena atributa digitalne slike ........... 68 ... kreirati pogodnu formu navigacionog elementa, npr. oval ili zaobljeni pra- vougaonik, koji üe se obojiti ... raşunara i programa za obradu i slaganje teksta, kao što je npr. Word.

neuromarketing - Singipedia - Univerzitet Singidunum

su nosile crne, bele, zelene, plave ili ţute uniforme, dobijale su jednake ... pokaţe drugima zahvalnost, saosećanje, ljubav i druge emocije mnogo brţe ... Istraţivanje je uključivalo 44,9 % ispitanika ţenskog pola i 55,1% ispitanika muškog pola.

eksternalije - Singipedia - Univerzitet Singidunum

devizni kurs budžet javni dug berza spoljnji dug konkurencija. TRGOVINA modeli. KAMATE monopoli monetarna politika fiskalna politika eksternalije. KAPITAL ...

Bankarstvo - Singipedia - Univerzitet Singidunum

isti dugovi preduzeća i banaka nisu otpisani. Naime ... Za sve pomenute funkcije guvernera, viceguvernera, članova Saveta postoje odred- ... Vuković D. prevod, Ballard A. – Korporacijsko upravljanje u finansijskom ... www.banke-online.rs ...

Preduzetništvo - Singipedia - Univerzitet Singidunum

doživljavaju znatno brži rast – preko 500 zapsolenih i preko 30 miliona dolara prihoda u ... razmotriti pitanja prevoda i prilagođavanja kulturi ciljnog tržišta. ... preduzećima, radi jačanja njihovog poduhvata u smeru online distribucije ... nih granica, predstavljaju jedan od najbržih načina da se realizuje globalna strategija.

Python – jezik za podučavanje algoritamskog pristupa rješavanju ...

Python – jezik za podučavanje algoritamskog pristupa rješavanju problema. Predrag ... programiranjem u LOGU, pred kraj osnovne škole uči se. BASIC, a u ...

programski jezik python - Fakultet elektrotehnike, računarstva i ...

Python za cilj ima kvalitetu, produktivnost, portabilnost i modularnost. Kvaliteta se postiže lakom čitljivošću i samom duljinom programskog koda, što implicira ...

Uvod u Python (motivacija i instalacija) - IPAQ PETA

Python …. je objektno usmjereni skriptni jezik. osim objektnog dopušta i proceduralnu ... Program u Python-u je deset puta kraći ... Vodič za početnike:.

Kratki uvod u Python - PMF - Matematički odsjek - unizg

pretvaranje kuta iz radijana u stupnjeve math.radians(x) pretvaranje kuta iz stupnjeva u radijane. Tablica 2: Matematicke funkcije. Osim navedenih naredbi ...

Upravljanje kvalitetom - Singipedia - Univerzitet Singidunum

12. Međunarodni naučni skup sa Sinergija 2013. 577. Sekcija 4. UPRAVLJANJE KVALITETOM. Tema: “KVALITET-PUT U EVROPU" ...

marketing u trgovini - Singipedia - Univerzitet Singidunum

direktna prodaja od vrata do vrata (npr. Avon, Kirby, Zepter i drugi oblici MLM. • prodaje) kataloška prodaja (npr. Neckermann). • prodaja preko pošte (oglas u ...

primer biznis plana - Univerzitet Singidunum

Poslovna banka. Komercijalna, broj tekućeg računa 205-22084-70. 2. OSNOVNI PODACI O AUTORU POSLOVNOG PLANA. Institucija koja je izgradila plan.

Verovatnoća i statistika - Singipedia - Univerzitet Singidunum

VEROVATNOĆA I STATISTIKA SA ZBIRKOM ZADATAKA. Autor: dr Ivana Kovačević. Recenzenti: dr Nenad Cakić, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u ...

diskretna matematika - Singipedia - Univerzitet Singidunum

PREDIKATSKA LOGIKA. 16. 1.5.1. VALJANE FORMULE. 18. 1.6. ZADACI. 21. 2. OSNOVNI ... Do rešenja uvek dolazimo posle konačno mnogo izračunavanja.

strategijski menadžment - Singipedia - Univerzitet Singidunum

22 Gregori G. Dess, G. T. Lumpkin, Alan B. Eisner, 2007, Strategijski menadžment, Data. Status, str. 125. 23 Prokopijević, Miroslav, 2010, Sloboda izbora, Zavod ...

Restoratersko poslovanje - Singipedia - Univerzitet Singidunum

i težak rad i želja da se napravi nešto kvalitetno”. Taj odgovor je bio daleko ... delu ili postavljena kao šank (pult) u prostoru za usluživanje. Pored toga ... Kapu je potrebno namestiti pre ulaska u sam kuhinjski prostor i pre početka rada, jer je ...