davor krapac, međunarodno kazneno procesno pravo

M. Bonaćić: Davor Krapac, Medunarodno kazneno procesno pravo: oris postupka pred medunarodnim... Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu (Zagreb), ...

davor krapac, međunarodno kazneno procesno pravo - Srodni dokumenti

davor krapac, međunarodno kazneno procesno pravo

M. Bonaćić: Davor Krapac, Medunarodno kazneno procesno pravo: oris postupka pred medunarodnim... Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu (Zagreb), ...

Davor Krapac KAZNENO PROCESNO PRAVO PRVA ... - HeinOnline

15 stu 2000 ... Davora Krapca, redovitog profesora. Pravnog fakulteta Sveu~iligta u Zagrebu, pod naslovom: Kazneno procesno pravo. Prva knjiga: Institucije.

povijest katedri za kazneno i kazneno procesno pravo pravnog ...

litičko-kameralnog studija do današnjeg djelovanja Katedre za kazneno pravo i. Katedre za kazneno procesno pravo na Pravnom fakultetu Sveučilišta u ...

Kazneno procesno pravo po Vinodolskom zakonu

Kazneno procesno pravo po Vinodolskom zakonu. UDK: 343.14(497.5)(091). Sažetak. Vinodolski zakon najstariji je pravni spomenik pisan na hrvatskom jeziku.

Prof.dr.sc. Zlata đurńević Kazneno procesno pravo ... - Pravni fakultet

Literatura. Knjige. 1. D. Krapac: Kazneno procesno pravo, Institucije, knjiga I., V. izdanje, Narodne novine,. Zagreb, 2012. Šesto do deveto, poglavlje. 2.

GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO I

Aktivnosti procesnih subjekata u parnici, procesne radnje, rokovi i ročišta, pojam propuštanja, povraćaj u pređašnje stanje. Jedanaesta sedmica. Tužba.

Građansko procesno pravo - Megatrend Univerzitet

Značaj i zadaci građanskosudkog postupka. 2. Spor i parnica. 3. Pravo na sudsku zaštitu. 4. Građansko sudski postupak i upravni postupak. 5. Građansko ...

6 Maja Stanivuković, „Građansko-procesno pravo Evropske unije“

GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO. EVROPSKE UNIJE. Naslov ovog referata upućuje na zaključak da je na nivou Evropske. Unije oformljen jedinstveni i ...

hrvatsko procesno pravo i jamstvo “pravicnog ... - Alan Uzelac

Temeljna nacela sudskog postupka - pravo na pristup sudu . ... Temeljna pitanja koja ostaju otvorena iz aspekta prava na ... optužen zbog kaznenog djela” (cl.

Aleksandar Jaksic - Medjunarodno gradjansko procesno pravo.indd

Александар Јакшић, Међународно грађанско процесно право. В. Међународни извори норми МГПП . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50. I. Уопште . .

MEĐUNARODNO PRIVATNO PRAVO

Međunarodno statusno pravo. Sticanje pravne i poslovne sposobnosti, odnosno njena ograničenja, kao i starateljstvo. Prestanak pravne i poslovne sposobnosti ...

Međunarodno javno pravo

Međunarodno javno pravo. Ispitna pitanja za I kolokvijum. 1. Termin i pojam međunarodnog javnog prava. 2. Nastanak i razvoj međunarodnog javnog prava. 3.

Međunarodno privatno pravo - NPR

Međunarodno privatno pravo. – Zbirka unutarnjih, europskih i međunarodnih propisa. Autori: Davor Babić i Christa Jessel Holst str. 1621, 2011 (Narodne novine ...

MEĐUNARODNO PRAVO MORA

19 stu 2018 ... Opišite ciljeve i strukturu Konvencije UN-a o pravu mora iz 1982. godine. II. UNUTARNJE MORSKE VODE. 1. Pojam unutarnjih morskih voda ...

20. Pravo odbrane i međunarodno pravo u sistemu nauka odbrane

Позитивно право, које се примењује у систему наука одбране: право одбране, ме- ђународно хуманитарно и међународно кривично право, као важеће ...

međunarodno javno pravo - Apeiron

Odnosi između subjekata međunarodnog prava. Položaj entiteta od značaja za međunarodno pravo. Međunarodni odnosi i međunarodna zajednica. Treći svijet ...

SUVERENOST. MEĐUNARODNO I DRŽAVNO PRAVO

DUALIZAM I MONIZAM. ❑ odnos državnih pr. poredaka i međunarodnog pr. poretka a) dualisti – različiti poredci b) monisti – jedan makroporedak i.

MEĐUNARODNO PRAVO I SVEMIRSKI TURIZAM 1. UVOD

Svemirski turizam predstavlja relativno novi oblik turizma koji se počeo razvijati tek prije desetak godina. Premda su ljudske aktivnosti u svemiru započele već ...

DOKTRINA PRAVEDNOG RATA I MEĐUNARODNO PRAVO

MP 2-3, 2007 – Doktrina pravednog rata i međunarodno pravo. (str. 243-265) posvećenom milosrđu. Da bi rat bio pravedan Sveti Toma Akvinski navodi.

pravičnost i međunarodno pravo u razgraničenjima morskih prostora

Ključne riječi: pravda, pravičnost, pravo; pravična načela; pravič- nost infra legem, praeter legem, contra legem; sudačko odlučivanje ex aequo et bono; sudac u ...

MEĐUNARODNO PRIVATNO PRAVO Prof.dr Stanković Sanja ...

MEĐUNARODNO PRIVATNO PRAVO. Prof.dr Stanković Sanja. Ispitna pitanja. 1. Privatnopravni odnosi sa elementom inostranosti i načini njihovog korištenja – ...

Europsko međunarodno privatno pravo - Pravni fakultet

15. Ciljevi kolegija. 1. Izučavanjem predmeta Europsko međunarodno privatno pravo - posebni dio: ugovorni i deliktni statut doktorandi trebaju steći opća znanja.

Naziv kolegija MEĐUNARODNO PRAVO – MIRNO RJEŠAVANJE ...

MEĐUNARODNO PRAVO – MIRNO RJEŠAVANJE SPOROVA I PRAVO. ORUŽANIH SUKOBA. Nastavnici. Prof. dr. sc. Maja Seršić. Prof. dr. sc. Davor Lapaš.

39 Maja Stanivuković, „Srpsko međunarodno privatno pravo u ...

Srpsko međunarodno privatno pravo u vremenu tranzicije: promenjen značaj.. - 45 -. Bivši savezni Zakon o rešavanju sukoba zakona sa propisima drugih.

Naziv kolegija MEĐUNARODNO PRAVO – IZVORI, SUBJEKTI ...

1. Cilj predmeta Međunarodno javno pravo – izvori, subjekti je upoznati studente sa sustavom izvora međunarodnog prava te položajem i ulogom države, ali i ...

Migracije i međunarodno pravo ljudskih prava - Beogradski centar ...

MIGRACIJE I MEĐUNARODNO PRAVO LJUDSKIH PRAVA xiii a) Nediskriminacija u zdravstvenoj zaštiti i jednaka primena na migrante. 282 b) Zaštita prava na ...

Međunarodno pravo ljudskih prava: izvori, mehanizmi i relevantnost

Ustavom. - Međunarodno pravo: potvrđeni (ratifikovani) ugovori i opšteprihvaćena pravila međunarodnog prava. - Integrisanost u domaćem pravnom poretku.

Prekršajno pravo Ime nositelja kolegija Prof. dr. sc. Davor ...

Predmet Prekršajno pravo studente uvodi u materiju prekršajnog materijalnog i procesnog prava. Riječ je o pravnom području koje je u suvremenom društvu ...

223 Ćamil Salahović * Davor Bubalo ** PRAVO NA OBRANU ...

7)Više u Elica Grdinić, Prava obrane (prema članku 6. stavku 3. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljenih sloboda), Hrvatska pravna revija, svibanj 2006.

GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO Šifra predmeta Status predmeta ...

GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO. Šifra predmeta. Status predmeta. Semestar. Broj ECTS kredita. Fond časova. Obavezan. V. 6. 4 p 1. Studijski programi za ...

Upravno i upravno procesno pravo VIII.indd

ТЕОРИЈСКЕ ОСНОВЕ УПРАВНОГ ПРАВА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 22 Ivo Krbek, Osnovi upravnog prava FNRJ, Zagreb 1950, стр. 78. и др. 23 Упореди: ...

Strategija razvoja Općine Davor - Općina Davor

os tic. i i s k ep tic i. Nis. u v jernic. i i ate is ti. Ne iz jaš njav aju se. Nepo z n ato. BPŽ. 158.575 146.093 5.673 166 393 1.535 5. 21. 24. 441 2.272 1.715 237.

izbore u općini davor? - Općina Davor

cijena za prikupljanje otpada. Đuro Anđelković: Kada trg bude gotov, bit će jedan od ... Matej Severović i Davor Rukavi- ... dom Nova Gradiška. Do sada je.

Građansko pravo, prva knjiga: Opšte pravo i Stvarno pravo, 1927.

Прохибитивно, императивно, пермисивно и интерпретативно право. III. Постајање објективног права (Правни извори). 1. У опште о постанку ...

Funkcijski poremecaji zvacnog sustava - Badel - Krapac.indd

28 stu 2009 ... zglob i pripadajući mu žvačni mišići pomalo ... utječe i na mišiće koji vode zube donje čeljusti u ... ruju dvotrbušasti i čeljusnopodjezični mišić.

KAZNENO DJELO SILOVANJA

kojima se inkriminira silovanje, te se uz to prikazuje sudska praksa Vrhovnog suda Republike ... radnja, sila, prijetnja, pristanak, počinitelj silovanja, žrtva silovanja ... Kazneno djelo silovanja prema Kaznenom zakonu iz 1997. godine.

zašto autorsko pravo nije temeljno ljudsko pravo? - Clubture

Room, Tai Chi klub "Pula", Mali Mrak, Labin Art. Express ... novom prostoru upravo otvaramo klub. Cilj Udruge je ... MOČVARA-klub udruženja za razvoj kulture.

Zavod za pravo društva i financijsko pravo Pravnog fakulteta u Rijeci ...

1. za najbolji diplomski rad obranjen u 2009. godini koji obrauje temu iz jednog od tematskih područja kojima se bavi Zavod za pravo društava i financijsko ...

Europsko radno pravo i pravo socijalne sigurnosti - Pravni fakultet

pitanja iz područja europskog radnog prava i prava socijalne sigurnosti. ... Definirati pravo europsko radno i socijalno pravo, ovo i u odnosu sa drugim granama ...

Zavod za pravo društva i financijsko pravo Pravnog ... - pravri.uniri.hr

Zavod za pravo društva i financijsko pravo Pravnog fakulteta u Rijeci raspisuje. Natječaj. 1. za najbolji diplomski rad obranjen u 2009. godini koji obrauje temu iz ...

Ispitna pitanja iz predmeta Uvod u građansko pravo i stvarno pravo ...

Građansko pravo i druge grane prava – pročitati. 4. Pojam, struktura, vrste i karakteristike pravnih sistema - pročitati. 5. Razvoj evropskokontinentalnog pravnog ...

autorsko pravo i pravo korištenja autorskih djela u virtualnom ... - Srce

E-UČENJE U MEDICINI. AUTORSKO PRAVO. I PRAVO KORIŠTENJA AUTORSKIH DJELA. U VIRTUALNOM OKRUŽENJU. ISKUSTVA S MEDICINSKOG ...

procesno računarstvo - FERIT-a

www.etfos.hr, [email protected] Voditelj poslijediplomskog specijalističkog studija. Procesnog računarstva: Doc.dr.sc. Goran Martinović. Telefon: 031 224 611, 031 ...

Socijalno pravo u objektivnom smislu, to je pravo koje se reguliše na ...

propisa – pravnih normi iz te oblasti. •Socijalno pravo u subjektivnom smislu , je pravo koje se ostvaruje od strane pojedinog subjekta – fizičkog lica u skladu sa ...

UPORABE RIJEČI PRAVO. PRAVO I MORAL. JEZIK PRAVA

1) pravni naturalizam. (jusnaturalizam). ✓ pravo je, po definiciji, skup dobrih i pravednih normi. Aurelije Augustin. (354-430). ”Stoga mi se zakon koji nije.

pravo vlasništva i pravo građenja stranih osoba na nekretninama u ...

pravo korištenja na građevinskom zemljištu u društvenom vlasništvu. Iznimke, u neko ... postavke kako za nasljeđivanje, tako za druge pravne osnove (dosjelost,.

české právo životního prostředí - Česká společnost pro právo ...

14. listopad 2018 ... souhrnné údaje o inkasu této daně v ČR včetně výtěžnosti, která je ... K návrhu se vyjádřily i další subjekty, konkrétně ASOCIACE MURIEL ...

institut za uporedno pravo uvod u pravo sad institute of comparative ...

pomorskim slučajevima, sporovima u kojima su Sjedinjene Američke Države jedna strana, sporovima između dve ili više država-članica, između države i.

Autorsko pravo i pravo korištenja autorskih djela u LMS ... - MEF

Činjenica da je e-učenje, odnosno MEF-LMS (programski sustav za upravljanje nastavnim sadržajima unutar mrežnih stranica Fakulteta) sustavno uveden na ...

Svjetlana Bogeljić: Pravo na odbitak i pravo na povrat PDV-a

Zakon o PDV-u, uz to, izrijekom propisuje da nema prava na odbitak PDV-a, ... Prema čl. 90. st. 2. Zakona o PDV-u, mali obveznik koji primjenjuje poseban po-.

Autorsko pravo i pravo korištenja autorskih djela u LMS ... - MEF-LMS

Autorsko pravo i pravo korištenja autorskih djela u LMS okruženju. Činjenica da je e-učenje, odnosno MEF-LMS (programski sustav za upravljanje nastavnim ...

Golubinje, Sudski organi, KAZNENO POPRAVNI DOM

23 stu 2009 ... DS kazneno popravni dom zatvorenog tipa. KP-Dom Zenica. 8. OSTALE NAPOMENE. Općina Žepče odlukom br: 01-465/95 od 26.05.1995.

Obijesna vožnja kao novo kazneno djelo**

nema takvih posljedica; tipičan je primjer iz najnovije prakse vožnja ... u prometu"), a nedavno ga je uvela i Slovenija pod nazivom "predrzna vožnja v cestnem prometu" ... vožnje, koje su zbog uloženih žalbi preispitane u drugom stupnju na ... tako da se nije smatralo dostatnim da je optuženik pod utjecajem alkohola i gru-.

REZULTATI ISPITA GRAĐANSKO PROCESNO PRAVA I ...

15 velj 2019 ... POPOVIĆ, DORIS. 7. PRANJIĆ, ANDREA. 8. PRANJIĆ, ANTONELA. 9. KOVAČ, JELENA. 10. SABELJA, MARTINA. 11. BULOVAN, IGOR.

Predstavljanje smjera Automatizacija i procesno računarstvo

AUTOMATIZACIJA i PROCESNO RAČUNARSTVO. Tehničko veleučilište u Zagrebu. Elektrotehnički odjel ... PanelView 550. <. > ^ v. HMI. Integracija u sustav ...

ZLOČIN U FOČI - Kazneno popravni dom «Foča» - Documenta

U KP dom «Foča» dovedeni su i njegova žena i djeca, pušteni su nakon par dana, supruga je bila zatvorena 10 dana, nakon toga bila je u kućnom pritvoru četiri ...

Ana Garaþiü, dipl. iur. PRODULJENO KAZNENO DJELO U NO9OM ...

Kritiþari instituta produljenog kaznenog djela smatraju da ono derogira odredbe o stjecaju kaznenih dijela, propuãta utvrditi posebnu kaznu za svako kazneno.

Mučenje, maltretiranje i stegovni postupci u kazneno ... - OSCE

šesnaestodnevnog dopusta u zatvor u Zenici u srpnju 2009. godine. U vrijeme bjekstva, Abu Hamza je bio na odsluženju kazne zatvora od četiri godine u ...

procesno računarstvo - FERIT-a - Sveučilište Josipa Jurja ...

www.etfos.hr, [email protected] Voditelj poslijediplomskog specijalističkog studija. Procesnog računarstva: Doc.dr.sc. Goran Martinović. Telefon: 031 224 611, 031 ...

bošnjaci – politički osuđenici u kazneno-popravnom domu u zenici ...

aktivni radnik.2 U dugoj povijesti zenički zatvor mijenjao je ime, prilagođavao ... 3 Miloš Bjelovitić, Zenica i njena okolina, Sarajevo, 1968., 190-191. 4 - Glasnik ...