Казнено процесно право - Правен факултет

КАЗНЕНО ПРОЦЕСНО ПРАВО. I. Податоци за раководителот на предметната програма и предметните наставници. Име и презиме: Проф. д-р Гордана ...

Казнено процесно право - Правен факултет - Srodni dokumenti

Казнено процесно право - Правен факултет

КАЗНЕНО ПРОЦЕСНО ПРАВО. I. Податоци за раководителот на предметната програма и предметните наставници. Име и презиме: Проф. д-р Гордана ...

4PF200512 - Споредбено казнено процесно право

Прилог бр.3. Предметна програма од прв циклус на студии. 1. Наслов на наставниот предмет. Споредбено казнено процесно право. 2. Код. 4PF200512.

Казнено право

Предметот Казнено процесно право претставува збир на правни норми кои ги уредуваат правните дејствиа на субјектите во кривичната постапка.

ГРАЂАНСКО ПРОЦЕСНО ПРАВО Нас - FLV

Грађанско процесно право као облик правне заштите; Грађански судски поступак; Наука Грађанског процесног права;. Парнично процесно право, Спор, ...

Грађанско процесно право

Врста и ниво студија. Основне академске студије. Назив предмета. Грађанско процесно право. Наставник (за предавања). Проф. др Невена Петрушић.

ГРАЂАНСКО ПРОЦЕСНО ПРАВО Нас

Грађанско процесно право као облик правне заштите; Грађански судски поступак; Наука Грађанског процесног права;. Парнично процесно право, Спор, ...

ГРАЂАНСКО ПРОЦЕСНО ПРАВО – ПАРНИЧНИ ПОСТУПАК ...

ГРАЂАНСКО ПРОЦЕСНО ПРАВО – ПАРНИЧНИ ПОСТУПАК. СУКОБ СТВАРНЕ НАДЛЕЖНОСТИ ИЗМЕЂУ. ОСНОВНОГ И АПЕЛАЦИОНОГ СУДА.

грађанско процесно право стварна надлежност у поступку ...

Тужилац је поднео предлог за понављање правноснажно окончаног поступка. Основни суд је решењем прекинуо поступак по предлогу тужиоца за.

Преземи - Правен факултет

спречување нелојална конкуренција. Посебен акцент ќе биде ставен на интеракцијата помеѓу правилата на конкурентското право и правото на ...

Увод у грађанско право и Стварно право - Правни факултет у ...

Увод у грађанско право и Стварно право. Наставник (за предавања). Проф. др Мирослав Лазић, доц. др Ивана. Симоновић. Наставник/сарадник (за ...

kratkabiografija - Правен факултет-Кичево - УКЛО

Indexing: EBSCO; C.E.E.O.L.; ICV (Index Copernicus Value) 4,95; Electronic Journals Library ... lib.ugd.edu.mk/naslovna.php, http://clprmk.org/?p=460,.

ШТИП ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ ... - УНИВЕРЗИТЕТ “ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ”

Средства за извршување на тешките кражби (instrumentum operandi) . 37. 1.2.Начин ... дела се од големо значење за државата и општеството, а нивното успешно откривање ... Начин на извршување (modus operandi);. - Време на ...

Субјекти на парнична постапка - Правен факултет-Кичево

двократна литиспенденција.92 Заеднички непосредно повисокиот суд го решава. 91 Устав на Република Македонија, член 110. 92 Закон за парнична ...

УНИВЕРЗИТЕТ ,,ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ” – ШТИП Правен факултет ...

Поим за стечај и стечајна постапка. 18. 3.3.1.Закон за присилно порамнување, стечај и ликвидација. Во Република Македонија, како дел од ...

право грађења - Правни факултет у Нишу

Апстракт: Право грађења је ново стварно право у законодавству земаља насталих на простору бивше југословенске државе. Ради се о правном ...

Увод у право - Правни факултет у Крагујевцу

Карактер Увода у право и његов однос према другим правним ... француска и друге одређене државе и права (Грађанско право Србије, Кри-.

Канонско право - Православни богословски факултет

Практична теологија. Канонско право. Наставни предмет: Ознака предмета: Број ЕСПБ: 9. Статус предмета: Број часова активне наставе(недељно).

право ретенције - Правни факултет у Крагујевцу - Универзитет у ...

I Појам и значење ius retentionis у римском праву. У старијој правној теорији наводи се да је ретенција (ius retentionis) у римском праву означавала ...

Практикум за међународно јавно право - Правни факултет у ...

Управо зато веома је важно да се међународно право одреди као систем начела и правила која се могу пронаћи у формалним изворима међународног ...

етимологија и употреба речи право - Правни факултет

ЛАТИНСКИ ЦИТАТИ,ИЗРЗИ;ПОСЛОВИЦЕ СА РЕЧЈУ ,,IUS“. Када је реч о употреби речи право најпре за пример наводим латинске цитате и изразе :.

Римско право и кодификације у Новом веку - Правни факултет у ...

Савладавањем студијског програма из римског права и кодификација у новом веку, на мастер ... Д. Стојчевић, Римско приватно право, Београд, 1983. 4.

ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО; ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО ...

части I НК РФ она так и не была введена в действие, а с 1 января 2005 г. ... 7–ФЗ [Текст] // Собрание законодательства Российской Федерации. — ... податок, екологічна функція, стимули, принцип платності, фіскальні збори та ...

право на поштовање породичног живота као људско право

Конвенција мора читати као целина и тумачити тако да подстиче интерну конзистентност и склад између својих различитих одредаба. При томе ...

Силабус курсу Право інтелектуальної власності «Право ...

Силабус курсу. Право інтелектуальної власності. Ступінь вищої освіти – магістр. Галузь знань 02 «Культура і мистецтво». Спеціальність ...

ГРАЃАНСКО ПРИМЕНЕТО ПРАВО (НАСЛЕДНО ПРАВО)

стварни права, личните службености (плодоуживање – ususfructus, користење – usus и станување – habitatio) кои се сврзани за лично- ста на нивниот ...

правен речник/поимник за корупција за истражувачко ...

Правниот речник/поимник пред сѐ е наменет за новинарите, уредниците и ... со повеќе правни поими кои треба дополнително да се објаснуваат за ...

Основи на правото и уставно право/Вовед во право и уставно пр

4 септ. 2019 ... 3708/18. 43. 4. 4,5. 51,5. 6. 2. 2563/13. 30. 7. -. 30. 5. 3. 3773/18. 28. 1. 5. 28. 5. 4. 3764/18. 15. -. 2,5. 15. 5. 5. 3388/17. 15. -. -. 15. 5. 6. 3676/ ...

радно и социјално право - Удружење за радно право и ...

РАДНО И СОЦИЈАЛНО ПРАВО. Часопис за теорију и праксу радног и социјалног права. Година XVII. Издавач. Удружење за радно право и социјално ...

ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ - Факултет за образовни науки

политика, Социјална педагогија). Структурата на предметите за трите подрачја, Училишна педагогија,. Дидактика и Менаџмент во образованието и ...

ТРУДОВОЕ ПРАВО

ТЕМА 17. Ответственность за нарушение трудового законодательства и иных актов, содержащих ... трудового права. 4. Назовите основания возникновения трудовых правоотношений. 5. ... М. В. Ломоносова; отв. ред. ... времени и времени отдыха водителей трамвая и троллейбуса: приказ. Минтранса РФ ...

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО

Халкаро “Экосан” жамгармаси президенти, фалсафа фанлари доктори, профессор. Ю. Ш. Шодиметоа. Чоп этиш учун масъул - юридик фанлари ...

уставно право - [email protected]

Политички појам устава (устав у политичком погледу ....... 46. 5. ... постављања питања и интерпелација, право анкете, вођења истраге у изборним и ...

Римское право

также извлечения из нормативных актов по курсу «Римское право» – одной ... Форум. - в Древнем риме: суд, трибунал; юрисдикция; место, где отправ-.

Управно право

Садржај предмета. 1. ТЕОРИЈСКЕ ОСНОВЕ УПРАВНОГ ПРАВА: појам и предмет управног права; теоријски појам управе у органском аспекту; теоријски ...

Римское право - csu.kz.

C) форум;. D) трибунат;. E) судебная площадь. 2. На какие виды подразделялись иски: A) имущественные и ...

Гражданское право - МГУ

Виндикационный иск базируется на признании права собственности абсолютным правом, которое не утрачивается с незаконным выбыванием вещи с ...

ПРЕКРШАЈНО ПРАВО

прекршајно право би се могло одредити као скуп правних прописа којима се регулишу прекршаји, услови прекршајне одговорности, прекршајне ...

Трговинско право

Исход предмета. - Разумевање основних поставки на којима се базира Трговинско право, уз ... предузетник. Једноперсонално трговачко друштво.

ПРАВО И ПРИВРЕДА

Маша МИШКОВИЋ. Ко је организатор аукције? ............................................................................... 316. 18. Петар МИШКОВИЋ. Изјаве и гаранције у уговорима о ...

МЕЂУНАРОДНО ПОСЛОВНО ПРАВО

Попуњавање празнина у међународној конвенцији. ▫ Позивање на “општа начела”. ▫ Упућивање на међународно право. Примена националног права ...

Увод у грађанско право

Uvod u građansko pravo / Dragoljub D. Stojanović. -. - 9. izd. - Beograd ... 1.4 Poreklo i razvoj termina "građansko pravo" ... 1.2 Gradansko pravo i radno pravo .

ПРАВО КАК ИНСТРУМЕНТ_сборник трудов_2016-17

Плюснина О. В., Ступин Н. А. Стратегический подход в нормотворчестве ... Кострома). Stupin Nikita Andreevich, ... Kovalenko Tatiana Sergeevna,. Lugansk ...

пословно право - Singipedia

Доц. др Иван Никчевић пословно право. Скрипта. Треће издање. Београд, 2011. ... 11 Б. Милановић , ''Пословно право право привредних друштава'', ...

Меѓународно јавно право

Предметот Меѓународно јавно право е структуриран така што на студентот ќе му овозможи стекнување на базични, но суштински познавања на.

Римское право - URSS.ru

Введение. Римское право — это не только собственно право крупнейшего го- ... лицо имело свое местожительство, то говорили о «forum domicilium».

Међународно приватно право - [email protected]

Упознавање са проблематиком међународног приватног и процесног права, стицање теоријских знања и оспособљеност практичне примене основних ...

Римское право - v-olymp.ru

Учебная дисциплина «Римское право» является неотъемлемой ... Forum — главная площадь в Риме, на которой проходили все важные публичные дей-.

МЕЂУНАРОДНО ПРИВАТНО ПРАВО

а) директно извршити наплату на имовини лица А која се налази у. Србији, б) пред надлежним судом РС покренути поступак признања одлуке којом се ...

Семейное право - Главная

брак, личные и имущественные правоотношения супругов, права н ... Анализируя данную норму, можно прийти к выводу о том, что семейное ...

Превод и авторско право

формулировката: „Преводите (...) се закрилят като оригинални произведения без да се накърнява авторското право върху оригиналното произведение” ...

Медицинское право - ТГТУ

ПОНЯТИЕ И СИСТЕМА МЕДИЦИНСКОГО ПРАВА. Понятие здравоохранения и медицины. Право гражданина на охрану здоровья и его гарантии.

Право на имя - Фонд Иофе

22 апр 2015 ... 2 Рождественская Е.Ю. Биография как социальный феномен и объект ... шествовало знакомство с Борисом Иофаном и его женой Ольгой Сассо и всту- ... философского факультета Римского университета Анна ...

римское право - Ngenix

Н73 Римское право : учебник для академического бакалавриата /. И. Б. Но виц кий. — М. : Издательство Юрайт ; ИД Юрайт,. 2015. — 298 с. — Серия : ...

КОЛЕКТИВНО РАДНО ПРАВО

(колективно радно право) се односи на институционалне форме организовања ... послодавца да не прибјегне лок-ауту поводом питања која су уређена ...

КонсультантПлюс - полное ПРАВО

и «ё» в официальных документах, вышедшее осенью 2012 г. 1. Откроем ... Если кнопка не видна на панели инструментов, нажмите кнопку и выбери-.

Римское право. Практикум - НГУ

Римское право в данном практическом руководстве раскрывается через казусы и судеб- ные решения. Студентам предлагается сначала ...

медицинское право - ЯрГУ

15 сен 2018 ... М42. Медицинское право : учебно-методическое пособие. / сост. Р. Ю. Смирнов ; Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова. — Ярославль : ЯрГУ, ...

общество и право - МВД России

10 фев 2018 ... 88 Gusev A.V., Danilyan S.A., Danilyan E.S.. Improvement of ... Online, GTA 5, NBA и Diablo. ... vikova, E.A. Anufrieva, V.P. Bodaevsky, D.A. Za-.

ПРАВО и - Юридический факультет БГУ

Объект правового регулирования следует рассматривать как в узком, так ... сти говорят В. С. Соловьев и И. А. Ильин. См.: Соловьев В. С. Оправдание добра. ... возвращении залога, а не безусловно вынести постановление о его ... Shumak G. A. Topical Questions and Prospects of Development of Criminalistics.

Б1.В.ОД.7 Семейное право - Ульяновский государственный ...

Основания, дающие право супругу (бывшему супругу) на взыскание алиментов в ... Андреев В.В. в ноябре 1999 года получил в наследство земельный ...