ocjena stanja i rizika cjelina podzemnih voda na ... - Hrvatske vode

Momjana pripada slivu rijeke Mirne i napaja jaki krški izvor Bulaž (min. ... kada je traser registriran na svim izvorima uz desnu obalu rijeke Zrmanje od Krupe i.

ocjena stanja i rizika cjelina podzemnih voda na ... - Hrvatske vode - Srodni dokumenti

Ocjena stanja i rizika cjelina podzemnih voda u ... - Hrvatske vode

je zabilježen u pojedinim uzorcima vode na crpilištu Prelog, te se ... Zajednička piezometarska mreža Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) i ...

ocjena stanja i rizika cjelina podzemnih voda na ... - Hrvatske vode

Momjana pripada slivu rijeke Mirne i napaja jaki krški izvor Bulaž (min. ... kada je traser registriran na svim izvorima uz desnu obalu rijeke Zrmanje od Krupe i.

određivanje cjelina podzemnih voda na jadranskom ... - Hrvatske vode

PROJEKT: Određivanje cjelina podzemnih voda na ... jama., ponora Sestrinice i Crveni vir), a veza je utvrđena s izvorima. Studena, Krušica, Butina i Stinjevac.

definiranje trendova i ocjena stanja podzemnih ... - Hrvatske vode

Hallerova aleja 7, 42 000 Varaždin i. Sveučilište u Rijeci ... Svi nacionalni parkovi u Hrvatskoj se nalaze na području ... monitoring sprovodi na izvoru Omble, Konavoske ljute, izvora Robinzon, a predlaže se i dopuna nadzornog monitoringa i ...

Procjena rizika na cjeline podzemnih voda s ... - Hrvatske vode

(Natura 2000 kod: 6430) s vodom temeljnicom za vrijeme niskih voda tijekom ... na većem broju lokacija od izvorišne zone kod Njivica (Jezero 60 L/s, Vrutak 11.

Prethodna procjena rizika od poplava 2018. - Hrvatske vode

za obavljanje hidroloških mjerenja, izradu hidroloških ekspertiza i prognoza,. -. Pravne osobe ... Dva vremenska razdoblja (2011. - 2040. godina i ... B25. B34. B41, B43. F29. SF_2010_019. 01.12.2010. 1022. DICMO. J. 0.422. 2. A11, A12.

Program monitoringa kemijskog stanja za nove ... - Hrvatske vode

Prostorni raspored mjernih postaja na površinskim vodama . ... Monitoring novih prioritetnih tvari (dikofol, PFOS, dioksini, HBCDD i heptaklor i heptaklorepoksid) ...

Vodič za hidromorfološki monitoring i ocjenu stanja ... - Hrvatske vode

Nizinske tekućice kratkih tokova s padom korita > 5‰;. 5. Male i srednje velike tekućice krških polja;. 6. Povremene tekućice. Skupine ekotipova u primorskoj ...

Ekološko istraživanje površinskih kopnenih voda u ... - Hrvatske vode

(Potamogeton crispus), pršljenasti krocanj (Myriophyllum verticillatum), mahovina. (Brachytecium rivulare) i tankolisni žabnjak (Ranunculus trichophyllus), ...

KatalitičKa OKsidaCija OtPadnih vOda iz PrOCesa ... - Hrvatske vode

peroksida su se kretale od 0,5 do 1,34 mol dm-3, dok je koncentracija ukupnih fenola bila ... dodan vodikov peroksid, čime je reakcija započela. U određenim ...

Godišnji financijski izvještaj Hrvatskih voda za 2018 ... - Hrvatske vode

15 velj 2019 ... Hrvatski zavod za zapošljavanje - za osobe na stručnom osposobljavanju bez ... 28.000. Zagorski vodovod d.o.o Zabok. 0. 112.000. 0. 28.000.

Godišnji financijski izvještaji Hrvatskih voda za 2017. - Hrvatske vode

Rijeka KD vodovod i kanalizacija d.o.o.. 7.987.605. 13.916.529. Senj Vodovod i odvodnja d.o.o.. 993.561. 0. Sisak Sisački vodovod d.o.o.. 2.546.062. 5.086.017.

Primjeri međuutjecaja površinskih i podzemnih voda

Sikirevci, dok su na slici 9. prikazane strujne slike za maksimalnu izdašnost obaju crpilišta za visoke (lijevo) i niske vode (desno). Sava se za visokih voda ...

zagađenje i zaštita zemljišta i podzemnih voda - Ipin Institut

radimo na nadzoru i zaštiti od zagađenja zemljišta i podzemnih voda. U prvom dijelu ... Ako se uzme u obzir prezentacija sredine koja se modelira, granični.

identifikacija hidrauličke veze rijeke odre i podzemnih voda istočnog ...

promjene vodostaja rijeke Odre na promjene razine podzemne vode. Ključne riječi: rijeka Odra, zagrebački vodonosnik, korelacija, regresija, kroskorelacija,.

procjena ranjivosti podzemnih voda na širem području grada zadra

geografska, hidrogeološka, hidropedološka i karta oborina. Izrađene ... Zadarski arhipelag obuhvaća otoke i oni nisu promatrani u okvirima ovoga rada. Urbana.

sezonske zalihe podzemnih voda na području vodnog tijela istočna ...

19 ruj 2016 ... ekvipotencijala. Oduzimanjem ekvipotencijala za visoke, odnosno za niske vode, dobivena je karta amplitude piezometarske razine. Sezonske ...

2. OCJENA STANJA, MOGUĆNOSTI I ... - Grad Novi Marof

Postanak naselja Novi Marof seže u 18. stoljeće i veže se uz vlastelinstvo Greben, ... -“Termika” d.d. Novi Marof (proizvodnja kemene vune) s 195 zaposlenih,.

Pregled i ocjena stanja postojećih drvenih konstrukcija

10 lis 2017 ... Ocjena stanja i kontinuirano praćenje ponašanja postojećih drvenih konstrukcija u ... spojevi u vlačnoj zoni rešetkastih nosača imaju premali broj ... Slika 12. a) Torzijska rotacija greda međukatne konstrukcije; b) Nepravilna ...

a. analiza i ocjena postojećeg stanja i postojeće dokumentacije

Jelenak i nosorožac su stanovnici svijetlih, hrastovih šuma, a larve im se razvijaju u truloj drvnoj materiji. Zbog sječe starih šuma sužen im je životni prostor.

ocjena postojećeg stanja i smjernice razvitka sustava unutarnjeg ...

21 lis 2009 ... Č. DUNDOVIĆ, L. ŠANTIĆ, I. KOLANOVIĆ: Ocjena postojećeg stanja i ... Unutarnji vodni promet je grana prometa koja obuhvaća riječni, ...

ocjena postojećeg stanja sustava kvalitete u ... - Pomorski fakultet

U većim gradovima prigradske traĉnice stvorile su razvojni ... godina. - Pula (Pulapromet) - dvije linije, ukinut nakon I. svjetskog rata, dana 16. travnja. 1934.

prvi dio prikaz stanja i ocjena organizacije ... - Opština Žabljak

U gravitacionoj zoni Žabljaka živi 85% stanovništva opštine. Saobraćajni ... do, što se smatra najvećom visinom na kojoj je ova biljka pronađena u Crnoj Gori.

Ocjena postojećeg stanja i utvrđivanje kapaciteta riječne luke Sisak

Slika 1: Lokacija Luke Sisak – bazen Crnac, (Izvor: Lučka uprava Sisak). Pristanima P-30, P-35 i PO-36 upravlja tvrtka Pristaništa i skladišta d.o.o.. Prijevoz.

analiZa varijacija raZine vOde jeZera vrana na ... - Hrvatske vode

Ključne riječi: vodostaj, temperatura zraka, bilanca voda, jezero vrana, otok cres, hrvatska. analiZa varijacija raZine. vOde jeZera vrana na. OtOKu cresu.

Biološka ocjena kvalitete vode rijeke Ilove u području gornjeg Poilovlja

ustanovljeni indeks saprobnosti od 2,58 (alfamezo- saprobni stupanj). UVOD. Ilova je manja nizinska rijeka s izvorištem u isto čnoj Bilogori, a u području gornjeg ...

6) VODA I NJEZINE PRETVORBE prisutna u sva tri agregatna stanja ...

Evaporacija/isparavanje – spontano odlaženje molekula vodene pare iz vode, mokrog tijela ili leda u zrak preduvjet: apsolutna vlažnost zraka nad samom ...

Cjenik Koprivničkih voda - Koprivničke vode doo

Kućanstva priključena na sustav odvodnje otpadnih voda - grad Koprivnica i općine s odvodnjom: Koprivnički Bregi, Koprivnički Ivanec i Peteranec. 1.1. Cijena ...

Svjetski Dan voda 2017. – „Otpadne vode”

23 ožu 2017 ... ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA U. BIHAĆU ... Svjetski Dan voda 2017. – „Otpadne vode” ... 4. Zaključak. Sadržaj prezentacije ...

Uredjaj za proizovdnju srebrne vode - Srebrna voda

Nas uredjaj u toku procesa proizvodnje meri struju i napon i prikazuje na displej. To znaci da radi kao ppm metar i da imate stalno uvid kolika vam je koncentraci ...

Okvirne smernice kvaliteta vode za piće i procena rizika - cecra

Hemijske osobine vode za piće koje mogu izazvati primedbe potrošača. Parametar/. Supstanca. Vrednosti na kojima se javljaju primedbe potrošača. Razlozi.

99 krš hrvatske geografski pregled i značenje - Hrvatske vode

GEOGRAFSKI PREGLED. I ZNAČENJE ... koncizno i dobro su ilustrirane. U 6. poglavlju ... 3) Koliko je relativno značenje otapanja snijega i leda u usporedbi s ...

TVRDOĆA VODE I ZDRAVLJE Sigurna i kvalitetna voda za piće nije ...

TVRDOĆA VODE I ZDRAVLJE. Sigurna i kvalitetna voda za piće nije tek „čista voda“ već i kompleks otopljenih minerala i plinova. Oni su vitalni za ugodan tek ...

Primena tehničkih gasova u preradi vode za Piće i otPadnih voda

karakteristike vode za piće ne smeju da dovode do ... voda su: Primena ozona. Ozon je troatomna alotropska modifika- cija kiseonika i ... mijske osobine vode.

Ocjena kvalitete zraka na području Hrvatske 2011.-2015. - HAOP

Bjelovar, Koprivnica, Đakovo, Vinkovci). – mjerenja bi se ... benzen satni. 2015. GRADIŠTE. HR 01. DHMZ. Pozadinska O3. 10-minutni. 2006.-2016. ZOLJAN.

Hrvatske vode - Vlada Republike Hrvatske

1 sij 2020 ... PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJA ... O DAVANJU SUGLASNOSTI NA FINANCIJSKI PLAN HRVATSKIH VODA. ZA 2020. ... 2020.): Krk, Varaždin, Varaždinske. Toplice ...

Voda je oblak, voda je snijeg, voda je katkad ledeni brijeg ... - e-Sfera

Voda je oblak, voda je snijeg, voda je katkad ledeni brijeg. Voda je para, voda je kiša, voda je nezgoda za jednog miša. Voda je rijeka, voda je slap, voda je ...

IV. Konferencija Hrvatske platforme za smanjenje rizika od katastrofa

Državni hidrometeorološki zavod . ... Ključne riječi – Potresna opasnost, seizmički hazard, potres, Hrvatska, Eurokod. Croatian seismic hazard map. Abstract ...

Procjena rizika od velikih nesreća za područje Grada Hrvatske ...

Prema Registru poslovnih subjekata na području Grada Hrvatske Kostajnice posluju: 4. Mala poduzeća: - POUNJE TRIKOTAŽA d.d.,. - AGROMES TRGOVINA ...

Untitled - Hrvatske vode

6 pro 2017 ... Za potrebe izrade Idejnog projekta izrađen je Izvještaj o provedbi ... Pravilniku o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN.

Brošura - Hrvatske vode

Više informacija o EU fondovima možete naći na web stranicama Ministarstva regionalnog razvoja ... (CCTV kamera za inspekciju sustava odvodnje, specijalna.

Oglas - Hrvatske vode

21 ožu 2019 ... HRVATSKE VODE. VODNOGOSPODARSKI ODJEL. ZA GORNJU SAVU. 10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 271/VIII. Telefon: 01/23 69 888.

projekata EU - Hrvatske vode

Zemljišnoknjižni izvadak je jedini dokaz o vlasništvu ili nekom drugom pravu koje može biti pred- metom upisa u zemljišnu knjigu. Izvaci iz zemljišne knjige ...

Hrvatske vode - Kircek

HRVATSKE VODE. VODNOGOSPODARSKI ODJEL. ZA MURU I GORNJU DRAVU. 42000 Varaždin, Medimurska. KLASA: UP/I-325-01/13-07/6888. URBROJ: ...

summary - Hrvatske vode

Mladen Mužinić, dipl. ing. fiz. Sandra Novak Mujanović, dipl. ing. preh. tehn.univ.spec.oecoing. Martina Cvjetičanin, dipl.ing.građ. Director. Danko Fundurulja ...

Hrvatska vodoprivreda 192.pdf - Hrvatske vode

nastaje rijeka Sava, tako nastaje rijeka Dunav Dunav u Hrvatsku stiže mnogo bogatiji. Stani ispred ... Najveća stvar koju čovjek može učiniti je saznati najviše od ...

187 čovjek i okoliš - Hrvatske vode

Čovjek zauzet tehnološkim ... čovjek? Održivi razvoj i zaštita okoliša pojam koji se mnogo koristi pa svatko ... područjem koji je u sva ta ista vremena bio na tim.

Uvodnik, HV (2014) - Hrvatske vode

oborine bile i na slivnim područjima pritoka Save na području. Bosne i ... u svibnju 2014. (cm). Razlika vodostaja. (cm). (cm) godina. Slavonski. Brod. 883. 1974.

financijski plan - Hrvatske vode

26 ruj 2012 ... naknadu za uređenje voda koje su Hrvatske šume putem cesija i asignacija ... daljinsko očitavanje vodomjera; I. faza modernizacije sustava ... Varkom d.d. - Razvoj sustava javne odvodnje na uslužnom području - Pod-projekt.

ecology and management - Hrvatske vode

fontane u gradovima južno i sjeverno od Alpa te vodoskoci, kaskade i fontane u ... (Gotha, Rudolfstadt i Weimar) razvoj vrtne umjetnosti od renesanse preko ...

Hrvatske vode - Grad Karlovac

14 velj 2019 ... ... Karlovcu, Banjavčićeva 9, 47 000 Karlovac, OIB: 25654647153 (dalje u tekstu: Ponuditelj), sukladno odredbi članka 13. stavak 1. podstavak ...

plan provedbe - Hrvatske vode

2 stu 2010 ... Kvarnerski zaljev normalno. 2023. 71%. 10.554 ... Malostonski zaljev. More. Mljetski kanal ... 36. Slika 12. Karta osjetljivih područja. Tablica 6.

Pripremni radovi - Hrvatske vode

Materijali, proizvodi, oprema i radovi moraju biti izrađeni u skladu s normama i tehničkim ... visinski određuju priključkom na geodetsku osnovu. Prilikom ...

Betonski radovi - Hrvatske vode

7-01.2 ZAHTJEVI ZA BETON I POSTUPCI VERIFIKACIJE … ... V/c omjer - omjer između mase efektivne količine vode i mase cementa u svježem betonu ... šljunka najvećeg zrna 90 mm u valjanom betonu na brani Mosul u Iraku, kod kojega se.

ekološki plakat - Hrvatske vode

Plakat je posebano tiskan list papira pričvršćen ili zalijepljen na postojeću ... za zaštitu prirode. Uz Svjetski dan voda 1999. godine (autor: Krešimir Zimonić) ...

Registar ugovora - Hrvatske vode

22 stu 2019 ... Treći dodatak Ugovoru o izradi projekta za dovođenje u funkcionalno stanje nasipa Gornji ... KONTROLIRANOG PROPUŠTANJA KROZ GRAD KOPRIVNICU ... postojećim vodocrpilištima Grada Zagreba -analiza današnjeg i prognoza ... D1 Prostorna i vremenska distribucija pronosa onečišćivača (nitrati,.

Zidarski radovi - Hrvatske vode

Sitnozrnati beton: smjesa cementa, agregata do 8 mm promjera i vode, ... cementa i pijeska 1:3, a za obradu reški mort odnosa cementa i pijeska 1:2. ... Ako se izvodi glazura preko betonskih površina, ona se izvodi debljine 2 - 3 cm od.

Hrvatska vodoprivreda - Hrvatske vode

7 ožu 2019 ... Izdavač: HRVATSKE VODE, Zagreb, Ulica grada Vukovara 220. Za izdavača: Mr. sc. ... Vodovod Slavonski Brod tada ima mogućnost prihvata tek oko max. ... vio sustav odrżivog i ućinkovitog gospoda- renja vodnim resursima ...

Stajaćice Panonske - Hrvatske vode

Lugolova otopina se koristi kada je pH vode < 7, a lužnata kada je pH vode > 7. ... Temeljem našeg dugogodišnjeg iskustva te temeljem izvješća iz završenih ...

Nasip tekst - Hrvatske vode

Selce do Rečice. VODOPRIVREDA KARLOVAC d.d. Obala Franje Račkoga 10, Karlovac. Projektant: Dunja Štefanac Dukarić, mag.ing.aedif. KNJIGA 2.