glavni projekt uređenja dječjeg igrališta u mircima - Grad Supetar

4 - "Klackalica na spiralnim oprugama" - Tlocrt i nacrt ... Stepenice za prilaz podestu su od: ... Spiralne opruge su čelične sa odgovarajućom antikorozivnom.

glavni projekt uređenja dječjeg igrališta u mircima - Grad Supetar - Srodni dokumenti

glavni projekt uređenja dječjeg igrališta u mircima - Grad Supetar

4 - "Klackalica na spiralnim oprugama" - Tlocrt i nacrt ... Stepenice za prilaz podestu su od: ... Spiralne opruge su čelične sa odgovarajućom antikorozivnom.

troškovnik radova uređenja sportskog i dječjeg igrališta - Grad Solin

GRAĐEVINA: SPORTSKO I DJEČJE IGRALIŠTE U GAŠPINI UL. U SOLINU. T.D. GSo-31/15 ... Dimenzije jame 1,4x1,4x1,2 m (17 kom) . Rad obuhvaća:.

dječje igralište u gornoj rupotini glavni projekt dječjeg ... - Grad Solin

3.12. Sprava za igru br. 3 "Klackalica na spiralnim oprugama". 3.13. Sprava za igru br. 4 "Ljuljačka košara". 3.14. Klupa za sjedenje. 3.15. Tabla upozorenja. 4 .

Projekt dječjeg igrališta

terena potrebno igralište ograditi mrežom kako bi se spriječilo padanje lopte u donji dio čestice. Dječje igralište će se urediti odmah do košarkaškog igrališta, ...

Izgradnja dječjeg igrališta u naselju Lukarišće - Grad Dugo Selo

12 ožu 2019 ... a "PRIGORJE". OPIS PROJEKTA. 1. ... Predložak se preuzima sa mrežne stranice www.lag-prigorje.hr. Ostvaruje li projekt neto prihod?

glavni projekt - strojarski projekt - mapa 5 - Grad Bjelovar

Nadstrešnica 2 za smještaj posebnih vrsta otpada ... Za evakuaciju iz poslovne građevine predviđena su vrata i hodnici dovoljne veličine iz svake ... pravilno i pravovremeno reagirati u slučaju požara dok ne počne organizirana akcija gašenja.

Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada ... - Grad Supetar

27 velj 2017 ... Sljeme krovne kućice ne smije biti više od sljemena krova na kojem se nadozidani ... zelena (vrtna), u potpunosti upojna površina, a od toga polovicu mogu ... drugih građevina do ishođenja lokacijske dozvole za prometnicu i ...

glavni projekt - Grad Vis

stubišta na tlu uokolo građevine opločiti će se kamenim pločama ili izvesti kao brušeni beton. U velikoj i maloj dvorani postaviti će se elastična PVC sportska ...

glavni projekt - Grad Bjelovar

Izjava o usklađenosti sa zahtjevima bitnim za građevinu ... Na spomen području « Barutana 1991 » predviđa se zamjena postojećeg sustava rasvjete: ... dokumentirani za svaki lim. ... Tehnički uslovi polaganje vinil-azbestnih ploča za podove.

Glavni projekt - Grad Solin

kojom se potvrđuje da je ovaj "Glavni projekt Dječjeg igrališta u ulici Put mira", oznake T.D. GSo-31/15, ... Greda je od impregniranog drveta ili aluminija. Ručke i ...

glavni projekt - Grad Đakovo

Pravilnik o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog ...

glavni građevinski projekt - Grad Belišće

3 lis 2018 ... Ovlašteni inženjer građevinarstva. Rješenje pod brojem 2002. 31 551 BELIŠĆE. P. Zrinskog 10. Tel: 031/66 52 75. Email: [email protected]

glavni projekt rekonstrukcije zgrade - Grad Vis

20 sij 2016 ... ALFA inženjering d.o.o. Slavonski Brod. ZAJEDNIČKA OZNAKA. PROJEKTA : 256-15. I. 76486299480. ALFA inženjering d.o.o. Slavonski Brod.

Glavni projekt NACRTI - Grad Klanjec

www.inovapro.hr. OIB:75232829086. Raspored rasvjete na OMM : 15286 Klanjec ulica lijepe naše. Grad Klanjec. Javna rasvjeta. Grad Klanjec, Klanjec, Trg ...

Glavni projekt nosive konstrukcije - Grad Rijeka

12: Predviđa se zamjena dvije postojeće drvene grede uz zapadni zid novim čeličnim gredama HEA ... stropne konstrukcije prizemlja koji čine čelične grede HEB 200 na razmacima 55cm. ... upisane u troškovniku uz primjenu jediničnih cijena.

GLAVNI PROJEKT ENERGETSKE OBNOVE.pdf - Grad Valpovo

Električni bojleri za pripremu potrošne tople vode. Slika 24 ... generator topline je zidni kondenzacijski ureĊaj a za prijenos toplinske energije ... uvid,kao i prepisanu specifikaciju u koju će ponuĊaĉi unositi svoje cijene. ... okomitu ili vodoravnu montaţu, kao proizvod VIESSMANN, tip Vitosol 100 –F nominalne snage 7,0 kW.

glavni projekt strojarskih instalacija - Grad Bjelovar

Instalacija centralnog grijanja i solarnog grijanja PTV-a. OZNAKA: 21-1043/18. A. OPĆI DIO PROJEKTA ... 21-10431804. 5. Shema toplovodne instalacije …

Glavni projekt energetske obnove - Grad Rijeka

Cijena energenta (C). 0,50 kn/kWh. Ukupna cijena za grijanje (Uc). Uc=Pe·C. 38304,39 kn. 2.A.5.6. ... Blažujka za oplatu. D.A1.065. - Grede jelove piljene za ...

urbanistički plan uređenja urbanistički plan uređenja ... - Grad Supetar

15 ožu 2016 ... glasnik Splitsko-dalmatinske županije", broj 1/03, 8/04, 5/05, 5/06, 13/07, 9/13), Prostorni plan uređenja ... turističko naselje, T3 – kamp /auto.

doo Supetar, I7 . kolovoza 2018. godine Broj ... - Grad Supetar

7 kol 2018 ... red ia ukcaj tru tru;.kt.1" a"a ao tri puta ve6i od kapaciteta trajekata koji redovno plove na liniji 631. Split-Supetar, stoga guZve i prometni depovi ...

Glavni projekt Energetske obnove PPO Kvarner - Grad Rijeka

Na tako pripremljenu podlogu nanijeti prajmer ( kao AKWAGARD PRIMO EPOX 2K ... t/god. Emisije onečišćujućih tvari (CO2):. 15,03 t/god. Smanjenje emisije.

ARHITEKTONSKI PROJEKT A.1 faza projekta: GLAVNI - Grad Trogir

5. V V - PROJEKT d.o.o. Put Supavla 1, 21000 Split, tel/fax: 021/322-249 ... Suncobrani trebaju biti dimenzija 3,5x3,5m, bijeli, bez reklamnih oznaka.

glavni projekt sanacija odlagališta neopasnog otpada ... - Grad Vis

-bitumenska ljepenka s uloškom od staklenog voala U.M3.231. -bitumenske ... bitumenska hidroizolacijska ljepenka s uloškom staklene tkanine ... (Resitol ili sl.).

mapa 5 glavni projekt instalacije vode i kanalizacije - Grad Rijeka

Pravilnik o tehničkim zahtjevima za građevine odvodnje otpadnih voda, kao i ... lz kolčaka izvaditi brtveni prsten te očistiti žlijeb kolčaka i brtvilo. Tada se natrag ...

glavni projekt građevinski projekt projekt prometnice - Rudarsko ...

16 lis 2017 ... UPI-2M d.o.o.. Vinogradska 49 Zagreb. 3. ZAJEDNIČKI TEHNIČKI OPIS. Sukladno Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o obveznom ...

glavni projekt građevinski projekt niskogradnje td 78/18-gp-g projekt ...

Izrada: HRŠAK & HRŠAK d.o.o. Radićeva 32, Zagreb. • glavni projektant: Tamara Hladki, mag.ing.arch. • projektant građevinskog projekta: Stjepan Hršak, ing.

glavni projekt arhitektonski projekt - Monte Giro doo Pula

2. GRAĐEVINSKI PROJEKT. I.PROJEKT KONSTRUKCIJE. II.PROJEKT VODE I KANALIZACIJE. 306/17. TGI D.O.O. MLETAČKA 12, PULA. GORAN ZIDARIĆ.

glavni strojarski projekt paviljon 2, projekt vodovoda i kanalizacije

normi važećih u Republici Hrvatskoj za ovakav tip građevine i instalacija: - Zakon o ... ACO Spin slivnik za zelene krovove 1. DN100. ACO Spin slivnik za zelene.

glavni projekt građevinski projekt konstrukcije - Općina Virje

Tehnički propis za građevinske konstrukcije (N.N. 17/17). - Tehnički propis za prozore i vrata (N.N. 69/06). - Tehnički propis za dimnjake u građevinama (N.N. ...

glavni strojarski projekt paviljon 3 projekt termotehničkih instalacija

SAS-25. PIREKO. SAS-25. 1"; 48 kW. 3,38 m3/h. PLINSKI ORMARIĆ. CJEVOVOD PLINA ZA POTREBE KUHINJE NO 25 cjevovode voditi u energetskom kanalu.

glavni strojarski projekt paviljon 3, projekt vodovoda i kanalizacije

13. Uzdužni presjek i sheme vertikala fekalne odvodnje. 14. Sheme vertikala oborinske odvodnje. 15. Upojni bunar UB2. M 1: 50. 16. Upojni bunar UB3. M 1: 50.

glavni strojarski projekt paviljon 2, projekt termotehničkih instalacija

Shema sustava centralnog grijanja. 18. Shema VRV sustava. 19. Shema sustava ventilacije kupaonica. 20. Shema sustava ventilacije kuhinje preko eko nape.

Grad Slavonski Brod 06/2015 07/2015-G GLAVNI PROJEKT ...

LOKACIJA: Tvrđava Slavonski Brod, k.č.br. 2415/16, k.o. Slavonski Brod. Z.O.P.: 06/2015. PRIMA-PARS d.o.o., Zagreb, Gojlanska br. 35. Zagreb, srpanj 2015.

radovi uređenja igrališta kampus – atletska borilišta - Rijeka sport

26 velj 2015 ... Cijena ponude je nepromjenjiva tijekom trajanja ugovora o javnoj nabavi. U cijenu ... padom od 0,5 %, postepeno vlažiti tenisit do potrebne.

glavni projekt arhitektonski projekt td 78/18-gp-a knjiga 1 - Općina ...

Urbana oprema kao: klupe i košarice za otpatke izrađene od drveta, ovisno o vrsti i tvrdoći drveta trajnosti su. 10-15 godina. Sprave za dječja igrališta trajnosti ...

glavni projekt elektrotehniĉki projekt - Strukturni fondovi

DC kabeli će se voditi u zaštitnim PKU kanalicama, te zaštitnim cijevima tipa kaoflex. Planirani izmjenjivaĉ tipa SMA STP CORE1 je opremeljen zaštitnim ...

Glavni projekt

5. GLAVNI PROJEKT. IZVEDBENI PROJEKT. TIPSKI PROJEKT. PROJEKT. UKLANJANJA ... projekti različitih struka odnosno više projekata jedne struke mogu ...

glavni projekt - Eko doo

Ograda. - Taložnik i separator ulja i masti. - Sabirni bazen za otpadne vode ... životinjama. Predviđeni su gotovi paneli ograde tipa kao Betafence ili.

glavni projekt - Dedl

INEL. 2018. INELD.O.O. ZA INŽENJERING I ELEKTROTEHNIČKO PROJEKTIRANJE. K. S. DRŽISLAVA 23, 31400 ĐAKOVO, OIB 08804394967, tel, 031 813 ...

glavni projekt - NP Risnjak

Pravilnik o načinu obračuna površina i obujma u projektima zgrada (NN 90/10, 111/10, 55/12). Pravilnik o obračunu i naplati vodnog doprinosa (NN 107/14).

GLAVNI PROJEKT.pdf - Strukturni fondovi

trokomornog taložnika nalazi se potopna crpka, koja crpi otpadne vode te ih tlačnim cjevovodom PEHD, DN 40 mm, PN 10, transportira do samog uređaja za ...

Glavni projekt - Općina Marčana

21 stu 2016 ... f) Program kontrole i osiguranja kvalitete materijala. Na građevinu se mogu ugrađivati samo materijali koji imaju kvalitetu i karakteristike ...

Glavni projekt dio 1. - Općina Klakar

ALFA inženjering d.o.o. Slavonski Brod. PROJEKTANT: Marija Mesić ... alla alfa-inzenjering.hr PROJEKT NISKOGRADNJE. INZENJERING. POPIS MAPA.

Knjiga br. 2 Glavni projekt arhitekture

cijena za iste ne prelazi vrijednost projektiranih. U ... mreža od glatke hlad. vućene žice MAG 500/560. Savijanje željeza ... Obračun po m2 zelene površine. m2.

Glavni projekt - Općina Tkon

27 lip 2018 ... Pergola iznad klupa na ... tenda za presvlačenje postojeći kontenjer. -0.10. 4.94 caffe bar wc. 442. 567 ... Tende za presvlačenje su postavljene.

glavni projekt - Općina Medulin

kompjutorskog rješenja za automatizaciju procesa brojanja (mini server sa aplikacijom),. OMEGA ... cijena (KN). Svi pripremni radovi i ručni iskopi zemljanih ... Jedinična cijena treba obuhvatiti sve elemente navedene kako slijedi. ... nego se mogu kopati izravno, upotrebom pogodnih strojeva - buldožerom, bagerom, ili.

Troškovnik - - oprema igrališta - Grad Solin

GRAĐEVINA: DJEČJE IGRALIŠTE U ULICI PUT MIRA U SOLINU. T.D. GSo-31/15 ... Greda je od impregniranog drveta ili aluminija. Ručke i nožne držače ...

i tribine i oprema igrališta - Grad Vodice

Izrada, dostava i montažo/demontažne vanjske fiksne tribine, sa ... Stepenice su visine 140 mm. Stepenice ... Cijena stavke obuhvaća nabavnu cijenu, transport,.

1 Aerodrom Brač d.o.o. Supetar PP 33 21400 Supetar http://www ...

16 lis 2017 ... 624. Karlovačka ljekarna. Karlovac. Kralja Tomislava 19 a. 47000 Karlovac http://www.mojkvart.hr/Karlovac/Ljekarna/gradska-ljekarna-karlovac.

zapisnik - Grad Supetar

ðuro Roso pita gradonačelnika, kaže da je bio na sastanku s NK Jadran, predstavnicima Grada i vijećnicima, ističe da je bio član uprave i tehnički direktor kluba ...

1 zapisnik - Grad Supetar

Brač d.o.o., Nikola Martinić Dragan, zapovjednik DVD Supetar, Lovro Kirigin, ... da gost koji ma tzv evropsku karticu ili karticu HZZO da dođu npr. u Postira i da ...

glavni projekt - Lučka uprava Senj

2017. ➢. Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama. Narodne novine broj ... Pravilnik o načinu obračuna površine i obujma u projektima zgrada.

MAPA V GLAVNI PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA

Shema toplovodnih instalacija topl. podstanice. ... potrebno je izraditi Glavni projekt strojarskih instalacija centralnog grijanja za nadogradnju i rekonstrukciju.

glavni projekt - Nacionalni park Risnjak

Pravilnik o načinu obračuna površina i obujma u projektima zgrada (NN 90/10, 111/10, 55/12). Pravilnik o obračunu i naplati vodnog doprinosa (NN 107/14).

Glavni projekt arhitekture.pdf - Strukturni fondovi

Gradsko društvo Crvenog križa Virovitica, Tomaša Masaryka 6, HR 33000 Virovitica ... arhitekata i inženjera u graditeljstvu ("Narodne novine", br. 47/98), Statuta ...

glavni arhitektonski projekt - Općina Bedekovčina

Zagreb, travanj 2017. ... Podaci za obračun komunalnog i vodnog doprinosa . ... površini od 579,24 m² što je 30% ukupne površine čestice. ... obujma u projektima zgrada (NN 90/10, 111/10, 55/12) i Pravilnika o načinu utvrđivanja obujma ...

Službeni glasnik 09/16 - Grad Supetar

naplate parkiranja i korištenja javnog parkirališta pod naplatom na području grada Supetra (u daljnjem ... i postavlja element blokade („čuvar parkinga“).

škrip splitska - Grad Supetar

(ime, prezime i potpis). Odgovorni voditelj: BOJAN LINARDIĆ, dipl.ing.arh., ovl.arh. Stručna suradnja: Nevenka Mrčela, dipl. iur. Stručni tim u izradi plana:.

GLAVNI PROJEKT-skraćena varijanta ADAPTACIJE I DOGRADNJE ...

Demontaža postojećih vrata i prozora objekta. ... obloge (fasadne kazete), antracit boje, debljine lima 0,7mm postavljene na ... klizna vrata vrata 100x200.

glavni projekt energetske obnove - Općina Borovo

22 srp 2018 ... rješenjem iz norme koja sadrži katalog dobrih rješenja toplinskih mostova, ili se radi o ... Rezultati proračuna potrošnje i cijene energenata.