c) Šta je imenski prostor? - Mikro knjiga

Izlazna sekvenca (engl. escape sequence) specijalan je znak koji se ne prikazuje i ... Tabela 1.15 Izlazne sekvence ... Značenje regularnog izraza je sledeće:.

c) Šta je imenski prostor? - Mikro knjiga - Srodni dokumenti

c) Šta je imenski prostor? - Mikro knjiga

Izlazna sekvenca (engl. escape sequence) specijalan je znak koji se ne prikazuje i ... Tabela 1.15 Izlazne sekvence ... Značenje regularnog izraza je sledeće:.

C funkcije, stringovi, imenski prostor, memorija i fajlovi ​Lekcija 07

C uvodi reference kao nov pojam u odnosu na programski jezik C. ... Osim poziva funkcija po vrednosti i adresi, C omogućava poziv funkcije po referenci ...

Prolog - Mikro knjiga

debelo staklo aerodromske terase zurio sam u jedva vidljivu nit piste, na koju je upravo sletela malena cesna 172. Usporila je, napustila stazu i rulnicom se ...

Penis - Mikro knjiga

jam mnogo pitaša od muŃkaraca kojima nije jasno da li je s šima sve u redu jer im penis u erekciji ne Ńtrňi pravo, paralelno s podom. I svima im odgovaram da.

Dodaci - Mikro knjiga

Povisilice, snizilice i razreŃilice. 6. Predznak. Ritam. 7. Cela nota. 8. Polovina. 9. ┼etvrtina. 10. Osmina a. s barjaňi˝em b. s rebrom. 11. ├esnaestina. 12. Pauza.

Sadržaj - Mikro knjiga

PraNjE I ČIŠĆENjE dELOVa. 127. Ručno čišćenje . ... Prevremeno habanje i izgaranje pečurke ventila .....243 ... Recirkulacija izduvnih gasova (EGR). 270. 16.

Početak - Mikro knjiga

Manager). Kada se pokrene, SDK Manager proverava koji su Android paketi na raspolaganju za preuzimanje. ... RenderScript. •. Sample Sync Adapter ... Neki HTC-ovi tablični računari opremljeni pisaljkama omogu- ćavaju izradu slike ekrana ...

Predgovor - Mikro knjiga

Kome je knjiga namenjena. Ciljna grupa ove knjige jesu čitaoci sa srednjim do naprednim nivoom znanja. Nije potrebno predznanje o jeziku C#, ali je ...

Pčele - Mikro knjiga

Praistorijska pčela. Pčele postoje već veoma dugo, skupljaju nektar i oprašuju cvetove. Nisu se mnogo promenile od vremena dinosaura. Insekta sa slike ...

Klavir - Mikro knjiga

Sviranje različitih dinamika (relativne glasnoće). Međutim, sviranje klavira se razlikuje od sviranja ostalih instrumenata u nekim bitnim pogledima, a klavir ima ...

Ovo je Arduino - Mikro knjiga

Srce Arduino pločice je mikrokontroler. Skoro sve ostalo što postoji na plo čici služi za njeno napajanje i omogućavanje njene komunikacije s vašim.

Šta je Arduino? - Mikro knjiga

Pločice Arduino obezbeđuju primenu jeftine i jednostavne tehnologije za realizovanje projekata zasnovanih na mikrokontrolerima. Uz malo elek tronike, Arduino ...

Programiranje plc-a - Mikro knjiga

morijske kartice. Kako bi se pristupilo izradi programa prvo treba detaljno proučiti pro- ... PLC se može programirati i pomoću memorijskih kartica. Taj način je ...

kompresori - Mikro knjiga

jednoradni klipni kompresor dvoradni klipni kompresor membranski kompresor krilni kompresor spiralni kompresor rotacioni kompresori sa jednim rotorom.

Korelacija - Mikro knjiga

predstaviću postupke dobijanja i tumačenja koeficijenta Pirsonove linearne kore- lacije (r) i koeficijenta Spirmanove korelacije ranga (ro). Pirsonov r je prikladan.

binarni brojevi - Mikro knjiga

stili na prelazu iz drugog u tre˝i milenijum. Slika A-2. Broj 2001 u binarnom, oktalnom, decimalnom i heksadecimalnom obliku. Decimalni Binarni. Oktalni.

Jezik Java - Mikro knjiga

Iako je postala nerazdvojivi deo mrežnog okruženja interneta, treba istaći da je Java na prvom mestu programski jezik. Programski jezici se usavršavaju i ...

Suknje i haljine - Mikro knjiga

pantalone, haljine, bluze, suknje itd. Pri izgradnji stila najvažnije je da svaka stvar koju nosite od- govara vašoj telesnoj građi i da dobro uklapate odeću. U ovom ...

Počnite da svirate - Mikro knjiga

žati DR 5 i DR 1 da biste odsvirali sve note melodije. „Chiapanecas“ je jedna od takvih pesama. Koristeći note sa slike 1-7, pokušajte da odsvirate ovu la-.

Računarstvo u oblaku - Mikro knjiga

Računarstvo u oblaku: Google App Engine. Našu delatnost je zahvatila plima inovacija i sada je pokreće... jedan glavni fenomen... oblak. I niko ne zna tačno šta ...

Uvod u programiranje - Mikro knjiga

5. Poglavlje 1. Uvod u programiranje. Dobro došli u knjigu Naučite JavaScript. Deo Početni koraci predstavlja uvod u više osnovnih koncepata programiranja – ...

Život bez glutena - Mikro knjiga

glutena ne jede ni ovas. Znači, nešto može biti bez pšenice, ali i dalje imati sastojke koji sadrže gluten, kao što je slad, koji se obično proizvodi od ječ ma.

Socijalni inženjering - Mikro knjiga

POGLAVLJE 6 Socijalni inženjering. 65. Poglavlje 6. U OVOM POGLAVLJU. » Šta je socijalni inženjering. » Kakve su posledice socijalnog inženjeringa.

Regularni izrazi - Mikro knjiga

6 мај 2004 ... Regularni izrazi sadræe uzorke koji se koriste za pretraæivaçe koda i teksta. Pretraæivaçe pomoñu regularnih izraza obraœeno je u lekciji 15.

Izrada 3D crteža - Mikro knjiga

crteže za čije crtanje bi vam inače trebalo mnogo više vremena. ... omogućavaju da svoj model vidite na različite načine – od onih koji liče na skice do reali-.

Parametarsko skiciranje - Mikro knjiga

osnovne korake konstruisanja parametarske skice i da vam pomogne da uvežbate ... CRTANJE. Skicu sastavljate od AutoCAD-ovih elemenata: jednostavnih i ...

LINQ upiti - Mikro knjiga

Ovakvu sekvencu zovemo lokalna sekvenca zato što predstavlja lokalnu ... Značenje. TSource. Tip elemenata ulazne sekvence. TResult. Tip elemenata izlazne ...

pneumatski sistemi - Mikro knjiga

gde se čisti i zauljava. Očišćen i zauljen vazduh dovodi se u pneumatski cilindar, gde se energija sabijenog vazduha pretvara u mehanički rad. pripremna grupa.

Četvrtine note - Mikro knjiga

Note i ritmovi. U ovom poglavlju. Razumevanje ritma, jedinica takta i tempa. Pregled nota i notnih vrednosti. Brojanje (i lupkanje) raznih nota i notnih vrednosti.

pejzaži u magli - Mikro knjiga

PEJZAŽI U MAGLI. Ovo je neprimereno dugačko poglavlje, zaista najduže u knjizi. Ako prebrojite reči koje slede, a to bi umesto vas za tili čas učinio bilo koji ...

hidraulićni sistemi - Mikro knjiga

Slika 1.2 Hidraulični sistem – hidraulična dizalica. Pretpostavlja se sledeće: radna tečnost. – je nestišljiva, nema deformacija zidova cilindara,. – nema curenja ...

Prvi deo: Izrada Web strane - Mikro knjiga

Dreamweaver CS3 je mo˝an program za dizajniraše i izradu Web lokacija. Ako niste ... sivih tonova postoji 256 tamnih nijansi sive (bi˝e kori- ... 50. POGLAVLJE 1: VODI┼ KROZ DREAMWEAVER CS3. Napomena Ponekad pri upotrebi panoa ...

1 ukratko o programskom jeziku c - Mikro knjiga

Programski jezik C je nastao sedamdesetih godina. Prethodilo mu je nekoliko dosta sliĺnih programskih jezika, ali se u praksi samo on zadrćao. U toku razvoja.

Šta je opseg vidljivosti promenljive? - Mikro knjiga

menljivih na odgovarajućem mestu, kao i za kasnije pronalaženje tih promenljivih. Taj skup pravila nazvaćemo: opseg vidljivosti (engl. scope) promenljivih.

Programski jezik Objective-C - Mikro knjiga

imena promenljive instance najčešće se stavlja donja crta. Tako instanca klase. Party može imati promenljive instance koje se zovu _name, _date i _budget.

U susret španskom jeziku - Mikro knjiga

ja, ili promena, kako ćemo ga mi zvati u ovoj knjizi. Promena glagola u španskom podrazumeva postupak menjanja glagol- skih nastavaka u skladu sa ličnom ...

Osnove nemačkog jezika - Mikro knjiga

i nekoliko najčešćih pravila za izgovaranje u nemačkom jeziku: » Englesko c je k u većini reči nemačkog jezika. » ou u engleskim rečima (kao u house ili mouse) ...

Okruženje programa AutoCAD - Mikro knjiga

Autodesk objavljuje nove verzije AutoCAD-a svake godine. Deo te strategije je i uvođe- nje poboljšanja koja se odnose na određenu kategoriju mogućnosti ...

Karakteristike Python jezika - Mikro knjiga

onda znate da može biti jednostavnije da naučite Python nego obrazac za štrikanje. Takođe, možete vežbati pisanje Python programa u udobnosti i bezbednosti ...

probni testovi za modul - Mikro knjiga

Pravila polagaša ECDL ispita, datoteke i testovi za veŠbaše preuzeti su uz odobre- ... Svi zadaci se boduju isto, tj. za svaki uspeŃno obavÓen zadatak dobija se ...

režimi rada motora - Mikro knjiga

Prema podacima proizvođača maziva Liqui-Moly, nakon starta na 0 °C, da bi ... Posebni aditivi za benzin i za dizel gorivo (namenjeni naknadnom dodavanju u ...

Uvod u AutoCAD 2010 - Mikro knjiga

3. Poglavlje 1. Uvod u AutoCAD 2010. SvRha ovog poglavlja. Predstavljanje svojstva prozora AutoCAD 2010 i načina rada programa AutoCAD. 2010 .

Klavir i klavijature za neupućene! - Mikro knjiga

Dobro došli u knjigu Klavir i klavijature za neupućene! U rukama imate sveobuhvatan skup trikova i saveta za sviranje klavira i drugih instru- menata s ...

Svakodnevni poslovi našeg tela - Mikro knjiga

ATP-a) spadaju, glikoliza, Krebsov ciklus (aerobno disanje), anaerobno di- sanje i oksidativna fosforilacija. Uzete zajedno, sve ove hemijske reakcije nazivaju ...

„Hello, World!” pisanje prvog programa - Mikro knjiga

Napomena. Projekat: Pravljenje proširenja za Google Chrome. Dobro došli u svet programiranja! Ja smatram da je najbolji način da naučite kako se programira,.

postavljanje temelja za sastavljanje rečenice - Mikro knjiga

Nemački jezik ima mnogo više vrsta ... Padež: Nemački jezik ima četiri padeža: nominativ, akuzativ, dativ i genitiv. Šta to ... U engleskom se padeži mno- go ređe ...

prilog b: probni testovi za modul 1 - Mikro knjiga

1.1.2 Ãta je od navedenog prenosni digitalni ureœaj? [1 bod] a. Maãina ... 164 ECDL 5.0 Modul 1. 1.1.7 Koji je od navedenih iskaza taåan? [1 bod] a. Gigabajt je ...

Upoznavanje s teorijom i jezikom muzike - Mikro knjiga

Poglavlje 5: Variranje taktnih jedinica i ritmova ........................... 121. Skok na početku: predtakt .................................................................121. Dodavanje vremena ...

prilog f: probni testovi za modul 4 - Mikro knjiga

QTB (Question Test Base – Baza ispitnih pitaša) ECDL verzije 5.0 za Modul 4. sadrŠi 8 testova sa po 32 pitaša. Test. Ispit se mora odrŠati u skladu sa Quality ...

tene ili odrastao pas ulazi u vaŃ Šivot - Mikro knjiga

U svojoj ku˝i imam pse koji bi miÓama puzili na stomaku, preskoňili jelo i ... S druge strane, mojoj majci nimalo ne smeta da sa sobom u Ńetšu nosi krpu ... “Proseňna visina odraslih pasa (muŠjaka) iznosi 71 cm, a odraslih kuja 65 cm.

prilog b: probni testovi za modul 7 - Mikro knjiga

QTB (Question Test Base – Baza ispitnih pitaša) ECDL verzije 5.0 za Modul 7. sadrŠi 8 testova sa po 30 pitaša. Test. Ispit se mora odrŠati u skladu s pravilima ...

Dakle, Šelite da svirate gitaru - Mikro knjiga

gitare, ili niste sigurni na koji kraj gitare treba da oslonite bradu, ovo poglavÓe. razreŃi˝e sve vaŃe ... Kobilica: Metalna (na elektriňnoj gitari) ili drvena (na akustiňnoj gitari) ploňa koja spaja Šice s ... Ali ti tonovi moraju lepo da se ňuju. To nije ...

PROGRAMSKI JEZIK sa rešenim zadacima - Mikro knjiga

Podrazumeva se da čitalac zna osnovne elemente jezika. C i da ima izvesno iskustvo u programiranju na jeziku C. Programski jezik C izložen je u obimu koji ...

Kratak osvrt na ćelijsku biologiju - Mikro knjiga

Epitelno tkivo se javlja u obliku deset tipova, definisanih načinom na koji su epitelne ćelije raspoređene i oblikovane (slika 3-8). ✓ Jednoslojni pločasti epitel: U ...

1 Dobro došli! Šta smo vam spremili i šta je novo - Mikro knjiga

ali neće vas preplaviti, a kada shvatite pravila koja su objašnjena u ovom poglavlju, ... konture (u ovom slučaju ona je ravnomerno bela) kao na srednjoj slici, ...

četiri zaokreta na pet strana sveta - Mikro knjiga

ugao u odnosu na tlo: to su segmenti školskog kruga u kojima se avion penje ili ... cesna 172 postavljenim na aerodrom u Vršcu, u sredini je stilizovani crtež sa ...

Poglavlje 18 Projektovanje komponenata od lima - Mikro knjiga

U SOLIDWORKS-u se komponente od lima mogu projektovati pomoću raznih na- ... poluprečnik savijanja, dozvoljeno savijanje i ugao rezanja, definisani su pri ...

prvi deo: pravàeçe projekcije slajdova - Mikro knjiga

prezentaciju koju vam nudi PowerPoint dodate tekst, slike itd. Ako ste zatvorili ili ... U prozoru New Presentation, dvaput pritisnite Blank Presentation (slika. 1-2).

Profesionalni saveti za dobijanje oštrih fotografija ... - Mikro knjiga

Kako slikati mladu s drugim ljudima. 48. Sprečite ih da trepću. 49. Protokolarni grupni portreti: šta je u fokusu. 50. Protokolarni snimci: na koju visinu postaviti ...

Osnove digitalnog videa i nelinearne montaže - Mikro knjiga

Premiere Pro je program za montažu koji ne obrađuje analogni video-snimak. On ... Tradicionalna montaža zasnovana na trakama naziva se linearna. Pošto je ...