Osnovni pojmovi u harmoniji I - IV

Sekvenca predstavlja ponavljanje jednog motiva (model sekvence), obično za sekundu ili tercu više ili niže od originala. Sekvenca se, dakle, sastoji od modela i ...

Osnovni pojmovi u harmoniji I - IV - Srodni dokumenti

Osnovni pojmovi u harmoniji I - IV

Sekvenca predstavlja ponavljanje jednog motiva (model sekvence), obično za sekundu ili tercu više ili niže od originala. Sekvenca se, dakle, sastoji od modela i ...

Osnovni pojmovi - VSSP

... u sebi sadrži i tehnički aspekt koji se odnosi na performanse proizvoda/usluga,. • • poslovni aspekt, koji obuhvata ekonomski i organizacioni aspekt kvaliteta i.

1. osnovni pojmovi iz građevinarstva - Element

Kotiraju se samo glavne mjere zgrade, a u tlocrt prizemlja unosi se visinska kota u odnosu na teren. Kod tlocrta u mjerilu 1 : 500 svi se zidovi — bez obzira na ...

1. Nizovi - definicija i osnovni pojmovi

Svaki konvergentan niz je ogranicen. Dokaz. Neka je niz (xn) konvergentan, tj. neka je lim xn = a ∈ R. Neka je ε > 0 proizvoljno, na primjer neka je ε = 1.

i. osnovni pojmovi. projektiviteti - Element

Kazemo da tocka A ne lezi na pravcu p ili da pravac p ne prolazi tockom. A (sl. 1.1a) ili ... pravca. Tu tocku zovemo sjecište S pravaca a i b, dok za ta dva pravca.

Stohastička hidrologija Osnovni pojmovi

postoji eksperimentalni skup podataka izmerenih vrednosti parova X i Y. • grafički prikaz zavisnosti i međuzavisnosti između X i Y je dijagram rasipanja ...

Otpornost materijala Osnovni pojmovi

24 окт 2009 ... Momenti inercije poprečnog preseka. Otpornost ... Momenti inercije za paralelno pomeren ... Podaci iz tablica za polovinu kruga. R e. 1 e. 2.

Prenos podataka – osnovni pojmovi

Dobro projektovan softver može ubrzati ceo proces i učiniti da prenos bude efikasniji. ... Internet povezuje milione uređaja (računara, opreme za nadzor, telefona ...

Osnovni pojmovi iz teorije proizvodnje

zakon padajućih prinosa, za kojega se često koristi i termin zakon padajućeg graničnog proizvoda. Njegov karakter vrlo je sličan karakteru zakona padajuće ...

Osnovni pojmovi antičke retorike

državnici od kojih su se posebno istakli Temistoklo (E>EfJ.L<T'TOKAf)~). Alki bij ad ( AAKL-. 13La&1]~) i Periklo (TIEpLKAf)~). U Rimu su najpoznatiji bili Marko ...

Osnovni pojmovi kvaliteta - VSSP

Obezbeđenje kvaliteta proizvoda je zadatak svakog zaposlenog radnika, što čini osnovu poslovnog uspeha i daljeg razvoja svake kompanije. • Kvalitet ...

Osnovni pojmovi o elektricitetu - Element

razloga za elementarni naboj elektrona i protona izabrana je tako mala jedinica. ... Elektricni naboj: a) tockasti; b) volumni u tijelu volumena V ; c) površinski po ...

5.1. OSNOVNI POJMOVI U MS ACCESSu - EFOS

Microsoft Access je manji sustav za upravljanje bazom podataka (Database. Management System – DBMS), a namijenjen je za: • unos i ažuriranje podataka ...

1. OsnOVnI POjmOVI DIDAKTIKE - Naklada Slap

U svom prvotnom značenju didaktika predstavlja sustav ideja, uputa i naputaka ... teoriju. U krajnjoj liniji, teorija kurikuluma i kurikulum (kao izvedbeni program).

Osnovni pojmovi teorije muzike - RTCG

Ključ je znak koji odreñuje način imenovanja nota u linijskom sistemu. On se crta na samom početku linijskog sistema. U literaturi za gitaru se isključivo koristi ...

1. Osnovni pojmovi 1.1. Ovo su Pravila privatnosti (u ... - Studenac

podataka putem e-adrese: [email protected] 1.5. Ova verzija Pravila privatnosti primjenjuje se od 16. svibnja 2019. godine. 2. Koje vaše osobne podatke ...

Multimedija 01 Osnovni pojmovi - Univerzitet Sinergija

Tema 1: Uvod - osnovni pojmovi. 1. Pojam multimedije. 2. Istorijat multimedijske komunikacije. 3. Savremeni elementi multimedije. 4. Multimedijski princip. 5.

klase - osnovni pojmovi, enkapsulacija podataka

Školska 2015/2016. godina klase - osnovni pojmovi, enkapsulacija podataka. 1. Na programskom jeziku C napisati klasu Tacka koja predstavlja tacke u ravni ...

1. osnovni pojmovi iz prijenosa snage i gibanja - Fsb

prijenosnički elementi (zupčanici, tarenice itd.) označavat će se brojevima 1, 2, ... n uz uobičajene skraćenice. 1.2 Brzina vrtnje. Brzina vrtnje (n) i kutna brzina ...

2. osnovni i drugi najvazniji pedagoski pojmovi

permanentno obrazovanje, prevaspitanje, učenje ... Vaspitanje ima šire i uže znaĉenje: šire značenje: ... nastavnika, samoobrazovanje, permanentno.

Osnovni pojmovi objektno-orijentisanog programiranja

Osnovni pojmovi objektno- orijentisanog programiranja. • Tipovi podataka u Javi: Apstraktno govoreći, tip podataka je način prikaza podataka određene vrste ...

Osnovni pojmovi iz teorije skupova - Poincare

6 дец 2012 ... Skupovi mogu biti konacni, kao na primer skup neparnih brojeva ... Partitivni skup skupa A, piše se P(A), je skup svih podskupova od A. Primer.

2. Osnovni pojmovi i predstavljanje podataka u računaru

Obrada podataka - skup aktivnosti kojima se podaci pretvaraju u informacije. ▫ Informatika - sinonim za automatsku obradu podataka (iz francuskih reči ...

Osnovni pojmovi matriˇcne algebre - Element

Ako su matrice A i B reda m · n, zbroj matrica A B je matrica C reda m · n, za koju vrijedi: cij = aij bij, ... Transponirana matrica kofaktora ili adjunkta matrice A ...

Apstraktna interpretacija, osnovni pojmovi i primeri - Verifikacija ...

9 дец 2018 ... Slika 6: Preciznija apstrakcija. 1Zamislimo samo skup funkcija fi, i = 1, ..., 100, gde je svaka od ovih funkcija dobijena kada se na sinusoidu ...

KINEMATIKA TOCˇKE Osnovni kinematicˇki pojmovi - Element

UBRAZANJE ILI AKCELERACIJA. 7. Sl. 1.6. ... Buduci da nema promjene velicine brzine, nema tangencijalna ubrzanja(at = 0), a isto tako nema ni normalnog ...

Lazar Tenjović OSNOVNI POJMOVI MATRIČNE ALGEBRE ...

11. 5. TRAG MATRICE. 11. 6. DETERMINANTA MATRICE. 12. 7. REGULARNI INVERZ MATRICE. 12. 8. ORTOGONALNE MATRICE. 13. 9. RANG MATRICE. 14.

Osnovni pojmovi nauke o književnosti III i IV (2018-2019)

Blanc-verse. 26. Heksametar. 27. Pentametar. 28. Epski deseterac ... Safička strofa. 34. Alkejska strofa. 35. Terza rima. 36. Otava rima ili stanza. 37. Gazel. 38.

Osnovni pojmovi iz mirovinskog osiguranja prema abecedi

Invalidska mirovina zbog profesionalne nesposobnosti za rad (članak 34. stavak 1. ZOMO) utvrđuje se kada je kod osiguranika smanjena radna sposobnost za ...

Zaštita konkurencije i ekonomska regulacija: osnovni pojmovi

10 окт 2015 ... Природни монопол: дефиниција. ▫ Традиционална дефиниција: Природни монопол се јавља уколико постоје опадајући просечни ...

Knjiga Osnovni pojmovi i principi u okviru ustavnog sistema i ...

3 сеп 2013 ... POJAM USTAVA. 1.1. Ustav, kao najviši normativno pravni akt u pravnom sistemu države, ima materijalni i formalni smisao. U materijalnom ...

Osnovni pojmovi nauke o književnosti II - stari program - Literatura I ...

31. Pentametar. 32. Epski deseterac. 33. Lirski deseterac. 34. Simetrični osmerac. 35. Slobodni stih. 36. Elegijski distih. 37. Safička strofa. 38. Alkejska strofa. 39.

osnovni pojmovi genske tehnologije - Institut društvenih znanosti Ivo ...

(deoksiribonukleinska kiselina). Genom predstavlja cjelo- kupan program nekog organizma. Kod vi{ih je organiza- ma genom organiziran u kromosome, vidljive ...

Osnovni pojmovi nauke o književnosti 1 i 2 2019/2020 Preporučena ...

Epitet; T 124- 127, To 31 - 35, S 67 - 68, K 120 - 121 (atribut), 122, 167; stalni epitet, T 125, To 33, S. 68; ukrasni epitet, VV 225. Perifraza, T 127, To 40, VV 208, ...

Osnovni pojmovi i činjenice o mrežama računala Mreže i protokoli

Lokalna mreža – LAN: sastoji se od računala smještenih na relativno malom prostoru, npr. u jednoj zgradi. Za povezivanje se koristi jedna određena tehnologija ...

OSNOVNI POJMOVI • Faktorijel nekog prirodnog broja je proizvod ...

Dakle, kada treba da izracunamo faktorijel nekog broja samo pomnozimo sve prirodne brojeve od 1 do tog broja. Izracunati: 4!, 6! • Binomni koeficijent potice iz ...

osnovni pojmovi mrežnog programiranja 1. problem najkraćeg puta

Mrežni dijagram u matematičkom smislu označava konačan orijentisan graf, bez kružnog puta, u kome svakom luku pripada i merni broj uij. 1. PROBLEM ...

Faris Fočo, Edin Imamović OSNOVNI POJMOVI I ... - ResearchGate

21 sij 2003 ... bdijevanje). U dijelu zuba koji je uronjen u alveolarnu kost, nalazi se sloj ... Slika 9.2. Fronto-orbitalna rekonstrukcija kod kraniosinostoza ...

OPIS IGRE CILJ IGRE OSNOVNI POJMOVI Postavka ... - Games4you

iz igre. Da bi ta tajnost ostala očuvana, pripovedač se tokom DANA obraća svakom od igrača ... Da bi upotrebio veštinu ubijanja, igrač imitira pucnjavu pištoljem.

SLIKE Osnovni pojmovi Rezolucija monitora Umetanje slike ... - T-com

Umnožak tih veličina daje ukupnu rezoluciju monitora. Rezolucija monitora. Prikaz stranice na svakoj rezoluciji izgleda drukčije. Najčešće rezolucije monitora ...

O GLASOVNOJ HARMONIJI U MAĐARSKOM JEZIKU

vatska imenica kuće (akuzativ množine) u mađarskom jeziku glasi házakat. (ház „kuća“, -(a)k je nastavak za množinu, te nastavak -(a)t za objekt, koji je donekle ...

POJMOVI - PROCITATI

Pojmovi. Član 2. Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom zakonu imaju sledeće značenje: ... 24a) ekonomski objekti jesu objekti za gajenje životinja (staje za gajenje ...

TEMELJNI POJMOVI

masnih kiselina: što je veći to je membrana ... (visoki pKa –slaba kiselina, niski pKa –jaka kiselina, obratno za baze). ... hipoklorasta kiselina (HClO), dušik.

temeljni pojmovi - Crosbi

Sjemenke žitarica (naročito pšenične mekinje) i mahunarki (soja, grah, slanutak, leća, itd.). ... Ove biljne vrste uključuju trave koje rastu uz žitarice pa mogu završiti u žitu i brašnu ... nuspojave pod određenim uvjetima. Ukoliko životinje same po ...

Temeljni pojmovi - UMAS

vi pripravci, mogu nabaviti pod razlicitim prodajnim nazivima. ... pijesak, dijatomejska zemlja, granat, glina. U umjetne ... gdje je prvi put naden. akril - (tal. acrilico ...

temeljni statistički pojmovi - UniZd

Statističko obilježje (varijabla) je svojstvo koje je zajedničko svim jedinicama statističkog skupa. Obilježje se u pravilu javlja u 2 ili više oblika (modaliteta).

HCI Pojmovi: Elementi korisničkog interfejsa

Programi koji rade pod windows-ima imaju sličan po sadržini grafički interfejs. Na slici je prikazan osnovni ekranski izgled programa Visual Solid Draw. Odozgo.

Lirika - pjesme i pojmovi 7. razred.pdf

Dobriša Cesarić. Slap. Teče i teče, teče jedan slap,. Što u njem znači moja mala kap? Gle, jedna duga u vodi se stvara,. I sja i dršće u hiljadu šara. Taj san u ...

POJMOVI I DIJAGNOZE NA LATINSKOM JEZIKU ZA

Intersticijalna difuzna fibroza pluća- Fibrosis interstitialis diffusa pulmonis ... Benigna limfoepitelna lezija – Laesio lymphoepithelialis benigna ... invasiva). Nodozna struma štitaste žlezde- Struma nodosa s. adenomatosa glandulae thyreoideae.

E) Temeljni pojmovi - IPAQ PETA

Poseban slučaj: usporedni pravci okomiti na ravninu slike. Slike svih međusobno usporednih pravaca okomitih na ravninu slike sijeku se u istoj točki, glavnoj ...

Temeljeni statistički pojmovi - EFOS

ljestvica ne posjeduje apsolutnu, već samo relativnu nulu. (a - b) ... Ocjena (odlična, vrlo dobar...), završena izobrazba.. Temperatura zraka, IQ,. Godina rođenja.

Mehanika – pojmovi, nacela i odabrani primjeri - Fer

Fizika 1 i Fizika 2, kao i svim kolegama sa Zavoda za primijenjenu fiziku i studentima FER-a koji su tijekom proteklih akademskih godina svojim primjedbama i ...

OSNOVE ELEKTROTEHNIKE 1 POJMOVI – DEFINICIJE – ZADACI

Kada je strujni krug priključen na napon U, u krugu proteče električna struja I. Količina elektriciteta. Q = I t koja učestvuje u tom kretanju obavlja rad: A = Q U=U I t ...

Sociologija kulture – pojmovi, teme, problemi

Nikole Skledara Sociologija kulture – poj- movi, teme, problemi stanovita je kompilacija njegovih već objavljenih radova. Tekstovi su posebno preprav-.

1 Uvodni pojmovi kombinatorike, II deo - PMF Personal Pages

[2] B. Kisačanin, Mala matematika, Univerzitet u Novom Sadu, Stylos, Novi Sad,. 1995. [3] R. Tošić, Kombinatorika, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, 1999. 5.

Temeljni pojmovi teorije književnosti - UniZD

24.10. Josip Pupačić: (More, Tri moja brata, Moj križ svejedno gori,. Zaljubljen u ljubav) (interpretacija). Izabrani predlošci;. Naslovi iz obvezne literature. 4. 31.10 ...

Mehanika – pojmovi, nacela i odabrani primjeri - FER-a

Fizika 1 i Fizika 2, kao i svim kolegama sa Zavoda za primijenjenu fiziku i studentima FER-a koji su tijekom proteklih akademskih godina svojim primjedbama i ...

Stručni pojmovi DRVNA - drvni materijali

drvo je tvrdi čvrsti vlaknasti lignocelulozni materijal ispod kore od kojega su izgrađena debla, grane i korijenje drveća i grmlja. 29.9.2017. Završna radionica ...

Titule i pojmovi (CAC, CACIB, BOB, BOS..) - Lovačko udruženje ...

I grupa : ovčarski psi, psi čuvari i govedarski psi ( sem švajcarskih govedarskih pasa). II grupa : psi tipa pinča i šnaucera - veliki psi. (Molossoides) i švajcarski ...

osvrt na sopstveni projekat pojmovi..... zadatak.....

kritička studija slučaja - osvrt na sopstveni projekat pojmovi..... -grafički narativ...niz uređenih, logično povezanih linijskih /površinskih, 2/3/4d prikaza (crtež,.