Zavod za prostorno planiranje dd URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA ...

OT-OPTIMA TELEKOM d.o.o. Zagreb-Regija Istok Osijek. 11. ... praonicom za korisnike kapaciteta svaka po 25 korisnika, te garderobom za rekreacijsko klizanje.

Zavod za prostorno planiranje dd URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA ... - Srodni dokumenti

Zavod za prostorno planiranje dd URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA ...

OT-OPTIMA TELEKOM d.o.o. Zagreb-Regija Istok Osijek. 11. ... praonicom za korisnike kapaciteta svaka po 25 korisnika, te garderobom za rekreacijsko klizanje.

urbanistički plan uređenja - Javna ustanova Zavod za prostorno ...

20 kol 2009 ... Dio građevne čestice oko građevine, potporne zidove, terase i slično, ... metalne ili drvene konstrukcije za pridržavanje biljaka, zidani roštilji, ...

Zavod za prostorno planiranje d.d. PROSTORNI PLAN UREĐENJA ...

meandara, grede i područja plavljena za vrijeme najviših vodostaja, dok niži dio ... Prostor Općine Podravska Moslavina dio je vodnog područja sliva Drave i ...

urbanistički plan uređenja "slatina" - Zavod za prostorno uređenje ...

... PETRINJI (UPU-10). Petrinja - Zagreb, siječanj 2013. ... Izvršitelj: CPA CENTAR ZA PROSTORNO UREĐENJE I ARHITEKTURU d.o.o. Zagreb. Direktor CPA:.

generalni urbanistički plan grada petrinje - Zavod za prostorno ...

Petrinja - Zagreb, 16. travanj 2007. Izvršitelj: CPA Centar za prostorno uređenje i arhitekturu d.o.o. Zagreb ... Prostornog plana uređenja Grada Petrinje i.

generalni urbanisticki plan grada siska - Zavod za prostorno ...

15 srp 2002 ... broja vedrih dana (srednja dnevna naoblaka < 2,0) u Sisku je 61,7. ... Sisak se ubraja u velike hrvatske rijecne luke no u zadnjih je dvadesetak godina ... umrli prirodni prirast. 1981 / 90. 5.975. 3.922. 2.053. 1991 / 98. 3.583.

Zavod za prostorno planiranje dd PROSTORNI PLAN ... - Grad Kutjevo

Grad Kutjevo dio je Požeško-slavonske županije, kojoj pripada prema teritorijalnom ustroju ... U samom središtu Kutjeva nalazi se povijesni dvorac i park.

urbanistički plan uređenja poduzetnička zona iskra voćin - Zavod za ...

Stručni izrañivač: VTC PROJEKT d.o.o. VIROVITICA ... Sjedište Virovitičko-podravske županije je grad Virovitica. ... DUZS, Područni ured za zaštitu i spašavanje.

prostorni plan uređenja grada petrinje - Zavod za prostorno ...

pribavljanje foto-skica avionskog preleta grada Petrinje ... Sve građevine koje se grade u sklopu vinograda, voćnjaka ili povrtnjaka trebaju biti smjełtene i.

prostorni plan uređenja općine topusko - Zavod za prostorno ...

OPĆINA TOPUSKO. Načelnik: Nikola Abramović. IZMJENE I DOPUNE. PROSTORNOG PLANA. UREĐENJA OPĆINE TOPUSKO. KNJIGA III. II. OBVEZNI ...

uređenja prostorni plan - Zavod za prostorno uređenje Zagrebačke ...

MZ "Ekopark Bratina". GZ Pisarovina. ŠRZ Kupčinske Grabe. UTZ Jamnička Kiselica. GZ Jamnica. UTZ Lijevo Sredičko. BRATINA. BREGANA. PISAROVINSKA.

3. plan prostornog uređenja - Zavod za prostorno uređenje Osječko ...

baštine kao što perivoj uz dovrac u Valpovu, te park-šume Hrastik, Zvjerinjak, Dubrava, Topolje. Na podruĉju šuma, ovim planom je predviĊena eventualna ...

prostorni plan uređenja općine špišić bukovica - Zavod za prostorno ...

Ovaj sustav obuhvatit će naselje Špišić Bukovica, naselja Vukosavljevica i Lozan (u sastavu općine Špišić Bukovica) Grad Virovitica, naselje Korija, Golo Brdo, ...

prostorni plan uređenja grada slatine - Zavod za prostorno uređenje ...

Proizvodne šume. 535. Izvor podataka: Hrvatske šume, Uprava šuma Našice ... HŠ RJ Šumarija Našice. Slatina, A. Kovačića ... Tehnoalarm. Slatina, V. Nazora ...

urbanistički plan uređenja urbanistički plan uređenja ... - Grad Supetar

15 ožu 2016 ... glasnik Splitsko-dalmatinske županije", broj 1/03, 8/04, 5/05, 5/06, 13/07, 9/13), Prostorni plan uređenja ... turističko naselje, T3 – kamp /auto.

Zavod za prostorno planiranje dd - Zavod za prostorno uređenje ...

11. Hrvatske vode Zagreb, VGO za mali sliv ''Županijski kanal''. 12. Državna geodetska uprava, Područni ured za katastar. Virovitica, Ispostava Pitomača. 13.

Zavod za prostorno planiranje d.d. - Grad Osijek

GRAD OSIJEK, Upravni odjel za urbanizam i graditeljstvo. Plan izradio: ZAVOD ZA ... Prosječna nadmorska visina grada Osijeka je. 94 m, dok se nadmorske ...

Zavod za prostorno planiranje dd - Općina Đurđenovac

25 sij 2018 ... vod između naselja: Beljevina i Bokšić, Šaptinovci i Bokšić, Klokočevci i ... Željeznički promet'' u pasusu 1., briše se dio rečenice koji glasi:.

ZAVOD ZA PROSTORNO PLANIRANJE dd ... - Općina Čeminac

SANDRA HORVAT dipl.ing.arh. MIRKO STRAHINIĆ dipl.ing.stroj. STJEPAN STAKOR dipl.ing.kult.tehn. STOJAN STOJKOVIĆ dipl.iur. SANDRA HORVAT ...

Zavod za prostorno planiranje dd GENERALNI ... - Grad Đakovo

uređenja. Generalni urbanistički plan sadrži način i oblike zaštite i korištenja, uvjete i smjernice za uređenje i zaštitu prostora, mjere za unapređenje i zaštitu ...

Zavod za prostorno planiranje d.d. - Grad Beli Manastir

odvodnju, Razvojno geodetska služba, Beli Manastir. 12. Hrvatske vode Zagreb ... užeg prostora Grada Belog Manastira, u okviru kojeg je naselje Šećerana na.

Zavod za prostorno planiranje dd ... - Grad Beli Manastir

Državna geodetska uprava, Područni ured za katastar Osijek, Ispostava Beli Manastir,. Kralja Tomislava 55,. U Belom Manastiru djeluju sudovi i pravosuđe:.

PROSTORNO-URBANISTIČKI PLAN OPŠTINE ... - Opština Žabljak

Područje opštine Žabljak nalazi se na sjeverozapadu Crne Gore i zahvata ... izrazito alergene vrste, biljke sa trnovima i otrovnim plodovima, kao i one koje u ...

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA „VRSAR“

Ivan Mlinar, dipl. ing. arh. List: Slu{bene novine Opġine Vrsar br. 2/12. Kartografski prikaz broj 2e: /1.,$3- 4 (È- ( *.,4- - (-%1 2314*341- ,1$Đ. - VODOOPSKRBA.

urbanistički plan uređenja - zzpudnz

zračne luke Dubrovnik u Čilipima (izdvojeno građevinsko područje izvan ... Površinske odvodnja benzinske postaje sprovodi se kroz zasebne separatore ulja i ...

urbanistički plan uređenja - Općina Promina

19. Joso Mudrinić. 23. Milka Radas. 25. Nenad Radas. 26. Zvonko Škarica. 27. Tihomi Budanko. 28. MAXICON. 29. Andrija Parać. 30. Nada Landeka ...

urbanistički plan uređenja »blaca - zzpudnz

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA. »BLACA«. KNJIGA 2.: OBVEZNI PRILOZI: OBRAZLOŽENJE PLANA I. IZVOD IZ PPUO SMOKVICA. ZAGREB, SRPANJ 2009.

Urbanistički plan uređenja - Grad Dubrovnik

30 kol 2014 ... Crkva sv. Srđa de Vergato, kako se brdo Srđ tada nazivalo, spominje se u oporuci Dese udove. Tolislava ... Sergija i Bakha na Srđu, pa tako.

URBANISTIČKi PLAN UREĐENJA DIJELA ... - Općina Bol

Geoprojekt d.d.. 1091-U4-09-13. Sukoišanska 43. Nacrt prijedloga. 21000 SPLIT. UPU dijela područja Borak-Potočine (zona Bluesun) travanj, 2018. Stranica 2 ...

urbanistički plan uređenja - Ministarstvo graditeljstva

Grad. Dubrovnik, kao nositelj izrade plana, proveo je javnu raspravu o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja ... UPRAVNI ODJEL ZA IZDAVANJE I. PROVEDBU DOKUMENATA. PROSTORNOG UREDENJA I GRADNJE. 25. UPRAVNI ...

urbanistički plan uređenja - Općina Konavle

TRAMES d.o.o., Gradićevo 1, 20236 Mokošica, Dubrovnik. Direktor Trames d.o.o.: Marko BALIJA, dipl.ing. Odgovorni voditelj: Lidija TADIJANOVIĆ, dipl.ing.arh.

urbanistički plan uređenja 'usa škola' - Grad Zagreb

SLUŽBA ZA MJESNU SAMOUPRAVU, Vijeće Gradske četvrti Brezovica, ... prepoznatljivo: samostan Karmel što ga je dao sagraditi nadbiskup zagrebački Bl.

urbanistički plan uređenja „ riva “ - Grad Pula

15 stu 2016 ... Izrada UPU Riva, Izmjena i dopuna PPUG-a Pula, Izmjena i dopuna GUP-a Pula i ... lokacije (dubini, valovima te djelovanju plime i oseke).

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA „ORANICE – TEP ... - Grad Zagreb

TEP tematski park – natjeĉajno rješenje. 22. 2.1.1. Demografski razvoj. 23. 2.1.2. ... izmeĊu Španskog i Ĉrnomerca (raskriţjem Koţinĉevog puta i Ulice Oranice) i ...

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA MJESTA DONJA STUBICA I ...

8 velj 2018 ... Krapinsko zagorska županija, Grad Donja Stubica ... uređenje (bez proširenja pojasa ulica): Kolodvorska ulica Ž-2200 (presjek P-P od Topličke ...

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA „ZGMAJNE - SJEVER” U SISKU

Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja „Zgmajne - Sjever” u Sisku („Službeni glasnik Sisačko ... kulturna (knjižnica, čitaonica, muzej, galerija),. - upravna ...

urbanistički plan uređenja zlarina - Grad Šibenik

3 tra 2009 ... trgovine, manji hotel, cafe-i, restoran i drugi smješteni su uglavnom na potezu uzduž sjeverne obale luke ili Vale, kako se lokalno naziva.

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA BORNINA ... - Grad Zagreb

Županija/Grad Zagreb: GRAD ZAGREB. Općina: ... Zagreb, Trg bana J. Jelačića 4 ... Pionir d.d.. 1937. stambena P 5. B0. 16. Ul. Petra i Tome Erdödyja 4. 7184.

urbanistički plan uređenja - OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA

Značenje se povećava 1962. godine stavljanjem u funkciju suvremene zračne luke ... Pansion Supetar i depandansa krajem tridesetih godina 20. stoljeća. 5.

IZVJEŠĆE S JAVNE RASPRAVE URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA ...

13 velj 2020 ... Primjedbe i prijedlozi na Prijedlog Plana mogli su se, za vrijeme trajanja ... ili poštom na adresu: Grad Kutjevo, Trg Graševine 1, 34340 Kutjevo ...

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA SJEVERNOG ... - Grad Varaždin

korištenju svoje nekretnine – osobito osunčanju, a i prekomjerno je povećana izgrađenost ... Mendek Đurđa, Franjo i Mario, Varaždin, Trg M. Gupca 21 i 22.

urbanistički plan uređenja gradišćanska - Grad Zagreb

ČRNOMEREC CENTAR d.o.o. ... Filipovića iz ATC ČRNOMEREC. 1 ... Zakon o komunalnom gospodarstvu, NN 36/95, 109/95 - uredba, 70/97, 128/99, 57/00, ...

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA DUBRAVICA - Grad Zagreb

10 ruj 2018 ... cementare Podsused). (5) S obzirom ... buduće poslovne i sportsko-rekreacijske zone Podsused (bivša cementara) i između rahlo izgrađenih ...

JEZERČICA-ZALUKA URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA II. Izmjene ...

13 ožu 2018 ... 5. GRAD DONJA STUBICA - teritorijalna jedinica kao posebna ... uslužne djelatnosti (frizerski salon, intelektualne usluge, fotografski studio i sl.) ...

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA STUDENTSKI ... - Grad Zagreb

2 tra 2019 ... Boris Gregurić, dipl.ing.arh. Pečat pravne osobe koja je izradila Plan: M.P.. Odgovorna osoba – ravnatelj Zavoda za prostorno uređenje.

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA SLATINE 1 III ... - Grad Split

niskonaponskim kabelima iz postojećih trafostanica 10(20)/0,4kV : Arbanija 8 (Elez) oznake. TR.1 TS162 , Soline 4 (Rovci) oznake TR.1 TS02 , Slatine 3 (Osoje) ...

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA NASELJA ... - Grad Gospić

Djelatnosti Pučkog otvoreno učilište „Dr. Ante Starčević“ Gospić: ... T1 – hotel. 1,19. 0,27. ŠPORTSKO-REKREACIJSKA. NAMJENA. R1- šport. 2,87. 3,43. 0,65.

urbanistički plan uređenja sabljaci - Grad Ogulin

HEP-ODS d.o.o., Distribucijsko područje Elektra Karlovac, Pogon Ogulin, Ivane Brlić Mažuranić 5,. 47300 Ogulin. - Vodovod i kanalizacija d.o.o., Ivana Gorana ...

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA GOSPODARSKE ZONE PODI

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA GOSPODARSKE ZONE PODI - II IZMJENE I DOPUNE pročišćeni ... državnih autocesta direktno na čvor Šibenik. Koridori ...

urbanistički plan uređenja podsolarsko, stambeno ... - Grad Šibenik

5 pro 2018 ... Rezalište moraju udovoljavati posebnim uvjetima koji će se utvrditi u postupku izdavanja akata vezanih za provedbu dokumenata prostornog ...

urbanistički plan uređenja studentski kampus borongaj – izmjene i ...

2 tra 2019 ... otvoreni poligon, sačuvan je za budućnost kao ogromni potencijal za razvoj istočnog dijela Grada. Iako je najveći dio obuhvata Plana danas ...

urbanistički plan uređenja groblje jakuševec - Grad Zagreb

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA. 5. GRAD ZAGREB. URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA GROBLJE JAKUŠEVEC. PRIJEDLOG PLANA ...

urbanistički plan uređenja veliko polje - Grad Zagreb

Tomislav Mamić. Martina Margetić, dipl.iur. Katica Mihanović, dipl.ing.šum. Nives Mornar, dipl.ing.arh. Vladimir Ninić, dipl.ing.građ. Larisa Nukić, bacc.tr.

Urbanistički plan uređenja uvale Črišnjeva - Ministarstvo graditeljstva

Marijan Alaniz, dipl. ing. arh. _stručni tim u izradi plana: Bojan Bilić, dipl. ing. arh. Ana Đurđek Kuga, dipl. ing. arh. Anja Maglica, mag. ing. aedif. _suradnici:.

Urbanistički plan uređenja Športsko rekreacijske ... - Grad Virovitica

Grad Virovitica je kao nositelj izrade Urbanističkog plana uređenja Sportsko rekreacijske zone, dalje u ... Sudac: Denis Plantosar ostatka, ali više od toga nije.

urbanistički plan uređenja studentski kampus ... - Grad Zagreb

2 tra 2019 ... Boris Gregurić, dipl.ing.arh. Pečat pravne osobe koja je izradila Plan: M.P.. Odgovorna osoba – ravnatelj Zavoda za prostorno uređenje.

Urbanisticki plan uređenja Grada Valpova ... - Grad Valpovo

dio šume posebne namjene "Zvjerinjak" u jugozapadnom dijelu grada;. - dio šume posebne ... otpadne vode, te imaju primjereno radno vrijeme. Članak 47.

urbanistički plan uređenja groblje cerje - Grad Zagreb

Grobno polje je površina za ukop koju čini više grobnih redova s pristupnim ... uvid u raspored grobnih namjena, sistem glavnih staza i staza za pristup grobnim.

urbanistički plan uređenja gradišćanska – cankarova – ulica baruna ...

plana uređenja Gradiščanska – Cankarova – Ulica baruna Filipovića. Rješenje Hrvatske ... mreža, 3b. Energetski sustav, pošta i telekomunikacije (izvod) ...

urbanistiĉki plan uređenja grada otoĉca - Grad Otočac

KONZERVATORSKA DOKUMENTACIJA ZA UPU OTOĈAC. Ministarstvo kulture, Uprava ... Kino Otoĉac sa 250 sjedećih mjesta,. -. Udruga starih obrta (vuna),.