Usoz-21-2019-O - Visoki upravni sud Republike Hrvatske

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima · („Narodne novine“, 59/14.) REPUBLIKA HRVATSKA. VISOKI UPRAVNI SUD ...

Usoz-21-2019-O - Visoki upravni sud Republike Hrvatske - Srodni dokumenti

Usoz-21-2019-O - Visoki upravni sud Republike Hrvatske

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima · („Narodne novine“, 59/14.) REPUBLIKA HRVATSKA. VISOKI UPRAVNI SUD ...

Usoz-133-2015.O.A - Visoki upravni sud Republike Hrvatske

Hrvatska odvjetnička komora, u smislu odredaba Zakona o upravnim sporovima, javnopravno tijelo, i to pravna osoba s javnim ovlastima, slijedom čega smatra ...

Usoz-287-2013-11-RO - Visoki upravni sud Republike Hrvatske

rješenju za plaćanje sudske pristojbe, poslovni broj: Usoz-287/13-8 od 31. ožujka 2015. Protiv navedenog rješenja kojim je obvezan na plaćanje sudske ...

Usoz-117-2016-RPO.A - Visoki upravni sud Republike Hrvatske

odvjetnici iz Zajedničkog odvjetničkog ureda T. V. i N. R. u V., odlučujući o prigovoru podnositeljice radi sudske pristojbe, na sjednici održanoj 13. ožujka 2018.

Usoz-113-2017-DO.A. - Visoki upravni sud Republike Hrvatske

donošenju III. izmjena i dopuna Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja ... jednostavnim i drugim građevinama i radovima („Narodne novine“, 79/14., 41/15. i 75/15.) ... radovima („Narodne novine“, 112/17.; u daljnjem tekstu: Pravilnik), ...

Broj: Usoz-90/2012-6 ... - Visoki upravni sud Republike Hrvatske

visokom obrazovanju (Narodne novine, broj 123/03., 198/03., 105/04., 174/04.). Podnositelj navodi da. Hrvatski lovački savez osporenim odredbama prisvaja ...

Visoki upravni sud Republike Hrvatske

dikata policije Hrvatske za pokretanje postupka zbog povrede službene dužnosti protiv ... Protiv citirane presude žalbu je podnio tuženik, Sindikat policije ...

30. rujna 2015. - Visoki upravni sud Republike Hrvatske

Petar Marija Radelj iz Zagreba, radi ocjene zakonitosti Pravilnika o natječajima iz područja arhitekture i urbanizma. („Narodne novine“ 122/06.); Usoz-60/14 ...

UsII-326-2017.O.A - Visoki upravni sud Republike Hrvatske

godine (točka 1. izreke), djelomično se odobrava zainteresiranoj osobi pravo na ... svakog pojedinog spisa, kako bi se, ovisno o uspjehu u svakom pojedinom ...

Poslovni broj - Visoki upravni sud Republike Hrvatske

12 lip 2018 ... Odluke o načinu prikupljanja-naplati RTV pristojbe ... i Odluke o načinu odjave prijamnika, koje je donijela Uprava Hrvatske radiotelevizije 24.

Sudska praksa - Visoki upravni sud Republike Hrvatske

Povreda materijalnog prava je razlog za žalbu u upravnom postupku i razlog za ... O tužbama protiv konačnih upravnih akata (upravni sporovi) odlučuje Upravni ...

Broj: Us-/2001 - Visoki upravni sud Republike Hrvatske

Odluke o načinu odjave prijamnika od 24. siječnja 2012. kako slijedi: Potpis Obveznika plaćanja mjesečne pristojbe, odnosno, potpis punomoćnika Obveznika ...

U IME REPUBLIKE HRVATSKE PRESUDA Visoki upravni ... - AZTN

osobe Hrvatske šume d.o.o., Ul. Lj. F. Vukotinovića 2, Zagreb, koju zastupa Krunoslav. Jakupčić, predsjednik Uprave Hrvatske šume d.o.o., radi utvrđivanja ...

Obavijest uz natječaj - Visoki upravni sud Republike Hrvatske

27 lip 2018 ... administrativni referent - sudski upisničar (m/ž) - 2 izvršitelja/ice ... Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje su: 1.

Poslovni broj: Usoz-118/2012 -10 R J E Š E N J E Visoki upravni sud ...

12 lip 2018 ... Zakona o sudskim pristojbama jer po toj odredbi postoji samo ... Zakona o sudskim pristojbama (Narodne novine, broj 74/95.,. 57/96., 137/02., ...

Poslovni broj: Usoz-83/2012-13 R J E Š E N J E Visoki upravni sud ...

12 lip 2018 ... Zakona o sudskim pristojbama (Narodne novine, broj 74/95.,. 57/96., 137/02., 26/03. - pročišćeni tekst, 125/11., 112/12. i 157/13., dalje: Zakon) ...

inspekcijski nadzor u graditeljstvu - Visoki upravni sud Republike ...

izgradnji kuća za odmor (pretežito u području Istre, Primorja i Dalmacije), a sve su češći slučajevi bespravne gradnje ... Građevine izgrađene do 15.veljače 1968. ... investitor nema građevinsku dozvolu za rekonstrukciju, ili pak prilikom rekonstrukcije odstupi od ... predmetnog objekta prije donošenja osporenog rješenja.

Visoki kazneni sud Republike Hrvatske

Zagreb, 23. rujna 2019. Visoki kazneni sud Republike Hrvatske sukladno članku 76., 76.a. i 78. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, ...

vodic - Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

vjerovnik. Plaćanja sudske pristojbe oslobodeni su: Republika Hrvatska, radnici ... tablice za svaku prijavljenu novčanu tražbinu stečajnih vjerovnika, koje.

bankarska garancija - Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

je propisana zakonima. U Republici Hrvatskoj bankarska garancija propisana je. Zakonom o obveznim odnosima (Narodne novine broj 35/05; dalje: ZOO) i to.

Upravni sud Republike Hrvatske

upravni spor može se voditi samo protiv upravnog akta. Prema članku 6. stavka 2. navedenog zakona upravni akt, prema tom zakonu, jest akt kojim tijelo iz ...

način pisanja presuda - Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

7 Sudski poslovnik (Narodne novine broj 158/2009). 8 ibid., čl. ... U prvostupanjskom parničnom postupku, sudski savjetnici su ovlašteni provoditi postupak ...

UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE Frankopanska 16 ... - Gong

TUŽBA radi poništenja rješenja Agencije za zaštitu osobnih podataka Klasa: UP/II-008- ... Tužitelj podnosi tužbu Upravnom sudu iz sljedećih razloga: 1.

U IME REPUBLIKA HRVATSKA PRESUDA Visoki upravni ... - AZTN

sjedištem u Zagrebu, Remetinečki gaj 2H i Arsenal Ivezić d.o.o. sa sjedištem u Varaždinu,. Pavlinska 5 sklopili zabranjeni sporazum na način da su na sastanku ...

Put pravne zaštite u slučaju šutnje uprave - Visoki upravni sud ...

žalbeni postupak da žalbu riješi, a ono to ne učini ni nakon 7 dana po primitku požurnice. Procesne pretpostavke za tužbu nisu ispunjene ako je stranka ...

Su-IV-245/2019-3 - Vrhovni Sud Republike Hrvatske

27 stu 2019 ... službenoj dužnosti na prigovor poštivanja prava na dom u okviru ... iz Očevidnika, ponovno navedeno rješenje o ovrsi upiše u Očevidnik i.

Su-IV-28/2019-13 - Vrhovni Sud Republike Hrvatske

7 lip 2019 ... VRHOVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE. Z A G R E B. KAZNENI ODJEL. Broj: Su-IV-28/2019-13. Zagrebu, 7 lipnja 2019. Z A K LJ U Č C I.

0 2 -04- 2019 h / - Vlada Republike Hrvatske

Dokje stopa rizika od siromaštva u Hrvatskoj 20%, za osobe starije životne ... politiku, da u novi Pravilnik o uvjetima, kriterjima i načinima doniranja hrane i hrane za životinje ... kretala od 949,05 do 1125,66 €/m2 i približava se tržišnoj, dok su cijene ... Gotovo sve JLS (539 od 555) donijele su Odluke o načinu pružanja javne ...

Su-IV-28/2019-36 - Vrhovni Sud Republike Hrvatske

18 stu 2019 ... VRHOVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE. Z A G R E B. KAZNENI ODJEL. Broj: Su-IV-28/2019-36. Zagreb, 18. studenoga 2019. Z A K LJ U Č ...

strateški plan vlade republike hrvatske - Vlada Republike Hrvatske

odnosno ureda. To su sljedeći uredi: Vlada Republike Hrvatske, Ured predsjednika. Vlade Republike Hrvatske, Ured za udruge, Ured zastupnika Republike ...

VSRH Kž-rz-30/2019 - Vrhovni Sud Republike Hrvatske

OKZRH pod točkama 1. i 2. izreke pobijane presude, a pod točkom 1. izreke kazneno djelo ratnog zločina protiv ratnih zarobljenika iz članka 122. OKZRH pa je.

travanj 2019. - Vlada Republike Hrvatske

11 tra 2019 ... U siječnju 2019. usvojen je Akcijski plan za rasterećenje gospodarstva (za ... po zanimanjima i regijama). pro-18. MRMS ... Po projektu "Stipendiranje učenika u obrtničkim ... 2017./2018. dodijeljeno je 7100 stipendija. U lipnju.

rješenje o prijmu (od 17.5.2019.) - Vrhovni Sud Republike Hrvatske

14 svi 2019 ... Rješenje. 1. Sanja Boban Sotski, prima se u državnu službu u Vrhovni sud Republike Hrvatske na neodređeno vrijeme na radno mjesto: stručni ...

Izbori za Predsjednika Republike Hrvatske 22.12.2019. LOKACIJE ...

22 pro 2019 ... OPĆINA BEDENICA. Bedenica, Bedenica 112. 01/2043-550. 2. BISTRA. OPĆINA BISTRA-KULTURNI CENTAR ... OPĆINA MARIJA GORICA.

Strategija razvitka Republike Hrvatske - Vlada Republike Hrvatske

porasta broja umirovljenika, povećan je udjel izdataka za mirovine u ... par godina koncipirao određeni broj malih programa zapošljavanja za ... mirovinama, potrebno je na prikladan način integrirati u sustave socijalne sigurnosti, pa tako ... 98.983. 121.523. 159.453 125.421 224.292. Krediti za branitelje i stradalnike.

program konvergencije republike hrvatske za razdoblje 2019. – 2022.

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici 18. travnja 2019. prihvatila ... mirovine, rashoda za lijekove na recept, porodiljnih naknada, naknada za socijalnu skrb, dječjeg ... doplatak za pomoć i njegu, ostvarene su na razini od 0,6% BDP-a. ... nastavak redovite isplate dokupljenih mirovina počevši od ožujka 2018. godine.

Plan nabave Vrhovnog suda Republike Hrvatske za 2019

b) Sitna uredska oprema i pribor ( klamerice, spojnice,. 30197000-6 Mala uredska oprema ... b)Materijal za tapeciranje š-32242. 39560000--5 Razni tekstilni ...

Nacionalni program reformi 2019. - Vlada Republike Hrvatske

18 tra 2019 ... Nacionalni program reformi (NPR) dokument je kojim se definiraju prioriteti i mjere ekonomske politike i mjere za postizanje ciljeva strategije ...

Izbor Predsjednika Republike Hrvatske - 2019. OPĆI ... - Dnevnik.hr

Republike Hrvatske na online platformama Nove TV (Dnevnik.hr, Gol.hr, Punkufer.hr,. Zadovoljna.hr, Zimo.hr). Novčanu naknadu za usluge objavljivanja ...

Strateški plan razdjela Vlade Republike Hrvatske za razdoblje 2019.

odnosno ureda. To su sljedeći uredi: Vlada Republike Hrvatske, Ured predsjednika. Vlade Republike Hrvatske, Ured za udruge, Ured zastupnika Republike ...

Ustav Republike Hrvatske - Ustavni sud Republike Hrvatske

Pročišćeni tekst Ustava Republike Hrvatske obuhvaća: - Ustav Republike Hrvatske koji je stupio na snagu danom proglašenja 22. prosinca 1990. ("Narodne ...

Dvorski protiv Hrvatske - Ured zastupnika Republike Hrvatske pred ...

20 lis 2015 ... sudu Republike Hrvatske protiv presude prvostupanjskog suda. Žalio se, ... 108., 21. rujna 2006.; Maresti protiv Hrvatske, br. 55759/07, st.

Brojenje prometa na cestama Republike Hrvatske ... - Hrvatske Ceste

BROJENJE PROMETA NA CESTAMA REPUBLIKE HRVATSKE GODINE 2011. - sažetak. 1. UVOD. Učinkovito planiranje cestovne mreže te kratkoročne i ...

Ugovor između Hrvatske radiotelevizije i Vlade Republike Hrvatske

Programski kanali, elektroničke publikacije i glazbena proizvodnja HRT-a........ Radijski ... Audio i audiovizualne usluge na zahtjev.......... Multimedijska ...

operativni plan 2019. - Udruga VISOKI JABLANI

i regiji, međunarodnim organizacijama, osobito sa srodnim organizacijama i mrežama koje su aktivne na. EU razini,. 1.3. sudjelovanje na nacionalnim i.

Hrvatske šume - Vlada Republike Hrvatske

Hrvatske šume d.o.o. Troslojno organizirano trgovačko društvo: Direkcija – 16 Podružnica – 169 šumarija. Strategija. Gospodarenje šumama u skladu sa ...

Hrvatske autoceste - Vlada Republike Hrvatske

autoceste d.o.o. (HAC) i Autocesta Rijeka - Zagreb d.d. (ARZ):. Ove poslove za ... odmorišta „Sredanci sjever11 i odmorišta „Nova Gradiška Dragalić sjever11).

Hrvatske vode - Vlada Republike Hrvatske

1 sij 2020 ... PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJA ... O DAVANJU SUGLASNOSTI NA FINANCIJSKI PLAN HRVATSKIH VODA. ZA 2020. ... 2020.): Krk, Varaždin, Varaždinske. Toplice ...

Upravni postupak i upravni spor - cekor

Sadržaj. Stranka u upravnom postupku i upravnom sporu;. Stranačka sposobnost “zainteresovane javnosti”. Dostavljanje. Obaveštavanje po ZOUP, dostavljanje ...

Grb republike Hrvatske

Hrvatski grb na svojim su dresovima ponosno nosili hrvatski sportaši, od nogo ... macije, hrvatske i slavonije, na kojemu je hrvatski grb imao 5x5 polja, a prvo mu.

103 - 19 b.pdf - Vlada Republike Hrvatske

7 lip 2018 ... Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu (NSK) javna je ... opravdanih okolnosti produženje rad na Projektu do kraja veljače ... Krka u oku istraživača, NSK, 11. prosinca 2017., Gradska knjižnica "Juraj Šižgorić" Šibenik.

39 - 7a.pdf - Vlada Republike Hrvatske

I. Nekretnine u k.o. Split, i to: - poslovni prostor u Splitu, Ruđera Boškovića 22-24 koji je izvanknjižno vlasništvo. Republike Hrvatske, a koji u naravi predstavlja ...

58 - 11.3.pdf - Vlada Republike Hrvatske

19 ruj 2017 ... od ..oajk^ite^ijih alata za**ljčinkovite Utjecaje u lol#iniin sredinama. ma • ... krpica do lutkica''-. Građ^^ skc^. □'Bezbrifni i sigurni". 7. »Nevenka ...

186 - 1c.pdf - Vlada Republike Hrvatske

2 velj 2010 ... Ostvarenje programa rada HRT-a . ... kroz multimedijski pristup (HTV, HRA, Internetske stranice, Teletekst) uspjeli smo prikazati ... 11.343.661.

181 - 15.7.pdf - Vlada Republike Hrvatske

o stupanju u posjed nekretnine označene kao k.č.br. 676/1 upisane u zk. ul. 464. k.o. Prugovo, prije pravomoćnosti rješenja o nepotpunom izvlaštenju.

107 - 22.pdf - Vlada Republike Hrvatske

4 srp 2018 ... Unaprijeđena je mrežna aplikacija koja omogućuje uvid u hrvatske norme (repozitorij hrvatskih norma HRN4You) nizom novih funkcija i ...

96 - 15.10.pdf - Vlada Republike Hrvatske

Vodovod d.o.o., Slavonski Brod, Ministarstvo zdravstva, nadležnu sanitarnu ... 15., Vodosprema, Caffe bar Leggero, INA – benzinska pumpa, Svačićeva i SPAR, ...

HZZ.hr - Vlada Republike Hrvatske

13 sij 2015 ... www.hzz.hr ... ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje. ... će se na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje www.hzz.hr i.

186 - 4.pdf - Vlada Republike Hrvatske

osiguranja – Obrazac JOPPD (dalje: Obrazac JOPPD). Nositelji prikupljanja podataka putem. Obrasca JOPPD su Porezna uprava i REGOS. Kako bi se ...

166 - 11 c.pdf - Vlada Republike Hrvatske

1 srp 2019 ... HZMO 1 Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje ... registraciju u uslugu Lana mirovinsko bez potrebe dolaska na šalter Zavoda. E-pristupnim ...