Na temelju članka 109. Zakona o državnim službenicima i ...

1 srp 2018 ... O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O NAZIVIMA RADNIH MJESTA I. KOEFICIJENTIMA SLOŽENOSTI POSLOVA U DRŽAVNOJ SLUŽBI.

Na temelju članka 109. Zakona o državnim službenicima i ... - Srodni dokumenti

Na temelju članka 109. Zakona o državnim službenicima i ...

1 srp 2018 ... O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O NAZIVIMA RADNIH MJESTA I. KOEFICIJENTIMA SLOŽENOSTI POSLOVA U DRŽAVNOJ SLUŽBI.

Na temelju članka 19., 28. i 29. Zakona o službenicima i ...

dokaz ili vlastoručno potpisanu izjavu o poznavanju rada na računalu (izjavu nije potrebno ovjeravati). Uredna prijava je ona prijava koja sadrži sve podatke i ...

Predlog Zakona o državnim službenicima i namještenicima

ovim zakonom ili drugim propisom nije drukčije određeno. Zakonitost i odgovornost. Član 5. Državni službenik, odnosno namještenik vrši poslove na osnovu ...

Na temelju članka 35. stavka 2. i članka 51. Zakona o vlasništvu i ...

Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima. (''Narodne novine'', broj 91/96, ... o razvrgnuću suvlasničke zajednice isplatom. 1. Utvrđuje se da su Grad Dugo ...

Na temelju članka 35. stavka 2. i članka 391. Zakona o vlasništvu i ...

stanova, otuđenje zemljišta u poslovnim zonama i davanje na korištenje ... Ugovor o darovanju nekretnine u vlasništvu Grada, osim obveznog sadržaja ugovora.

Na temelju članka 30. i članka 133. stavak 3. Zakona o ... - Krakom

29 sij 2019 ... Gradsko groblje u Krapini komunalni je objekt u vlasništvu Grada Krapine. Grobljem u Krapini upravlja trgovačko društvo KRAKOM d.o.o..

Na temelju članka 35. i članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim ...

Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine”, br. 91/96 ... vijeće Grada Buja na sjednici održanoj dana 31. listopada 2017. godine raspisuje:.

Na temelju članka 107. stavka 9. i članka 118. Zakona o odgoju i ...

kandidatima za zapošljavanje u Školi kao javnoj službi. Članak 3. ... Ako posebni propis obvezuje da se u natječaju treba navesti prednost pri zapošljavanju, to će se navesti u natječaju, a također ako posebni propis to obvezuje stavit će se ...

Na temelju članka 26. i 27. Zakona o radu te članka 31. stavka 1 ...

22 tra 2015 ... ako radnik krši obveze iz radnog odnosa (otkaz uvjetovan skrivljenim ... U slučaju poslovno uvjetovanog otkaza ugovora o radu poslodavac ne ...

Na temelju članka 6. i članka 10. Zakona o zaštiti od buke ...

drugim lokacijama utvrđena je „Pravilnikom o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave“ (Narodne novine 145/2004). Članak 2.

Na temelju članka 31. Zakona o knjižnicama (NN 17/19), članka 2 ...

Općinske knjižnice Bistra raspisuje. JAVNI NATJEČAJ za diplomiranog knjižničara/ku na neodređeno vrijeme. Općinska knjižnica Bistra. -. Diplomirani ...

Zakon o drzavnim sluzbenicima

jedinstvena pravila koja reguliraju prijam u državnu službu, klasifikaciju radnih ... i usavršavanje državnih službenika, napredovanje u službi kao i druga pitanja od ... Ustavom, zakonom ili drugim propisima donesenim na temelju Ustava i.

Zakon o državnim službenicima - Ministarstvo uprave

donesenim na temelju Ustava i zakona, uredbom Vlade Republike Hrvatske (u ... mjesta, broj službenika i namještenika, te druga pitanja sukladno zakonu. ... (2) Za prijam u državnu službu osobe koja je strani državljanin ili osobe bez ...

Novosti u hrvatskim propisima o državnim službenicima

3. U susret novim provedbenim propisima. Uredba o klasifikaciji radnih mjesta u državnoj službi (i njoj pripada jući uglavnom »tehnički« propis - Pravilnik o ...

ZAKON O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA (Neslužbeni pročišćeni tekst)

poslodavca, jedinstvena pravila koja reguliraju prijam u državnu službu, ... službenika te odreena pitanja od značaja za ureivanje i ostvarivanje prava, ... Hrvatske (u daljnjem tekstu: Vlada) ili drugim propisima donesenim na temelju Ustava i.

80 Na temelju članka 12. st. 1. Zakona o dimnjačarskoj službi ...

27 stu 2012 ... vlastite ureñaje za čišćenje dimnjaka. Članak 2. Dimnjačarskim poslovima u smislu ove Odluke smatraju se: - provjera ispravnosti i ...

Na temelju članka 11. Zakona o udrugama (NN Br ... - HPD Sniježnica

Hrvatsko planinarsko društvo «Sniježnica» (u daljnjem tekstu HPD «Sniježnica») je dobrovoljna, samostalna, interesna i izvanstranačka udruga (društvo) ...

Na temelju članka 49. i 141. Zakona o odgoju i obrazovanju u ...

Statuta OŠ Fažana, Školski odbor OŠ Fažana donosi. Pravilnik o provođenju Programa produženog boravka u OŠ Fažana. Članak 1. Ovim Pravilnikom utvrđuje ...

Na temelju članka 24. i 30. Zakona o komunalnom ... - Zaprešić doo

15 velj 2019 ... trgovačko društvo ZAPREŠIĆ, d.o.o., isporučitelj komunalne usluge ukopa ... Gradsko groblje Zaprešić otvoreno je građanima za posjet: -od.

Na temelju članka 227. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima i ... - ZSE

Donošenje odluke o povećanju temeljnog kapitala i povećanje temeljnog kapitala. PRIJEDLOZI ODLUKA. Uprava i Nadzorni odbor predlažu da Glavna ...

Na temelju članka 33. i 99. Zakona o zdravstvenom osiguranju ...

1 sij 2019 ... županije, na sjednici održanoj dana 18.12.2018. godine, d o n o s i. P R A V I L N I K o ortopedskim i drugim pomagalima koja se odobravaju ...

Na temelju članka 549. Zakona o trgovačkim društvima (NN br. 111 ...

Statuta Grada Pula – Pola (Službene novine Grada Pule br. 07/09, 16/09, ... d.o.o. trgovačkom društvu KONZUM d.d. od dana 30. rujna 2015. godine i Odluke.

Na temelju članka 16. Zakona o komunalnom gospodarstvu NN 26 ...

kuhanje kestena, kokica i sl.), štandovi, transparenti, nadstrešnice, metalni nosači za konzolne reklame i tende, plastične reklame, oglasne ploče i stupovi, ...

PRIJEDLOG Na temelju članka 31. stavak 2. Zakona o Vladi ...

ODLUKU o darovanju zemljišta površine 881 m2 u k.o. Vis Gradu Visu, ... S Gradom Visom sklopit će se Ugovor o darovanju nekretnine iz točke I. ove Odluke.

Na temelju članka 86. stavka 4. Zakona o održivom gospodarenju ...

posjednika otpada, uvjeti i način vođenja očevidnika o nastanku i tijeku otpada (uključuje i način vođenja i dostave podataka u taj očevidnik, rokove za dostavu ...

Na temelju članka 15. Zakona o komunalnom ... - Grad Delnice

RIJEKATANK d.o.o. Rijeka, Bartola Kašića5/2. OBRT ZA AUTOMEHANIČARSKE I USLUŽNE DJELATNOSTI „Juranić“ Delnice,. Kuti 4. 1.6. Mjesto obavljanja ...

1 Na temelju članka 26. Zakona o pomorskom dobru i morskim ...

Natalia Županić, Jelkovečka 5 b Sesvete;. Zagreb; OIB: 33855562373. - djelatnost trgovine na malo putem štanda. OPG JURIČEV ŽAKNOV ANTE ;Zatonska 6; ...

Na temelju članka 1. stavak 2. Zakona o sigurnosti prometa na ...

Zakona o sigurnosti prometa na cestama ("Narodne novine" br. 59/96 - pročišćeni tekst) i članka 14,15 i 27 Statuta Grada Novog Marofa ("Službeni vjesnik ...

Na temelju članka 11. Zakona o udrugama ( ″Narodne novine ...

Zakona o udrugama ( ″Narodne novine″ broj 88/01), Osnivačka skupština. , održana . godine, donijela je. STATUT. I. OSNOVNE ODREDBE. Članak 1.

1 Na temelju članka 22. stavak 6. Zakona o odgoju i obrazovanju u ...

24 lip 2016 ... za upis učenika u I. razred za 2016/17. školsku godinu ... Idemo u srednju!«. ... se upisuju u Srednju školu Isidora Kršnjavoga Našice provodi ...

Na temelju članka 20. stavak 2. Zakona o pomorskom dobru i ...

31 srp 2019 ... O D L U K U o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu korištenja luke posebne namjene – sportske luke Labud na dijelu k.o. Split, ...

Na temelju članka 49. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ...

24 tra 2018 ... dječji vrtić utvrđuje sukladno odredbama zakona. ... iz sredstava sudjelovanja roditelja djece korisnika programa vrtića ... DUGI RAT, DV.

Na temelju članka 23. stavka 2. Zakona o pomorskom dobru i ...

23 lis 2017 ... Mate Ribičić - predstavnik Gradskog vijeća Grada Omiša. 8. ... Natalija Rajčić – predstavnica vijećnika Županijske skupštine Splitsko-.

Na temelju članka 25.a stavka 2. Zakona o poslovima i djelatnostima ...

(3) Za voditelja manje složenih radova iz stavka 1. ovoga članka mogu se u okviru ... 2. ovoga članka, za vođenje tih radova mora se imenovati voditelj radova.

Na temelju članka 143. Zakona o odgoju i ... - Grad Dubrovnik

23 sij 2019 ... Dubrovačka privatna gimnazija 12.000,00 kuna i Obrtnička i tehnička škola 2.000,00 kuna). Krajem 2017.godine donesen je novi Pravilnik o ...

Na temelju članka 37. stavak 2. Zakona o pomorskom dobru i ...

23 tra 2019 ... Mali Budikovac. k.o. Vis, predio O. Veli Budikovac i O. Mali Budikovac. Splitsko- dalmatinska županija. Koncesija na pomorskom dobru u svrhu.

Prilog 1b Na temelju članka 13 . i 18 . Zakona o zakladama i ... - FIPRO

Zakona o zakladama i fundacijama ("Narodne novine", broj. 36/95 i 64/01, dalje u tekstu "Zakon") i članka 12. stavka 6. Statuta, Skupština Zaklade za.

Na temelju članka 30. stavka 7. točke 1. Zakona o ... - Općina Vir

31 sij 2018 ... biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Vir ... 2. stare lijekove i/ili sličan farmaceutski otpad u: ljekarne, veterinarske ambulante ...

Na temelju članka 143. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i ...

20 ruj 2018 ... ... o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi. (“Narodne novine” broj 124/09 ...

Na temelju članka 98. stavak 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u ...

nazivom: Osnovna škola Josipa Jurja Strossmayera. Sjedište Škole je u Đurđenovcu . Adresa Škole je Kardinala Alojzija Stepinca bb, 31511 Đurđenovac. Škola ...

Na temelju članka 139. stavka 4. Zakona o gradnji (»Narodne ...

osoba koja je u svojstvu odgovorne osobe obavljala poslove voditelja projekta. Članak 3. (1) Tehničkom pregledu dužni su prisustvovati i svi sudionici u gradnji, ...

Prijedlog Na temelju članka 5. stavka 1. Zakona o jedinstvenom ...

UREDBU. O METODOLOGIJAMA VJEŠTAČENJA. I. OPĆE ODREDBE. Članak 1. (1) Ovom ... rata, postigla bi se jedinstvena metodologija u potpunosti.

Na temelju odredbe članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim ...

30 svi 2019 ... Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima. (“Narodne ... Na temelju Predugovora o zamjeni nekretnina broj Z-2/2018 od 21. ožujka 2018.

Na temelju članka 14. stavka 2. Zakona o reguliranim profesijama i ...

13 pro 2013 ... Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih ... inozemnih stručnih kvalifikacija (u daljnjem tekstu Zakon). Članak 3. (1) U svrhu ...

Na temelju članka 16. stavka 3. Zakona o reguliranim profesijama i ...

19 svi 2018 ... priznavanja sukladno odredbama Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija uz primjenu odredbi Zakona ...

Na temelju članka 49. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi ...

29 tra 2016 ... strukturu zaposlenika, te normativ neposrednog rada odgojitelja u skupini primjenjuju ... utvrđenog opsega programa predškolskog odgoja i naobrazbe osigurati sredstva u visini plaća i ... vrtiću . (2) U ovoj Odluci, minimalno potreban broja stručnih i ostalih zaposlenika u predškolskoj ... Prosječna plaća po.

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim ...

28 velj 2019 ... Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne ... i Rješenju o povezivanju Posl. broj 83 RZ-289/16-3 od 28.01.2017. te ispravcima.

1 Na temelju članka 59. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom ...

Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. („Narodne novine“ br. 123/03., 105/04., 174/04. i 46/07.) i članka 97. Statuta Sveučilišta u. Dubrovniku ...

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i ...

Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ... Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. stavak 1.-3.

Na temelju članka 95. Zakona o proračunu ... - Grad Makarska

29 ožu 2017 ... Prije izrade ovrhe Viši stručni suradnik/ca za naplatu zatražit će od Odjela za ... ovršnom postupku (slanje opomena) provodi Upravni odjel za ...

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i ... - Grad Koprivnica

11 lis 2019 ... Koprivnice obavlja Veterinarska stanica Koprivnica d.o.o., M. P. Miškine 66, Koprivnica, a životinje koje su uhvaćene smještavaju se u Sklonište ...

Na temelju članka 77. Zakona o proračunima u Federaciji Bosne i ...

Oblik voĎenja poslovnih knjiga ovisi o tehnici unosa nastalih financijskih promjena, odnosno transakcija u proračunu. Tehnika unosa i obrade podataka nastalih ...

Na temelju članka 54. stavka 1. Zakona o ustanovama (Narodne ...

Pod neopravdanim izostankom smatra se izostanak za koji razredniku nije dostavljena liječnika ispričnica ili ispričnica nadležne institucije, koju je potpisao i ...

PRIJEDLOG Na temelju članka 98. stavak 3. Zakona o odgoju i ...

Školski odbor Srednje škole Isidora Kršnjavoga Našice, uz prethodnu suglasnost osnivača ... utvrđuje raspored sati dnevnog trajanja nastave,. - surađuje s ...

Na temelju članka 14. stavak 4. Zakona o obavljanju studentskih ...

28 pro 2019 ... SP Tatjana Laura. Marinić. Znanost i edukacija. 13.214,16. Spajanje krajeva za novi početak. SP Ema Bellulovich. Znanost i edukacija. 0,00.

Na temelju članka 13. stavak 4. i 5. Zakona o zaštiti od požara ...

20 pro 2017 ... potrebno je postavljati hidrante sukladno odredbama Pravilnika o hidrantskoj mreži za gašenje požara. Izvršitelj: Gradovi i općine; kontinuirano.

Na temelju članka 104. stavka 1. Zakona o ... - Grad Križevci

13. ostavljati vozila bez registarskih tablica, lake prikolice, kamp – prikolice i druga ... odnosno najmoprimac kojem je poduzetnik u obavljanu rent-a-car usluge.

Na temelju članka 7. stavka 2. Zakona o financiranju političkih ...

Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe. (Narodne novine 24/11, 61/11, 27/13, 48/13 – pročišćeni tekst, 2/14 – Odluka Ustavnog suda,.

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i ... - Grad Koprivnica

(„Glasnik Grada Koprivnice“ broj 04/09., 1/12., 1/13. i 3/13. - pročišćeni tekst) ... izdano Rješenje o izvedenom stanju KLAS:UP/I 361-03/13-01/6092 od 28. 04.

Na temelju članka 120. stavak 2. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i ...

19 velj 2009 ... Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju („Narodne novine“, broj 107/07),. Popisa akademskih naziva i akademskih ...