Odluka o uslovima, držanju i načinu postupanja s ... - Općina Lukavac

2 lis 2019 ... Ova Odluka se ne primjenjuje na službene pse koji u obavljanju svojih poslova ... minimalnih i maksimalnih cijena veterinarskih usluga na teritoriji Federacije ... te neograđenim i ograđenim dvorištima škola i vrtića, i na drugim.

Odluka o uslovima, držanju i načinu postupanja s ... - Općina Lukavac - Srodni dokumenti

Odluka o uslovima, držanju i načinu postupanja s ... - Općina Lukavac

2 lis 2019 ... Ova Odluka se ne primjenjuje na službene pse koji u obavljanju svojih poslova ... minimalnih i maksimalnih cijena veterinarskih usluga na teritoriji Federacije ... te neograđenim i ograđenim dvorištima škola i vrtića, i na drugim.

Odluka o strukturi, bližim uslovima i načinu otvaranja i ... - CBCG

2) broj transakcionog računa (13 numeričkih znakova), i. 3) kontrolni broj (dva ... Centralna banka vodi evidenciju fiksnih brojeva koje je dodijelila pružaocima.

ODLUKA o načinu i uslovima korišćenja službenih vozila u svojini ...

Službenim vozilom, u smislu ove odluke, smatra se službeni putnički ... ovlašćenje za upravljanje službenim vozilom i zapisnik o primopredaji službenih vozila;.

Odluka o bližim uslovima i načinu vođenja jedinstvenog registra ...

Јединствени регистар рачуна садржи податке о динарским и девизним ... Народна банка Србије води Јединствени регистар рачуна у електронском ...

Odluka o uslovima i načinu izdavanja i prodaje kratkoročnih hartija ...

записи). 3. Благајнички записи су дематеријализоване хартије од вредности и региструју се као електронски записи на рачуну хартија од вредности у.

sluţbeni glasnik općine lukavac - Općina Lukavac

22 lip 2011 ... ... instalaciji ugrade mjerni uređaj za mjerenje toplote - kalorimetar, ... (2) Cijena se iskazuje po m² prostora koji se koristi i po jedinici toplote za ...

Poziv i materijal za 30. sjednicu OV Lukavac ... - Općina Lukavac

24 srp 2019 ... problematika nije predmet vanredne sjenice kako je forum tražio svoji ... ADMINISTRATIVNI I TEHNIČKI RADNICI ... izvršni referent i upisničar.

službeni glasnik općine lukavac - Općina Lukavac

Pravilnik o elektronskoj evidenciji i kontroli radnog vremena. 5. Pravilnik ... oblasti nauke, kulture i sporta kao i za druge vidove doprinosa u 2017. godini, dodijelit će se 1 ... EXCEL i slično), snimljenom na CD-u, DVD-u ili USB stiku. ... Uposleni se registruje u elektronski sistem evidencije radnog vremena na sledeći način: 1.

Materijal za 28. sjednicu OV Lukavac - Općina Lukavac

18 tra 2019 ... 1.600,00. 237. krajnica spone kom. 20. 120. 2.400,00. 238 crijeva za gorivnu instalaciju(DO 600 mm) kom. 20. 10. 200,00. 239. metlice brisača.

Prijedlog Odluke o načinu i uslovima raspolaganja ... - Općina Ilidža

11 lip 2019 ... KANTON SARA]EVO. OPCINA ... Nekretnine u vlasništvu Općine Općinsko vijeće može otuđiti samo na osnovu javnog prikupljanja ponuda i uz ...

Odluka o načinu držanja životinja - Općina Kneginec

plavoprstenasta hobotnica (Hapalochlaena maculosa). - KUKCI (Insecta). - sve vrste mrava i termita. - STONOGE (Chilopoda). - porodica: Scolopendridae.

odluka o načinu sufinanciranja aktivnosti u ... - Općina Poličnik

Općina Poličnik se obvezuje sufinancirati postupak obnove zemljišne knjige za ... u bruto iznosu Općinskom sudu u Zadru, u svrhu obnove zemljišne knjige ... Za sklapanje gore navedenog Sporazuma ovlašćuje se općinski načelnik Općine.

Odluka-o-uvjetima-i-načinu-držanja-kućnih ... - Općina Lastovo

8 srp 2019 ... 7. radne ţivotinje su psi koji sluţe kao tjelesni ĉuvari i ĉuvari imovine, psi vodiĉi ... trpi bol, patnju ili veliki strah, da je ţivotinja ozlijeĊena ili da bi ...

Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca ... - Općina Baška

17 svi 2019 ... plavoprstenasta hobotnica (Hapalochlaena maculosa). 5.2. KUKCI (Insecta). - sve vrste mrava i termita. 5.3. STONOGE (Chilopoda). - porodica: ...

Pravilnik o načinu postupanja policijskih ... - Ravnateljstvo policije

novine« broj 76/09.) ministar unutarnjih poslova donosi. PRAVILNIK. O NAČINU POSTUPANJA POLICIJSKIH SLUŽBENIKA. I. UVODNE ODREDBE. Članak 1.

Uputa br. 59/16 o načinu i uvjetima postupanja te ... - Carinska uprava

26 lis 2016 ... Propisi kojima je reguliran uvoz predmeta opće uporabe su: ... 40/2016);. Zakon o predmetima opće uporabe („Narodne novine" br. 39/13 i ...

Pravilnik o načinu postupanja školskih radnika u poduzimanju mjere ...

O NAČINU POSTUPANJA ODGOJNO-OBRAZOVNIH RADNIKA ŠKOLSKIH. USTANOVA U PODUZIMANJU MJERA ZAŠTITE PRAVA UČENIKA TE PRIJAVE.

Pravilnik o nacinu postupanja odgojno-obrazovnih radnika skolskih ...

132 04.11.2013 Pravilnik o načinu postupanja odgojnoobrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave …

Pravilnik načinu postupanja odgojno- -obrazovnih radnika školskih ...

i prema Pravilniku o načinu postupanja odgojno- -obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih ...

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i ... - Općina Lukavac

18 velj 2020 ... privredu, mlade i BIZ Emir Kasumović, za pravne poslove ... Sluzba za upravu, drustvene djelatnosti, mlade i BIZ ... kontrole kladionica, a u.

Materijali za tačke 2,4,5 i 6. 29. redovne sjednice ... - Općina Lukavac

13 svi 2019 ... 1.600,00. 237. krajnica spone kom. 20. 120. 2.400,00. 238 crijeva za gorivnu instalaciju(DO 600 mm) kom. 20. 10. 200,00. 239. metlice brisača.

PRAVILNIK O USLOVIMA, SADRŽINI I NAČINU IZDAVANjA ...

Energetski pasoš zgrade izdaje se kao: 1) energetski pasoš za stambene zgrade, na Obrascu 1, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo;.

Uredba o uslovima i nacinu privlacenja direktnih investicija[1]

Ovom uredbom bliže se uređuju kriterijumi, uslovi i način privlačenja direktnih ... zatezne kamate, u skladu sa zakonom koji utvrđuje visinu stope zakonske ...

Uputstvo za sprovođenje odluke o uslovima i načinu obavljanja ...

Šifarnik osnova naplate, plaćanja i prenosa u platnom prometu sa ... narednog radnog dana od dana prijema obaveštenja o izvršenoj naplati, banci dostavi ... kod kapitalnih poslova - odluka ili rešenje nadležnog organa o konkretnom poslu, ... prevoz putnika u zemlji stranim prevoznim sredstvima, uključujući i sve ostale.

pravilnik o uslovima za polaganje, načinu polaganja i programu ...

30 сеп 2015 ... poslova ovlašćenog aktuara (u daljem tekstu: stručni ispit). Stručni ispit. Član 2. Stručni ispit ... sudskog tumača. Agencija na svojoj internet ...

PRAVILNIK o uslovima i načinu korištenja, upravljanja, održavanja i ...

(6) U slučajevima kada vozač ne upravlja službenim motornim vozilom, korištenje i upravljanje istim od strane zaposlenog kojem je u data saglasnost za to, vršit ...

Uredba o načinu i uslovima izmirivanja obaveza subjekata ...

3) državni poverilac jeste pravno lice koje je dužno da otpusti dug prema subjektu ... Preuzimanje duga prema poveriocima vrši se ugovorom između Agencije i.

Pravilnik o blizim uslovima i nacinu prilagodjavanja objekta za ...

4 окт 2013 ... 15) objekti ostale namjene: sajamski i izložbeni centar; javni WC; objekat u ... kretanje invalidskih kolica, da je prepoznatljiva na dodir stopala ili ... Najmanje dimenzije taktilne površine i mjesta na kojima je obavezna njena ...

pravilnik o uslovima i načinu gajenja i selidbe pčela, sadržini ...

9) pčelinju pašu čini medonosno bilje određene strukture na određenom području;. 10) stajalište jeste unapred dogovorena mikro lokacija na koju pčelar dovozi ...

Pravilnik o načinu i uslovima za plaćanje poreske obaveze putem ...

... Трезор оверава Образац ИОК и испоставља налоге за обрачун на терет и у корист рачуна буџета. Члан 6. Компензација се може реализовати у року ...

pravilnik o nacinu ispitivanja svojstava priplodne stoke i o uslovima ...

g) Ocenjivanje svinja za klanje. 3. ... Tabela 1: Krmače rasa: veliki jorkšir, švedski landras, holandski landras i domaća ... Svinje za klanje ocenjuju se na osnovu:.

Pravilnik o nacinu i uslovima povracaja akcize na mineralna ulja

Pravilnik o načinu i uslovima povraćaja akcize na mineralna ulja ("Službeni list Crne Gore", br. 056/14 od. 24.12.2014),. 2. Pravilnik o dopuni Pravilnika o načinu ...

pravilnik o uslovima, programu i načinu polaganja stručnog ispita u ...

Stručni ispit mogu da polažu lica koja imaju stečeno visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije-master, specijalističke ...

Pravilnik o uslovima, nacinu i postupku upisa na listu ... - Prnjavorac

usmeno datih izjava pred organima i i. BiH (u daljnjem tekstu: Distrikt) sa jezika u službenoj upotrebi u. Distriktu na strani jezik, sa stranog jezika na jezik u ...

pravilnik o bližim uslovima i načinu uplate sredstava od prodatog ...

ODNOS ORGANIZATORA PUTOVANJA I POSREDNIKA PREMA PUTNIKU. ("Sl. glasnik RS", br. 91/2016). Član 1. Ovim pravilnikom propisuju se bliži uslovi i ...

pravilnik o uslovima i načinu ostvarenja novčanih podrški po modelu ...

prodaja), račun mora sadržavati broj rješenja nadležne porezne uprave kojim je prodavac ... Oprema za fiksno ograđivanje travnjaka (električni pastir). 2.

Pravilnik o uslovima,načinu i postupku izbora logotipa nacionalnog ...

Koverta iz stava 1 ovog člana, treba da sadrži tri zatvorene bijele koverte manjeg formata, koje treba da budu obilježene na poleđini arapskim brojem i da ...

Pravilnik i uslovima, načinu i postupku upravljanja otpadnim uljima

Odredbe ovog pravilnika ne odnose se na upravljanje otpadnim uljima koja sadrže ... predtretman u separatoru masti i ulja pre upuštanja u recipijent i redovno ...

Uredba o sadržaju, uslovima, načinu i programu polaganja ispita u ...

Pismeni dio lsplta. Kandidatlkinja je rjesio pismeni test koji se sastoji od 10 pitanja sa ponudenirn opcijskim odgovorima (test je sastavni dio ovog Zapisnika) .

PRAVILNIK o bližim uslovima, dužini trajanja, načinu obavljanja ...

Pripravnički staž obavlja se praktičnim radom u zdravstvenim ustanovama, ... Pripravnički staž se obavlja pod neposrednim nadzorom zdravstvenog radnika, ...

Odlukom o uslovima i načinu rada deviznog tržišta - Народна банка ...

Међубанкарско девизно тржиште (у даљем тексту: МДТ) јесте део девизног тржишта, на коме се обављају послови куповине и продаје девиза и ...

Uredba o bližim uslovima i nacinu sprovodenja ... - Vojska Crne Gore

zone, dostavlja se na korišćenje u zatvorenoj, neprovidnoj koverti na kojoj su ... 1 ovog člana, ulaže se u unutrašnju kovertu. Katalog propisa v3.05. Strana: 4 ...

ODLUKA O USLOVIMA I POSTUPKU ZA IZDAVANJE I ...

revidirane od strane eksternog revizora) kao i poslijednji periodični izvještaj; fizička lica - potvrdu o plaćenom iznosu poreza na prihod;. 3. podatke o načinu ...

Na osnovu člana 4. Pravilnika o uslovima i ... - Općina Banovići

31 pro 2019 ... -Vojnički grah za 600 osoba.................................................................................... KM,. -Jedan autobus na relaciji Banovići-Seona-Aljkovići i obratno.

Odluka o načinu i uvjetima obavljanja ... - Niskogradnja doo

Statuta grada Pregrada (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. ... Umrli se može ukopati i izvan groblja samo uz odobrenje koje daje Jedinstveni.

ODLUKA O NAČINU KORIŠĆENJA I UPOTREBE PREVOZNIH ...

Putnički automobil marke „VOLKSWAGEN PASSAT 19TDI“, registarski broj PG CG653, broj šasije WVWZZZ3BZ4P105280, godina proizvodnje 2003,u svojini ...

Odluka o uvjetima i načinu korištenja godišnjeg odmora za ... - ZDK

28 ožu 2018 ... Donošenjem ove odluke stavlja se van snage Odluka o uslovima i naĉinu korištenja ... (Rješenje o godišnjem odmoru). Na osnovu utvrĊenog ...

Odluka o načinu i uvjetima naplate za rezidente i ... - Prnjavorac

O NAČINU I UVJETIMA POD KOJIMA REZIDENTI U POSLOVANJU S NEREZIDENTIMA MOGU PRIMITI NAPLATU ILI. IZVRŠITI PLAĆANJE U STRANOJ ...

Odluka o načinu i postupku ostvarivanja prava zaposlenih u ...

izvještaj o obavljenom službenom putu. (4) Izvještaj iz stava ... putnički automobil u ličnoj svojini, uz putni nalog obavezno prilaže i obračun kilometara pređenih ...

Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih ...

28 stu 2017 ... Beli Manastir i Osnovna škola "Dr. Franjo Tuđman" u Belom Manastiru. Ovjerene račune ... OŠ Đakovački Selci, Selci Đakovački. 340.568,00.

Odluka o uvjetima,načinu i postupku upravljanja i rapolaganja ...

10 pro 2018 ... Nekretnine u smislu ove Odluke obuhvaćaju zgrade, zemljišta i druge ... Ugovor o darovanju nekretnine u vlasništvu Županije potpisuje Župan ...

Odluka o jedinstvenom načinu obračuna i iskazivanja ... - CBCG

25 окт 2013 ... 1) “kreditor” je banka, kreditna unija, mikrokreditna finansijska ... Druge uplate – u ovu kolonu se upisuju druge uplate koje deponent (vlasnik.

Odluka o načinu raspolaganja, korištenja i upravljanja nekretninama ...

Rok za dostavu ponuda započinje tedi drugi dan od dana objave natječaja u lokalnom tisku. Izravnom pogodbom, odnosno bez provođenja javnog natječaja ...

Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o nacinu i postupku ...

Statuta Osnovne škole „Pavao Belas“ Školski odbor na sjednici održanoj dana 21. siječnja 2020. donosi. ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA.

Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca

(Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16, 2/18 i 23/18), Gradska skupština Grada ... sklonište za životinje je objekt u kojem se smještaju i zbrinjavaju napuštene i.

NACRT – Odluka o načinu pružanja komunalne usluge zbrinjavanja ...

Članak 2. Na području Općine Mala Subotica javnu uslugu pruža GKP ČAKOM d.o.o. iz ... Odvoz krupnog (glomaznog) otpada osiguran je dva puta godišnje na ...

Odluka o metodu, načinu i sistemu bodovanja i testiranja kandidata ...

27 sij 2020 ... Ovom Odlukom utvrđuje se način provjere znanja kandidata ( test općeg znanja uključujući pisani rad, test tjelesne sposobnosti i intervju ) u ...

Odluka oo metodu, načinu i sustavu bodovanja testiranja ... - SIPA

17 kol 2006 ... e) drugi test koji Agencija smatra da je opravdan ili koristan i to: 1) test poznavanja ... (Test psiho{iziike izdrZljivosti u ekstremnim situacijama).

ODLUKA o uvjetima i načinu na koji ovlašteni mjenjači obavljaju ...

ODLUKA o uvjetima i načinu na koji ovlašteni mjenjači obavljaju mjenjačke poslove ... stranim sredstvima plaćanja, uključujući mjenjačke poslove, s kojom je ... uvjeti u poslovanju s gotovim novcem i vrijednostima, mora na svakome ...

Odluka o obliku i načinu provedbe nastupnog ... - Rektorski zbor

5 lis 2005 ... postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja od 19. srpnja 2005. godine Rektorski zbor na 9. sjednici u akademskoj 2004./2005. godini uz ...