14. PREDAVANJE

Otpremnica – isprava na temelju koje se iz skladišta izdaje roba i otprema kupcima. Ispostavlja je prodajna, ili skladišna služba. Otpremnica sadrži slijedede ...

14. PREDAVANJE - Srodni dokumenti

fizika i 6. predavanje fizika i 6. predavanje sila i potencijalna energija

Sila je vektor, a potencijalna energija nije vektor. Pitanje je kako mogu biti ... Primijetite da ova formula ne izražava odnos između dvaju vektora nego samo ...

fizika i 6. predavanje fizika i 6. predavanje sila i potencijalna ... - FKIT

Zaista, kad ne bi bilo sila trenja, vanjskih i unutarnjih, automobili bi se mogli ... Primijetite da ova formula ne izražava odnos između dvaju vektora nego samo ...

fizika i 13. predavanje fizika i 13. predavanje toplina i ... - FKIT

Toplina je oblik energije, a temperatura je veličina koja označava ... FIZIKA I. 13. PREDAVANJE. Promjena je količine topline u određenom sustavu ovisna o.

FIZIKA I 5. PREDAVANJE FIZIKA I 5. PREDAVANJE Potencijalna ...

taj rad, treba mi energija" ili "iscrpljen sam, nemam dovoljno ... Očito su i rad i energija, kao i sila, pojmovi povezani s ... Gravitacijska potencijalna energija.

fizika i 5. predavanje fizika i 5. predavanje - FKIT

sile otpora zraka? Kolika je prosječna sila otpora zraka? Rješenje: Rad težine je. Razlika kinetičkih energija je. Prosječnu silu otpora zraka definiramo kao omjer ...

fizika i 2. predavanje fizika i 2. predavanje - FKIT

FIZIKA I. 2. PREDAVANJE. Ukupni pomak je zbroj svih pomaka. Ukupni prijeđeni put je jednak zbroju pojedinačnih prijeđenih putova ("koraka"). Općenito vrijedi.

fizika i 10. predavanje fizika i 10. predavanje - FKIT

10. PREDAVANJE. FIZIKA I. 10. PREDAVANJE. Hidrostatski tlak. U gravitacijskom polju na fluidnu česticu djeluje njezina težina. Ukupna sila i zakon statike su.

fizika i 14. predavanje fizika i 14. predavanje - FKIT

14. PREDAVANJE. Izotermni proces. To je proces pri konstantnoj temperaturi. Jednadžba procesa je . Tada tlak nekako ovisi o volumenu, a ta je ovisnost.

fizika i 6. predavanje fizika i 6. predavanje - FKIT

FIZIKA I. 6. PREDAVANJE. SNAGA. Premda možemo obaviti određeni mehanički rad koji, izražen količinski u džulima, može biti jako velik ipak osjećamo da je.

fizika i 13. predavanje fizika i 13. predavanje - FKIT

U tom je smislu unutarnja energija slična temperaturi—obje su veličine funkcije stanja tijela. No, kad smo već tako definirali unutarnju energiju sustava, gdje.

Predavanje u PDF-u

Psihički poremećaj. Smetnje prilagodbe. • Anksiozni poremećaji. • Poremećaji raspoloženja. • Somatoformni poremećaji. • Poremećaji nagona. • Ovisnosti.

XX. PREDAVANJE [ ] ∫

Polovi i nule. Rastav prikladne racionalne funkcije na parcijalne razlomke. Određivanje reziduuma pola : korijeni polinoma Q(s) su jednostruki, korijeni polinoma ...

14. PREDAVANJE

Otpremnica – isprava na temelju koje se iz skladišta izdaje roba i otprema kupcima. Ispostavlja je prodajna, ili skladišna služba. Otpremnica sadrži slijedede ...

Predavanje 8

ravnine. Projekcijo točke na ravnini v splošni legi določimo s premico, ki ... ravnine r . . 4.9 Normala ravnine . Pomembna premica izven ravnine je premica, ki je ...

Predavanje 5 - PMF

Trgovinski sistem trgovine na malo u SAD-u. ▻ Razvijene ... Tower City Centre u Clevelandu. ... "In considering the social effects of the department store, one is.

10. predavanje - PBF

-linearni polimer β-glukoznih jedinica vezanih β-1,4 glikozidnim vezama. - približno 10 000 glukoznih jedinica po molekuli. -hidroliza kiselinom ili enzimski.

10. Predavanje

15 јан 2017 ... Frekventni opseg cujnosti je karakteristika svakog zivog bica koje ima culo sluha, ali je i ... prag i kobilice-deo preko koga je zica zategnuta).

5 predavanje 19 20

Povijest armiranog betona. • Ideja potiče od Rimljana, no PC i armiranje pada u zaborav nakon pada Rimskog carstva. • 1848. Jean-Luis Lambot. • (ferocement) ...

1.Predavanje

se kosa podiže za češljem, da se čuje lagano pucketanje a u mraku se vidi i lagano svjetlucanje. 82. ... Sva tijelasu naelektrizirana tijela.Svi oni pokazuju samo ...

Predavanje 1 - PMF

Naglasiti važnost ekonomske geografije u analizi i ... „Koja država je najveći proizvođač (ekonomska geografija) šljiva u. Europi?” Geografija.hr, prosinac 2010.

Predavanje 6a-IR

21 окт. 2016 ... инфрацрвено зрачење кои обично доведуваат до отстапувања од Beer- овиот закон; а мерењата на А на IR зрачење се понепрецизни.

9. Predavanje

22 дец 2016 ... ω-kruzna frekvencija oscilovanja. • ϕ-pocetna faza: definiše gde se telo nalazilo u trenutku t = 0. Na primer ukoliko je u trenutku t = 0 telo bilo u ...

Predavanje 6

vodiči izolatori. - električni vodiči posjeduju određeni dio slobodnih elektrona koji se mogu gibati kroz materijal. - kod električnih izolatora svi elektroni su vezani ...

7. Predavanje.pdf

razmenjuje između tela/namirnice - kao rezultat razlike u temperaturi ... obraĊuje u vakuum ambalaţi u konvektorskoj pećnici ... ✓Pasterizacija proizvoda;.

Predavanje 1

je najpopularniji holandski ţuti sir. Ovaj polutvrdi sir od ... I holandski sirevi EDAMER I GAUDA, posebno njihove zrelije ... doda kada se umak ohladi na 45-50°C.

6. predavanje - PMF

LINEARNA ALGEBRA - MATRICE. Osnovne operacije sa matricama: - zbrajanje i oduzimanje. - množenje skalara i matrice. - množenje vektora i matrice.

4. predavanje - PMF

Primjeri u teorijskoj fizici: npr. valna jednadžba,. Maxwellove jednadžbe u elektromagnetizmu, jednadžba toka topline u termodinamici, Laplace-ova jednadžba,.

Predavanje 9

Izmjenične struje. Da bi u strujnom krugu tekla izmjenična struja, potrebno je imati izvor izmjeničnog napona. Izmjeničnim izvorom nazivamo svaki uređaj koji ...

6 predavanje

Japaner. • Japaner su kolica na gumenim kotačima koja se ručno pokreću. Obujam posude ručnog japanera je 100 litara. • Motorna kolica. • Motorna kolica su ...

04. predavanje

hsi je unutarnji plošni koeficijent prijelaza topline, ... Tablica 3.A.1 (HRN EN Tablica A.1) Vrijednosti koeficijenta prijelaza topline zračenjem crnog tijela, hr0.

7. predavanje - FKIT

17 tra 2012 ... Lenzovo pravilo nije ništa drugo nego zakon očuvanja ukupne energije. Naime, kada bi vrijedilo suprotno, onda bi inducirana struja rasla u.

predavanje 1 MATERIJALI.pdf

Furniri, folije. ▫ Ploče na bazi drveta. Pomoćni materijali. ▫ Lepkovi. ▫ Okovi. ▫ Staklo. ▫ Metal ... Osnovni materijali. Rezana građa. Furniri. Ploče na bazi drveta ...

SPO 00 Uvodno predavanje.pdf

"Kocka je bačena" (latinski: Alea iacta est!), pre prelaska reke. Rubikon. – neka tumačenja su "Kocka se baca" i "Neka se baci kocka" (Jacta alea esto), u smislu ...

Predavanje 7. slike.

Laktat dehidrogenaza. Aktivna oblika. Neaktivna oblika. Aktivna oblika. PDB koda: 3LDH, M tetramer. PDB koda: 1LDH, M dimer H dimer. Piruvat. Laktat. .

Latex Predavanje 1 - PMF-MO

s Navodnici u engleskom pismu: “quotes” su dobijeni pomo´cu dva jednostruka navodnika ' i dva jednostruka navodnika ' s Hrvatski dijakritiˇcki znakovi se mogu ...

predavanje br.2 - vpps.edu.rs

Plod čaura kod tatule. (Datura stramonium), na primer, može biti duži od 5cm. Veličina semena i plodova u znatnoj meri zavisi od uslova razvića samih biljaka.

VIII. PREDAVANJE

titrajni krug). Posebni slučajevi: kritično prigušeni odziv, konzervativni odziv. Karakteristični parametri: dekrement titranja, faktor dobrote titrajnog kruga. Fizikalni ...

Predavanje 4 - [email protected]

Funkcije izvodnice (generatrise). Na prethodnom predavanju smo vidjeli da čak i oni kombinatorni problemi čija je formulacija naizgled posve jednostavna, kao ...

14. predavanje - FKIT

19 lip 2012 ... 2 Heisenbergove relacije neodređenosti. 3 Schrödingerova jednadžba. Tumačenje valne funkcije. Vladimir Dananić (). 14. predavanje.

Predavanje 5 - [email protected]

Slika 2.2 Serijski R-L-C krug. U skladu s uvedenom pretpostavkom, zbog prisustva električnog naboja na njegovim elektrodama, između elektroda LVNC vlada ...

Latex Predavanje 3

Razlomci, korijeni. Korijeni, funkcije ... A evo iste formule [ x^2 y^2=r^2] u zasebnom retku. ... Korijeni se unose pomo´cu naredbe sqrt. Npr. √ b2 − 4ac i 127.

Predavanje 3 - [email protected]

prikaz rezultata simulacije. Postoje dva naćina prikazivanja rezultata. (oblika signala), ScopeView i MPLOT. Kliknimo mišom na element kola RLC1: ...

Predavanje 1 - Marketing

"HRKLJUŠ") cout << "Neispravna lozinka! ";. Postoji još čitavo mnoštvo korisnih operacija definiranih nad dinamičkim stringovima, koje ovdje nećemo opisivati ...

Predavanje VI - [email protected]

Intrinzično ponašanje. U Fermi-Dirac distribuciji μ je hemiski potencijal koji je ovisan o temperaturi. μ se često naziva i Fermi-nivo i predstavlja energiju gdje je ...

8. predavanje - FKIT

24 tra 2012 ... strujne krugove vrijede ista Kirchhoffova pravila, neovisno o tome jesu li struje i naponi izmjenični ili su stalni. Kirchhoffova pravila vrijede.

10. predavanje - FKIT

22 svi 2012 ... No, zvučni valovi i valovi na vodi imaju valne duljine sumjerljive s veličinom ... zbog geometrijskih razloga, samo pojačati to razlaganje snopa svjetlosti. Osim razlaganja snopa bijele svjetlosti na boje, utjecaj indeksa loma u.

Predavanje 14 - [email protected]

Algoritam poznat pod nazivom brza Fourierova transformacija ili skraćeno FFT (od ... date definicije računa u linearnom vremenu (recimo, koristeći Hornerov.

V predavanje - vtsnis.edu.rs

isalnum() Alfanumericki znak isalpha(). Alfabetski znak isctrln(). Kontrolni znak isdigit(). Broj isgraph() Printabilni znak(bez ' ') islower(). Malo slovo isprint().

predavanje 24.04.19.pdf Preuzmi

24 апр 2019 ... BDP deflator izražava promjenu nominalnog BDP-a. BDP deflator = Nominalni BDP. Realni BDP x 100. BDP i BNP. Bruto domaći proizvod.

XXVII. PREDAVANJE

Primjer primjene: Millmanov teorem. Teorem recipročnosti. Iskaz teorema. Recipročnost osnovnih jednoprilaznih i dvoprilaznih elemenata mreže. Bilateralni ...

Predavanje IV - [email protected]

Polikristale (skup jediničnih kristala različi!h osobina ili dimenzija unutar jedne strukture);. • Amorfne tvari (nepostojanje dužeg prostornog uređenja); ...

predavanje.pdf Preuzmi

Amilaza (α-1,4 glukan-4 glukano hidrolaza, EC 3.2.1.1). Enzim u serumu i urinu je porijeklom iz: PLJUVAČKE i PANKREASA. Enzim u urinu je porijeklom iz ...

Predavanje 5 - Ekonomija

Zakon opadajućih prinosa. PRIMER 2. • Svi faktori varijabilni. • Nova tehnika i tehnologija. • Ekstraprofit. • Ulaganje veliko i skupo, prirast kapitala ima za rezultat ...

Latex Predavanje 3 - PMF-MO

Razlomci, korijeni. Korijeni, funkcije ... A evo iste formule [ x^2 y^2=r^2] u zasebnom retku. ... Korijeni se unose pomo´cu naredbe sqrt. Npr. √ b2 − 4ac i 127.

3. Predavanje 2018 19

(simbolički interakcionizam, neki aspekti kulture, teorije o ideologiji, interpretativne teorije). Usmjerenost na to kako su stvorene ideologije. (religijske, političke,.

MAS. ISHRANA-6. predavanje

20 мај 2019 ... Kod tablet sistema, pripremanje hrane, serviranje ... poslovima raspremanja kolica i na poslovima pranja u ... Kolica za prevoz poslužavnika.

i. predavanje - elektrotehnike

Kirchhoffovi zakoni: Kirchhoffov zakon struje (KZS), Kirchhoffov zakon napona (KZN). ... Zakon o očuvanju energije kao posebni slučaj Tellegenovog teorema. 1.

predavanje-ATP-BRKR - PMF

kreatin-fosfat kreatin. ∆G° = 43 kJ/mol. FOSFATNI SPOJEVI. („stanična energetska valuta”). Hidroliza fosfoenolpiruvata: ∆G° = -62 kJ/mol ...

Latex Predavanje 1

s Hrvatske inaˇcice navodnika: „navodnici” i. «navodnici»se ... dobijeni pomo´cu dva jednostruka navodnika ' i ... s Hrvatski dijakritiˇcki znakovi se mogu unositi.

11. predavanje - FKIT

29 svi 2012 ... 1 Valna optika. Ukratko o povijesti valne optike. 2 Youngov pokus. Interferencija. 3 Ogib (Difrakcija). Vladimir Dananić (). 11. predavanje.